Prognoza oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa czarna białostockaPobieranie 4.13 Mb.
Strona1/39
Data08.05.2016
Rozmiar4.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
PLANU URZĄDZENIA LASU
DLA NADLEŚNICTWA CZARNA BIAŁOSTOCKA
WYKONAWCA:

BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

BIAŁYSTOK 2010


Wykonano na zlecenie

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Białystok 2010

Wykonawca

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

ul. Lipowa 51, 15-424 Białystok

tel. (85) 652 21 08, faks (85) 748 19 07

e-mail: sekretariat@bialystok.buligl.pl

Prognozę opracowali:

inż. Stanisław Krętowski – taksator specjalistaMarzanna Siemieńczuk – opracowanie kartograficzne

Leonarda Romanowicz – opracowanie kartograficzne

mgr inż. Jacek Ksepko – opracowanie informatyczne

Nadzór nad opracowaniem

mgr inż. Adam Majer – starszy inspektor nadzoru i kontroliSPIS TREŚCI

Strona

1.WSTĘP 7

1.1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 7

1.2. Wykaz stosowanych skrótów i terminów 12

2.INFORMACJE OGÓLNE 14

1.3. Podstawy formalno-prawne, zakres i cel prognozy 14

1.4. Metody zastosowane przy sporządzeniu prognozy 18

1.5. Zawartość planu 20

1.6. Główne cele planu 24

1.7. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia planu 26

1.8. Powiązanie planu urządzenia lasu z innymi dokumentami 29

1.9. Metody analizy skutków realizacji postanowień planu oraz częstotliwość jej przeprowadzania 31

1.10. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 31

3.OPIS, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA 31

1.11. Ogólna charakterystyka obszaru nadleśnictwa 31

3.1.1. Położenie nadleśnictwa 31

3.1.2. Lesistość 33

3.1.3. Dominujące funkcje lasu 34

1.12. Walory przyrodniczo-leśne nadleśnictwa 36

3.1.4. Geomorfologia i gleby 36

3.1.5. Wody 38

3.1.6. Klimat 38

3.1.7. Typy siedliskowe lasu 40

3.1.8. Drzewostany 40

1.13. Formy ochrony przyrody występujące na gruntach nadleśnictwa 46

3.1.9. Rezerwaty przyrody 46

3.1.10. Parki krajobrazowe 47

3.1.11. Obszary chronionego krajobrazu 50

3.1.12. Obszary Natura 2000 50

3.1.13. Pomniki przyrody 59

3.1.14. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt 59

1.14. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 74

3.1.15. SOO PLH 200006 „Ostoja Knyszyńska” 75

3.1.16. OSO PLB 200003 „Puszcza Knyszyńska” 87

3.1.17. SOO PLH 200008 „Dolina Biebrzy” 94

3.1.18. OSO PLB 200006 „Ostoja Biebrzańska” 101

1.15. Grunty przeznaczone do zalesienia 104

1.16. Określenie obszarów potencjalnej kolizji między celami ochrony przyrody a gospodarką leśną 104

1.17. Istniejące problemy ochrony przyrody istotne z punktu widzenia realizacji planu 105

1.18. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji planu 105

4.PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE PLANU NA ŚRODOWISKO I OBSZARY NATURA 2000 108

1.19. Przewidywane oddziaływanie planu na środowisko 108

4.1.1. Oddziaływanie na różnorodność biologiczną 109

4.1.2. Oddziaływanie na ludzi 111

4.1.3. Oddziaływanie na rośliny, w szczególności na gatunki chronione 111

4.1.4. Oddziaływanie na zwierzęta, w szczególności na gatunki chronione 114

4.1.5. Oddziaływanie na wodę 128

4.1.6. Oddziaływanie na powietrze 129

4.1.7. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 130

4.1.8. Oddziaływanie na krajobraz 130

4.1.9. Oddziaływanie na klimat 131

4.1.10. Oddziaływanie na zasoby naturalne 131

4.1.11. Oddziaływanie na dobra kultury materialnej 133

1.20. Przewidywane oddziaływanie planu na obszar Natura 2000 135

4.1.12. Przewidywane oddziaływanie planu na siedliska przyrodnicze 136

4.1.13. Analiza zaproponowanych GTD i składów upraw w porównaniu do naturalnego składu gatunkowego siedlisk leśnych 146

4.1.14. Przewidywane oddziaływanie planu na specjalny obszar ochrony - gatunki 148

4.1.15. Przewidywane oddziaływanie planu na obszar specjalnej ochrony ptaków 149

1.21. Grunty wyłączone z użytkowania 152

1.22. Przewidywane oddziaływanie planu na integralność obszarów Natura 2000 153

5.ROZWIĄZANIA I WNIOSKI DO PLANU 154

1.23. Przewidywane rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddziaływań planu na środowisko 154

1.24. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zastosowanych w planie, uzasadnienie ich wyboru oraz opis metod oceny wyboru 156

6.LITERATURA 158

7.ZAŁĄCZNIKI 159

1.25. Spis tabel 159

1.26. Spis rycin 1627.3. Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących wg stanu na 01.01.2016r Error: Reference source not found61
MAPY (w załączeniu)

  1. Mapa rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000 na tle planowanego użytkowania rębnego, zalesień i zmian przeznaczenia gruntów (w układzie obrębów leśnych)
  1. Mapa rozmieszczenia gatunków stanowiących przedmioty ochrony w obszarach Natura 2000 na tle planowanego użytkowania rębnego, zalesień i zmian przeznaczenia gruntów (w układzie obrębów leśnych)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna