Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju GospodarczegoPobieranie 487.8 Kb.
Strona5/18
Data08.05.2016
Rozmiar487.8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

5.3. Hydrogeologia


Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia położony jest na obszarze o zróżnicowanej budowie geologiczno-strukturalnej co powoduje różnorodność i zmienność zasobów wód podziemnych. Są to wody w utworach kredowych, trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Wody w utworach trzeciorzędowych mają niewielkie znaczenie użytkowe i wyłącznie charakter lokalny. Głównym użytkowym poziomem wodonośnym jest poziom czwartorzędowy, o zróżnicowanej miąższości, wahającej się od kilku do kilkunastu metrów. Część gmin wchodzących w skład PDOW (gm. Przeworsk, Tryńcza, Sieniawa i Zarzecze) leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów. Jest to największy i najbardziej zasobny zbiornik wód czwartorzędowych w rejonie Zapadliska Podkarpackiego. W części południowej występują słabe i średnio korzystne warunki infiltracji. Zbiornik GZWP 425 cechuje się niską i średnią odnawialnością zasobów, przy średniej i małej retencyjności zlewni. Wody gruntowe mają charakter porowych, związanych z piaszczysto – żwirowymi osadami czwartorzędowymi, lokalnie przykrytymi madami lub gruntami organicznymi. Są one zasilane przez infiltrujące wody opadowe i rzeczne. Wody występujące w Kotlinie Sandomierskiej charakteryzują się niewielkim stopniem mineralizacji i średniej twardości. Odczyn wód kształtuje się w granicach 6 – 8 pH. Na terenie analizowanego obszaru zasoby wód podziemnych są duże, ujmowane są za pomocą studni głębinowych z utworów czwartorzędowych. Średnia głębokość ujęć w zbiorniku GZWP 425 to 10 – 30 metrów.

Obszar PDOW znajduje się w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 127 oraz 158. W oparciu o ocenę stanu ilościowego oraz chemicznego stwierdzić można, że stan wód jest dobry i nie występuje zagrożenie nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego jak i chemicznego.

W sąsiedztwie znajdują się dwa punkty pomiarowe na terenie miasta Leżajsk i powiatu Łańcut. Wykonane badania w 2012 roku zakwalifikowały badane wody do klasy czystości na terenie miasta Leżajsk do klasy III, czyli wody zadowalającej jakości a wody z punktu kontrolnego z Łańcuta do klasy II – wody dobrej jakości.
Tabela 1 Wykaz jednolitych części wód podziemnych na terenie PDOW

Nazwa jednolitej części wód

podziemnych

127

158

Europejski kod JCWPd

PLGW2200127

PLGW2200158

Powierzchnia jednolitej części wód [km2]

8933.04

3811.44

Warstwowość

jednowarstwowa

jednowarstwowa

Średnia grubość [m]

2.05.1950

1.10.2020

Średnia głębokość [m]

1 - 80

1 – 50

Ocena stanu ilościowego

dobry

dobry

Ocena stanu chemicznego

dobry

dobry

Ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego

niezagrożona


niezagrożona

źródło: POŚ pow. przeworskiego
Ilustracja 2 Zasięg granic jednostki JCWPd nr 127źródło: Państwowy Instytut Geologiczny

Ilustracja 3 Zasięg granic jednostki JCWPd nr 158źródło: Państwowy Instytut Geologiczny
Głównym rezerwuarem wody wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę do picia są warstwy czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Wody te ujmowane są za pomocą studni głębinowych. Główne ujęcia wód podziemnych na terenie PDOW wyszczególniono poniżej.

Tabela 2: Wykaz ujęć wód podziemnych na terenie Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia.Gmina

Miejscowość

Średniodobowy pobór wody

[m3/d]


Adamówka

Krasne

700,0

Gać

Dębów

229,5

Przeworsk

Rozbórz

252,0

Urzejowice

790,0

Świętoniowa

1569,7

Tryńcza

Jagiełła-Gorzyce

800,0

Zarzecze

Zarzecze

640,0

Miasto i Gmina Kańczuga

Krzeczowice

150,0

Łopuszna Mała - Siedleczka

900,0

Miasto Przeworsk

Rozbórz

5100,0

Miasto i Gmina Sieniawa

Pigany

2660,0

Leżachów

400,0

Dobra

200,0

Sieniawa

180,0

Jawornik Polski

Jawornik Polski ujęcie „Leszczyny”

Brak danych

źródło: POŚ dla powiatu przeworskiego
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna