Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju GospodarczegoPobieranie 487.8 Kb.
Strona6/18
Data08.05.2016
Rozmiar487.8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

5.4. Hydrologia


Obszar zawierający się pomiędzy miejscowościami Przeworsk i Dynów należy do dwóch dużych jednostek hydrograficznych rozdzielonych granicą Karpat. Pierwszą jest region Kotliny Sandomierskiej posiadający charakter infiltracyjno-spływowy i odznaczający się większą niż region karpacki retencją podłoża. Sieć rzeczną tworzą dopływające z gór rzeki karpackie i cieki Kotliny mające swe źródła na jej obszarze. Drugą jednostką jest region karpacki. Jako obszar podgórski cechuje się większymi opadami i dużym spływem po mało przepuszczalnych utworach fliszowych. Obszar ten wyróżnia się dużą liczbą źródeł o małej wydajności i dużym zagęszczeniem sieci rzecznej.

Obszar opracowania należy w całości do zlewni Wisły (zlewnia I rzędu). Największą rzeką regionu jest San. Rzeka wypływa w Bieszczadach Zachodnich w rejonie przełęczy Użockiej na wysokości ok. 900 m n.p.m na terenie Ukrainy. Długość Sanu wynosi 443,4 km, a powierzchnia zlewni wynosi 16861,3 km2, z czego 14390 km2 znajduje się na terenie Polski.

Dno rzeki jest podmokłe, występuje gęsta sieć starorzeczy i rowów melioracyjnych. Na terenie obszaru San płynie doliną dolnego Sanu o szerokości 200-700 m, na znacznej długości jest obwałowany. Przy połączeniu z Wisłokiem zlewnia Sanu obejmuje powierzchnię 8582 km2, a długość rzeki wynosi 354 km. Na terenie obszaru odcinek Sanu znajduje się w jego środkowym biegu. Do ujścia do rzeki Wisły San płynie z południowego-wschodu na północny-zachód ze średnim spadkiem 0,34%.

Zlewnia Wisłoka przy ujściu Sanu wynosi 3528 km2, a jego długość wynosi 205 km. Wisłok w ujściowym odcinku (poniżej ujścia rzeki Mleczki) płynie z południowego-zachodu na północny-wschód. Na analizowanym terenie znajdujące się wodowskazy o długoletnich ciągach obserwacyjnych: Leżachów (rz. San), Rzuchów (rz. San) i Tryńcza (rz. Wisłok).

Przepływy charakterystyczne dla wymienionych wodowskazów wynoszą:

1. San poniżej ujścia Lubeni SNQ – 24,7 m3/s,

2. San w profilu wodowskazowym Rzuchów SNQ – 19,7 m3/s,

3. Wisłok w profilu wodowskazowym Tryńcza SNQ – 6,25 m3/s.

Wisłok jest rzeką o dużym znaczeniu gospodarczym. Źródła rzeki znajdują się w Beskidzie Niskim, na wysokości ok. 820 m n.p.m przy granicy ze Słowacją. Rzeka jest największym lewobrzeżnym dopływem Sanu. Głównymi dopływami rzeki Wisłok na terenie obszaru opracowania to: Lubaczówka i Mleczka. Główne miejscowości w zlewni Wisłoka na terenie obszaru to Przeworsk i Kańczuga.

Ważnym ciekiem wodnym regionu jest Mleczka, dopływ Wisłoka, biorąca swój początek na Pogórzu Dynowskim, wraz z jej dopływami potokiem Markówka i Mleczką Zachodnią. Na terenie obszaru zlokalizowane są również następujące cieki: potok Lubinka, potok Strzyganka, potok Mirociński, potok Nowosiółka (na terenie gm. Przeworsk), potok Pantalówka, potok Łopuszanka, potok Nietecz, potok Sieteski (gm. Kańczuga), potok Pawłowa (gm. Adamówka). Ważniejszymi ciekami są również m.in. Lubaczówka, Złota i potok Lubenia. Potoki zasilane są głównie wodami opadowymi i roztopowymi, szybko reagują na zmianę zasilania. Spotykane są nagłe i krótkotrwałe wezbrania wód spowodowane letnimi burzami. Ponadto na obszarze opracowania występuje szereg bezimiennych cieków, okresowo wysychających oraz sieć rowów melioracyjnych znacznie wpływająca na warunki wilgotnościowe powierzchniowych warstw pokrywy glebowej.

Rzeka Mleczka jest prawostronnym dopływem rzeki Wisłok. Powierzchnia zlewni wynosi 558,5 km, ma budowę urozmaiconą. W górnej części ma charakter rzeki górskiej, odcinek ujściowy ma charakter nizinny. Stanowią ją dwa dopływy – Mleczka Wschodnia i Zachodnia. Powierzchnia zlewni Mleczki Wschodniej wynosi 240,6 km2, a Mleczki Zachodniej (Kańczuckiej) 221,1 km2. Zlewnie te znajdują się w obrębie gmin Kańczuga, Przeworsk, Zarzecze, Jawornik Polski i miasta Przeworsk. Rzeka Mleczka płynie korytem o szerokości
4-10 m wciętym w dno doliny. Zlewnia Mleczki zbiera dopływy z obszaru Pogórza Dynowskiego i Pogórza Rzeszowskiego. Sieć rzeczna jest bardzo rozbudowana. Mleczka Zachodnia zasilana jest Mleczką Wschodnią poniżej miejscowości Kańczuga i płynąc dalej wpada do rzeki Wisłok poniżej miejscowości Gniewczyna Łańcucka. Na odcinku rzeki Mleczki występuje szereg obiektów inżynierskich i hydrotechnicznych.

Klasa jakości wód rzeki San w ppk Ubieszyn dla badanych wskaźników fizykochemicznych w roku 2012 była stanu dobrego. Większość wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe, zanieczyszczenia organiczne, biogeny oraz zasolenie mieściły się w granicach stężeń dla stanu bardzo dobrego i dobrego (klasa I i II). Stan ekologiczny oraz chemiczny jest dobry.

Klasa jakości wód rzeki Wisłok w ppk Tryńcza dla badanych elementów fizykochemicznych była stanu dobrego. Wyniki wskaźników biologicznych (fitobentos, makrobezkręgowce bentosowe) wystąpiły w III klasie jakości, co zadecydowało o umiarkowanym stanie ekologicznym wód Wisłoka. Stan chemiczny oraz elementy fizykochemiczne są stanu dobrego.

Jakość wód rzeki Złota 1 w ppk Kuryłówka w 2012 roku dla wskaźników fizykochemicznych była stanu dobrego, a większość wskaźników mieściła się w stanie bardzo dobrym (I klasa) jedynie ChZT – Mn występował w II klasie. Stan ekologiczny jest umiarkowany ze względu na występujący w III klasie wskaźnik biologiczny fitobentos.

Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi,

a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego (Czerniawa, Dopływ spod Sieniawy, Lubienia, Radawka, Dopływ spod Ścieżek, Dopływ spod Czerc, Szewnia, Przykopa, Mleczka do Łopuszki, Potok średni, Markówka, Pantalówka, Mirociński, Mleczka od Łopuszki do ujścia z Mleczką Wschodnią od Węgierki, Lubinka, Wirowa do Kaflewy, Lubienia San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka ), dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego (Złota I, Strzyganka, Wisłok od Starego Wisłoka do ujścia). Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych na terenie PDOW przedstawiono poniżej.

Tabela 3 Charakterystyka Jednolitych Części wód powierzchniowych na terenie PDOW

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)

Lokalizacja

Typ JCWP

Status

Ocena stanu

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych

Europejski kod JCWP

Nazwa JCWP

Scalona część wód powierzchniowych (SCWP)

Region wodny

Obszar dorzecza

Kod

Nazwa

PLRW20001722576

Czerniawa

GW0814

Region wodny Górnej Wisły

2000

Obszar dorzecza Wisły

Potok nizinny piaszczysty (17)

Naturalna część wód

zły

niezagrożona

PLRW20001722578

Dopł. spod

Sieniawy


GW0814


Region wodny Górnej Wisły

2000

Obszar dorzecza Wisły

Potok nizinny piaszczysty (17)

Naturalna część wód

zły

niezagrożona

PLRW20001722589

Lubienia

GW0814

Region wodny Górnej Wisły

2000

Obszar dorzecza Wisły

Potok nizinny piaszczysty (17)

Naturalna część wód

zły

niezagrożona

PLRW20001722729

Złota I

GW0829

Region wodny Górnej Wisły

2000

Obszar dorzecza Wisły

Potok nizinny piaszczysty (17)

Silnie zmieniona

część wóddobry

niezagrożona

PLRW200017225689

Radawka

GW0827

Region wodny Górnej Wisły

2000

Obszar dorzecza Wisły

Potok nizinny piaszczysty (17)

Naturalna część wód

zły

niezagrożona

PLRW200017225692

Dopł. spod

Ścieżek


GW0827

Region wodny Górnej Wisły

2000

Obszar dorzecza Wisły

Potok nizinny piaszczysty (17)

Naturalna część wód

zły

niezagrożona

PLRW200017225694

Dopł. spod

Czerc


GW0827

Region wodny Górnej Wisły

2000

Obszar dorzecza Wisły

Potok nizinny piaszczysty (17)

Naturalna część wód

zły

niezagrożona

PLRW200017225729

Szewnia

GW0814

Region wodny Górnej Wisły

2000

Obszar dorzecza Wisły

Potok nizinny piaszczysty (17)

Naturalna część wód

dobry

niezagrożona

PLRW200017225749

Przykopa

GW0814

Region wodny Górnej Wisły

2000

Obszar dorzecza Wisły

Potok nizinny piaszczysty (17)

Naturalna część wód

zły

niezagrożona

PLRW200012226856

Mleczka do

Łopuszki


GW0823

Region wodny Górnej Wisły

2000

Obszar dorzecza Wisły

Potok fliszowy (12)

Naturalna część wód

zły

niezagrożona

PLRW200016226858

Potok

Średni


GW0823

Region wodny Górnej Wisły

2000

Obszar dorzecza Wisły

Potok nizinny lessowogliniasty (16)

Naturalna część wód

zły

niezagrożona

PLRW200016226869

Markówka

GW0823

Region wodny Górnej Wisły

2000

Obszar dorzecza Wisły

Potok nizinny lessowogliniasty (16)

Naturalna część wód

zły

niezagrożona

PLRW200016226888

Pantalówka

GW0823

Region wodny Górnej Wisły

2000

Obszar dorzecza Wisły

Potok nizinny lessowogliniasty (16)

Naturalna część wód

zły

niezagrożona

PLRW2000162268929

Nowosiółka

GW0823

Region wodny Górnej Wisły

2000

Obszar dorzecza Wisły

Potok nizinny lessowogliniasty (16)

Silnie zmieniona

część wódzły

niezagrożona

PLRW200016226894

Mirociński

GW0823

Region wodny Górnej Wisły

2000

Obszar dorzecza Wisły

Potok nizinny lessowogliniasty (16)

Naturalna część wód

zły

niezagrożona

PLRW200016226898

Strzyganka

GW0823

Region wodny Górnej Wisły

2000

Obszar dorzecza Wisły

Potok nizinny lessowogliniasty (16)

Silnie zmieniona

część wódzły

niezagrożona

PLRW200019226899

Mleczka od Łopuszki do ujścia z Mleczką Wschodnią

od WęgierkiGW0823

Region wodny Górnej Wisły

2000

Obszar dorzecza Wisły

Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19)

Naturalna część wód

zły

niezagrożona

PLRW200017227129

Lubinka

GW0828

Region wodny Górnej Wisły

2000

Obszar dorzecza Wisły

Potok nizinny piaszczysty (17)

Naturalna część wód

zły

niezagrożona

PLRW200016228232

Wirowa do

Kaflewy


GW0836

Region wodny Górnej Wisły

2000

Obszar dorzecza Wisły

Potok nizinny lessowogliniasty (16)

Naturalna część wód

zły

niezagrożona

PLRW200016228329

Lubienia

GW0837

Region wodny Górnej Wisły

2000

Obszar dorzecza Wisły

Potok nizinny lessowogliniasty (16)

Naturalna część wód

zły

niezagrożona

PLRW20001922699

Wisłok od

Starego


Wisłoka do

ujścia


GW0822

Region wodny Górnej Wisły

2000

Obszar dorzecza Wisły

Rzeka nizinna piaszczystogliniasta (19)

Naturalna część wód

zły

niezagrożona

PLRW2000192259

San od

Huczek do

Wisłoka,

bez WisłokaGW0814

Region wodny Górnej Wisły

2000

Obszar dorzecza Wisły

Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19)

Naturalna część wód

dobry

niezagrożona

źródło: www.kzgw.gov.pl
Udział zbiorników wód stojących w ogólnej powierzchni obszaru jest niewielki, jednakże występują one licznie choć są o niewielkiej powierzchni. O stanie takim decydują uwarunkowania morfologiczne, w tym rzeźba terenu, a także i sama wysokość bezwzględna jego położenia. Na terenie PDOW brak jest zarówno dużych jezior o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych i znaczącym wpływie na kształt stosunków wodnych, jak też dużych sztucznych zbiorników wodnych retencjonujących znaczne ilości wód powierzchniowych o znaczeniu, w aspekcie hydrologicznym, większym niż lokalne. W większości przypadków zarówno naturalne stawy i oczka wodne, tereny zawodnione, czy też rozlewiska jak i utworzone spiętrzeniem wód płynących niewielkie zalewy spełniają funkcje sportowo-rekreacyjne, niektóre pełnią funkcje zbiorników hodowlanych, bywają również wykorzystywane dla wędkarstwa w zakresie rekreacyjnym. Budowle hydrotechniczne głównie w postaci zapór ziemnych lub betonowych służą okresowej regulacji stosunków wodnych na skalę miejscową. Na terenie obszaru powstało wiele stawów służących wyłącznie do celów własnych w gospodarstwach rolnych oraz odbudowuje się istniejące niegdyś stawy rybne położone w otoczeniu pałacyków i dworków. Budowa tych zbiorników (tworzących tzw. małą retencję) wpływa na zwiększenie przyrodniczo-kulturowo-turystycznych walorów obszaru.

Retencję sztuczną stanowią: stawy rybne w Hadlach Szklarskich, w gminie Adamówka znajdowało się kilka kompleksów stawów rybnych, związanych z zabudową dworsko


-folwarczną. Fragmentarycznie zachowały się stawy w rejonie Dobczy i Pawłowej oraz staw w Pełnatyczach (gm. Zarzecze).

Na terenie PDOW występuje zagrożenie zalaniem wodami powodziowymi rzeki San, Wisłoka oraz Mleczki. Najbardziej zagrożonym terenem jest gmina Sieniawa, Tryńcza oraz Przeworsk. W 2011 roku został zrealizowany projekt budowy „Systemu monitoringu i ostrzegania powodziowego” na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe. System tworzy jedenaście stacji pomiarowych zlokalizowanych na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe na terenie powiatu przeworskiego.

Ilustracja 4 Mapa zagrożenia powodziowego (Q=0,2%, ciemnoniebieski) i wstępnej oceny ryzyka powodziowego (jasnoniebieski) dla rejonu Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia.

ź
ródło: http://mapy.isok.gov.pl


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna