Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju GospodarczegoPobieranie 487.8 Kb.
Strona7/18
Data08.05.2016
Rozmiar487.8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

5.5. Gleby


Gleby w obrębie PDOW są jakościowo zróżnicowane w zależności od podłoża geologicznego, różnorodności topograficznej związanej z nachyleniem i wysokością powierzchni terenu, jak również od miejsca położenia i zmienności czynników antropogenicznych. Na obszarze dolin rzecznych dominują mady rozciągające się wzdłuż koryta Mleczki, powstałe na skutek nagromadzenia się osadów rzecznych, wykorzystane, jako grunty orne, łąki i pastwiska.

Średnie i lekkie mady występują w dolinie Wisłoka i Sanu są bardzo urodzajne i lekkie do uprawy, szczególnie dla zbóż okopowych i roślin pastewnych. Najbardziej żyznymi obszarami są tereny okryte lessem leżące na linii Łańcut-Przeworsk-Jarosław. Odpowiednie pod wszystkie uprawy, w szczególności buraków cukrowych i pszenicy. Północną część obszaru zajmują iły, mady i gleby pochodzenia osadowego. W okolicach Krzeczowic, Urzejowic i Maćkówki występują czarnoziemy bagienne. Słabe piaszczyste gleby tzw. szczerki, utworzone z sandrów wypłukiwanych z czoła lodowca, występuje w północnej części obszaru. Mało urodzajne gleby gliniaste, występują głownie na stokach wzgórz Pogórza Dynowskiego. Największy udział w powiecie mają gleby IV klasy bonitacyjnej. Duży jest też udział III i V klasy. Na terenie miasta Przeworsk dominuje klasa II. Stan gleb na terenie obszaru jest dobry. Zanieczyszczenia mają jedynie charakter punktowy (emisja zakładów przemysłowych i składowisk odpadów) oraz liniowy (wzdłuż szlaków komunikacyjnych).


5.6. Klimat


Według podziału rolniczo-klimatycznego Polski (Gumiński), opisywany obszar wchodzi w obręb dzielnicy Sandomiersko-Rzeszowskiej. W tworzeniu warunków klimatycznych decydujące znaczenie ma powietrze polarno-morskie i polarno-kontynentalne. Obszar leży w strefie klimatu umiarkowanego, przejściowego. Pogoda odznacza się dużą zmiennością, związaną z przemieszczaniem się frontów mas powietrza atlantyckiego i kontynentalnego. Obszar Przeworsko-Dynowski znajduje się pod wpływem północno – zachodnich prądów oceanicznych i wiatrów wiejących od południowego wschodu i Przełęczy Dukielskiej.

W części południowej klimat jest surowszy, lata są upalne a zimy mroźne i śnieżne. W części centralnej i połnocnej pokrywa śnieżna utrzymuje się krocej. Średnia roczna temperatura na całym obszarze wynosi 7,5⁰C. Średnia temperatura stycznia nie przekracza – 3⁰C, natomiast średnia temperatura lipca to 17 – 18⁰C. Najkorzystniejsze warunki klimatyczne występują w obrębie tarasy nadzalewowej Sanu i w obrębie wzniesień płaskowyżu, mniej korzystne na tarasach zalewowych i w rejonie dolin bocznych oraz lokalnych zagłębień i obniżeń. Większość opadów przypada na miesiące letnie. Roczna suma opadów to około 700 mm, w tym na okres wegetacji przypada 400 mm. Długość okresu wegetacyjnego waha się od 205 – 220 dni, pokrywa śnieżna zalega 60 – 70 dni w roku, a dni mroźnych 40 – 55 dni. Dni z przymrozkami jest 120 – 135 w roku. Obszar Przeworsko-Dynowski znajduje się pod wpływem północno–zachodnich prądów oceanicznych oraz wiatrów wiejących ze strony południowo–wschodniej i od Przełęczy Dukielskiej. W obszarze klimatycznym średnia prędkość wiatru wynosi od 2 do 4 m/s.


5.7. Powietrze atmosferyczne


Ocena jakości powietrza dokonywana jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w oparciu o układ strefowy. W zakresie wszystkich uwzględnionych w ocenie za rok 2012 zanieczyszczeń województwo podkarpackie podzielone zostało na dwie strefy. Strefę stanowią miasto Rzeszów oraz pozostała część województwa jako strefa podkarpacka.

Na terenie obszaru w 2012 roku nie było lokalizowanych punktów pomiaru jakości powietrza. Najbliższy punkt pomiarowy znajduje się w Jarosławiu. Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe objęte programem badań na terenie województwa podkarpackiego w roku 2012 obejmowały: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen i ozon, pył zawieszony o średnicy ziaren poniżej 10 [µm] (PM10), pył zawieszony o średnicy ziaren poniżej 2.5 [µm] (PM2.5), ołów, kadm, nikiel, arsen, benzo(a)piren (B(a)P) (w kryterium ochrony zdrowia) oraz dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i ozon (w kryterium ochrony roślin). W 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego było przy opracowywaniu oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza analizie poddano wyniki pomiarów poziomów stężeń zanieczyszczeń z 12 stacji i stanowisk pomiarowych włączonych do wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza.

Zanieczyszczenia gazowe objęte programem badań na terenie województwa podkarpackiego w roku 2012 osiągały na terenie województwa niskie wartości stężeń. Nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących dla tych substancji wartości kryterialnych w powietrzu, zarówno ze względu na ochronę zdrowia, jak i ochronę roślin. Pozwoliło to na zakwalifikowanie wszystkich stref z terenu województwa podkarpackiego pod względem zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami, dla obu kryteriów, do klasy A.

Badania powietrza atmosferycznego oraz analiza wyników pomiarów w ocenie rocznej w 2012r. wykazują ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza w województwie podkarpackim pyłem zawieszonym PM10 mierzonym w kryterium ochrony zdrowia, również znaczne zanieczyszczenie powietrza stwierdzono w zakresie pyłu PM2,5. Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zostały zaliczone do klasy C przy zanieczyszczeniach pyłowych. Dla metali w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) wartości odniesienia zostały dotrzymane na obszarze całego województwa. Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 przekroczyły wartość docelową we wszystkich punktach pomiarowych, co było podstawą dla zaliczenia stref: miasto Rzeszów i podkarpackiej do klasy C.

Stężenia zanieczyszczeń powietrza były znacznie wyższe w sezonie grzewczym niż w sezonie letnim. Najwyższe stężenia dwutlenku siarki w 2012 r. zanotowano w lutym, co było związane z bardzo dużymi spadkami temperatury powietrza, a tym samym wzrostem emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw na cele grzewcze. Na wszystkich stanowiskach pomiarowych przekroczenia normy dobowej pyłu PM10 notowane były również w okresie grzewczym. W 2012 r. najwięcej przekroczeń na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w strefie podkarpackiej zanotowano w miesiącach: luty, marzec i grudzień. W Jarosławiu i w Przemyślu, gdzie na poziom notowanych na stacjach stężeń znaczny wpływ wywiera emisja liniowa przekroczenia notowane były również poza sezonem grzewczym.

W obszarze PDOW głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest tzw. emisja antropogeniczna, wynikająca z działalności człowieka. Naturalne procesy zachodzące w przyrodzie (emisja naturalna) mają znaczenie marginalne i w niewielkim stopniu oddziałują

na jakość powietrza. Emisja antropogeniczna obejmuje emisję z zakładów przemysłowych oraz emisję komunikacyjną. Ze względu na wysoki stopień zgazyfikowania PDOW oraz korzystanie podmiotów gospodarczych oraz odbiorców indywidualnych głownie z gazu jako podstawowego nośnika energii emisja niska w powiecie nie stanowi istotnego zagrożenia dla jakości powietrza atmosferycznego. Jednakże, ze względu na wysokie ceny gazu odbiorcy indywidualni rezygnują często z ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych gazem korzystając z mniej ekologicznych nośników energii.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna