Program – Programme Międzynarodowa Konferencja Naukowa / International ConferencePobieranie 135.03 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar135.03 Kb.
Program – Programme

Międzynarodowa Konferencja Naukowa / International Conference

z okazji15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej

Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka

International Standards’ Influence on Development of Democracy and Protection of Human Rights

22-23 kwietnia 2012 r. (22-23 April 2012), Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

Honorowy patronat (Honorary Patronage): José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej (do potwierdzenia) i prezydent Aleksander Kwaśniewski

Organizatorzy (Organizers): Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP

Współpraca (Co-operation): Międzynarodowe Centrum Prawa i Zarządzania WSM w Legnicy; Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciech Korfantego w Katowicach; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego; Fundacja „Amicus Europae”; Fundacja Innowacja; Instytut Badań Społecznych

Patroni (Patrons): Dozbud Development, Pol.Mot S.A., Artefe, Diversity.

Komitet Naukowy Konferencji (Scientific Board): prof. I.A. Aliebastrova, prof. S.K. Amandykova, prof. P.A. Astafichev, prof. B. Banaszak, prof. J. Barcz, prof. L.R. Barosso, prof. W. Bebik, prof. A. Bisztyga, prof. O. Bogomołow, prof. M. Chmaj, prof. M. Chudakov, prof. J. Ciapała, prof. K. Complak, prof. P. Cumper, prof. W. Czapliński, prof. R. Czarny, prof. Z. Ćwiąkalski, prof. P.V. Dastoli, prof. K. Drzewicki, prof. T. Ereciński, prof. W. Fedorenko, prof. A. Fedorova, prof. J. Filip, prof. L. Garlicki, prof. M.A. Garito, prof. G. Grabowska, prof. M. Granat, prof. M. Grzybowski, prof. W. Hładkiewicz, prof. S. Hoc, prof. T. Iwiński, prof. A. Jamróz, prof. J. Jarosiński, prof. J. Jaskiernia, prof. R. Jasuleviciene, prof. S. Kaźmierczyk, prof. Z. Kędzia, prof. K. Kik, prof. K. Klima, prof. H.F. Koeck, prof. M. Kruk, prof. L. Kubicki, prof. J. Kuciński, ks. Prof. J. Kułaczkowski, prof. Z. Lasocik, prof. A. Łabno, dr H. Machińska, prof. Z. Maciąg, prof. J. Maciejewski, prof. M. Marczewska-Rytko, prof. M. Masternak-Kubiak, prof. M. Mazurkiewicz, prof. J. Menkes, prof. D. Merten, prof. R. Mojak, prof. S. Narutto, prof. D. O’Keeffe, prof. A. Ollero, prof. J. Oniszczuk, prof. I. Pankevych, prof. L. Patusiak, prof. P. Policastro, prof. J. Petretéi, prof. W. Pomykało, prof. V.N. Rudenko, ks. prof. M. Rusecki, dr J. Rychlik, prof. G. Sadovnikova, prof. E. Sándor-Szalay, prof. H. Schambeck, prof. K. Skotnicki, prof. J. Sobczak, prof. J. Symonides, prof. J. Svák, prof. B. Szmulik, prof. A. Szmyt, dr P.A. Świtalski, prof. P. Tałańczuk, prof. A. Tatham, prof. A.R. Tavares, prof. P. Terem, prof. R. Tokarczyk, prof. I. Vozňáková, prof. A. Waszkiewicz, prof. J. Wawrzyniak, prof. J.J. Wiatr, prof. E. Weiss, prof. R. Wieruszewski, dr W.R. Wiewiórowski, prof. Z. Witkowski, prof. L. Wiśniewski, prof. B. Wojciechowski, prof. W.J. Wołpiuk, prof. K. Wójtowicz, prof. A. Wróbel, prof. M. Wyrzykowski, prof. A. Zawiślak, prof. H. Zięba-Załucka, prof. M. Zubik.

Kierownik naukowy Konferencji/Scientific Director of the Conference: prof. Jerzy Jaskiernia jerzyj@hot.pl Tel. +48 665 003 057

Kierownik organizacyjny Konferencji/Organizing Director of the Conference: mgr Kamil Spryszak k.spryszak@onet.pl Tel. +48 662 888 864; sekretarze Konferencji/Secretaries of the Conference: mgr Katarzyna Kasowska-Pedrycz; mgr Stanisław Paruch

Sekretariat Konferencji/Secretariat of the Conference: Instytut Ekonomii i Administracji UJK, ul. Świętokrzyska 21A, 25-406 Kielce, Tel. +48 41 349 65 48 iekon@pu.kielce.pl

Języki robocze Konferencji/Working Languages of the Conference: polski, angielski, rosyjski/Polish, English, Russian

21 kwietnia 2012 (sobota) – 21 April 2012 (Saturday)

14.00 – hotel check-in (Hotel Gromada-Centrum, Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 2); registration of participants;

19.00 – kolacja powitalna połączona z prezentacją książki z poprzedniej konferencji naukowej: „Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka” (t. I-III). Prezentacji dokonają: prezes Wydawnictwa Adam Marszałek w Toruniu, dr Adam Marszałek; recenzenci: prof. Anna Łabno (UŚ) i prof. Marek Zubik (UW); redaktor naukowy – prof. Jerzy Jaskiernia (UJK); redaktor prowadzący – Judyta Węgłowska – Opening Dinner with the presentation of the book from the previous conference: „Effectiveness of the European System of the Protection of Human Rights”, vol. I-III (Hotel Gromada-Centrum, Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 2).

22 kwietnia 2012 (niedziela) – 22 April 2012 (Sunday)

08.00 – rejestracja uczestników konferencji (Sejm RP, Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8) – wejście po okazaniu dowodu tożsamości na podstawie listy uczestników konferencji – registration of participants (Polish Parliament, Warsaw, 4/6/8 Wiejska Street – entrance upon showing the ID on the base of the list of participants)

09.00 – uroczyste otwarcie konferencji (Sejm RP, sala kolumnowa ) – inaugural ceremony (Polish Parliament, Column Hall);

09.20 – Pierwsza Sesja Plenarna – First Plenary Session (sala kolumnowa – Column Hall) – Międzynarodowe przesłanki rozwoju demokracji i ochrony praw człowieka – International Determinants of the Development of Democracy and Protection of Human Rights;Przewodniczy/Chair: Prof. Anna Łabno (Uniwersytet Śląski)

09.20 – Prof. dr hab. Genowefa Grabowska (profesor zwyczajny, Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji), Suwerenność państwa a międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka;

09.30 – Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia (profesor zwyczajny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, dyrektor Instytutu Ekonomii i Administracji), Proces internacjonalizacji standardów demokratycznych i prawnoczłowieczych we współczesnych stosunkach międzynarodowych (uwarunkowania – aksjologia – perspektywy);

09.40 – Олег Богомолов (Академик Российской Академии Наук, Почётный директор Института международных экономических и политических исследований РАН, Советник РАН, профессор), Нравственные и идейные уроки глобального кризиса;

09.50 – andre rAMOS tAVARES (Professor at The Pontifical Catholic University of São Paulo (PUC-SP); Director of the Brazilian Institute of Constitutional Research, Brazylia), The CASE OF THE BORDERLESS USE OF CONSTITUTIONAL JUDICIAL AND CONSTITUTIONAL COURTS DECISIONS IN HUMAN RIGHTS;

10.00 – Prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk (profesor zwyczajny, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Wrocławski), Standardy użycia prawa człowieka;

10.10 – Prof. dr Karel Klima (Vice President, West Bohemia University, Plzen, Czechy), Supranational Constitutional Value of Human Rights;

10.20 – Ks. prof. dr hab. Marian Rusecki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, dyrektor Instytutu Teologii Fundamentalnej), Religia a prawa człowieka;10.30 - pROF. DR HAB. rOMAN tOKARCZYK (profesor zwyczajny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), O konieczności transformacji koncepcji praw człowieka w koncepcję praw życia;

10.40 - Doc. dr hab. Marek Staroška (Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, Słowacja), Obraz człowieka w zglobalizowanym świecie;

10.50 - ВАЛЕРИЙ БЕБИК (доктор политических наук, профессор, проректор Университета „Україна” председатель правления Всеукраинской ассоциации политических наук, Kijów, Ukraina), ГОСУДАРСТВО «ЕВРОПА» КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКСЕОЛОГИИ;

11.00 – przerwa na kawę – coffee break

11.15 – Druga Sesja Plenarna – Second Plenary Session (sala kolumnowa – Column Hall): Rozwój międzynarodowych standardów demokracji i ochrony praw człowieka w procesie integracji europejskiej – Development of International Standards of Democracy and Protection of Human Rights in the Process of European Integration

Przewodniczy/Chair: Prof. Marek Zubik (Uniwersytet Warszawski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego)

11.15 – Prof. dr hab. Lech Garlicki (profesor zwyczajny, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu), Europejski Trybunał Praw Człowieka jako podmiot kreujący standardy międzynarodowe w zakresie demokracji i praw człowieka

11.25 - Dr hab. Ireneusz C. Kamiński (Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie, kierownik Zespołu Prawa Europejskiego i Międzynarodowego), Nowe tendencje związane z zapewnieniem skuteczności wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

11.35 - eLENA vLADIMIROVA (lECTURER, cENTRAL bRANCH OF rUSSIAN aCADEMY OF jUSTICE, dEPARTMENT OF tHEORY AND hISTORY OF lAW, Woroneż, fEDERACJA rOSYJSKA), Influence of European integration on legal order of member-states. Position of European Court of Justice and national Constitutional Courts;

11.45 – Dr hab., PhD Elisabeth Sándor-Szalay (Associate Professor, University of Pécs, Faculty of Law, Centre for European Research and Education, Węgry), EU and ECHR – de Facto and Formal Accession of the EU to the European Convention on Human Rights;

11.55 - Prof. dr hab. REGINA JASIULEVICIENE (Vytautas Magnus University, Department of Political Science, Kaunas, Litwa), Human rights in post - soviet area: institutional and cultural factors;

12.05 – Alla Fedorova, PhD, Associate Professor; Ksenya Smirnova, PhD, Associate Professor (National Taras Schevchenko University, Institute of International Relations, Chair of Comparative and European Law, Kiev, Ukraina), Implementation of the European Convention on Human Rights in Ukraine;

12.15 – Dr Németh Csaba (University of Pécs, Faculty of Law, Węgry), Internationalization of democratic values and crisis of management actions of the EU;

12.25 - Dr hab. Bartosz Wojciechowski (prof. nadzwyczajny, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego), Równość wobec prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

12.35 – Dr hab. Jerzy Ciapała (profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji), Dylematy wokół pojmowania i wykonywania suwerenności w Unii Europejskiej;

12.45 – Prof. dr hab. Jerzy Menkes (profesor zwyczajny, Szkoła Główna Psychologii Społecznej w Warszawie), Charakterystyka prawnicza deklaracji w sprawie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej;

12.55 - – Prof. dr hab. Victor Rudenko (Corresponding Member of Russian Academy of Science, Institute of Philosophy and Law of the Ural Branch of the Russian Academy of Science, Jekatierinburg, Federacja Rosyjska), International Standards and Development of Deliberative Democracy;

13.05 - Rector Prof. JUDr., DrSc. Ján Svák, JUDr., PhD. Boris Balog (Pan European University, Bratislava, Słowacja), Influence of decisions of the European Court of Human Rights on the understanding of “European” Democracy;

13.15 – Prof. Maria Amata Garito (Rektor Międzynarodowego Uniwersytetu Telematycznego UNINETTUNO w Rzymie, Włochy), Prawa człowieka, nauczanie i rola Międzynarodowego Uniwersytetu Telematycznego UNINETTUNO w demokratyzacji wiedzy;

13.25 – Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko (UMCS Lublin), Europejska inicjatywa obywatelska jako wyraz implementacji instytucji demokracji bezpośredniej na poziomie UE;

13.35 – Dr hab. Andrzej Bisztyga (profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji), Europejski wymiar relacji między prawami człowieka a terroryzmem;

13.45 - lunch (restauracja „Hawełka”, Stary Dom Poselski)

14.30 - Panel nr 1 (sala kolumnowa – Column Hall): Teoretyczne problemy ochrony praw człowieka (Theoretical Problems of the Protection of Human Rights)Przewodniczy/Chair: Prof. Zbigniew A. Maciąg (Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego)

14.35 - Dr Piotr Ruczkowski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach), Istota wolności i praw człowieka a prawa ekonomiczne i przyrody (prawa fizyczne);

14.45 - Liudmila Ulyashyna, (Lecturer of the European Humanities University, Manager, International Law in Advocacy Program, Human Rights House Foundation, Oslo, Norwegia), International Human Rights Standards: Problems of Legal Definition and Challenges by Application;

14.55 – Dr Marcin Menkes (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Global governance w obszarze praw człowieka III generacji;

15.05 - Mgr Łukasz Wróbel (doktorant UJK), Istota standardów międzynarodowych w dziedzinie demokracji i praw człowieka. Standardy uniwersalne a standardy regionalne (wzajemne oddziaływanie);

15.15 – Dr Izabela Justyńska (ELBLĄSKA UCZELNIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA), WSPÓLNE WARTOŚCI SPOŁECZNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ I ZAKAZ INGERENCJI W SPRAWY WEWNĘTRZNE PAŃSTW W CZASACH GLOBALIZACJI;

15.25 – Dr Michał Stępień (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Zastrzeżenia do traktatów praw człowieka: świadectwo praworządności czy bezprawia? O swobodzie wyboru standardów praw człowieka;

15.35 – Dr Agnieszka Bień-Kacała (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji), Granice suwerenności w kontekście władztwa daninowego;

15.45 – Dr Dorota Pudzianowska (Uniwersytet Warszawski, Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Wpływ międzynarodowej ochrony praw człowieka na sytuację obywatelstwa;

16.55– Mgr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias (Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN), Powszechny Przegląd Okresowy jako (skuteczny?) mechanizm kontrolny przestrzegania praw człowieka w systemie ONZ;

16.05 - Mgr Marcin Zatwarnicki (doktorant, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Ekonomii i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego), Efektywność systemu ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Stan obecny oraz perspektywy na przyszłość;

16.15 – Mgr Marcin Nowotka (członek Zarządu Powiatu Makowskiego, doktorant UJK), Metody działania Amnesty International;

16.25 – Mgr inż. Paweł Miodek (doktorant SGH), Problem ochrony praw człowieka w korporacjach transnarodowych;

16.35 – Monika Pawlik (Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Wydział Prawa), Anti-Counterfeitng Trade Agreement - skuteczne narzędzie służące ochronie własności intelektualnej czy ograniczające wolność i prawa człowieka;

16.45 – przerwa na kawę – coffee break

14.30 – Panel nr 2 (sala nr 118) Wpływ instytucji Rady Europy na system ochrony praw człowieka (Influence of the Institutions of the Council of Europe on the Protection of Human Rights)Przewodniczy/Chair: doc. Hanna Machińska (Uniwersytet Warszawski, Biuro Łącznikowe Rady Europy w Warszawie)

14.35 - SSA Grażyna Szyburska-Walczak (Ministerstwo Sprawiedliwości), Oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na internacjonalizację standardów w dziedzinie demokracji i praw człowieka;

14.45 – Dr Bartłomiej Opaliński (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), Prawo do wolnych wyborów w świetle standardów Rady Europy;

14.55 - Dr Krzysztof Urbaniak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Bierne prawo wyborcze w świetle 14.55 analizy prawno porównawczej oraz standardów międzynarodowych (Wybrane zagadnienia);

15.05 - Dr Janina Kowalik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Nauk Politycznych), System samorządowy w Polsce w świetle standardów Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego;

15.15 – Mgr Piotr Korzec (doktorant, Uniwersytet Warszawski, Universytet Paris 1 Pantéon-Sorbonne), Wpływ orzecznictwa strasburskiego na interpretację przestępstwa zniesławienia

15.25 – Mgr Paweł Gość (doktorant UJK), Prawo do wyrażania opinii a przestępstwo zniesławienia w świetle Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;

15.35 - Mgr Stanisław Paruch (Instytut Ekonomii i Administracji UJK, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie), Charakter prawny związania państwa członkowskiego Rady Europy standardami EKPCz w zakresie ochrony praw człowieka;

15.45 – Олег Петрович Волошинович (Адвокатская Компания «Косило и Партнеры»), Проблема реализации права на судебную защиту в Украине, России Белоруси и Республике Польша в контексте решений Европейского суда по правам человека;

15.55 – Mgr Agnieszka Kos (doktorant UJK), Granice manifestacji przynależności religijnej poprzez ubiór w optyce art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych


Wolności;

16.05 - Mgr Marta Medwid-Fidler (doktorant UJK), Rola Komisarza Praw Człowieka w upowszechnianiu standardów demokratycznych i prawnoczłowieczych Rady Europy;

16.15 – Mgr Anna Awłasowicz (doktorant UJK), Rola Europejskiego Komitetu do spraw zapobiegania torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu (CTP) w systemie ochrony praw człowieka;

16.25 – Mgr inż. Rafał Dąbrowski (doktorant UJK), Standardy Rady Europy a rozwój demokracji na szczeblu lokalnym;

16.35 – Piotr Bębenek (Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy), Wpływ standardów międzynarodowych na systemowe ograniczenia wolności oraz prawa do zgromadzeń i stowarzyszeń;

16.45 – przerwa na kawę – coffee break

14.30 – Panel nr 3 (sala konferencyjna): Wpływ instytucji Unii Europejskiej na system ochrony praw człowieka (Influence of the Institutions of the European Union on Protection of Human Rights)

Przewodniczy/Chair: Prof. Jan Barcz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

14.35 Dr Grzegorz Wąsiewski (radca prawny, Warszawa), Suwerenność państw członkowskich UE w dobie kryzysu finansowego;

14.45 - Dr Łukasz Pikuła (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Ekonomii i Administracji), Aksjologiczne podstawy Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego;

14.55 – Dr Przemysław Mijal (Uniwersytet Szczeciński), Realizacja przez jednostkę przed sądami krajowymi roszczeń przewidzianych w aktach prawnych Unii Europejskiej;

15.05 – Dr Leszek Bielecki (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach), Problematyka praw podstawowych w Unii Europejskiej po Traktacie lizbońskim. Zarys zagadnienia;

15.15 – Mgr Barłomiej Hejnar (aplikant adwokacki, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy), Realizacja postanowień Karty Praw Podstawowych w zakresie prawa do dobrej administracji na przykładzie praktyki polskich organów podatkowych oraz w świetle orzeczeń ETS (TSUE);

15.25 - Mgr Wojciech Kasprzyk (doktorant UJK), Rola Rzecznika Praw Obywatelskich UE;

15.35 - Mgr Marcin Kapka (doktorant UJK), Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego a system ochrony praw człowieka;

15.45 – Mgr Robert Materna (doktorant UJK), Rola Agencji Praw Podstawowych w świetle Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

15.55 – Mgr Dorota Stempniak (doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa, Ekonomii i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego), Wpływ procedury przedakcesyjnej do Unii Europejskiej na demokratyzację w państwach kandydujących;

16.05 - Mgr Marta Klimas (doktorant, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii), Ochrona ofiar handlu ludźmi w regulacjach Unii Europejskiej;

16.15 – Mgr Robert Karowiec (doktorant UJK), Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego na podstawowe wolności i prawa obywateli Unii Europejskiej;

16.25 – Dr Remigiusz Stanek (ekspert Business Centre Club ds. prawa bankowego), Ponadpaństwowy system ochrony inwestorów (konsumentów) w świetle prawa Unii Europejskiej;

16.35 – Marcin Kurpiewski (Uniwersytet Warszawski), Ochrona praw inwestora w świetle praw międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku funduszy inwestycyjnych;

16.45 – przerwa na kawę – coffee break

14.30 – Panel nr 4 (sala nr 102): Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji (Influence of International Standards on Development of Democracy)Przewodniczy/Chair: Prof. Marek Chmaj (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)

14.35 – Dr hab. Alicja Jaskiernia (Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Dziennikarstwa), Demokracja deliberatywna a polska debata w sprawie ACTA. Społeczeństwo obywatelskie wobec tematu ochrony własności intelektualnej a ochrony wolności;

14.45 – Dr Ryszard Piotrowski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji), Prawo do tożsamości informacyjnej i jego znaczenie w ustroju demokratycznym;

14.55 – Dr Magdalena Bsoul (Politechnika Częstochowska), Szanse rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach Unii Europejskiej.

15.05 – Dr Sebastian Bakalarczyk (Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji), Polish development of democracy as a member of European Community;

15.15 – Dr Michał Lisowski (rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Białymstoku), Społeczeństwo menedżerskie a demokracja;

15.25 – Dr Krzysztof Gawkowski (Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie, dyrektor Instytutu Badań Międzynarodowych), Międzynarodowe standardy samorządowego prawa wyborczego;

15.35 - Dr Ewa Wójcicka (Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu), Wpływ członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej na prawo głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych;

15.45 – Dr Martin Bożek (Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wydział Ekonomiczny), Konstytucyjny model partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym na tle standardów międzynarodowych;

15.55 – Dr Justyna Bazyliańska (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Ekonomii i Administracji), Wpływ standardów międzynarodowych na kształtowanie się konsumenckiego prawa do reprezentacji;

16.05 – Mgr Katarzyna Chudy (komornik, Kamień Pomorski), Zobowiązania uczestników OBWE w dziedzinie demokracji i praw człowieka;

16.15 – Mgr Marcin Heinze (doktorant UJK), Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE jako instrument oddziaływania na internacjonalizację standardów demokratycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej;

16.25 – Mgr Magdalena Kraśkiewicz, Rola Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) w europejskim systemie ochrony praw człowieka;

16.45 – przerwa na kawę – coffee break

14.30 - Panel nr 5 (sala nr 106); Standardy międzynarodowe a krajowe instytucje ochrony praw człowieka (International Standards and National Institutions of Protection of Human Rights)

Przewodniczy/Chair: Prof. Ryszard Chruściak (Uniwersytet Warszawski)

14.35 - Dr Iwona Wrońska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Nauk Politycznych), Amerykańska Konwencja Praw Człowieka a stanowisko Kanady;

14.45 – Dr Jarosław Sułkowski (Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji), Transcendencja konstytucyjna jako przesłanka dopuszczalności skargi konstytucyjnej w Hiszpanii;

14.55 – Dr Jan Antoni Prochowski (Uniwersytet Śląski), Standardy europejskie a rewindykacja mienia kościelnego;

15.05 – Dr Krzysztof Urbaniak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Bierne prawo wyborcze w świetle analizy porównawczej oraz standardów międzynarodowych (wybrane zagadnienia);

15.15 – Mgr Marek Olszewski (doktorant UJK), Niekonstytucyjność decyzji organów administracji podatkowej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego;

15.25 – Mgr Grzegorz Kowalski (doktorant UJK), Polska nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej - czy może łamać prawa obywatela do informacji? Uwagi na tle standardów europejskich;

15.35 – Mgr Ryszard Wajszczak (doktorant UJK), Charakter polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na tle instytucji ombudsmanów europejskich;  1. – Mgr Krzysztof Borowski (doktorant UJK), STOSOWANIE STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH PRZEZ RZECZNIKA PRAW OBYWTESKICH W OBSZARZE PRAW OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI;

  1. - Mgr Luiza Zgiep (aplikant adwokacki, doktorant Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego), Kreowanie przez TK wzorców pojmowania konstytucyjnych praw i wolności w kontekście istniejących standardów międzynarodowych i aksjologii.

16.05 - Mgr Anna Suchodolska (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu), Relacje między celami a wartościami w demokracji;

16.15 – Mgr Tomasz Borowiec (doktorant UJK), Wpływ standardów europejskich na wykonywanie zawodu radcy prawnego;

16.25 - Mgr Rafał Rykowski (doktorant UJK), Ochrona praw człowieka a rola Rzecznika Praw Ubezpieczonych;

16.35 – Mgr inż. Tomasz Dziuganowski (v-ce Prezes Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów Kandydatów na Kierowców i Kierowców), Przestrzeganie praw człowieka – egzaminatora w procesie egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców;

16.45 – przerwa na kawę – coffee break

17.00 – Panel nr 6 (sala kolumnowa – Column Hall): Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej (Influence of International Standards on the Development of Democracy and Protection of Human Rights in Central and Eastern Europe)Przewodniczy/Chair: Dr Jerzy Rychlik (dyrektor Fundacji Promocji Prawa Europejskiego)

17.00 – Prof. dr Светлана Нарутто (Moscow State Law Academy, Moskwa, Federacja Rosyjska), The Human Rights Protection in the Russian Constitutional Court: experience and outlook" (Защита прав граждан Конституционным Судом России: опыт и перспективы);

17.10 – Prof. Jan Filip (Uniwersytet Masaryka, Brno, Czechy), Karta Praw Podstawowych Republiki Czeskiej a międzynarodowe standardy praw człowieka – inspiracja w trakcie prac przygotowawczych;

17.20 – Dr Oleg Bresky (European Humanities University, Director of Academic Department of Law, Vilnius Litwa), Conceptions of human dignity and features of implementation of Human Rights in Eastern Europe;

17.30 – Dr Timea Drínóczi (University of Pécs, Węgry), Influence of Human Rights Standards? Hungarian Style on Dialogic Interaction;

17.40 - Inż. Jozef Polačko (prezes Zarzadu, kanclerz, Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, Słowacja), Unia Europejska i prawa jej obywateli;

17.50 – Olena Lysenko, PhD, Associate Professor (National Taras Shevchenko University, Institute of International Relations, Chair of Comparative and European Law Kyiv, Ukraina), The Role of the Venice Commission in Securing Political Rights in Ukraine;

18.00 – Doc. dr Olga Juchymiuk, Włodzimierz Kravczuk (Wołyński Uniwersytet Narodowy w Łucku, Ukraina), Adaptacja standardów międzynarodowych praw człowieka w dziedzinie sądownictwa na Ukrainie;

18.10 – Dr Olena Shompol (Assistant Professor, National Taras Shevchenko University, Law Faculty, Chair of the Environmental Law, Kiev, Ukraina), Implementation of International and European standards of environmental human rights in Ukraine;

18.20 – Dr Olena Sviatun (Assistant Professor, National Taras Shevchenko University, Institute of International Relations, Chair of Comparative and European Law, Kiev, Ukraina), Implementation of International Standards of Combating Trafficking in Human Beings in Ukraine;

18.30 – Mgr Edward Denkiewicz (doktorant UJK), Standardy ochrony praw człowieka w Radzie Europy a instytucja Rzecznika Praw Człowieka w podmiotach Federacji Rosyjskiej;

18.40 - Dr Jacek Zaleśny (Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych), Uczelnia Łazarskiego), Aplikowanie zasady podziału władzy w Federacji Rosyjskiej – między tradycją rodzimą a zachodnioeuropejską.

18.50 – Ризван Тушиев, Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова (Kazachstan), влияние Хартий основных прав и Европейской конвенции по правам человека на конституцию Республики Казахстан;

17.00 - Panel nr 7 (sala nr 118): Standardy międzynarodowe dotyczące wymiaru sprawiedliwości (International Standards on Judiciary)Przewodniczy/Chair: Prof. Zbigniew Lasocik (dziekan Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie)

17.00 – SSO Marek Przysucha (Sąd Okręgowy w Częstochowie, doktorant Uniwersytety Śląskiego), Zasady wyznaczania sądu w polskim systemie prawnym wobec Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka;

17.10 – Dr Jolanta Kubicka, Kognicja sądowoadministracyjna - nowoczesne trendy w orzecznictwie;

17.20 – Dr Andrij Kosyło (Uniwersytet Warszawski, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej), Procedura karna na Ukrainie a standardy Rady Europy;

17.30 – Dr Wojciech Jasiński (Uniwersytet Wrocławski, Katedra Postępowania Karnego), Zakres prawa do korzystania z pomocy obrońcy w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

17.40 – Mgr Dagmara Krupa (asystent, Sąd Rejonowy w Radomsku, doktorantka Uniwersytetu Łódzkiego), Prawo do wysłuchania jako wartość konstytucyjna;

17.50 – SSO Robert Pelewicz (prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu), System dozoru elektronicznego w polskim prawie karnym w kontekście normatywów Rekomendacji Rady Ministrów Rady Europy No. R (99) 22E;

18.00 – Adw. Gerard Krajewski (Kancelaria Adwokacka w Łodzi), Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych w ocenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

18.10 – Mgr Bogumiła Zofia Lubera (doktorantka Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Prawa i Administracji), Wpływ standardów międzynarodowych na wykonywanie długoterminowej izolacji więziennej;

18.20 – Dr Łukasz Chojniak (Dyrektor programu „Obywatelski Wymiar Prawa” Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa), Standard rzetelnego procesu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym;

18.30 – Mgr Anna Kotowska (doktorant UJK), Podejrzani o terroryzm a międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka;

18.40 – Mgr Dobrosława Budzianowska (doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego), Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na ujednolicenie standardów ochrony prawa do rzetelnego procesu sądowego w Europie;

18.50 – Mgr Martyna Pieszczek (Uniwersytet Wrocławski), Wpływ Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności na interpretację znamion obrony koniecznej;

19.00 – Mgr Sebastian Ostrouch (doktorant UJK), Retencja danych telekomunikacyjnych wykorzystywana przez organa ścigania w świetle systemu ochrony praw człowieka;

19.10 – Ariel Falkiewicz (Uniwersytet Jagielloński), Ochrona praw pokrzywdzonego w prawie unijnym. Nadbudowa systemu strasburskiego.

17.00 - Panel nr 8 (sala konferencyjna): Standardy międzynarodowe dotyczące godności, ochrony życia i zdrowia (International Standards Concerning Right to Dignity, Right to Life and Right to Health Protection)Przewodniczy/Chair: Prof. Bogumił Szmulik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

17.00 - Dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska (Uniwersytet Wrocławski, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego), Ewolucja regulacji z obszaru soft law w kierunku prawa wiążącego na przykładzie międzynarodowego prawa biomedycznego;

17.10 – Mgr Anna Deryng (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Administracji, Zakład Prawa Konstytucyjnego i Ustroju Samorządu Terytorialnego), Zasada poszanowania godności osoby ludzkiej w praktyce konstytucyjnej Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce. Wybrane zagadnienia problemowe;

17.20 – Mgr Joanna Skowron (doktorantka UJK), Godność jako podstawowe prawo każdego Człowieka. Standardy regionalne a uniwersalne;

17.30 – Mgr Danuta Konarska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy), Godność człowieka jako źródła jego praw i wolności;

17.40 – Mgr Bartosz Mendyk (doktorant UJK), Godność człowieka, moralność oraz porządek publiczny w kontekście wynalazków biotechnologicznych - uwagi do orzeczenia Europejskiego Trybunału Unii Europejskiej w sprawie Oliver Brüstle przeciwko Greenpeace eV (Sprawa C-34/10);

17.50 – Mgr Adam Kirpsza (doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), Biometryczna identyfikacja tożsamości ludzkiej w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka;

18.00 – Mgr Izabela Biśta (doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii), Wpływu europejskich standardów praw człowieka na polski model ochrony embrionu ludzkiego;

18.10 - Dr Hubert Kaczmarczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Ekonomii i Administracji), Prawo do zdrowia a system finansowania ochrony zdrowia;

18.20 – Mgr Michał Chrobot (doktorant UJK), Standardy zawarte w Białej Księdze Unii Europejskiej a realizacja konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w Polsce;

18.30 – Mgr Katarzyna Syroka (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji). Międzynarodowe standardy ochrony zdrowia i ich wpływ na polski system prawny

18.40 – Mgr Arkadiusz Szyszkowski (doktorant, Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie), Możliwość kształtowania interesu publicznego przez placówki opieki medycznej w zamówieniach publicznych jako element gwarancji prawa do życia;

18.50 – Mgr Justyna Omielianczuk (doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie), Zbigniew Pyt (doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie), Poręczenie za dług – nowy sposób na uszczuplenie środków na ochronę zdrowia;

19.00 – Mgr Magdalena Kramska (Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski), Proces internacjonalizacji prawa biomedycznego i jego znaczenie dla ochrony praw człowieka;17.00 - Panel nr 9 (sala nr 102): Standardy międzynarodowe dotyczące oświaty, nauki, kultury, sportu oraz ochrony środowiska (International Standards Concerning Education, Science, Culture, Sport and Environment Protection)

Przewodniczy/Chair: Prof. Jerzy Kuciński (Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im H. Chodkowskiej w Warszawie)

17.00 – Dr Karol Czejarek (profesor, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku), Polska między Niemcami a Rosją – o szczególnej potrzebie współpracy w zakresie kultury, dydaktyki i przekładów literackich;

17.10 – Dr Anna Frankiewicz (Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji), Czy Rzeczpospolita Polska spełnia standardy międzynarodowe w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony dóbr kultury

17.20 – Dr Helena Oriescikova (Uniwersytet Katolicki w Rużemberoku, Słowacja), System kształcenia specjalnego na Słowacji;

17.30 – Mgr Joanna Piotrowicz, Adopcja przez osoby nie pozostające w związku w kontekście ochrony praw człowieka;

17.40 – SSO Urszula Klejnowska-Mosiołek (Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Sądów Powszechnych), Prawo do opieki i prawo do odwiedzin w świetle Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę a przepisy polskiego prawa;

17.50 – Mgr Katarzyna Bochenek-Cichoń (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Ekonomii i Administracji), Wpływ standardów międzynarodowych na przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy domowej wobec kobiet;

18.00 – Paula Kotowska (Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy), Przestrzeganie Praw Dziecka w świetle Konwencji Praw Dziecka oraz Karty Praw Podstawowych, a funkcjonalność organów państwowych na przykładzie Polski i Niemiec;

18.10 – Mgr Renata Kopczyk (doktorant, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO i EUROPEJSKIEGO), WPŁYW STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH NA FUNKCJONOWANIE SPORTU;

18.20 – Dr Aleksandra Siedlaczek-Szwed (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Rehabilitacja mowy pacjentów afatycznych w świetle standardów międzynarodowych;

18.30 – Dr Witold Sobczak (Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN, Kolegium Europejskie w Gnieźnie UAM), dr Maria Gołda (Kolegium Europejskie w Gnieźnie UAM), Prawo do ochrony środowiska jako prawo człowieka;

18.40 – Dr inż. Ryszard Bednarski (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie), Ochrona środowiska czy ochrona praw człowieka?;

18.50 - Mgr Łukasz Baratyński (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach), Ochrona środowiska w Unii Europejskiej a ograniczenia suwerenności państw członkowskich.

17.00 - Panel nr 10 (sala nr 106): Standardy międzynarodowe dotyczące równości i zwalczania dyskryminacji (International Standard Concerning Equality and Combating of Discrimination)

Przewodniczy/Chair: Prof. Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji)

17.00 – Prof. dr Kenneth Ohska, HEARO, Tsukuba (Japonia), Problem of Discrimination and Inequality in Japan;

17.10 – Dr Anna Śledzińska-Simon (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Ekonomii i Administracji), Zgwałcona, sparaliżowana, niepokonana: sprawa L.C. przeciwko Peru przed Komitetem ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet jako odzwierciedlenie standardów ochrony praw kobiet;

17.20 - Заур Иранпур, Аспирант, Санкт – Петербургский государственный университет гражданской авиации, г. Санкт - Петербург (Federacja Rosyjska), Актуальные вопросы защиты прав беженцев: современные вызовы;

17.30 – Dr Joanna Szymoniczek (Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie), Zobowiązania międzynarodowe a sytuacja uchodźców w Polsce;

17.40 – Mgr Rafał Wojda (doktorant UJK), Realizacja przez Polskę postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych;

17.50 – Dr Małgorzata Rzeszutko (Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim), Ochrona praw mniejszości narodowych w systemie prawnym Unii Europejskiej;

18.00 – Mgr Mirosław Kałużny (doktorant UJK), Ochrona prawna mniejszości narodowych i etnicznych w aspekcie ich kultury i tożsamości;

18.10 - Dr Edyta Widawska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Ochrona praw osób z niepełnosprawnością w świetle standardów Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych – idea a rzeczywistość;

18.20 – Mgr Katarzyna Cichos (Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji), Niepełnosprawność w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

18.30 – Mgr Monika Orłowska (doktorant UJK), Ewolucja prawa do pracy w ustawodawstwie polskim – wybrane zagadnienia problemowe w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością;

18.40 – Mgr Ewa Patrzek (doktorant UJK), Realizacja idei praw człowieka w hospicjach;

18.50 – Dr Violetta Gul-Rechlewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Krajów Europy Północnej), Prawa ludności rdzennej Arktyki w perspektywie prawa międzynarodowego;

19.00 – Mgr Ksenia Kakareko (doktorant UAM), Standardy Unii Euroazjatyckiej wobec standardów praw człowieka innych regionalnych systemów europejskich;

20.00 – uroczysta kolacja (Hotel Gromada-Centrum) – Official Dinner (Hotel Gromada-Centrum), Plac Powstańców Warszawy 2.

23 kwietnia 2012 (poniedziałek) – 23 April 2012 (Monday)

9.00 - Trzecia Sesja Plenarna (sala nr 118) – Third Plenary Session (Room 118): Rozwój międzynarodowych standardów demokracji (Development of International Standards of Democracy)Przewodniczy/Chair: Prof. Bogdan Zdziennicki (dziekan Wydziału Prawa Uczelni Chodkowskiej, były prezes Trybunału Konstytucyjnego)

09.00 – Heribert Franz Koeck (Dr. iur. (Vienna), M.C.L. (Ann Arbor), Dr. h.c. (Piteşti), Dr. h.c. (AlbaIulia), Emeritus Professor of Law, Special Representative of the Johannes Kepler University for Eastern and South-Eastern Europe, Vienna, Austria), Common Values and Their Protection in a Pluralistic Europe;

09.10 – Herbert Schambeck (Dr., Dr. h.c. mult., emerit. O. Univ.-Professor for Public Law, Political Science and Philosophy of Law at the University of Linz, former President of the Austrian Federal Council, Vienna, Austria), Protection of Human Rights in the Process of the European Integration;

09.20 - Doc. dr Galina Sadovnikova (Moscow State Law Academy named O.E. Kutafin, Moskwa, Federacja Rosyjska), Universal and Regional International Standard s’ Influence on Electoral Rights;

09.30 - Prof. Ivan Pankevych (Ivan Franko National University, Faculty of Law, Lviv, Ukraina), Zmiany systemu wyborczego na Ukrainie a realizacja demokratycznej zasady przedstawicielstwa politycznego;

09.40 – Prof. dr hab. Владислав Федоренко (декан факультета заочного обучения гражданских лиц, Национальная Академия Внутренних Дел Украины, Киев, Ukraina), Конституционная реформа в Украине: национальный опыт и международные стандарты демократии;

09.50 – Dr Irina Alebastrova (Lecturer, Moscow State Law Academy named after O. E. Kutafin, Moscow, Federacja Rosyjska), International Standards of Democratic Elections and their Reflection in Supranational and National Judicial Practice;

10.00 – Dr Uri J. Huppert (adwokat, Jerozolima, Izrael, wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie), Między demokracją liberalną a demokracją obronną;

10.10- Prof. dr hab. Janusz Sztumski (profesor zwyczajny, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych, kierownik Katedry Socjologii), Elity a demokracja;

10.20 – Prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz, dr Adam Ilciów (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Politologii), Wpływ standardów międzynarodowych na aktywność polityczną elit europejskich. W kręgu teorii i praktyki;


10.30 – Ks. prof. dr hab. Jerzy Kułaczkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Demokracja i prawa rodziny we współczesnym świecie;

10.40 - Prof. dr hab. Longin Pastusiak (profesor zwyczajny, Akademia Finansów w Warszawie), Media a kultura polityczna. Praktyka polska w świetle standardów międzynarodowych;

10.50 - Dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz (profesor nadzwyczajny, Uniwersytet w Białymstoku, kierownik Zakładu Prawa Własności Intelektualnej; Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Działanie w interesie publicznym jako decydujące kryterium rozstrzygania konfliktu: wolność prasy a ochrona prywatności ;

11.00 – przerwa na kawę – coffee break

11.15 – Czwarta sesja plenarna (sala nr 118) - Fourth Plenary Session (Room 118): Rozwój międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka – Development of the International Standards of the Protection of Human Rights

Przewodniczy/Chair: Prof. Marek Mazurkiewicz (przewodniczący Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Prawa i Zarządzania Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku)

11.15 – Dr hab. Krzysztof Drzewicki (profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Gdański, Ministerstwo Spraw Zagranicznych), Protection of Linguistic Rights of National Minorities under International Law. A Case of Gross and Persistent Violations of the Rights of Polish Minority Community in Lithuania;

11.25 – Prof. dr hab. Krystian Complak (profesor zwyczajny, Uniwersytet Wrocławski), Dyskryminacja językowa w świetle standardów międzynarodowych na przykładzie języka angielskiego;

11.35 – Prof. dr hab. Jan Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski), Grupy dyspozycyjne w kształtowaniu bezpiecznego społeczeństwa;

11.45 – Dr hab. Stanisław Hoc (profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Opolski, Kierownik Katedry Prawa Karnego), Organy ochrony informacji niejawnych w państwach NATO i UE;

11.35 - Prof. dr hab. Jacek Sobczak (profesor zwyczajny, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Prawa; sędzia Sądu Najwyższego), Ochrona informacji i danych osobowych - standardy unijne i rzeczywistość polska;

12.05 – Prof. dr hab. Wojciech Pomykało (Fundacja Innowacja, Warszawa), Identyfikacja narodowa harmonijnie zintegrowana z otwarciem na Europę i świat - ważnym standardem Europejczyków w obecnych i nadchodzących czasach (Poza ustrojowo-prawne zagrożenia dla realizacji standardów demokracji i praw człowieka);

12.15 – Prof. dr hab. Saule Amandykova (Karaganda State University, Karaganda, Kazachstan), The role of the regulatory decisions of the Constitutional Council to protect the rights and freedoms of the citizens in the Republic of Kazakhstan;

12.25 - Prof. dr hab. Iveta Vozňáková (Uniwersytet Opolski), Human rights in the social responsibility of business unit;

12.35 – Dr hab. Jerzy J. Kolarzowski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji), Międzynarodowe standardy praw człowieka a pomnażanie potencjału społeczeństw w zakresie kapitału ludzkiego;12.45 - Dr hab. Elżbieta Weiss (profesor nadzwyczajny, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Warszawie), Prawa ochrony człowieka a strategia zrównoważonego rozwoju;
12.55 – ceremonia zakończenia konferencji – Closing Ceremony

13.00 – lunch (restauracja „Hawełka”, Stary Dom Poselski)

Pozostali uczestnicy / Other participants:

 1. Mgr Magdalena Banaczek, doktorant UJK;

 2. Mgr Karol Bator, doktorant UJK;

 3. Adw. Jakub Baraniewski, Jarosław;

 4. Mgr Janusz Baratyński, Kielce

 5. Mgr Joanna Będkowska, starszy inspektor, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach;

 6. Michał Bojarski, Wydział Prawa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

 7. Ernest Dębiński, Uniwersytet Rzeszowski;

 8. Mgr Radosław Cymerys, doktorant UJK;

 9. Adw. dr Marta Derlatka, Kancelaria Adwokacka, Kraków;

 10. Mgr Michał Długosz, doktorant UJK;

 11. Prof. dr hab. Mieczysław Dudek, Uniwersytet w Zielonej Górze;

 12. Mgr Marta Dunajska, Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie;

 13. Mgr Paulina Gabor, doktorant Uniwersytetu Śląskiego;

 14. Mgr Paweł Gość, doktorant UJK;

 15. Kamil Gozdek, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Wydział Prawa;

 16. Dr Radosław Grabowski, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów;

 17. Dr Sabina Grabowska, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów;

 18. Mgr Michał Huzarski, doktorant UJK;

 19. Mgr Paweł Jachimowski, aplikant adwokacki, Warszawa;

 20. Mgr Karolina Jaroń;

 21. Józef Jędruch, Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową im. J. Keynesa;

 22. Mgr Angelika Kalińska, Uniwersytet Wrocławski;

 23. Mgr Andrzej Kargul, doktorant SGH;

 24. Prof. dr hab. Karol B. Janowski, profesor zwyczajny;

 25. Mgr Katarzyna Kasowska-Pedrycz, doktorant UJK;

 26. Dr Marta Kłopocka-Jasińska, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy;

 27. Mgr Krystyna Kołodko;

 28. Jacek Kołodziejak, San Jose State University, USA;

 29. Dr Grzegorz Kopczyński, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy;

 30. Dr Magdalena Kornak, Uniwersytet Wrocławski;

 31. Prof. dr hab. Jerzy Kornaś, Katedra Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

 32. Dr Urszula Kosielińska-Grabowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Politologii;

 33. Damian Kostka, Telewizja Dami, Jelenia Góra;

 34. Piotr Kowalczyk, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Wydział Prawa;

 35. Mgr Grzegorz Kowalski, doktorant UJK;

 36. Prof. dr hab. Leszek Kubicki, Akademia Leona Koźmińskiego;

 37. Mgr Rafał Kubik, asystent sędziego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, doktorant UJK;

 38. Mgr Ewelina Lenart, doktorant UJK;

 39. Artur Leszczyński;

 40. Mgr Anna Lisowska, doktorant UJK;

 41. Mgr Jacek Majchrzak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

 42. Mgr Barbara Majewska-Skrzypek, asystent sędziego, Sad Rejonowy w Stalowej Woli;

 43. Mgr Władysław Mańkut, Elbląska Fundacja Praw Człowieka w Elblągu;

 44. Dr Ryszard Mochocki, Instytut Ekonomii i Administracji UJK;

 45. Michał Modzelewski, Telewizja Dami, Jelenia Góra;

 46. Dr hab. Leszek Moczulski, profesor nadzwyczajny, dziekan Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy;

 47. Bogusław Moraczewski, sędzia NSA w stanie spoczynku;

 48. Przemysław Moraczewski, Premium Solutions, Piotrków Trybunalski;

 49. Adw. Gilad Noam, Teaching Fellow, International Law and International Criminal Law, Faculty of Law, Hebrew University, Mount-Scopus, Jerusalem (Izrael);

 50. Mgr Janusz Okoń, Eurogospodarka;

 51. Mgr Anna Olszewska, Legnica;

 52. Mgr Wojciech Olszowy, doktorant UJK;

 53. Dr Lidia Owczarek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Ekonomii i Administracji;

 54. Adw. Beata Ordowska, TGC Ordowska Kancelaria Prawna Sp.K., Warszawa;

 55. Dr Wojciech Orłowski, UMCS w Lublinie;

 56. Jerzy Osypowicz, PhD, Fundacja Wymiany Innowacji w Nauce i Technice;

 57. Dr Józef Piechota, PPG w stanie spoczynku;

 58. Adw. Aneta Pośpiech, Myszków;

 59. Dr Wojciech Preisner, Uniwersytet Wrocławski;

 60. Płk dr Władysław Przyjemski, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa;

 61. Natalia Radajewska, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy;

 62. Mgr Sebastian Rados, doktorant UJK;

 63. Jolanta Rolicka, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy;

 64. Dr Leszek Ruchwa, prezes ARTEFE S.A. w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach;

 65. R. pr. Małgorzata Rudnik-Mijal, Kancelaria Radcy Prawnego, Szczecin;

 66. Katarzyna Sierakowska, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa i Administracji;

 67. Adw. Katarzyna Skowrońska, Kancelaria Adwokacka, Wrocław;

 68. Prezes Piotr Sopa, Eurogospodarka;

 69. Mgr Sławomir Spurek, prezes, PHU Spurek w Kielcach;

 70. Adw. Katarzyna Stefaniak;

 71. Dr Kamil Strzępek, asystent sędziego, Naczelny Sąd Administracyjny

 72. Mgr Michał Strzępek, doktorant UW, Instytut Nauk o Państwie i Prawie, aplikant adwokacki;

 73. Mgr Wojciech Śliwski, doktorant UJK;

 74. Dr Piotr Świtalski, dyrektor ds. politycznych, Sekretariat Generalny Rady Europy w Strasburgu;

 75. Mgr Marek Turek, doktorant UJK;

 76. Mgr Agata Walczak (aplikant adwokacki, Wrocław);

 77. Dr Aleksander Waszkiewicz, Associate Professor, Belarusian State University, Mińsk, Białoruś;

 78. Leszek Wilk, Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego, Wydział Prawa;

 79. Mgr Magdalena Wiśniewska, doktorant UJK

 80. Dr inż. Witold Wiśniowski, dyrektor Instytutu Lotnictwa w Warszawie

 81. Michał Włodarczyk, UJK

 82. Dr hab. Waldemar Wołpiuk, profesor nadzwyczajny, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie;

 83. Sławomir Woszczyk;

 84. Mgr Krzysztof Wójcik, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce;

 85. Mgr Marcin Wójtowicz, Zespół Szkół Elektrycznych w Krakowie;

 86. Prezes Zbigniew Zalewski, Dozbud Development;

 87. Bartosz Żmuda, UMCS;

 88. Mgr Rafał Żmuda, doktorant UJK.

Terminy:

- 15 kwietnia 2012 – (15 April 2012) - termin dokonania opłaty konferencyjnej (Conference fee; deadline for payment )

Opłatę (Conference fee) w kwocie (amount) 350,00 PLN (approx. 90.00 euro) należy przelać na konto:

Nazwa rachunku/Name of the Account: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Numer rachunku/Nomber of the Account: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 23 1030 1508 0000 0008 0371 1003 z dopiskiem J064 Konferencja Praw Człowieka (dołączyć należy dane do faktury, m.in. NIP).

No. of Account for foreign payments: SWIFT Code CITIPLPX IBAN: PL 23 1030 1508 0000 0008 0371 1003

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, całodzienne wyżywienie, publikację referatu (komunikatu) w wydawnictwie pokonferencyjnym.

- 15 kwietnia 2012 (15 April 2012) – nadesłanie przez uczestników tekstów referatów lub tez (celem ułatwienia tłumaczenia w trakcie konferencji); deadline for submitting papers or thesis for translation purposes.

- 30 maja 2012 (30 May 2012) – nadesłanie przez uczestników konferencji tekstów referatów i komunikatów przeznaczonych do publikacji (na adres mailowy kierownika naukowego konferencji: jerzyj@hot.pl deadline for submitting papers for publication – on mailing adress: jerzyj@hot.pl)Tekst referatu (form of paper for publication): Objętość – ok. 1 arkusza wydawniczego (ok. 16 stron znormalizowanego maszynopisu komputerowego); czcionka – 12 (Times New Roman), odstęp – 1,5, przypisy u dołu strony. Streszczenie w języku angielskim (do 1 strony znormalizowanego maszynopisu); 16 pages + 1 page of English Summary, Times New Roman, size – 12, interline 1,5, footnotes in the down of page).

Zakwaterowanie w hotelu (Hotel accommodation). Organizatorzy zapewniają hotel uczestnikom zagranicznym (Hotel „Gromada”, Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 2). Uczestnicy krajowi rezerwują i opłacają hotel we własnym zakresie. Celem ułatwienia rezerwacji, organizatorzy dokonali zamówienia odpowiedniej puli miejsc w Hotelu „Gromada-Centrum” po cenach preferencyjnych (hotel położony jest w centrum Warszawy, z łatwym dostępem do miejsca obrad ; odbędą się tu obie kolacje): Hotel “Gromada-Centrum” , Plac Powstańców Warszawy 2 , 00-030 Warszawa, tel. (22) 582 99 00 www.gromada.pl. kategoria: ««« (pokoje jedno i dwuosobowe). Przy rezerwacji podać hasło: „ Rezerwacja 544 - Konferencja Praw Człowieka”; rezerwacji należy dokonać niezwłocznie (Hotel accommodation is provided by Organizers for foreign participants: Hotel “Gromada-Centrum”, Pl. Powstańców Warszawy 2, Warsaw; other participants make reservation and payment on their own directly in the hotel).

Participation form

(to be send to mailing address: jerzyj@hot.pl) – deadline 15 April 2012)

Zgłoszenie uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Międzynarodowej

Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji

i ochronę praw człowieka

(22-23 kwietnia 2012, Sejm RP, ul. Wiejska 2/4/6, 00- 902 Warszawa)


 1. Imię i nazwisko -First and Second Name……………………………………………… 1. Stopień (tytuł naukowy) – Scientific Tittle……………………………………………. 1. Uczelnia (lub inna instytucja)- Affiliation……………………………………………. 1. Stanowisko – Position held…………………………………………………………… 1. Adres dla korespondencji (Address)…………………………………………………… 1. Adres mailowy (Mail adress) …………………………………………………………. 1. Telefon kontaktowy (Telephone)………………………………………………………. 1. Zgłaszam gotowość wygłoszenia referatu (komunikatu)

Readiness to present the paper TAK (YES) NIE (NO)

 1. Tytuł referatu (Tittle of paper)

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..


 1. Zobowiązuję się przesłać w terminie 31 marca 2012 r. opłatę konferencyjną w kwocie 350 zł na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (I will send a conference fee to Jan Kochanowski University account – deadline 15 March 2012) 1. Na jaką instytucję ma być wystawiona faktura z tytułu opłaty konferencyjnej (nazwa, adres, NIP) – Adreess when expecting facture for the Conference’s fee

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….data - Date (podpis - Signature)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna