Program innowacji nr 1 rok szkolny 2011/2012 „Mali odkrywcy I innowatorzy” uzasadnienie realizowaniaPobieranie 47.97 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar47.97 Kb.
PROGRAM INNOWACJI NR 1

rok szkolny 2011/2012

Mali odkrywcy i innowatorzy”


UZASADNIENIE REALIZOWANIA:

Rozwój techniki niesie ze sobą coraz to nowe wyzwania dla człowieka żyjącego w dynamicznie zmieniającym się świecie. Odkrywanie zjawisk i zależności w środowisku życia ludzi oraz wprowadzanie nowych rozwiązań w celu ulepszania naszego bytowania to ciągle fascynujące zadanie jakie przed sobą stawiamy. Mała liczba godzin z techniki i skumulowanie wielu zagadnień programowych nie sprzyja rozwijaniu odkrywczych i innowatorskich postaw wychowanków.

Poprzez ten program, poszerzona zostanie wiedza uczniów o znanych polskich wynalazcach i ich dorobku, metodach działań innowacyjnych i zastosowaniu nowych technologii w praktyce. Uczniowie będą wdrażani do twórczego myślenia i działania w środowisku technicznym. Przedmiotem programu innowacyjnego są wytwory praktycznej działalności uczniów.

Ze względu na różnorodność treści zachowuje się korelację międzyprzedmiotową, z wiodącymi przedmiotami takimi jak: technika, informatyka, historia i przyroda.


CEL OGÓLNY INNOWACJI:
Nadrzędnym celem programu „Mali odkrywcy i innowatorzy” jest działanie zmierzające do wyzwolenia u dzieci ciekawości twórczego myślenia i działania innowatorskiego z zakresu techniki.

CELE SZCZEGÓŁOWE INNOWACJI:
1.Poznanie polskich wynalazców poprzez:


 • wyszukiwanie w internecie i literaturze biografii,

 • stworzenie kącika polskich wynalazców znanych w świecie,

 • prezentacja największych osiągnięć polskich twórców techniki.2.Rozwijanie innowacyjności z zakresu techniki poprzez:


 • uświadamianie znaczenia wynalazków w życiu człowieka,

 • wdrażanie do twórczego myślenia i działania,

 • poznawanie nowoczesnych technologii,

 • tworzenie projektów nowatorskich rozwiązań z zakresu techniki.3.Rozwój postaw promujących nowatorskie rozwiązania w technice poprzez:


 • wspieranie uczniów interesujących się nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu techniki,

 • zachęcanie uczniów do uczestniczenia w programie innowacyjnym i konkursach z techniki,

 • popularyzacja wiedzy technicznej przez programy TV i komputerowe.


KTO ZOSTANIE OBJĘTY INNOWACJĄ
Innowacja opracowana została z myślą o chętnych uczniach z klas IV – VI (około 12), którzy będą głównymi wykonawcami zagadnień tego programu. Zakres ich zadań obejmował będzie również współpracę z uczniami pozostałych klas naszej szkoły.

Udział zaangażowanych uczniów w realizacji tego programu przyczyni się do twórczego działania i myślenia. Świadomość odpowiedzialności za ciekawe i nowatorskie zadania spowoduje, że uczniowie poczują się dowartościowani, zaś szukanie i wdrażanie nowych pomysłów rozwiązań rozwinie ogólnotechniczne zainteresowania dzieci.CZAS REALIZACJI:
Realizacja programu przebiegać będzie w okresie od września 2011 do 31 stycznia 2012 roku. Podsumowanie innowacji odbędzie się w styczniu 2012 roku.
OPIS

Współczesne życie zdominowane jest przez różnorodne zdobycze techniki, z których nie zawsze potrafimy w sposób należyty wykorzystać. Doskonalenie obsługi i zasad działania urządzeń jest niezbędną umiejętnością w dobie szybkiego rozwoju techniki.Tworząc program „Mali odkrywcy i innowatorzy” chciałem zainteresować dzieci zagadnieniami z zakresu wynalazczości i prac technicznych. Mała liczba godzin techniki w szkole powoduje, że zbyt mało czasu poświęcamy praktycznym zajęciom z zakresu obróbki różnych materiałów.
Chcę wypracować model ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rakszawie, który :


 • zna postacie polskich wynalazców,

 • umie zaplanować prace,

 • umie na podstawie rysunku stworzyć model przedmiotu, urządzenia,

 • potrafi samodzielnie rozwiązać problem i wykonać zadanie,

 • umiejętnie współpracuje w grupie,

 • kreuje pozytywny wizerunek szkoły,

 • zna swoje mocne i słabe strony, wierzy we własne siły,W naszej szkole w ramach innowacji:


    • zapoznam dzieci z polskimi wynalazcami,

    • zapoznam uczniów z konkretnymi polskimi osiągnięciami z zakresu innowatorstwa i wynalazczości technicznej,

    • wykonamy kącik poświęcony znanym polskim odkrywcom i wynalazcom,

    • przeprowadzę konkurs wiedzy na temat „Co wiemy o wynalazkach”,

    • przeprowadzę konkursy plastyczny „Mój wynalazek, który chciałbym mieć w swoim domu” oraz projekt urządzenia ułatwiającego pracę szkoły,

    • wykonamy wraz z uczniami prace praktyczne na podstawie książki Adama Słodowego.


HARMONOGRAM WDRAŻANIA I REALIZACJI INNOWACJIBLOK TEMATYCZNY

TEMATYKA DZIAŁAŃ

TERMIN REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE


SPOSÓB REALIZACJI


UWAGIPOLSCY WYNALAZCY


Kogo nazywamy wynalazcą?

październik 2011

Wiesław Wawrzaszek

Dzieci zapoznają się z polskimi wynalazcami poprzez szukanie w różnych źródłach: internet, literatura.
Polskie wynalazki o których warto pamiętać

październik 2011


Wiesław Wawrzaszek


Uczniowie na dodatkowych zajęciach poznają najważniejsze polskie wynalazki.
Polscy wynalazcy – wykonanie kącika.

listopad 2011

Wiesław Wawrzaszek
Uczniowie pod kierunkiem głównego koordynatora – Wiesława Wawrzaszka wykonują kącik poświęcony polskim wynalazcom.
Test konkursowy „Co wiemy o wynalazkach ”

listopad 2011

Wiesław Wawrzaszek

Chętni uczniowie klasy IV-VI piszą test konkursowy.

Arkusz testuBLOK TEMATYCZNY

TEMATYKA DZIAŁAŃ

TERMIN REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE


SPOSÓB REALIZACJI


UWAGIODKRYWAM I TWORZĘPoznajemy nowoczesne technologie

wrzesień 2011

Wiesław Wawrzaszek

Roman ŁykoZapoznanie uczniów z nowoczesnymi technologiami w fotografii – zajęcia prowadzone przez studio fotograficzne z Łańcuta
Konkurs plastyczny – „Mój wynalazek, który chciałbym mieć w swoim domu”

październik 2011

Wiesław Wawrzaszek

Ogłoszenie konkursu dla uczniów całej szkoły. Wykonanie projektu w formie makiety lub prezentacji multimedialnej. Prezentacja podczas podsumowania programu.
Projektujemy urządzenie ułatwiające funkcjonowanie pracy szkoły.

listopad 2011

Wiesław Wawrzaszek

Ogłoszenie konkursu dla zinteresowanych uczniów. Projekt i wykonanie w dowolnej formie. Prezentacja podczas podsumowania programu.
Mały majsterkowicz – wykonujemy prace praktyczne z książek Adama Słodowego

listopad-grudzień 2011

Wiesław Wawrzaszek

Wykonanie prac na podstawie pomysłów Adama Słodowego. Prezentacja podczas podsumowania programu.


BLOK TEMATYCZNY

TEMATYKA DZIAŁAŃ

TERMIN REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE


SPOSÓB REALIZACJI


UWAGIORGANIZACJA PROGRAMUZapoznanie z programem

wrzesień 2011

Wiesław Wawrzaszek

Apel poświęcony zapoznaniu uczniów, rodziców z programem i harmonogramem zadań.
Test sprawdzający znajomość tematyki na początki i końcu programu

październik 2011

grudzień 2011Wiesław Wawrzaszek

Test dla uczniów kl. V i uczniów chętnych z pozostałych klas, związany z wszystkimi zagadnieniami omawianymi podczas programu.

Arkusz testu

Bieżąca publikacja programu w internecie i na gazetce tematycznej

październik – styczeń 2012

Wiesław Wawrzaszek

Bieżąca publikacja działań związanych z realizacją programu na szkolnej stronie www.sp3rakszawa.republika.pl oraz na gazetce.
Podsumowanie programu


styczeń 2012

Wiesław WawrzaszekZaproszenie gości, rodziców na uroczysty apel poświęcony podsumowaniu programu.
Przekazanie dokumentacji programu do biblioteki szkolnej

styczeń 2012

Wiesław Wawrzaszek

Maria KusOpracowanie dokumentacji z innowacji i przekazanie jej wszystkim szkołom z terenu Rakszawy.


NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNELp.

NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE


CO BADAMY?
Arkusz testu konkursowego „Co wiemy o wynalazkach ”

diagnoza wiedzy uczniów na temat znajomości podstawowych zagadnień z genealogiiArkusz testu „Mali odkrywcy i innowatorzy” badanie na początku i pod koniec innowacji

diagnoza jak realizacja innowacji wpłynęła na pogłębienie wiedzy uczniów z zakresu zagadnień programu- porównanie.Arkusz analizy dokumentów (dzienniki zajęć pozalekcyjnych, zeszyt innowacji zawierający informacje o zaangażowaniu uczniów w akcjach,

kronika szkolna, protokoły konkursów)udział uczniów w zajęciach,

zaangażowanie w akcjach, konkursach,realizacja działań w ramach innowacji,
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna