Program nauczania dla zawodu technik inżynierii środowiska I melioracji 311208 o strukturze przedmiotowejPobieranie 1.93 Mb.
Strona1/18
Data10.05.2016
Rozmiar1.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI 311208

O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY


Warszawa 2012

Autorzy: mgr inż. Joanna Jakubowska-Wójcik, mgr inż. Andrzej Pyszczek

Recenzenci: dr inż. Paweł Religa, mgr inż. Ewa Marciniak-Kulka

Lider grupy branżowej: mgr inż. Teresa Jaszczyk

Lider zadania „Opracowanie przykładowych zmodernizowanych programów nauczania dla zawodów”: mgr inż. Joanna Ksieniewicz

Koordynator merytoryczny projektu: mgr inż. Maria Suliga

Menadżer projektów systemowych realizowanych przez KOWEZiU: mgr Agnieszka Pfeiffer
Redakcja i skład: zespół Addvalue Dorota Burzec

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2012
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.plSPIS TREŚCI

1.PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 5

2.CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 6

3.INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI 6

4.UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI 7

5.POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI Z INNYMI ZAWODAMI 7

6.CELE Szczegółowe KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI 311208 7

7.PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM 8

8.KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 8

9.PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI 10

10.PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 13

1.Podstawy ochrony środowiska 14

2.Budownictwo i obiekty inżynierii środowiska 21

3.Melioracje wodne 25

4.Działalność gospodarcza w inżynierii środowiska i melioracji 33

5.Język obcy zawodowy w inżynierii środowiska i melioracji 37

6.Organizacja budownictwa w inżynierii środowiska i melioracji 41

7.Kontrola jakości w inżynierii środowiska i melioracji 49

8.Prace melioracyjne 56

Praktyki zawodowe 68ZAŁĄCZNIKI 71

Załącznik 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 71Załącznik 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI 87

 1. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO


Program nauczania dla zawodu technik inżynierii środowiska i melioracji opracowany jest zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

 • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r, Nr 205, poz. 1206),

 • rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7),

 • rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184),

 • rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204),

 • rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626),

 • rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2012 r., poz. 752),

 • rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) (z późn. zmianami),

 • rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487),

 • rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Akty prawne z zakresu inżynierii środowiska i melioracji:

 • Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 1995r.)

 • Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r.)

 • ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2002r.)

 • Prawo wodne (Dz. U. Nr 223 z 2001r.)

 • Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 228 z 2005r.)

 • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r.)

 • Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 1994r.)

 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 16 maja 2007 r.).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna