Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego I kontynuacyjnego gimnazjum (klasy I-III) Mgr Magdalena Elżbieta NadolskaPobieranie 0.72 Mb.
Strona1/27
Data03.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27Program nauczania
języka angielskiego
dla kursu
początkowego
i kontynuacyjnego
gimnazjum (klasy I-III)
Mgr Magdalena Elżbieta Nadolska
dyplomowana nauczycielka języka angielskiego.
Uczy w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu, specjalizując się
w pracy z uczniami zdolnymi. Egzaminatorka OKE w Gdańsku
w zakresie egzaminu maturalnego i gimnazjalnego z języka
angielskiego. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli języka
angielskiego – kandydatów na egzaminatorów egzaminu
maturalnego. Autorka programu nauczania języka angielskiego
Przygotowanie do świata pracy – kurs kontynuacyjny dla liceum
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum
oraz
współautorka Programu nauczania języka angielskiego dla
liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum
, CUP 2007.


Mgr Beata Tomaszewska

dyplomowana nauczycielka języka angielskiego w V LO w Toruniu.


Wykładowca metodyki w NKJO w Toruniu. Od 1995 roku doradca
metodyczny, obecnie przy CKU w Toruńskim Ośrodku Doradztwa
Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Prowadzi warsztaty
i kursy dla nauczycieli języka angielskiego. Egzaminator OKE
w zakresie egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z języka angielskiego.
Szkoli kandydatów na egzaminatorów egzaminu maturalnego.
Ekspert ds. awansu zawodowego, wpisany na listę MEN w
zakresie języków obcych. Współautorka Programu nauczania
języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum
profilowanego i technikum
, CUP 2007.
Program został opracowany na podstawie dokumentu „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego” Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008, opublikowanego w Dzienniku Ustaw Nr 4 w dniu 15. stycznia 2009 r.

Spis treści


Spis treści 2

1. Wstęp 4

1.1. Założenia ogólne 4

1.2.Reforma podstawy programowej 5

2. Założenia dydaktyczno-wychowawcze 5

2.1. Psychologiczne podstawy Programu 5

2.2. Metodyczne założenia Programu 5

2.3. Wymagania stawiane nauczycielom 6

2.4. Warunki realizacji Programu 7

2.5. Założenia dydaktyczno-wychowawcze w pracy z uczniem zdolnym 7

3. Cechy wyróżniające Program spośród innych programów językowych 7

4. Ogólne cele nauczania i wychowania oraz wynikające z nich zadania szkoły 8

5. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 10

5.1. Szczegółowe cele kształcenia sformułowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego na poziomie III.0 – dla początkujących 10

V.2.Szczegółowe cele kształcenia sformułowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego na poziomie III.1 – dla kontynuujących naukę rozpoczętą w szkole podstawowej 13

5.3. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania w edukacji uczniów zdolnych 17

6. Treści nauczania 18

6.1. Treści nauczania dla poziomu III.0 dla początkujących sformułowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego 18

6.1.1. Zakres struktur leksykalno gramatycznych 18

6.1.2. Słownictwo 21

6.2. Treści nauczania dla poziomu III.1 – dla kontynuujących naukę języka rozpoczętą w szkole podstawowej 21

6.2.1. Zakres struktur leksykalno-gramatycznych 21

6.2.2. Słownictwo 24

6.3. Treści nauczania w edukacji uczniów zdolnych 24

7. Procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych 25

7.1. Planowanie zajęć 25

7.2. Formy i organizacja pracy 25

7.3. Techniki nauczania 27

7.3.1. Nauczanie sprawności językowych 27

7.3.2. Nauczanie słownictwa 29

7.3.3. Nauczanie struktur gramatycznych 29

7.3.4. Integrowanie nauczania językowego z przedmiotowym (CLIL) 29

7.3.5. Poszukiwanie informacji 30

7.3.6. Wspomaganie procesu uczenia się 31

7.4. Dostosowywanie procesu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów 34

7.4.1. Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawczo-dydaktyczne 34

7.4.2. Praca z uczniem zdolnym 35

7.5. Rola języka ojczystego 37

8. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego 37

8.1. Opis egzaminu 37

8.2. Struktura zestawu egzaminacyjnego i punktacja 38

8.3. Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego 38

8.3.1. Treści 39

8.3.2. Umiejętności 39

9. Opis założonych osiągnięć ucznia 40

9.1. Osiągnięcia ucznia na poziomie III.0 – dla początkujących 41

9.2. Osiągnięcia ucznia na poziomie III.1. – dla kontynuujących naukę języka rozpoczętą w szkole podstawowej 42

9.3. Osiągnięcia ucznia zdolnego 46

10. Propozycje metod oceniania stopnia realizacji założonych celów 46

10.1. Ogólne założenia oceniania 46

10.2. Elementy podlegające ocenianiu 47

10.3. Poziomy wymagań 47

10.4. Cechy dobrego sprawdzianu 48

10.5. Sprawdzanie umiejętności 48

10.5.1. Czytanie ze zrozumieniem i rozumienie ze słuchu 48

10.5.2. Pisanie i mówienie 48

10.5.3. Sprawności zintegrowane 49

10.6. Sprawdzanie znajomości zagadnień leksykalno-gramatycznych 49

10.7. Samoocena 50

10.8. Propozycje sposobu ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej 50

10.9. Propozycje sposobu ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej w edukacji uczniów zdolnych 52

10.9.1. Propozycja metody oceniania stopnia realizacji założonych celów w pracy z uczniem zdolnym 53

11. Środki dydaktyczne proponowane do wykorzystania przy realizacji niniejszego Programu 56

12. Bibliografia 57

13. Załączniki 58

Załącznik 1. Arkusz samooceny nauczyciela (do punktu 2.3) 59

Załącznik 2. Przykładowy scenariusz lekcji: praca formą stacji edukacyjnych (do punktu 7.2.) 61

Załącznik 3. Przykładowy scenariusz zajęć: nauczanie angielskiego poprzez chemię (do punktu 7.3.4.) 61

Załącznik 4. Przykłady punktowania zadania otwartego z zakresu przetwarzania treści tekstu przedstawionego w materiale ikonograficznym i wyrażania go w języku angielskim (do punktu 8.3.2.) 65

Załącznik 5. Ankieta diagnostyczna dla ucznia (do punktu 10.) 66

Załącznik 6. Arkusz samooceny ucznia (do punktu 10.7.) 67

Załącznik 7. Propozycja sposobu formułowania kryteriów oceniania, opracowana na przykładzie sprawności: słuchanie (do punktu 10.8.) 69

Załącznik 8. Arkusz monitorowania zbiorczych wyników klasyfikacji śródrocznej/rocznej w danej klasie (do punktu 10.9.1.) 72

Załącznik 9: Arkusz monitorowania wyników ucznia słabego (do punktu 10.10) 73
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna