Program nauczania treści kształcenia poszczególnych przedmiotóWPobieranie 0.52 Mb.
Strona1/5
Data03.05.2016
Rozmiar0.52 Mb.
  1   2   3   4   5


PROGRAM NAUCZANIA

TREŚCI KSZTAŁCENIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

NA KIERUNKU ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 1. GRUPA PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH1. Elementy filozofii.

Treść kształcenia:

 • Wprowadzenie w specyfikę zagadnień filozoficznych;

 • Zaznajomienie z językiem i podstawowymi pojęciami filozofii;

 • Analiza głównych kierunków filozoficznych i koncepcji wybranych filozofów’

 • Opis sposobów definiowania, rozumowania i dyskutowania;

 • Przybliżenie współczesnych teorii społecznych i etycznych.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem kształcenia jest przygotowanie do zajęć z zakresu etyki szczegółowej (np. zawodowej). Zajęcia wykształcają umiejętność dyscypliny intelektualnej, prowadzą również do wzrostu kompetencji słuchaczy w zakresie rozumienia i interpretacji zjawisk społecznych i etycznych.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆLP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

1.

A.B. Stępień, 1995, Wstęp do filozofii, KUL, Lublin.

2.

red. T. Honderich, 1999, Encyklopedia filozofii, Poznań.

3.

P. Kunzmann, F-P. Burkard, F. Wiedmann, 1999, Atlas filozofii, Prószyński i S-ka, Warszawa.LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

1.

T. Kotarbiński, 1990, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wrocław

2.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, (dowolne wyd.)

3.

G. D. Chrissides, J. H. Kaler, 1999, Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa (rozdziały 3,4: Teoria moralności, Kapitalizm, rynek i sprawiedliwość; s. 86 – 229).


2. Etyka

Treść kształcenia:

 • Wprowadzenie do kultury i etyki administracji:

 • Kultura, wartości i norm
 • Etyczny wymiar działań indywidualnych:

 • Etyczny wymiar działalności zorganizowanej:

 • Analiza etyczna i jej podstawy teoretyczne:

 • Standardy zachowań:

 • Etyczny wymiar podejmowania decyzji:


 • Etyczny wymiar lobbingu:
 • Co każdy pracownik administracji wiedzieć powinien?Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem kształcenia jest: poznanie wiedzy teoretycznej z zakresu etyki w zastosowaniu do administracji jako zawodu urzędnika; nabycie umiejętności przeprowadzania analizy etycznej; nabycie umiejętności identyfikacji dylematów etycznych i ich rozwiązywania; nabycie umiejętności projektowania programów etycznych i kodeksów postępowania; ukształtowanie postawy czynnego, odpowiedzialnego i zgodnego z zasadami etyki biznesu; umiejętność angażowania się w wykonywanie zadań organizatora i menedżera w jednostkach administracyjnych.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆLP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

1.

W. Gasparski, 2007, Wykłady z etyki biznesu: Nowa edycja uzupełniona, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.

2.

W. Gasparski, 2003, Decyzje i etyka w biznesie i lobbingu, WSPiZ, Warszawa.

3.

D. Bąk, red., 2007, Etyka urzędnika, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

4.

B. Kudrycka, 1998, Neutralność polityczna urzędników, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa

5.

J. Pope, 1999, Rzetelność życia publicznego: Metody zapobiegania korupcji, Transparency International – Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

6.

H. A. Simon, 1976, Działanie administracji: Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych, PWN, WarszawaLEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

1.

G. D. Chryssides, J. H. Kaler, 1999, Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa

2.

R. Tokarczyk, 2005, Etyka prawnicza, LexisNexis, Warszawa.

3.

C. A. J. Coady, 1998, Polityka a sprawa brudnych rąk, w: P. Singer, red., Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa, s. 420-431

4.

L. L. Fuller, 2004, Moralność i rządy prawa, Dom Wyd. ABC, Warszawa

5.

W. Gasparski, 2000, A. Buchanana rozważania na temat organizacji biurokratycznych, Biuletyn Informacyjny Zespołu Etyki Biznesu, n. 44, Towarzystwo Naukowe Prakseologii.

6.

W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, red., 2002, Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych: Inicjatywy, programy, kodeksy, ONZ & CEBI, Warszawa

3. Język angielski:

Treść kształcenia:

 • Wybrane zagadnienia życia codziennego;

 • Korespondencja biznesowa;

 • Funkcjonowanie w miejscu pracy;

 • Podstawowa terminologia biznesowa;

 • Kształcenie Business Skills: negocjacje i prezentacje;

 • Analiza case’ów;

 • Komunikacja międzykulturowa;

 • Dyskusje na temat artykułów – The Wall Street Journal;

 • Przygotowanie do ustnych egzaminów LCCI;

 • Przygotowanie do pisemnych egzaminów LCCI.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest: znajomość języka angielskiego dla celów ogólnych i specjalistycznych; wysoko rozwinięte cztery sprawności językowe: mówienia, czytania, pisania i słuchania; rozwinięte sprawności komunikacyjne potrzebne do sprawnego funkcjonowania w środowisku pracy; rozwinięte mikrosprawności (słownictwo specjalistyczne i ogólne, gramatyka – dążenie do poprawności wypowiedzi ustnych i pisemnych; odbycie w ramach lektoratu kursu przygotowawczego do egzaminu Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu – LCCI English for Business.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ

LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

1.

I. MacKenzie, English for Business Studies, Cambridge

2.

E. Jendrych, H. Wiśniewska, Business Topics, WSPiZ

3.

D. Cotton, Market Leader, Longman

4.

L. Pile, Intelligent Business, Longman

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ

LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

1.

E. Jendrych, M.Neymann, Key Business Words, WSPiZ

2.

R. G. Mellor, V. G. Davison, How to Pass English for Business, Logophon

3.

P. Viney, In English, Oxford

4.

J. Allison, P. Emmerson, The Business, Macmillan


4. II język obcy.
a. Język chiński

Treść kształcenia:

 • Kolejność kresek w pisowni chińskich znaków;

 • Liczebniki 1-100 , 1000, 10,000;

 • Zdania typu: to jest--- , tamto jest---;

 • Określanie relacji między ludzkich, (kto jest kim dla kogo), partykuła „de”;

 • Relacja posiadania (co jest czyje). Partykuła „ de”;

 • Zdania typu: to jest--, to nie jest---;

 • Pochodzenie, (skąd on/ona pochodzi?), nazwy państw;

 • Pytania typu: kto?;

 • Pytania typu: co? Rozróżnienie pytań typu: co? I kto?;

 • Pytania typu „ ile”?;

 • Powtórzenie materiału.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest: umiejętność pisania chińskich znaków z zachowaniem zasad kolejności kresek; rozróżnianie i znajomość znaków; znajomość pinyin’u i tonów oraz umiejętność poprawnej wymowy; umiejętność rozróżniania czasów w języku chińskim; umiejętność swobodnego tworzenia zdań twierdzących, pytań i przeczeń; umiejętność czytania i rozumienia tekstów chińskich; umiejętność przedstawienia się i określenia kim jestem, co robię.


LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ

LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

1.

Liu Xun, Deng Enming, Liu Shehui, Practical Chinese Reader, Peking University Press

2.

Dai Guifu, Elementary Spoken Chinese, Peking University Press

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ

LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

1.

Practical audio- visual Chinese – materiały własne

b. Język francuski

Treść kształcenia:

 • Wybrane zagadnienia życia codziennego:

  • Nawiązanie kontaktu;

  • Harmonogram dnia;

  • Podróż;

  • Hotel;

  •  Restauracja;

 • Miejsce pracy:

  • Oferta pracy;

  • Podział obowiązków;

  • Rozwiązywanie konfliktów w pracy;

 • Przedsiębiorstwo i podstawowa terminologia biznesowa:

  • Sukces w biznesie;

  • Wyniki przedsiębiorstwa : techniki sprzedaży, lansowanie produktu;

 • Przygotowanie do egzaminu DFA 1.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest pogłębienie znajomości języka oraz umiejętność sprawnego funkcjonowania językowego w sytuacjach życia codziennego i w sytuacjach biznesowych, oraz używanie języka w szeroko rozumianej komunikacji interpersonalnej w życiu codziennym i zawodowym.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ

LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

1.

Jean-Luc Penfornis, Affaires.com, CLE International

2.

Jean-Luc Penfornis, Francais.com, CLE International

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ

LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

1.

Marie-Odile Sanchez Macagno, Lydie Corado, Fair des affaires en français, Hachette

2.

Jean-Luc Penfornis, Vocablaire Progressif du Français des Affaires, CLE International


c. Język hiszpański

Treść kształcenia:

 • Wybrane zagadnienia życia codziennego;

 • Pisanie listów;

 • Funkcjonowanie w miejscu pracy;

 • Prowadzenie rozmowy na tematy ogólne;

 • Prowadzenie rozmowy na tematy zawodowe, negocjowanie;

 • Czytanie artykułów prasowych;

 • Relacjonowanie wydarzeń bieżących;

 • Poznawanie kultury krajów hiszpańskojęzycznych;

 • Prowadzenie dyskusji na tematy bieżące np. na podstawie prasy;

 • Podstawowa terminologia biznesowa.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest: pogłębienie znajomości języka oraz umiejętność funkcjonowania językowego w sytuacjach życia codziennego i w sytuacjach biznesowych; umiejętność używanie języka w szeroko rozumianej komunikacji interpersonalnej w życiu codziennym i zawodowym.


LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ

LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

1.

Aula Internacional (2,3), Difusión

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ

LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

1.

M. Peris, Prisma, Edinumen

2.

M. Peris, Prisma de ejercicios, Edinumen


d. Język niemiecki

Treść kształcenia:

 • Leute, Berufe, Tätigkeiten;

 • Deutsch in der Berufspraxis;

 • Unternehmensorganisation und Unternehmenstypen;

 • Unternehmenspräsentation;

 • Messe;

 • Auftragsabwicklung;

 • Ein Angebot erstellen;

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest: pogłębienie znajomości języka; umiejętność funkcjonowania językowego w sytuacjach życia codziennego, jak również w sytuacjach biznesowych; umiejętność korzystania z wszelkiego typu informacji niemieckojęzycznych (różnych typów tekstów pisanych i mówionych we wszystkich mediach) oraz używanie tego języka w szeroko rozumianej komunikacji podobnie do języka ojczystego; przygotowanie do egzaminów ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom) : Grundstufe, Zertifikat Deutsch, Mittlestufe, DWD.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ

LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

1.

I. Moszczeńska, M. Izbicka, Grundwortschatz Wirtschaftsdeutsch, WSPiZ

2.

H. Funk, Ch. Kuhn, Studio d, Cornelsen

3.

A. Mueller,Optimal 2, Langenscheidt

4.

Perlmann-Balme, Em Hauptkurs neu, Hueber

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ

LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

1.

M. Dreke, W. Lind, Wechselspiel, Langenscheidt

2.

S. Bęza, Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, PWN


e. Język rosyjski

Treść kształcenia:

 • Zdobycie umiejętności w zakresie pisowni, wymowy, czytania, rozumienia ze słuchu;

 • Zdobycie nawyków komunikowania się;

 • Opanowanie podstawowych bloków tematycznych;

 • Poznanie historii  powstania i rozwoju języka;

 • Elementy kulturoznawstwa;

 • Wprowadzenie podstaw historii i historii współczesnej Rosji.

Efekty kształcenia  – umiejętności i kompetencje: Efektem jest pogłębienie znajomości języka oraz umiejętność funkcjonowania językowego w sytuacjach życia codziennego i w sytuacjach biznesowych; umiejętność używania języka w szeroko rozumianej komunikacji interpersonalnej w życiu codziennym i zawodowym.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ

LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

1.

M. Bazyluk, T. Polowczyk, Пocoбиe по русскомy языкy дΛя деΛoвыx Λюдeй, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

2.

L. Fast, M. Zwolińska, Biznesmeni mówią po rosyjsku, POLTEXT, Warszawa

3.

L. Świrepo, Rosyjska korespondencja handlowa, PWE, Warszawa

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ

LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

1.

Г.Н. Аверьянова, Русский язык, Москва

2.

В.М, Соловьев, Тайны русской души, Москва

3.

О.И.Глазунова, Давате говорить по-русски, Москва

4.

Н.И. Соболева, Практическая грамматика, Москва

5.

В.Я, Труфанова, Путь к общению, Москва5. Wychowanie fizyczne.

Treść kształcenia:

 • Wyposażenie studenta w zestaw informacji pomocny w określaniu poziomu rozwoju fizycznego własnego organizmu;

 • Doskonalenie techniki gry w piłkę nożną, siatkową, koszykową i ręczną;

 • Nauczanie i doskonalenie podstawowych technik samoobrony;

 • Podstawowe elementy techniki gry w tenisie stołowym i ziemnym;

 • Zasady bezpieczeństwa w siłowni;

 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe siłowe w terenie, w siłowni, połączone z ćwiczeniami rozciągającymi, z wykorzystaniem sztang, hantli, sztangielek, ćwiczenia siłowe lekkoatletyczne, z wykorzystaniem maszyn.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest: podniesienie ogólnej sprawności fizycznej i ukształtowanie nawyków do systematycznej aktywności fizycznej oraz dbałości o harmonijny rozwój fizyczny poprzez odpowiedzialność za stan własnego zdrowia.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ

LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

Bauer G.: Jak grać w piłkę nożną? Warszawa 1999.

2.

Kojan A.: Pierwszy krok w tenisie. Warszawa „Varsovia” 1985.

3.

Kuglawczuk R.: Piłka siatkowa - nauczanie i doskonalenie gry. KFiS 1990.

4.

Przepisy gry w koszykówkę dla kobiet i mężczyzn. Warszawa 1998.

5.

Stefaniak T.: Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych. Wrocław 1991.6. Podstawy informatyki.

Treść kształcenia:

 • Praca z edytorem tekstu Microsoft Word:

  • Tworzenie i edycja tekstu;

  • Formatowanie tekstu;

  • Tworzenie tabel;

  • Tworzenie, modyfikacja i usuwanie stylów;

  • Automatyczne tworzenie spisów treści, spisów rysunków i tabel, indeksów słów kluczowych;

 • Wykorzystanie podstawowych funkcji arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania problemów z dziedziny zarządzania i finansów;

  • Podstawowe zasady pracy z arkuszem;

  • Zastosowanie formuł i wbudowanych funkcji;

  • Sporządzanie graficznej prezentacji danych;

  • Wykorzystanie funkcji logicznych wbudowanych w arkusz;

  • Elementy makroprogramowania.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest: umiejętność utworzenia, formatowania, edycji i drukowania dokumentów tekstowych; umiejętność wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do przeprowadzania obliczeń z zastosowaniem formuł oraz wbudowanych funkcji arkusza w celu rozwiązania problemów z dziedziny finansów, zarządzania, ekonomii; umiejętność sporządzania graficznej prezentacji wyników w postaci wykresów.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ

LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

Systemy pomocy Microsoft Windows i Microsoft Word i Excel

2.

W.Chmielarz, J.Rutkowska, B.Gawroński, T.Parys, Od teorii do praktyki ćwiczenia z informatyki, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2000,

3.

materiały do ćwiczeń przygotowane przez wykładowcę


  1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna