Program nauczaniaPobieranie 59.74 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar59.74 Kb.
PROGRAM NAUCZANIA

przedmiotu: Eksploatacja Maszyn Rolniczych; dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Inżynierii Produkcji. Rok akademicki: 2009/2010. Kierunek: technika rolnicza i leśna
Przedmiot Eksploatacja Maszyn Rolniczych realizowany jest w zakresie wykładów wspólnie dla wszystkich specjalności na kierunku studiów technika rolnicza i leśna w semestrze 4, w wymiarze 15 godz., co daje 1 godz. wykładów tygodniowo. Ćwiczenia z tego przedmiotu realizowane są w wymiarze 30 godz. ćwiczeń, co daje 2 godz. ćwiczeń tygodniowo na jedną grupę. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie przynajmniej oceny dostatecznej z przeprowadzanych kolokwiów pisemnych i opracowanie projektu realizacji wybranego procesu produkcyjnego w produkcji roślinnej. Przedmiot kończ się zaliczeniem ćwiczeń i egzaminem.

Celem nauczania przedmiotu Eksploatacja Maszyn Rolniczych jest poznanie przez studentów zagadnień z zakresu podstaw eksploatacji maszyn rolniczych, wyznaczania parametrów eksploatacyjnych agregatów rolniczych w konkretnych warunkach pracy i doboru agregatów do realizacji procesów technologicznych w produkcji roślinnej.

Metoda przekazu wiedzy w czasie prowadzonych wykładów opierać się będzie na dostosowaniu do ustalonego zakresu programu materiałów audiowizualnych takich jak foliogramy, oparte na teoretycznych i eksperymentalnych wynikach badań polowych, mających na celu zapewnienie prawidłowego zestawienia agregatu, uzyskania dużej wydajności pracy, dobrego wykorzystania mocy źródła napędowego oraz optymalnego doboru agregatów do realizacji procesów technologicznych w produkcji roślinnej.

Ćwiczenia będą skorelowane z wykładami. Ich realizacja, polegająca na rozwiązywaniu zadań oraz wykonaniu analiz, opierać się będzie na wcześniej przedstawionym materiale wykładowym. Zadania będą miały przykładowy charakter, a ich treść będzie odpowiadała sytuacjom, na jakie może natrafić absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji, kończący studia na kierunku technika rolnicza i leśna.Program przedmiotu Eksploatacja Maszyn Rolniczych obejmuje 15 tematów realizowanych na wykładach i ćwiczeniach. Program ten przedstawiono w załączeniu.

W celu pogłębienia wiedzy z zakresu wymienionego przedmiotu zaleca się następującą literaturę: 1. Kuczewski J. – Podstawy Użytkowania Maszyn w Pracach Polowych. PWRiL, Warszawa 1990.

 2. Kuczewski J., Majewski Z. – Podstawy Eksploatacji Maszyn Rolniczych. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1998.

 3. Kuczewski J., Majewski Z. – Eksploatacja Maszyn Rolniczych. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.

 4. Lorencowicz E. – Tabele Do Ćwiczeń z Użytkowania Maszyn Rolniczych. Wydawnictwo AR, Lublin 2004.

 5. Marks N., Krzysztofik B. – Podstawy projektowania parku maszynowo-ciągnikowego w rolnictwie oraz wybrane zagadnienia bilansu mocy ciągnika rolniczego. Wydawnictwo AR, Kraków 2000.

 6. Tomaszewski K. i inni – Zestawienie i ocena pracy rolniczych agregatów maszynowych. Wydawnictwo AR, Lublin 1998.

Lublin, dnia 31.01.2010 r. Odpowiedzialny za przedmiot:Prof. dr hab. Mieczysław Szpryngiel


PLAN REALIZACJI WYKŁADÓW

z przedmiotu: Eksploatacja Maszyn Rolniczych; dla studentów II – roku studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Inżynierii Produkcji. Rok akademicki: 2009/2010. Kierunek: technika rolnicza i leśna. Semestr – 4; 15 tygodni; 1 godz. tygodniowo


 1. Opór roboczy narzędzi i maszyn rolniczych.

  1. Określenie oporu roboczego pługa.

  2. Określenie oporu roboczego pozostałych narzędzi i maszyn rolniczych.

  3. Określenie oporu roboczego środków transportowych.

 2. Analiza układu sił w agregacie ciągnikowym.

  1. Wyznaczenie układu sił działających na agregat składający się z ciągnika i narzędzia lub maszyny zaczepianej.

  2. Określenie wielkości poślizgu kół napędowych i beznapędowych oraz ich współczynnika przyczepności.

  3. Wyznaczenie podstawowych warunków ruchu agregatu ciągnikowego.

 3. Warunki równowagi pracy agregatów ciągnikowych.

  1. Wyznaczenie warunków podłużnej równowagi pracy agregatów składających się z ciągnika i narzędzia lub maszyny zaczepianej.

  2. Wyznaczenie warunków podłużnej równowagi pracy agregatów składających się z ciągnika i narzędzia lub maszyny zawieszanej.

  3. Wyznaczenie warunków poprzecznej równowagi pracy agregatów składających się z ciągnika i narzędzia oraz maszyny zaczepianej lub zawieszanej.

  4. Analiza czynników wpływających na pogorszenie lub polepszenie równowagi pracy agregatów ciągnikowych pracujących na zboczu.

 4. Metoda analitycznego i graficznego zestawiania składu agregatu ciągnikowego – część pierwsza.

  1. Zestawienie agregatu składającego się z ciągnika i środka mechanizacji posiadającego elementy robocze pasywne.

  2. Zestawienie agregatu składającego się z ciągnika i środka mechanizacji posiadającego elementy robocze aktywne.

  3. Zestawienie agregatu składającego się z ciągnika i przyczepy.

 1. Metoda analitycznego i graficznego zestawiania składu agregatu ciągnikowego – część druga.

  1. Wyznaczenie równania bilansu mocy silnika ciągnika pracującego z narzędziem, maszyną lub przyczepą dla przyjętych warunków pracy oraz uzasadnienie prawidłowości optymalnego zestawienia składu agregatu ciągnikowego.

  2. Wykorzystanie charakterystyki trakcyjnej (uciągu) ciągnika przy zestawianiu różnych agregatów ciągnikowych.

 2. Bilans czasu pracy agregatów rolniczych.

  1. Składniki czasu pracy agregatów rolniczych.

  2. Współczynniki eksploatacyjne czasu pracy agregatów rolniczych.

  3. Określenie wydajności pracy agregatów rolniczych i zużycia paliwa.

  4. Analiza czynników wpływających na wielkość uzyskiwanych wydajności agregatów rolniczych.

 3. Technologiczna metoda projektowania wyposażenia gospodarstw w środki techniczne.

  1. Zakres i zastosowanie technologicznej metody określania potrzeb na środki techniczne mechanizacji.

  2. Karty technologiczne jako dokument podstawowy w metodzie technologicznej.

  3. Zasady opracowywania kart technologicznych.

 4. Eksploatacja agregatów maszynowych do uprawy roli.

  1. Zasady zestawiania agregatów do podstawowej uprawy roli (dobór ciągnika do pługa lub odwrotnie oraz wyznaczenie odpowiedniej prędkości roboczej agregatu).

  2. Zasady pracy agregatów do podstawowej uprawy roli (rozplanowanie pola do orki, wybór techniki pracy agregatów, wyoranie składu, dooranie uwroci, wykańczanie orki na zagonie).

  3. Określenie wskaźników eksploatacyjnych agregatów do podstawowej uprawy roli.

 5. Eksploatacja agregatów maszynowych do nawożenia organicznego.

  1. Zasady pracy ładowarek obornika (cykl załadunku jednej porcji obornika, wydajność ładowarek czołowych i obrotowych).

  2. Zasady zestawiania agregatów do nawożenia organicznego (dobór ciągnika do rozrzutnika lub odwrotnie).

  3. Wyznaczenie parametrów pracy rozrzutników obornika (określenie prędkości roboczej rozrzutnika w zależności od prędkości przesuwu jego przenośnika oraz czasu opróżniania skrzyni ładunkowej w zależności od przyjętej dawki obornika na 1 ha).

  4. Wyznaczenie liczby rozrzutników potrzebnych do zapewnienia ciągłości pracy jednej ładowarki (określenie cyklu obrotu rozrzutnika oraz wydajności powierzchniowej i masowej).

 6. Eksploatacja agregatów maszynowych do nawożenia mineralnego.

  1. Zasady zestawiania agregatów do nawożenia mineralnego (dobór ciągnika do rozsiewacza lub odwrotnie).

  2. Wyznaczenie liczby agregatów potrzebnych do wykonania planowanego zadania (rozplanowanie pracy agregatów, ustalenie sposobu załadunku zbiorników nawozu i określenie punktów rozmieszczenia nawozu mineralnego na polu).

  3. Wyznaczenie wskaźników eksploatacyjnych agregatów do nawożenia mineralnego.

 7. Eksploatacja agregatów maszynowych do siewu nasion i sadzenia ziemniaków.

  1. Zasady zestawiania agregatów do siewu nasion i sadzenia ziemniaków (dobór ciągnika do siewnika lub sadzarki, albo odwrotnie).

  2. Przygotowanie siewników do wysiewu nasion (rozstawienie redlic, przeprowadzenie próby wysiewu, określenie długości znaczników w siewniku ciągnikowym i tworzenie ścieżek przejazdowych).

  3. Wyznaczenie liczby agregatów potrzebnych do wykonania siewu lub sadzenia (rozplanowanie pracy agregatów, ustalenie sposobu załadunku zbiorników materiałem technologicznym i określenie punktów rozmieszczenia materiału siewnego lub sadzeniaków na polu).

  4. Wyznaczenie wskaźników eksploatacyjnych agregatów do siewu nasion i sadzenia ziemniaków.

 8. Eksploatacja agregatów maszynowych do ochrony roślin.

  1. Zasady zestawiania agregatów do opryskiwania roślin (dobór ciągnika do opryskiwacza lub odwrotnie).

  2. Wyznaczenie parametrów pracy agregatu opryskującego (określenie dawki cieczy roboczej w l/ha, prędkości roboczej agregatu i zapotrzebowania wody dla opryskiwacza).

  3. Wyznaczenie wskaźników eksploatacyjnych agregatu opryskującego (wydajność opryskiwacza i wydajność opryskiwania jako funkcja organizacji sposobu dostarczania wody do opryskiwacza).

 9. Eksploatacja agregatów maszynowych do zbioru siana.

  1. Metody zbioru siana.

  2. Zasady zestawiania i pracy agregatów do koszenia roślin przeznaczonych na siano (dobór ciągnika do kosiarki lub odwrotnie).

  3. Zasady zestawiania i pracy agregatów do przetrząsania i zgrabiania siana (dobór ciągnika do przetrząsaczo-zgrabiarki lub odwrotnie).

  4. Zasady zestawiania i pracy agregatów do zbioru siana (dobór ciągnika do maszyny zbierającej lub odwrotnie).

  5. Wyznaczenie wskaźników eksploatacyjnych agregatów do zbioru siana.

 10. Eksploatacja agregatów maszynowych do zbioru zbóż.

  1. Metody zbioru ziarna zbóż.

  2. Wyznaczenie parametrów pracy kombajnu zbożowego (ustalenie przepustowości kombajnu i stosunku masy ziarna do masy słomy, określenie prędkości roboczej, czasu napełniania zbiornika ziarnem i długości drogi przebytej przez kombajn między dwoma rozładunkami zbiornika).

  3. Zasady doboru środków transportowych do odbioru ziarna od kombajnu zbożowego (ustalenie sposobu rozładunku zbiornika, określenie cyklu transportowego przyczepy i liczby potrzebnych środków transportowych).

  4. Wyznaczenie wskaźników eksploatacyjnych kombajnów zbożowych i środków transportowych.

 11. Eksploatacja agregatów maszynowych do zbioru roślin okopowych.

  1. Metody zbioru roślin okopowych (ziemniaków i buraków cukrowych).

  2. Zasady zestawiania agregatów do zbioru ziemniaków i buraków cukrowych (dobór ciągnika do maszyny zbierającej lub odwrotnie).

  3. Wyznaczenie parametrów pracy maszyn do zbioru ziemniaków i buraków cukrowych.

  4. Zasady doboru środków transportowych do odbioru ziemniaków lub buraków cukrowych od maszyn zbierających (ustalenie sposobu załadunku przyczep, określenie cyklu transportowego przyczepy i liczby potrzebnych środków transportowych).

Lublin, dnia 31.01.2010 r. Odpowiedzialny za przedmiot:Prof. dr hab. Mieczysław SzpryngielPLAN REALIZACJI ĆWICZEŃ

z przedmiotu: Eksploatacja Maszyn Rolniczych; dla studentów II – roku studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Inżynierii Produkcji. Rok akademicki: 2009/2010. Kierunek: technika rolnicza i leśna. Semestr – 4; 15 tygodni; 2 godz. tygodniowo


 1. Zakres i podział tematyki przedmiotu „Eksploatacja Maszyn Rolniczych” – ćwiczenie audytoryjne.

  1. Zapoznanie z problematyką przedmiotu i metodą prowadzenia zajęć.

  2. Nazwy i określenia używane w przedmiocie.

  3. Zdefiniowanie pojęcia „agregat rolniczy”.

  4. Podział agregatów rolniczych według przyjętych kryteriów.

  5. Rodzaje i układy zawieszenia narzędzi i maszyn na podnośniku hydraulicznym ciągników rolniczych.

  6. Napęd elementów roboczych maszyn i urządzeń rolniczych w agregacie.

 2. Określanie oporów roboczych narzędzi i maszyn rolniczych – ćwiczenie audytoryjne.

  1. Rozwiązywanie zadań z zakresu obliczania:

   1. Oporu roboczego pługów.

   2. Oporu roboczego pozostałych narzędzi i maszyn rolniczych.

   3. Oporu roboczego środków transportowych.

  2. Analiza uzyskanych wyników.

 3. Wyznaczanie i określanie układu sił działających na narzędzie i maszynę zaczepianą – ćwiczenie laboratoryjne.

  1. Rozwiązywanie zadań z zakresu obliczania:

   1. Wielkości reakcji podporowych agregatu składającego się z ciągnika i narzędzia lub maszyny zaczepianej na postoju i w czasie pracy.

   2. Wielkości siły obwodowej na kołach napędowych oraz współczynnika przyczepności - i poślizgu - .

  2. Analiza uzyskanych wyników.

 4. Wyznaczanie i określanie warunków równowagi pracy agregatów ciągnikowych – ćwiczenie laboratoryjne.

  1. Rozwiązywanie zadań z zakresu określania:

   1. Równowagi podłużnej agregatów składających się z ciągnika i narzędzia lub maszyny zaczepianej.

   2. Równowagi podłużnej agregatów składających się z ciągnika i narzędzia lub maszyny zawieszanej.

   3. Równowagi poprzecznej agregatów ciągnikowych.

  2. Analiza uzyskanych wyników.

 1. Zestawianie agregatów ciągnikowych metodą analityczną – ćwiczenie laboratoryjne.

  1. Kolokwium pisemne z tematyki ćwiczenia nr 1, 2, 3 i 4.

  2. Rozwiązywanie zadań z zakresu zestawiania:

   1. Agregatu składającego się z ciągnika i narzędzia rolniczego.

   2. Agregatu składającego się z ciągnika i przyczepy.

  3. Analiza uzyskanych wyników.

 2. Określanie optymalnych warunków pracy agregatów ciągnikowych – ćwiczenie laboratoryjne.

  1. Rozwiązywanie zadań z zakresu:

   1. Zestawiania agregatu składającego się z ciągnika i maszyny rolniczej.

   2. Obliczania poszczególnych składników bilansu mocy silnika ciągnika pracującego w agregacie rolniczym.

  2. Wykorzystanie charakterystyki uciągu ciągnika do określania optymalnych warunków jego pracy.

  3. Analiza uzyskanych wyników.

 3. Określanie składników bilansu czasu pracy agregatów rolniczych – ćwiczenie laboratoryjne.

  1. Rozwiązywanie zadań z zakresu:

   1. Struktury czasu pracy agregatów rolniczych.

   2. Wyznaczania współczynników eksploatacyjnych ().

   3. Wyznaczania wydajności pracy agregatów rolniczych ().

   4. Zużycia paliwa przez ciągniki pracujące w agregatach rolniczych ().

  2. Analiza uzyskanych wyników.

 4. Karta technologiczna –projektowanie technologii uprawy roli – ćwiczenie laboratoryjne.

  1. Podyktowanie założeń do projektowania wybranego procesu produkcyjnego stosowanego w produkcji roślinnej.

  2. Ustalenie kolejności i terminów wykonania poszczególnych zabiegów produkcyjnych (operacji) wchodzących w skład wybranego procesu produkcyjnego.

  3. Rozwiązywanie zadań z zakresu:

   1. Zestawienia agregatu składającego się z pługa i ciągnika oraz obliczenia liczby potrzebnych agregatów do wykonania orki na określonym polu.

   2. Wyznaczenia wskaźników eksploatacyjnych zestawionych agregatów.

  4. Analiza uzyskanych wyników.

 5. Karta technologiczna –projektowanie technologii nawożenia organicznego – ćwiczenie laboratoryjne.

  1. Kolokwium pisemne z tematyki ćwiczenia nr 5, 6, 7 i 8.

  2. Rozwiązywanie zadań z zakresu:

   1. Zestawienia agregatu składającego się z ładowarki obornika i ciągnika oraz rozrzutnika obornika i ciągnika.

   2. Wyznaczenia parametrów pracy ładowarki i rozrzutnika obornika.

   3. Wykonania nawożenia obornikiem na określonym polu w okresie agrotechnicznym (obliczenie potrzebnej liczby ładowarek, rozrzutników obornika, ciągników i ludzi).

   4. Wyznaczenia wskaźników eksploatacyjnych zestawionych agregatów.

  3. Analiza uzyskanych wyników.

 6. Karta technologiczna –projektowanie technologii nawożenia mineralnego – ćwiczenie laboratoryjne.

  1. Rozwiązywanie zadań z zakresu:

   1. Zestawienia agregatu składającego się z ładowarki i ciągnika oraz rozsiewacza nawozów mineralnych i ciągnika.

   2. Wyznaczenia parametrów pracy ładowarki i rozsiewacza nawozów mineralnych.

   3. Wykonania wysiewu nawozów mineralnych na określonym polu w okresie agrotechnicznym (obliczenie potrzebnej liczby ładowarek, rozsiewaczy, przyczep, ciągników i ludzi).

   4. Wyznaczenia wskaźników eksploatacyjnych zestawionych agregatów.

  2. Analiza uzyskanych wyników.

 7. Karta technologiczna –projektowanie technologii siewu i sadzenia – ćwiczenie laboratoryjne.

  1. Rozwiązywanie zadań z zakresu:

   1. Zestawienia agregatu składającego się z siewnika lub sadzarki oraz ciągnika.

   2. Wyznaczenia parametrów pracy i przygotowania siewników lub sadzarek do wysiewu nasion lub sadzenia ziemniaków.

   3. Wykonania siewu zbóż lub sadzenia ziemniaków na określonym polu w okresie agrotechnicznym (obliczenie zapotrzebowania na materiał siewny lub sadzeniaki oraz potrzebnej liczby siewników lub sadzarek, przyczep, ciągników i ludzi).

   4. Wyznaczenia wskaźników eksploatacyjnych zestawionych agregatów.

  2. Analiza uzyskanych wyników.

 8. Karta technologiczna –projektowanie technologii opryskiwania roślin – ćwiczenie laboratoryjne.

  1. Rozwiązywanie zadań z zakresu:

   1. Zestawienia agregatu składającego się z opryskiwacza i ciągnika.

   2. Wyznaczenia parametrów pracy zestawionego agregatu.

   3. Wykonania oprysku na określonym polu w okresie agrotechnicznym (obliczenie zapotrzebowania na wodę i preparat chemiczny oraz potrzebnej liczby cystern, opryskiwaczy, ciągników i ludzi).

   4. Wyznaczenia wskaźników eksploatacyjnych zestawionych agregatów.

  2. Analiza uzyskanych wyników.

 9. Karta technologiczna –projektowanie technologii zbioru siana – ćwiczenie laboratoryjne.

  1. Kolokwium pisemne z tematyki ćwiczenia nr 9, 10, 11 i 12.

  2. Rozwiązywanie zadań z zakresu:

   1. Zestawienia agregatu składającego się z kosiarki i ciągnika, przetrząsaczo-zgrabiarki i ciągnika oraz maszyny zbierającej i ciągnika.

   2. Wyznaczenia parametrów pracy zestawionych agregatów.

   3. Wykonania koszenia roślin przeznaczonych na siano i zbioru siana na określonej łące w okresie agrotechnicznym (obliczenie potrzebnej liczby kosiarek, przetrząsaczo-zgrabiarek, maszyn zbierających, przyczep, ciągników i ludzi).

   4. Wyznaczenia wskaźników eksploatacyjnych zestawionych agregatów.

  3. Analiza uzyskanych wyników.

 10. Karta technologiczna –projektowanie technologii zbioru zbóż – ćwiczenie laboratoryjne.

  1. Rozwiązywanie zadań z zakresu:

   1. Wyznaczenia parametrów pracy kombajnu zbożowego i doboru środków transportowych do odbioru ziarna.

   2. Wykonania zbioru ziarna zbóż na określonym polu w okresie agrotechnicznym (obliczenie potrzebnej liczby kombajnów zbożowych, przyczep, ciągników i ludzi).

   3. Wyznaczenia wskaźników eksploatacyjnych kombajnów zbożowych i środków transportowych do odbioru ziarna.

  2. Analiza uzyskanych wyników.

 11. Karta technologiczna –projektowanie technologii zbioru roślin okopowych – ćwiczenie laboratoryjne.

  1. Rozwiązywanie zadań z zakresu:

   1. Zestawienia agregatu składającego się z maszyny zbierającej ziemniaki lub buraki cukrowe i ciągnika.

   2. Doboru środków transportowych do odbioru ziemniaków lub buraków cukrowych od maszyny zbierającej.

   3. Wykonania zbioru ziemniaków lub buraków cukrowych na określonym polu w okresie agrotechnicznym (obliczenie potrzebnej liczby maszyn zbierających, przyczep, ciągników i ludzi).

   4. Wyznaczenia wskaźników eksploatacyjnych maszyn zbierających i środków transportowych do odbioru ziemniaków lub buraków cukrowych.

  2. Analiza uzyskanych wyników.

Lublin, dnia 31.01.2010 r. Odpowiedzialny za przedmiot:

Prof. dr hab. Mieczysław Szpryngiel

Eksploatacja Maszyn Rolniczych; s. 4, w-15 h, ć-30 h, zaliczenie ćwiczeń.; egzamin.

Opory robocze narzędzi i maszyn rolniczych. Równowaga pracy agregatów. Kinematyka agregatów. Bilans czasu pracy. Zasady doboru ciągników do narzędzi i maszyn rolniczych. Planowanie pracy agregatów maszynowych przy realizacji prostych i złożonych procesów technologicznych. Określanie parametrów pracy i wskaźników eksploatacyjnych agregatów maszynowych. Wielowariantowość doboru agregatów maszynowych do wykonania zabiegów produkcyjnych. Technologiczna metoda projektowania wyposażenia gospodarstw w środki techniczne.Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Prof. dr hab. Mieczysław Szpryngiel._________________________________________

Opracował: dr inż. Tadeusz Koszel – 31.01.2010.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna