Program ochrony powietrza w strefachPobieranie 5.65 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar5.65 Kb.
Program ochrony powietrza w strefach

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska nałożyła na wojewodów nowe obowiązki w zakresie ochrony powietrza polegające m.in. na:- corocznym dokonywaniu oceny poziomu substancji w powietrzu w strefach i klasyfikacji tych stref ze względu na poziom zanieczyszczenia powietrza,

a następnie:

- określeniu dla stref, w których poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, po zasięgnięciu opinii właściwych starostów, w drodze rozporządzenia, programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.

Wykonując w/w obowiązki, Wojewoda Śląski dokonał już klasyfikacji stref, zgodnie wnioskami opracowania pt. „Pierwsza roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim” z marca br. przedstawionego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

Na podstawie udokumentowanych danych pomiarowych stwierdzono, że w roku 2003 trzy strefy wymagają określenia programu ochrony powietrza ze względu na przekraczanie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10. Są to:

1)      strefa Bielsko-Biała - miasto (miasto Bielsko-Biała),

2)      aglomeracja górnośląska (miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Zabrze),

3)      aglomeracja częstochowska (miasto Częstochowa).Przystępując do wykonywania drugiego z w/w obowiązków Wojewoda Śląski powołał autorski zespół specjalistów działający w ramach Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska, którego zadaniem było wykonanie opracowania pn. „Program ochrony powietrza w województwie śląskim obejmujący aglomerację śląską, aglomerację częstochowską oraz strefę Bielsko-Biała - miasto”- dokumentacji niezbędnej dla przygotowania stosownego rozporządzenia. Dokumentacja musi uwzględniać wymogi art. 91 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz.U. Nr 115, poz. 1003). Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 31.12.2003 r.

Po odbiorze i dokonaniu stosownych uzgodnień z zainteresowanymi prezydentami miast zostanie wydane rozporządzenie Wojewody Śląskiego określające „Program...” i umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna