Program ochrony środowiska dla gminy jaktorów na lata 2007 2010 z perspektywą na lata 2011 2013 spis treśCIPobieranie 0.64 Mb.
Strona12/15
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

1.22.Założenia polityki ekologicznej w odniesieniu do gminy, limity racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska

 1. Gospodarka rolna i ochrona środowiska

 • pomoc w zalesianiu gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej realizowana w ramach Krajowego Programu Zwiększania Lesistości,

 • zagospodarowanie płodów rolnych na bazie istniejących i nowopowstałych zakładów przetwórstwa rolnego,

 • wsparcie inicjatyw prowadzenia rolnictwa ekologicznego (biodynamicznego, zintegrowanego),

 • restrukturyzacja obszarów wiejskich,

 • pomoc w realizacji programów rolno-środowiskowych,

 • zadrzewienia śródpolne, tworzenie użytków ekologicznych, pomników przyrody,

 • prace konserwatorskie na istniejących obiektach chronionych i parkach wiejskich.
 1. Infrastruktura techniczna

 • budowa kanalizacji sanitarnej,

 • rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody,

 • rozbudowa sieci gazowej,

 • modernizacja kotłowni węglowych,

 • wprowadzanie energooszczędnego oświetlenia ulic,

 • termomodernizacja budynków.
 1. Edukacja ekologiczna

 • stworzenie dostępnego systemu informacji o środowisku przyrodniczym,

 • zintensyfikowanie edukacji ekologicznej społeczeństwa,

 • upowszechnienie ekologicznych metod gospodarowania w rolnictwie.5.3.1. Limity krajowe ujęte w „II Polityce ekologicznej państwa”

W „II Polityce ekologicznej państwa”, przyjętej przez Radę Ministrów w 2000 r., a następnie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2001 r., ustalone zostały następujące ważniejsze limity krajowe, związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą stanu środowiska: • zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50 % w stosunku do stanu w 1990 r.
  (w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle);

 • ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50 % w stosunku do 1990 r. w taki sposób, aby uzyskać co najmniej średnie wielkości dla państw OECD (w przeliczeniu
  na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB);

 • ograniczenie zużycia energii o 50 % w stosunku do 1990 r. i 25 % w stosunku do 2000 r.
  (w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB);

 • dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych
  w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r.;

 • odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50 % papieru i szkła z odpadów komunalnych;

 • pełna (100 %) likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych;

 • zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych,
  w stosunku do stanu z 1990 r., z przemysłu o 50 %, z gospodarki komunalnej (na terenie miast i osiedli wiejskich) o 30 % i ze spływu powierzchniowego – również o 30 %;

 • ograniczenie emisji pyłów o 75 %, dwutlenku siarki o 56 %, tlenków azotu o 31 %, niemetanowych lotnych związków organicznych o 4 % i amoniaku o 8 % w stosunku
  do stanu w 1990 r.;

 • do końca 2005 r. wycofać z użytkowania etylinę i przejść wyłącznie na stosowanie benzyny bezołowiowej;

 • wzrost lesistości do 30 % w 2020 r. zgodnie z krajowym programem zwiększenia lesistości (2003r.);

 • budowa zbiorników na gnojowicę i płyt gnojowych w gospodarstwach hodowlanych, aby ograniczyć zanieczyszczenie wód azotanami pochodzącymi z rolnictwa (do 2008 r.);

 • zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii do 7,5 % do 2010 r.;

 • stworzenie zintegrowanego systemu obszarów chronionych w ramach sieci NATURA 2000.

Ww. limity dotyczą celów do osiągnięcia najpóźniej do 2010 r.

Limity powyższe nie były korygowane przy sporządzaniu „Polityki ekologicznej państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 - 2010”. W programach gminnych mogą zostać ujęte w zależności od specyficznych warunków danej gminy.

Powyższe limity zostały przyjęte jako punkt odniesienia przy określaniu celów niniejszego Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

5.3.2. Podział limitów krajowych na limity wojewódzkie i powiatowe

Brak dostatecznych podstaw planistycznych spowodował, że zarówno Rada Ministrów, przyjmując w czerwcu 2000r. II Politykę ekologiczną państwa, jak i ustawa Prawo ochrony środowiska nie dokonały podziału limitów krajowych na limity regionalne. Dlatego też przytoczone powyżej wskaźniki liczbowe należy traktować jako wielkości orientacyjne, przeznaczone do porównań międzyregionalnych i porównań tempa realizacji celów polityki ekologicznej państwa w poszczególnych powiatach i gminach z tempem realizacji tej polityki na szczeblu krajowym.

Tylko w dwóch przypadkach może mieć miejsce określona procedura „przydziału” limitów dla poszczególnych powiatów. Chodzi o ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych i do powietrza w takim zakresie, w jakim w ramach monitoringu środowiska zostaną zidentyfikowane obszary, w których nie są osiągnięte wymagane poziomy jakości wód oraz obszary przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. Ustalone programy działań naprawczych dla tych obszarów (w postaci programów ochrony wód i programów ochrony powietrza), mogą ustalać limity regionalne.

Nie przewiduje się natomiast żadnej procedury odgórnego ustalania limitów gminnych, poza ewentualnymi porozumieniami między Ministerstwem Środowiska, a zainteresowanymi samorządami. Przypadki takie mogłyby mieć miejsce na przykład w odniesieniu do miast przygranicznych, jeśli wynikałoby to z umów dwustronnych z państwami sąsiednimi.

Sporządzając programy ochrony środowiska poszczególne powiaty lub gminy, kierując się interesem swoich mieszkańców, mogą ustalić własne limity powiatowe lub gminne, wzorowane na wymienionych wyżej wskaźnikach. Samorządy szczebla podstawowego powinny także sprecyzować zadania szczegółowe w zakresie ochrony środowiska dotyczące estetyki terenów ogólnodostępnych, postępowania ze zwierzętami (w tym domowymi), utrzymania obiektów użyteczności publicznej oraz posesji prywatnych itp.


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna