Program ochrony środowiska dla miasta Kielce 3 ocena aktualnego stanu środowiskaPobieranie 2.01 Mb.
Strona1/17
Data08.05.2016
Rozmiar2.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   173 OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA
3.1. Badania dotyczące poszczególnych komponentów środowiska

Na terenie Kielc badania monitoringowe stanu poszczególnych komponentów środowiska prowadzą różne instytucje, w różnych terminach i z różną częstotliwością.

1. W zakresie badania jakości powietrza Kielc funkcjonują 4 stacje monitoringowe. Dokonują one pomiarów i rejestracji 5 podstawowych parametrów niezbędnych do oceny stanu czystości powietrza, tj. dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, i pyłu zawieszonego. Jedną stację w pełni zautomatyzowaną prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ). Koszty funkcjonowania stacji i pracowania materiałów pokrywa WIOŚ z własnego budżetu. Trzy stacje starszego typu oraz 19 punktów pomiaru opadu pyłu prowadzi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (WSSE)  pokrywając koszty pomiarów i ich oprogramowania ze środków własnego budżetu.

2. W zakresie badania stanu czystości wód powierzchniowych badania monitoringowe na ujściu rz. Silnicy prowadzi WIOŚ, w pełnym zakresie badań jak dla monitoringu regionalnego. Koszty ponoszą wspólnie WIOŚ i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Badania wody pod kątem przydatności do celów rekreacyjnych (kąpielowych) przeprowadza WSSE, z reguły na początku sezonu letniego przed uruchomieniem kąpielisk oraz kilkakrotne wyrywkowe badania kontrolne wtrakcie sezonu letniego. Koszty badania pokrywane są ze środków budżetowych stacji WSSE. Najbardziej rozbudowany jest monitoring wód podziemnych. Na terenie miasta funkcjonuje 5 punktów sieci regionalnej monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych. Badania jakości wody prowadzone są przez PIG na zlecenie WIOŚ i finansowane przez WFOŚiGW.

W ramach monitoringu lokalnego - osłonowego komunalnych ujęć wody funkcjonują 22 punkty pomiarowe, w których częstotliwość badań wynosi 12 w ciągu roku, a zakres analityczny obejmuje 34 parametry. Monitoring ten realizowany jest przez PIG oraz Wodociągi Kieleckie. Finansowany jest ze środków Wodociągów Kieleckich.

Również w ramach monitoringu lokalnego funkcjonuje sieć monitoringu ostrzegawczego na obszarach naruszonych standardów środowiska gruntowo-wodnego. Istnieje 36 obiektów, dla których ustanowiono łącznie 258 punktów monitoringowych objętych badaniami. Pomiary


i badania wykonywane są w różnym zakresie oznaczeń i z różną częstotliwością. Koszt badań finansowany jest przez jednostki, których działalność spowodowała lokalne zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego lub stanowi potencjalne zagrożenie dla tego środowiska.

3. Monitoring gleb prowadzony jest jako fragment monitoringu regionalnego. Stopień zakwaszenia gleb oraz zasobność gleb w makro- i mikroelementy analizowany jest


w badaniach prowadzonych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą. W 1999 r. jednostka ta pobrała i zbadała na terenie miasta 1474 próbki gleby. Badania finansowane były ze środków budżetu jednostki wspomagane środkami WFOŚiGW.

Badania w zakresie skażenia gleb metalami ciężkimi przeprowadzał WIOŚ głównie przy trasach kolejowych i drogowych oraz w ogrodach działkowych położnych przy trasach


o dużej intensywności ruchu. Koszty badań pokrywał WIOŚ z własnego budżetu.

W tym samym okresie Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) przeprowadził badana gleb na wybranych terenach miasta. Do badań pobrano łącznie 60 prób, z ogrodów działkowych 25 prób, z terenów rolniczych 9 prób, z gruntów osiedlowych 8 prób, z terenów przyległych do tras komunikacyjnych 10 prób oraz 8 prób z terenów zieleni miejskiej.

W próbach oznaczano zawartość metali ciężkich: kadmu, ołowiu i cynku. Ponadto w ramach tego samego cyklu badań pobrano 17 prób glebowych z poboczy dróg, ogrodów działkowych, terenów osiedlowych, do badań na zawartość substancji ropopochodnych. Badania prowadzone przez Instytut Geografii finansował Urząd Miasta.

Z uwagi na długi okres procesów zmian stanu gleby - seria badań gleb przeprowadzana jest


z reguły, co 4 lata.

Badania gleb - głównie w trybie interwencyjnym przeprowadza również WSSE w związku


z podejrzeniem skażenia gleby substancjami niebezpiecznymi dla życia i zdrowia ludzkiego.

4. Monitorowanie hałasu komunikacyjnego realizowane jest cyklicznie w odstępach kilkuletnich. W oparciu o wyniki pomiarów sporządzany jest plan akustyczny miasta. Pierwszy cykl pomiarów został przeprowadzony w roku 1993 przez Biuro Usług Ekologicznych w Krakowie i finansowany był ze środków budżetu miasta. Ponownie cykl pomiarów przeprowadzono


w roku 1999 na 122 stanowiskach pomiarowych. Wyniki pomiarów przedstawiono w formie aktualnej mapy akustycznej miasta. Pomiary i ich opracowanie wykonał WIOŚ ze środków własnego budżetu. Pomiary jednostkowe wykonywane są corocznie, głównie w trybie interwencyjnym. Pomiary takie przeprowadzają WSSE i WIOŚ - czynności te wykonywane są w ramach statutowych obowiązków tych jednostek.

5. Obok pomiarów i badań prowadzonych wg zasad obowiązujących w systemie państwowego monitoringu środowiska, na terenie miasta wykonywane są inne pomiary i badania możliwe do wykorzystania przy ocenie stanu środowiska, zagrożeniach i uciążliwościach. Do badań takich należą:  • badania natężenia pół elektromagnetycznych wytwarzanych przez urządzenia emitujące promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące - wykonywane przez jednostki specjalistyczne i finansowe ze środków właściciela lub użytkownika urządzenia,

  • pomiary i badania stanu czystości rzek i cieków, zagrożenia powodzią i inne zagadnienia związane ze stanem wód powierzchniowych miasta. W okresie lat 19982002 na wodach powierzchniowych płynących i stojących na terenie Kielc wykonano łącznie 236 pomiarów, a ich analiza pozwoliła na opracowanie częstotliwości występowania
    w tych wodach stanów odpowiadających poszczególnym klasom czystości. Badania te prowadzi Kieleckie Towarzystwo Naukowe zrzeszające naukowców z kieleckich uczelni, finansowane są one ze środków Urzędu Miasta.

W tym samym lub podobnym trybie prowadzone są pomiary, badania, oceny
i opracowania mające charakter fragmentaryczny-przyczynkowy.
Przedstawione badania tylko w części są koordynowane przez władze miejskie - dotyczy to głównie zadań realizowanych na zlecenie UM. Do oceny stanu środowiska miasta wykorzystywane są również wyniki badań i pomiarów wykonywanych poza jego granicami – w ramach monitoringu krajowego, regionalnego i lokalnego, głównie na terenach tzw. Białego Zagłębia oraz na terenach bezpośrednio przyległych do granic miasta.

Odrębną grupą wiedzy o stanie środowiska są materiały Głównego Urzędu Statystycznego, opracowania resortowe, raporty i oceny stanu środowiska sporządzane dla województwa lub jego fragmentów, decyzje administracyjne i inne dokumenty precyzujące prawa i obowiązki użytkowników korzystających gospodarczo ze środowiska. Do opracowania wykorzystano wyniki badań z wielolecia, a w przypadku braku ciągłości takich badań, przyjęto najbardziej aktualne - głównie z roku 2002.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna