Program ochrony środowiska do 2012r.” Spis treści


INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ŚRODOWISKAPobieranie 422.27 Kb.
Strona4/11
Data02.05.2016
Rozmiar422.27 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

 1. UJĘCIA WODY I SIEĆ WODOCIĄGOWA


Gmina Białowieża zwodociągowana jest w 73%. Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi 27 630 m. Koszt zakupu 1 m3 wody kosztuje mieszkańców 1,4 zł.
W gminie funkcjonuje jeden zbiorowy wodociąg.

Gminne ujęcie wody zlokalizowana jest w Białowieży. Projektowana wydajność istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody wynosi 3 240 m3/d, zaś rzeczywista wydajność, wykorzystywana w chwili obecnej, to 1 920 m3/d agregatów pompowych i 2 400 m3/d odżelaźniaczy. Z ujęcia korzysta 2050 mieszkańców.

Pozwolenie wodno prawne przewiduje eksploatację źródła do 24 grudnia 2012 roku. Jednostką organizacyjną zajmującą się eksploatacją systemów wodociągowych jest Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych , Eksploatacja Wodociągów w Bielsku podlaskim, ul. Sportowa 1.

   1. SIEĆ KANALIZACJYJNA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW


Gmina Białowieża skanalizowana jest w 53 %. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi
24 100 m. Ścieki z terenu gminy Białowieża odprowadzane są do oczyszczalni ścieków
w Białowieży.

Koszt odbioru 1 m3 ścieków wynosi 2,1 zł. Osady ściekowe składowane są


na poletkach i wywożone. Na terenach nieskanalizowanych ścieki odprowadzane są
do szczelnych szamb i wywożone.

Eksploatacją systemu kanalizacyjnego zajmuje się Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Bielsku Podlaskim, ul, Sportowa


   1. GOSPODARKA ODPADAMI


Problematyka odpadów opisana została szczegółowo w Planie Gospodarki Odpadami.
   1. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ


 • Zmiany klimaty, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, degradacja chemiczna gleb jest wynikiem działalności człowieka na środowisko. Emisja do atmosfery gazów: dwu dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu jest głównym problemem ekologicznym. Źródłem tych gazów jest spalanie paliw, głównie dla celów energetycznych. Należy podejmować działania zmierzające do zmniejszenia energochłonnych procesów produkcyjnych, zmianę struktury zużywanych paliw, a także wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz bezemisyjnych. W sezonie grzewczym następuje więc wzrost emisji pyłowo – gazowej na terenach zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. W gminie Białowieża głównym źródłem energii cieplnej jest drewno i węgiel kamienny. Największym emiterem zanieczyszczeń na terenie gminy jest osada Białowieża. Coraz bardziej popularna staje się termomodernizacja budynków.

W gminie nie ma obiektów lub urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
  1. ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO


Zasoby i walory środowiska ulegają licznym zagrożeniom. Źródła zagrożeń
są wewnętrzne, zlokalizowane na terenie gminy i zewnętrzne w tym znacznie oddalone.
   1. ZANIECZYSZCZENIE ATMOSFERY I EMISJA HAŁASU


Jakość powietrza atmosferycznego zależy przede wszystkim od emitowanych, wprowadzanych bezpośrednio lub pośrednio, substancji powstających wyniku działalności człowieka. Główne rodzaje i ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery powstają
w wyniku spalania różnego rodzaju paliw. Substancje chemiczne wprowadzane do powietrza w największych ilościach to: CO2, SO2, NO2, pył, CO. Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu oraz pyły. Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza są instalacje energetyczne oraz ciągi komunikacyjne (zanieczyszczenia powstające przy spalaniu paliwa samochodowego).

Dwutlenek siarki emitowany jest przede wszystkim przez kotłownie lokalne, przy spalaniu zanieczyszczonego węgla. Tlenki azotu pochodzą ze spalania węgla, koksu, gazu


i benzyn (transport samochodowy). Pyły - emitowane są do atmosfery wraz ze spalinami pochodzącymi ze spalania paliw stałych. Fluor pochodzący ze spalania węgli oraz ołowiu, pochodzącymi z transportu samochodowego jest również zanieczyszczeniem powietrza. Średnie stężenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w okresie zimowym jest wyższe niż w okresie letnim.

Gmina Białowieża charakteryzuje się czystym powietrzem atmosferycznym. Średnie roczne natężenia badanych zanieczyszczeń było w latach 1991 – 1993 dużo niższe


od wartości dopuszczalnych. Jednak należałoby zadbać o modernizację lub likwidację węglowych palenisk indywidualnych przechodząc na olej opałowy lub gaz ziemny.

Hałas można podzielić na: • przemysłowy

 • komunalny ( w miejscach publicznych, w pomieszczeniach mieszkalnych)

 • komunikacyjny.

Wykres 1. Poziomy hałasu odczuwane przez człowieka.3Opis: Poziomy hałasu: A) granica słyszalności, B) szept, C) szelest liści, D) szum fal morskich, E) głośna rozmowa, F) odkurzacz, G) muzyka rockowa, H) silnik odrzutowy, I) granica bólu. Autor: Dawid Tracz.

Na terenie gminy Białowieża nie występują wielkie zakłady przemysłowe oraz obiekty uciążliwe pod względem emisji hałasu do środowiska. Jednak dużą uciążliwością są coraz częstsze imprezy turystyczne organizowane w hotelach i na wolnym powietrzu oraz szybko rosnąca ilość pojazdów mechanicznych. Pewne zagrożenie hałasem stwarzają również przeloty samolotów nad Puszczą Białowieską przez korytarz powietrzny Warszawa – Mińsk – Moskwa.


   1. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE


Promieniowanie elektromagnetyczne to stosunkowo nowe zanieczyszczenie środowiska. Na terenie gminy nie ma urządzeń wytwarzających: pole elektryczne
lub magnetyczne stałe, pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz wytwarzane przez stacje i linie elektroenergetyczne oraz promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące w zakresie 0,001-300 000 MHz. Źródła pól elektromagnetycznych stanowią linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV, 220 kV i 400 kV oraz związane z nimi stacje elektroenergetyczne.

Do punktowych źródeł promieniowania niejonizującego należą także, m.in.: • pojedyncze nadajniki radiowe,

 • stacje bazowe telefonii komórkowej analogowej CENTERTEL i cyfrowej GSM 900 instalowane na wysokich budynkach, kominach, specjalnych masztach,

 • urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne pracujące w zakładach przemysłowych, ośrodkach medycznych oraz będące w dyspozycji miejskiej policji
  i straży pożarnej.

Ze względu na uzgadnianie obiektów telefonii komórkowej przez różne organy administracji, nie jest znana liczba stacji bazowych telefonii komórkowej i ich parametrów wpływających na środowisko.

W przypadku stacji bazowych telefonii komórkowej pola elektromagnetyczne


są wypromieniowywane na bardzo dużych wysokościach, w miejscach niedostępnych
dla ludzi.

Brak stałego monitoringu w zakresie elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego uniemożliwia ocenę stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wokół obiektów i urządzeń będących jego źródłem.


   1. ZAGROŻENIE ELEMENTÓW BIOTYCZNYCH (TRANSPORT)


Transport jest poważnym źródłem zanieczyszczenia środowiska. W ostatnich latach
w Polsce nastąpił gwałtowny rozwój transportu drogowego, a wraz z nim pojawiły się nowe zagrożenia środowiska. Prawie dwukrotnie wzrosła liczba prywatnych samochodów. Towarzyszy temu niedostateczny rozwój sieci dróg, autostrad, co powoduje zatory, korki
i większą emisję substancji i hałasu do środowiska. Spaliny i hałas komunikacyjny stwarzają duże zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. Wzrastająca liczba samochodów, często starych, wyeksploatowanych – to także źródło dużej ilości odpadów.

Zagrożeniem środowiska jest więc transport pod każdą postacią, a więc drogowy, kolejowy, jak i wodny oraz przebiegające przez teren powiatu rurociągi paliwowe, linie energetyczne. Przez teren gminy przebiegają drogi:

 • Gminne nr 108621B – 08649B; łączna długość – 11,674 km, w tym utwardzone – 6,572 km, gruntowe – 5,102 km.

 • Powiatowe - długość – 24,051 km.; nawierzchnia twarda, ulepszona, bitumiczna.

 • Wojewódzkie - droga nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – granica państwa; długość – 12,041 km, nawierzchnia twarda ,ulepszona, bitumiczna.

Aktualnie zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu i ołowiem wzdłuż trasy komunikacyjnej Hajnówka – Białowieża jest znikome i nie stwarza zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Jednak w przypadku dalszego wzrostu ilości pojazdów mechanicznych
i nasilenia ruchu drogowego może nastąpić pewne zagrożenie dla środowiska. Dlatego należy dążyć do przywrócenia komunikacji kolejowej na trasie Białowieża – Hajnówka.

Wymienione zagrożenia środowiska mogą stopniowo znacznie pogarszać jakość życia mieszkańców. Transport drogowy jest zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego, atmosferycznego i akustycznego. Dodatkowo w przypadku awarii (uszkodzenia) cystern


lub w następstwie katastrofy drogowej istnieje realne zagrożenie skażenia ludności
i środowiska wokół wymienionych tras przewozu. Zagrożenie dla ludności gminy stwarzają również stacje i dystrybutory paliw płynnych i gazowych.
   1. NIEBEZPIECZNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA


Bezpieczeństwo ludności wiąże się z przeciwdziałaniem zagrożeniom cywilizacyjnym, powodowanym przez wszelkiego typu awarie infrastruktury technicznej stwarzające zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, katastrofy wywołane przez siły natury. Znaczna jest także chemizacja rolnictwa. To wszystko dodaje się do zagrożeń wywołanych transportem surowców i produktów naftowych, przesyłaniem innych substancji, pracą urządzeń podatnych na pożar i wybuch.

Zagrożeniami dla środowiska, jakie mogą wystąpić na terenie Gminy są: • powodzie,

 • huragany,

 • pożary,

 • susze,

 • gradobicia,

 • awarie urządzeń infrastruktury technicznej,

 • katastrofy komunikacyjne drogowe, w tym katastrofy związane
  z transportem materiałów niebezpiecznych;

 • zagrożenia ekologiczne.

Według powiatowego programu środowiska w gminie Białowieża występują zagrożenie powodziowe na rzece Narewce w rejonie wsi Pogorzelce.

Na terenie gminy Białowieża mogą powstać groźne w skutkach pożary. Zagrożonymi rejonami są tereny leśne i jednostki osadnicze, w których dominuje zabudowa niska i zwarta wykonana w z materiałów palnych.

Gwałtowne burze z gradobiciem, czyniące znaczne spustoszenia w zagrodach
i na polach są również dużym zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego. Susza, powoduje wyschnięcie cieków, obniżenie się poziomu wód gruntowych, znaczne obniżenie się poziomu wód w rzekach. Skutkiem suszy jest więc zwiększenie stężeń zanieczyszczeń w wodach, śnięcie ryb w rzekach, usychanie upraw rolnych i leśnych.

W przypadku awarii (uszkodzenia) cystern lub w następstwie katastrofy drogowej istnieje realne zagrożenie skażenia ludności i środowiska wokół wymienionych tras przewozu, szczególnie drogi wojewódzkiej. Zagrożenie dla ludności stwarzają również stacje i dystrybutory paliw płynnych i gazowych.


   1. ODPADY


Problematyka odpadów opisana została szczegółowo w Planie Gospodarki Odpadami.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna