Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2013/2014Pobieranie 35.52 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar35.52 Kb.
Program Profilaktyki Szkolnej

przyjęty do realizacji

w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu

rok szkolny 2013/2014Lp.


Zadanie główne


Zadania szczegółowe.

Forma realizacji


Odpowiedzialni


Terminy

1.

Diagnoza środowiska szkolnego

 1. Rozpoznawanie środowiska wychowawczego. Integracja klasy pierwszej ze środowiskiem szkolnym.

 2. Pozyskiwanie informacji o zainteresowaniach uczniów, problemach, sytuacji rodzinnej, domowej, sposobach spędzania czasu wolnego – ankiety, rozmowy, konsultacje z rodzicami, przegląd dokumentacji, zajęciach wychowawcze.
pedagog

wychowawca kl. I


pedagog

wychowawcywrzesień

w ciągu roku

2.

Szkoła bez przemocy

 1. Systematyczne diagnozowanie zespołu klasowego i zapobieganie negatywnym formom zachowania uczniów (agresja, przemoc, wulgaryzmy, naruszanie dyscypliny, wagary)

 2. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów bez przemocy – realizacja tematyki na godzinach z wychowawcą.

 3. Rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów, w tym budowanie poczucia własnej wartości i szacunku dla innych.

 4. Zapobieganie negatywnym formom zachowania uczniów: agresja, przemoc, wulgaryzmy, naruszanie dyscypliny, absencja szkolna.

 5. Ścisłe przestrzeganie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa młodzieży.

Zapoznanie uczniów i rodziców ze „Szkolnymi procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością”.

 1. Dbanie o dobrą atmosferę i pozytywne relacje w zespole klasowym i w szkole poprzez propagowanie zachowań prospołecznych, zdrowej rywalizacji, nawiązywania więzi.

 2. Bezpieczna droga do szkoły . Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Prawna odpowiedzialność młodzieży – realizacja tematyki na godzinach wychowawczych, spotkanie z policjantem.
wychowawcy

wychowawcy

pedagog

dyrektor
wszyscy nauczyciele

wychowawcy

bibliotekarka


wychowawcy

organizatorzy imprez szkolnych

w ciągu roku
w ciągu roku

na bieżąco


na bieżąco

w ciągu roku

wg harmono-

gramu imprez


3.

Stop uzależnieniom

 1. Przekazywanie wiedzy na temat zagrożeń współczesnego świata: alkoholizm, nikotynizm, narkomania (w tym dopalacze), lekomania, sterydy i inne (AIDS, anoreksja, sekty).

 2. Zachęcanie do zdrowego stylu życia i stwarzanie możliwości dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu poprzez sport, turystykę, właściwe odżywianie (oferta rekreacyjno-turystyczna).

 3. Mobilizowanie uczniów do rozwoju ich potencjalnych możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych – sport, kółka zainteresowań, imprezy szkolne i lokalne. Pokazywanie alternatywnych zachowań dotyczących spędzania czasu wolnego (np. seanse filmowe, wyjazdy na narty, łyżwy, basen, rajdy, wyjazdy na poligon uczniów z klas o profilu wojskowym).

 4. Zaangażowanie szkół i środowiska lokalnego do realizacji zadań profilaktycznych w przeciwdziałaniu uzależnieniom – współpraca między szkołami, gminą (konkursy międzyszkolne, np. „Stop paleniu”- prezentacja komputerowa, Plakat antynikotynowy, Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o AIDS i inne).

Projekcja filmów edukacyjnych, udział w spektaklach profilaktycznych, realizacja projektów, programów edukacyjnych. (np. „Szkoła wolna od narkotyków”, „Stop dla alkoholu”, „Bez ryzyka” i inne)

 1. Działalność szkolnego wolontariatu (Szkolne Koło Caritas, Szkolne Koło PCK, Szlachetna Paczka, Góra Grosza, WOŚP – włączanie się w aktywność lokalną, krajową, organizowanie akcji charytatywnych dla potrzebujących)pedagog

wychowawcy

bibliotekarka

pedagog


nauczyciel wf

opiekun kółka turystycznego

opiekunowie poszczególnych kół zainteresowań
pedagog

nauczyciel biologii, chemii

bibliotekarka

pedagog


opiekun PCK

opiekun Szkolnego Koła Caritas
w ciągu roku

w ciągu roku


w ciągu roku

w ciągu roku
4.

Współpraca Rodziców ze środowiskiem szkolnym

 1. Konsultacje i poradnictwo dla rodziców w przypadku niepowodzeń szkolnych, trudności wychowawczych. Informacje o dostępnych formach pomocy. Pedagogizacje rodziców. Dyżur psychologa

 2. Włączenie rodziców w życie szkoły – zwiększenie udziału rodziców w uroczystościach szkolnych i imprezach okolicznościowych.

pedagog

wychowawcy

dyrektor
dyrektor

wychowawcyw ciągu roku

w ciągu roku

5.

Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Poprawa wyników edukacyjnych

1. Wdrażanie treści wychowawczo-profilaktycznych do programu

nauczania wszystkich przedmiotów.

2. Monitorowanie wyników nauczania, frekwencji i zachowania.

3. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej.

4. Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym i słabym.

Dostosowanie wymagań i realizacja zaleceń PP-P.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

5. Innowacyjne metody nauczania. Prowadzenie zajęć metodami

aktywizującymi.

6. Prowadzenie kółek zainteresowań. Przygotowanie uczniów do

konkursów przedmiotowych.

7. Preorientacja zawodowa – zajęcia w ramach godzin z

wychowawcą, pedagogiem, doradcą zawodowym w Biurze Karier

(WSIiZ Rzeszów)

wszyscy nauczyciele

pedagogw ciągu roku


6.Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność szkoły


 1. Współpraca z instytucjami lokalnymi (GOPS, policja, służba zdrowia) oraz zajmującymi się prawem, opieką, wychowaniem (sądy, kuratorzy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i inne) w celu pozyskania informacji i poradnictwa specjalistycznego.

 2. Współdziałanie szkoły z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przemocy.
dyrektor

wychowawcy

pedagog
pedagog


w ciągu roku

w ciągu roku7.Ewaluacja zrealizowanych zadań

Monitorowanie przebieg zadań.

Zebranie informacji zwrotnych na temat przeprowadzonych zajęć

oraz propozycje skierowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu profilaktyki do realizacji w roku szkolnym 2014/15.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna