Program rozwojuPobieranie 0.52 Mb.
Strona1/13
Data10.05.2016
Rozmiar0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


PROGRAM ROZWOJU

SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

na lata 2007-2013Opracowanie: Biuro Doradcze Altima s.c.


Rybnik 2007
Spis treści

1.Wstęp 3

2.Podstawy opracowania programu 4

3.Zgodność programu z dokumentami strategicznymi 5

4.Potencjał położenia geograficznego i charakterystyka subregionu 9

5.Potencjał społeczno-gospodarczy 13

5.1.Demografia 13

5.2.Gospodarka subregionu i aktywność gospodarcza mieszkańców 17

5.3.Tereny inwestycyjne 18

5.4.Bezrobocie 20

5.5.Infrastruktura społeczna 23

5.6.Infrastruktura komunalna 26

5.7.Infrastruktura transportowa 27

5.7.1.Drogi 27

5.7.2.Koleje 29

5.7.3.Lotniska 305.8.Potencjał kulturalny i turystyczny 30

5.8.1.Kultura 30

5.8.2.Turystyka 33

6.Założenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego dla obszaru Subregionu Zachodniego 35

7.Strategia rozwoju subregionu – cel główny, cele szczegółowe zgodne z celami i kierunkami zawartymi w strategii rozwoju województwa 37

7.1.Analiza SWOT 37

7.1.1.Mocne strony 37

7.1.2.Słabe strony 38

7.1.3.Szanse 39

7.1.4.Zagrożenia 39

7.2.Cel główny 40

7.3.Cele szczegółowe 40

8.Lista projektów 46

9.Plan finansowy – zgodny z planem finansowym RPO (wg załączników) 52

10.Szczegółowy system zarządzania 52

10.1.Nadzór i koordynacja 53

10.2.System monitorowania i ewaluacji 53

11.Informacja o prowadzonych konsultacja społecznych (art. 11 Rozporządzenia Rady 1083/2006) 53

12.Wymagane załączniki 53
 1. Wstęp

Niniejszy Program Rozwoju Subregionu Zachodniego (PRSZ) powstał w celu absorpcji środków alokowanych dla Subregionu Zachodniego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego 2007-2013 (RPOWŚ). Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 27 kwietnia 2007r. podpisano porozumienie w sprawie przygotowania PRSZ, które jest podstawą prawną powstania dokumentu, a także porozumienie dot. realizacji PRSZ (z dnia 5 lipca 2007r.).


Porozumienie zostało podpisane przez następujące podmioty:


 1. gmina Czerwionka - Leszczyny

 2. gmina Gaszowice

 3. gmina Godów

 4. gmina Gorzyce

 5. gmina Jastrzębie Zdrój

 6. gmina Jejkowice

 7. gmina Kornowac

 8. gmina Krzanowice

 9. gmina Krzyżanowice

 10. gmina Kuźnia Raciborska

 11. gmina Lubomia

 12. gmina Lyski

 13. gmina Marklowice

 14. gmina Mszana

 15. gmina Nędza

 16. gmina Pietrowice Wielkie

 17. gmina Pszów

 18. gmina Racibórz

 19. gmina Radlin

 20. gmina Rudnik

 21. gmina Rybnik

 22. gmina Rydułtowy

 23. gmina Świerklany

 24. gmina Wodzisław Śląski

 25. gmina Żory

 26. Powiat Raciborski

 27. Powiat Rybnicki

 28. Powiat Wodzisławski

Wymienione podmioty są stronami porozumienia i wspólnie dążyć będą do realizacji celów zawartych w PRSZ.


 1. Podstawy opracowania programu


Podstawą opracowania Programu jest postanowienie Zarządu Województwa Śląskiego o rozdysponowaniu 628.160.000 Euro, czyli ok. 40% środków dostępnych w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 w trybie bezkonkursowym. Rozwiązanie takie zostało przyjęte w związku z postulatami powiatów, miast i gmin województwa śląskiego o przeznaczeniu ze środków RPO puli na dofinansowanie kluczowych zadań inwestycyjnych, których realizacja jest istotna z punktu widzenia założeń Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

W ramach środków dedykowanych subregionom, na 14 projektów kluczowych przeznaczono kwotę 381,68 mln Euro.

Do podziału pozostałej części środków zastosowano algorytm określający pulę pieniędzy dla każdego z czterech subregionów. W algorytmie tym uwzględniono trzy kryteria: populację ludności (1/3), PKB w przeliczeniu na mieszkańca(1/3) oraz wysokość rejestrowanego bezrobocia (1/3). Suma alokacji liczonych według poszczególnych kryteriów określa łączną kwotę dla każdego z subregionów:
Tabela 1 Alokacja środków w procedurze pozakonkursowej

Subregion

Liczba mieszkańców

%

mieszkańcówWysokość alokacji (€)

% alokacji

Alokacja na mieszkańca (€)

Centralny

2.860.582

61,0

359.091.134

60,0

125,53

Południowy

647.522

13,8

78.705.084

13,2

121,55

Północny

537.112

11,5

77.791.155

13,0

144,83

Zachodni

640.559

13,7

82.572.627

13,8

128,91

Razem

4.685.775

100,0

598.160.000

100,0

127,65

Źródło: Podręcznik wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013.
Środki te zostaną rozdysponowane w ramach tworzonych Subregionalnych Programów Rozwoju. Programy te muszą być spójne z dokumentami strategicznymi dla rozwoju Województwa Śląskiego i stanowić uzasadnienie dla wydatkowania środków alokowanych dla danego Subregionu.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna