Program „uczenie się przez całE Życie” –erasmus wyjazd na praktykę w roku akademickim 20 /20 umowa nrPobieranie 67.26 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar67.26 Kb.
PROGRAM „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” –ERASMUS

WYJAZD NA PRAKTYKĘ

W ROKU AKADEMICKIM 20.... /20….

UMOWA NR (numer indywidualny umowy dla każdego studenta)
Zawarta pomiędzy:

1. Nazwa i adres uczelni, telefon, fax, e-mail:

dalej zwaną/ym “Uczelnią”, reprezentowaną/ym przez Panią/Pana:

………………………………………………........................................................................................

a

2. Panią/Panem: imię i nazwisko oraz adres studenta, telefon, fax, e-mail:dalej zwaną/ ym “Beneficjentem”
postanowienia umowy:
Artykuł 1 - Przedmiot i czas trwania umowy

 1. Celem niniejszej umowy jest określenie zobowiązań każdej ze stron w związku z wyjazdem na praktykę zagraniczną w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” - Erasmus (i udział
  w Erasmus Intensive Language Course, EILC). Postanowienia niniejszej umowy (za wyjątkiem tych, które dotyczą przyznanego stypendium) odnoszą się także do studenta, który - spełniając wszystkie kryteria formalne programu - nie otrzymuje stypendium (student Erasmusa bez stypendium)

 2. Pobyt w instytucji zagranicznej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 1 czerwca danego roku do 30 czerwca następnego roku

 3. Beneficjent zobowiązuje się zrealizować program praktyki uzgodniony w „Porozumieniu
  o programie praktyki” -Training Agreement – (załącznik nr 1 do umowy), stanowiącym integralną część niniejszej umowy, podczas pobytu trwającego
Od: (dzień, miesiąc, rok)

do: (dzień, miesiąc, rok)

co stanowi łącznie:miesięcy: (z dokładnością do 1 tygodnia)

w

Nazwa instytucji przyjmującej:

Kraj:

Opcjonalnie: Kurs EILC rozpocznie się najwcześniej….…(data) i zakończy najpóźniej…….. (data). W przypadku gdy na etapie podpisywania niniejszej umowy nie są znane daty trwania kursu zostanie podpisany aneks do umowy

Artykuł 2 – Finansowanie praktyki i przeznaczenie stypendium

 1. Uczelnia zapewni Beneficjentowi wsparcie finansowe Wspólnoty na realizację praktyki (i udziału w Erasmus Intensiva Language Course, EILC) w ramach programu „Uczenie się prze całe życie” – Erasmus. Stypendium Erasmusa jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem na praktyce w instytucji przyjmującej (i kursem EILC).

 2. Stypendium będące dofinansowaniem kosztów związanych z wyjazdem i pobytem na praktyce (i kursem EILC) wynosi ................................ Euro na miesiąc (słownie:............................. Euro), co daje łącznie......................Euro na wymieniony w pkt. 3 czas pobytu.

 3. Ostateczna kwota dofinansowania z budżetu programu Erasmus zostanie określona przez uczelnię na podstawie zaświadczenia z instytucji przyjmującej z datą rozpoczęcia i zakończenia pobytu na praktyce (i zaświadczenia od organizatora kursu z data rozpoczęcia i zakończenia kursu językowego).

Uczelnia gwarantuje wypłatę stypendium na pierwotnie uzgodniony okres pobytu w instytucji przyjmującej.
Artykuł 3 – zobowiązania stron umowy

 1. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z kryteriami formalnymi, które powinni spełniać studenci zakwalifikowani na wyjazd w programie Erasmus i że spełnia te kryteria.

 2. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z zasadami programu odnoszącymi się do wyjazdów studentów i że będzie przestrzegał tych zasad.

 3. Strony umowy oświadczają, że zapoznały się i zobowiązują się przestrzegać zasad realizacji praktyki, wymienionych w Karcie Jakości Praktyki Erasmusa (załącznik nr 2).

 4. Beneficjent przyjmuje stypendium i zobowiązuje się zrealizować praktykę, działając na swoją własną odpowiedzialność i według programu uzgodnionego przez strony przed wyjazdem
  w „Porozumieniu o programie praktyki”. O jakichkolwiek zmianach w TA beneficjent musi bezzwłocznie powiadomić Uczelnię. Jeżeli Uczelnia wyrazi zgodę na proponowane zmiany, wprowadzona zostanie odpowiednia pisemna poprawka do TA.

 5. Beneficjent zobowiązuje się złożyć w Uczelni w terminie do……………….:

 • zaświadczenie o okresie pobytu w instytucji przyjmującej, zawierające faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki;

 • zaświadczenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej;

 • sprawozdanie z praktyki oraz Ankietę Stypendysty Erasmusa wypełnioną według wzoru
  i w formie wymaganej przez Uczelnię;

 1. Na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 11 umowy Uczelnia zobowiązuje się do zaliczenia Beneficjentowi praktyki na zasadach obowiązujących w Uczelni. Uczelnia może odmówić zaliczenia praktyki jedynie w przypadku, kiedy Beneficjent nie zrealizuje programu określonego w TA lub nie przedstawi dokumentów wymienionych w pkt. 11 umowy lub nie spełni innych warunków określonych pomiędzy stronami jako niezbędne do otrzymania zaliczenia.

 2. Niezrealizowanie uzgodnionego w TA programu praktyki lub niezłożenie przez Beneficjenta określonych w pkt. 11 umowy dokumentów może stanowić podstawę do wezwania Beneficjenta do zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium. Żądanie zwrotu stypendium nie będzie miało zastosowania w przypadku zaistnienia przyczyny niezależnej od Beneficjenta, określonej jako „siła wyższa” (tj. sytuacja niezależna od studenta związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem), potwierdzonej w formie pisemnej przez Narodową Agencję programu Erasmus. Uczelnia bezzwłocznie poinformuje beneficjenta o decyzji podjętej przez Narodową Agencję.

 3. W przypadku niedostarczenia wymaganych i określonych w pkt. 11 umowy dokumentów lub
  w przypadku niespełnienia innych postanowień niniejszej umowy przez Beneficjenta, instytucja wysyłająca ma prawo do wypowiedzenia umowy.

 4. Beneficjent oświadcza, że nie otrzymał żadnego innego stypendium na pokrycie tych samych kosztów związanych z wyjazdem na praktykę, określonym w pkt. 3, z innych programów wspólnotowych lub innych inicjatyw Komisji Europejskiej.

 5. Beneficjent zobowiązuje się, za wyjątkiem przypadku zaistnienia przyczyny niezależnej od Beneficjenta, o której mowa w pkt. 13 umowy, do:

   1. zwrotu na żądanie Uczelni części lub całości otrzymanego stypendium w przypadku niewypełnienia jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy;

   2. zwrotu na żądanie Uczelni części lub całości otrzymanego stypendium w przypadku anulowania umowy przez Uczelnię.

Wysokość zwrotu określa Uczelnia.

 1. Beneficjent oświadcza, że został poinformowany o zasadach związanych z ubezpieczeniem, jak określono w Karcie jakości Praktyki.. Za zapewnienie ubezpieczenia obowiązkowego jest odpowiedzialny Beneficjent.

 2. Beneficjent oświadcza, że posiada ubezpieczenie kosztów leczenia (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego w przypadku wyjazdu do kraju UE i / lub prywatne ubezpieczenie
  o równorzędnym zakresie w przypadku wyjazdu do kraju nie będącego członkiem UE) oraz zna zakres tego ubezpieczenia. Zaleca się wykupienie przez Beneficjenta dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych bądź transportu do kraju.

 3. Beneficjent oświadcza, że posiada również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej, które obejmuje koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez Beneficjenta podczas pobytu na praktyce w czasie i poza godzinami pracy.

 4. Beneficjent oświadcza, że otrzymał Kartę Studenta Erasmusa.

 5. Beneficjent oświadcza, że w przeszłości nie był stypendystą programu Erasmus – wyjazd na praktykę.

 6. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że nie będzie mógł ubiegać się ponownie o wyjazd na praktykę w programie Erasmus w kolejnych latach (dotyczy to również wyjazdu bez stypendium).

 7. W czasie pobytu Beneficjenta na praktyce Uczelnia będzie kontynuowała wypłatę stypendiów krajowych (np. socjalne, za wyniki w nauce), do których Beneficjent nabył prawo przed wyjazdem. Uczelnia zapewni Beneficjentowi możliwość ubiegania się o ww. stypendia po powrocie studenta z praktyki.


artykuł 4 – warunki płatności stypendium

 1. Stypendium będzie wypłacone w jednej racie, poprzez przelanie na konto walutowe beneficjenta

 2. Uczelnia może zdecydować o wypłaceniu ostatniej raty stypendium Beneficjentowi po wypełnieniu wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w stosunku do Uczelni oraz instytucji przyjmującej.


artykuł 5 – obowiązujące prawo i jurysdykcja sądowa

 1. Przyznanie i wypłata stypendium programu Erasmus jest dokonywana na podstawie postanowień umowy, zasad wspólnotowych mających do niej zastosowanie oraz zgodnie z zasadą subsydiarności - prawu polskiemu. Uczelnia i Beneficjent mogą wnieść sprawę dotyczącą decyzji podjętych przez drugą stronę w odniesieniu do zastosowania przepisów umowy oraz ustaleń dotyczących jej realizacji do właściwego sądu zgodnie z obowiązującym prawem krajowym. Wszelkie sprawy sporne związane z niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie
  z prawodawstwem polskim.


artykuł 6 - warunki ogólne

 1. Odpowiedzialność

Każda ze stron umowy zwolni drugą stronę z wszelkiej odpowiedzialności cywilnej za szkody poniesione przez nią lub jej personel w wyniku realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem, że takie szkody nie wynikają z poważnego i celowego wykroczenia popełnionego przez drugą stronę lub jej personel.

Narodowa Agencja i Komisja Europejska lub ich personel nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności w przypadku roszczenia z tytułu umowy związanego z wszelkimi szkodami wynikłymi podczas realizacji praktyki. Z tego powodu Narodowa Agencja lub Komisja Europejska nie będą rozpatrywać wszelkich wniosków o odszkodowanie lub zwrot kosztów towarzyszących takiemu roszczeniu.
 1. Ochrona danych

Wszystkie dane osobowe zawarte w umowie będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z realizacją umowy i działaniami uzupełniającymi realizację umowy przez Uczelnię, Narodową Agencję i Komisję Europejską, z możliwością przekazania danych władzom odpowiedzialnym za inspekcję i audyt zgodnie z prawodawstwem Wspólnoty (Trybunał Obrachunkowy lub Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)).

Na pisemny wniosek Beneficjent może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i skorygować wszelkie informacje, które są niepoprawne lub niepełne. Beneficjent powinien kierować wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych do Uczelni i/lub Narodowej Agencji. Beneficjent może wnieść skargę z tytułu przetwarzania swoich danych osobowych przez Uczelnię i/lub Narodową Agencję do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w odniesieniu do korzystania z tych danych przez Komisję Europejską.
 1. Kontrole i audyty

Strony umowy zobowiązują się do przedstawienia wszelkich szczegółowych informacji, o które wnioskuje Komisja Europejska, Narodowa Agencja lub każda inna zewnętrzna instytucja upoważniona przez Komisję Europejską lub Narodową Agencję w celu skontrolowania, czy praktyka
i przepisy umowy są prawidłowo realizowane.


 1. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie strony.Za Beneficjenta Za Uczelnię
Nazwisko i imię studenta Nazwisko i imię prawnego przedstawiciela Uczelni


podpis podpis

data data

Pieczęć Uczelni

ZAŁACZNIK NR 1: POROZUMIENIE O PROGRAMIE PRAKTYKI
ERASMUS PROGRAMME

TRAINING AGREEMENT and QUALITY COMMITMENT
I. DETAILS OF THE STUDENT


Name of the student:

Subject area: Academic year :

Degree:

Sending institution:II. DETAILS OF THE PROPOSED TRAINING PROGRAMME ABROAD


Host organisation:
Planned dates of start and end of the placement period: from ……. till .............., that is …….. months
- Knowledge, skills and competences to be acquired:
- Detailed programme of the training period:
- Tasks of the trainee:

- To be able to perform the tasks, the minimum level of language competence expected from the trainee in the main working language(s)1 that the trainee will use at the host department/ organisation (as define under point IV) is:


- Is this placement fully integrated in the curriculum of the trainee's degree: Yes/No

- [In case the placement takes place in a representation or public institution of the home country of the student (e.g. cultural institutes, schools) please indicate the additional transnational benefits the student will obtain as compared to a similar placement in his or her home country. Placements in a national diplomatic representation (embassy and consulate) of the home country of the student are not authorised]:


- Monitoring and evaluation plan:


III. INFORMATION on THE PARTNER HIGHER EDUCATION INSTITUTION in the HOST COUNTRY or on the coordinator of the consortium (OPTIONAL)


Whilst keeping full responsibility for the placement and for any modification to this agreement, the sending institution has a [local] [strike out if not applicable for the consortium which might provide support without having a local branch in the host country] partnership with [to be filled in with the name of the partner higher education institution/name of the coordinator of the consortium] in view of helping with the monitoring of the mobility abroad.

All parties will keep the sending institution informed of their exchanges.

The contact person in the partner institution is:

Name: Function:

Phone number: E-mail:

Address:

IV. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES
By signing this document the student, the sending institution and the host organisation confirm that they will abide by the principles of the Quality Commitment for Erasmus student placements set out in the document below.


The student

Student’s signature


........................................................................... Date: ……………………………….
The sending institution

We confirm that this proposed training programme agreement is approved. The placement is part of the curricula Yes/No (*). On satisfactory completion of the training programme the institution will [please indicate how the placement will be recognised. There should at least be one positive answer]:

- award ECTS credits Yes/No (*) If yes: number of ECTS credits:

and/or (*)

- record the training period in the Diploma Supplement Yes/No (*) or if not possible, record it in the student's transcript of records Yes/No

In addition, the placement mobility period will be documented in the Europass mobility document Yes/No (*)Coordinator’s name and function

………………………………………………………………

Coordinator’s signature
(*) (please strike out the non applicable answer)

Date: ...................................................................


The host organisation

Name and position of the mentor:

Number of permanent staff in the department (team) hosting the student:

Number of other students/trainees hosted at the same time in the department (team) hosting the student:

Normal working hours /week (overtime should no be the rule):

The student will receive a financial support for his/her placement: Yes No

The student will receive a contribution in kind for his/her placement: Yes No

Is the student covered by the accident insurance of the host organisation (covering at least damages caused to the student at the workplace):

Yes  (optional: accident insurance nr: insurer: ) No 

If yes, please specify if it covers also:

- accidents during travels made for work purposes: Yes  No 

- accidents on the way to work and back from work: Yes  No 

Is the student covered by a liability insurance of the host organisation (covering damages caused by the student at the workplace): Yes  (optional: liability insurance nr: insurer: ) No

We confirm that this proposed training programme is approved. On completion of the training programme the organisation will issue a certificate to the student.Coordinator’s name and function
..................................................................

Coordinator’s signature


..............................................................................

Date: ...................................................................


ZAŁACZNIK NR 2: KARTA JAKOŚCI PRAKTYKI ERASMUSA ( w j. angielskim)QUALITY COMMITMENT

For Erasmus student placements

This Quality Commitment replicates the principles of the European Quality Charter for MobilityTHE SENDING HIGHER EDUCATION INSTITUTION* UNDERTAKES TO:

Define the learning outcomes of the placement in terms of the knowledge, skills and competencies to be acquired

Assist the student in choosing the appropriate host organisation, project duration and placement content to achieve these learning outcomes

Select students on the basis of clearly defined and transparent criteria and procedures and sign a placement contract with the selected students.

Prepare students for the practical, professional and cultural life of the host country, in particular through language training tailored to meet their occupational needs

Provide logistical support to students concerning travel arrangements, visa, accommodation, residence or work permits and social security cover and insurance

Give full recognition to the student for satisfactory completed activities specified in the Training Agreement

Evaluate with each student the personal and professional development achieved through participation in the Erasmus programme

THE SENDING INSTITUTION* AND HOST ORGANISATION JOINTLY UNDERTAKE TO:

Negotiate and agree a tailor-made Training Agreement (including the programme of the placement and the recognition arrangements) for each student and the adequate mentoring arrangementsMonitor the progress of the placement and take appropriate action if required

THE HOST ORGANISATION UNDERTAKES TO:

Assign to students tasks and responsibilities (as stipulated in the Training Agreement) to match their knowledge, skills, competencies and training objectives and ensure that appropriate equipment and support is available

Draw a contract or equivalent document for the placement in accordance with the requirements of the national legislation

Appoint a mentor to advise students, help them with their integration in the host environment and monitor their training progress

Provide practical support if required, check appropriate insurance cover and facilitate understanding of the culture of the host countryTHE STUDENT UNDERTAKES TO:

Comply with all arrangements negotiated for his/her placement and to do his/her best to make the placement a success

Abide by the rules and regulations of the host organisation, its normal working hours, code of conduct and rules of confidentiality

Communicate with the sending institution about any problem or changes regarding the placement

Submit a report in the specified format and any required supporting documents at the end of the placement

* In the event that the higher education institution is integrated in a consortium, its commitments may be shared with the co-ordinating organisation of the consortium

ZAŁACZNIK NR 2: KARTA JAKOŚCI PRAKTYKI ERASMUSA ( w j. polskim)

KARTA JAKOŚCI PRAKTYKI ERASMUSA

Niniejsza Karta Jakości odzwierciedla założenia Europejskiej Karty na rzecz Jakości MobilnościINSTYTUCJA WYSYŁAJĄCA BĘDĄCA INSTYTUCJĄ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO* ZOBOWIĄZUJE SIĘ:
Określić oczekiwane efekty praktyki w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jakie mają nabyć studenci.

Pomóc studentom w wyborze odpowiedniej instytucji przyjmującej, programu praktyki oraz jej czasu trwania, ażeby umożliwić studentowi osiągnięcie tych rezultatów.Wybrać studentów na podstawie przejrzystych, jasno określonych kryteriów i procedur oraz podpisać umowę na realizację wyjazdu w celu odbycia praktyki z wybranymi studentami.

Przygotować studentów do życia zawodowego i kulturalnego, a także do warunków życia codziennego panujących w kraju goszczącym, przede wszystkim poprzez szkolenie językowe ukierunkowane na ich potrzeby zawodowe.

Zapewnić studentom wsparcie logistyczne w odniesieniu do podróży, zakwaterowania, kwestii związanych z uzyskaniem wizy/ pozwolenia na pobyt lub pracę, ubezpieczenia społecznego oraz innego typu ubezpieczenia.W pełni uznać praktykę zrealizowaną w zadowalającym stopniu przez studenta, zgodnie z „Porozumieniem o programie praktyki”.

Dokonać - wraz z każdym studentem - oceny jego rozwoju osobistego i zawodowego, jaki miał miejsce dzięki uczestnictwu w programie Erasmus.

INSTYTUCJA WYSYŁAJĄCA* I INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WSPÓLNIE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ: Wynegocjować i podpisać „Porozumienie o programie praktyki” dostosowane do indywidualnych potrzeb studenta (uwzględniające program praktyki i warunki uznania) oraz poczynić odpowiednie ustalenia dotyczące opieki mentora (indywidualnego doradcy/opiekuna).

Monitorować postępy studenta podczas praktyki oraz podjąć odpowiednie działania, o ile zajdzie taka potrzeba.

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ:
Przydzielić
studentom zadania i obowiązki (jak wyszczególniono w „Porozumieniu o programie praktyki”) odpowiadające ich wiedzy, umiejętnościom, kompetencjom społecznym oraz celom szkolenia, a także zapewnić im dostęp do odpowiedniego wyposażenia i materiałów.

Sporządzić umowę lub równorzędny dokument dot. praktyki zgodnie z wymogami prawa krajowego.Wyznaczyć mentora (opiekuna), odpowiedzialnego za doradzanie studentom, pomoc w integrowaniu się ze środowiskiem lokalnym oraz śledzenie ich postępów w procesie szkoleniowym.

Zapewnić wsparcie praktyczne, o ile zajdzie taka potrzeba sprawdzać, czy studenci posiadają odpowiednie polisy ubezpieczeniowe oraz ułatwiać im zrozumienie kultury kraju goszczącego.STUDENT ZOBOWIĄZUJE SIĘ:

Przestrzegać wszystkich ustaleń wynegocjowanych w związku z daną praktyką i dołożyć wszelkich starań, aby pomyślnie ukończyć praktykę.

Stosować się do zasad i przepisów instytucji przyjmującej, obowiązujących w niej godzin pracy, kodeksu postępowania oraz zasad zachowania poufności.

Kontaktować się z instytucją wysyłającą w przypadku wszelkich problemów lub zmian dotyczących praktyki.

Po zakończeniu praktyki przedłożyć sprawozdanie w przewidzianej formie wraz z wszelką wymaganą dokumentacją.* W przypadku, gdy instytucja szkolnictwa wyższego jest zrzeszona w konsorcjum, może dzielić się obowiązkami z koordynatorem konsorcju
1.e.g., basic/intermediary/advanced/fluent in reading/speaking/writing. More precise references may be used, notably CEFR
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna