Program ćwiczeń z dendrologii w roku akademickim 2006/07 dla I roku wydziału leśnego, studium zaocznePobieranie 387.78 Kb.
Strona1/6
Data10.05.2016
Rozmiar387.78 Kb.
  1   2   3   4   5   6
PROGRAM ĆWICZEŃ Z DENDROLOGII W ROKU AKADEMICKIM 2006/07

DLA I ROKU WYDZIAŁU LEŚNEGO, STUDIUM ZAOCZNE

Aktualna wersja programu ćwiczeń jest dostępna pod adresem: http://www.cyf-kr.edu.pl/~rlgazda/


Prowadzący zajęcia:

- wykłady: dr inż. Janusz Szewczyk

- ćwiczenia: gr. 6-10 dr inż. Anna Gazda – konsultacje: pokój 909, tel. (012) 6625117

rlgazda@cyf-kr.edu.pl

gr. 1-5 dr inż. Janusz Szewczyk – konsultacje: pokój 908, tel. (012) 6625123rljszewc@cyf-kr.edu.pl

A. Ćwiczenia w semestrze zimowym odbywają się według schematu:

- rozpoznawanie drzew i krzewów po pędach ulistnionych

- oglądanie pędów nie ulistnionych, korowiny, nasion i owoców
B. Do ćwiczeń należy się odpowiednio przygotować i powtórzyć (lub uzupełnić) wiadomości na temat morfologii, anatomii i systematyki roślin, wchodzące w zakres materiału szkoły średniej. W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: budowa szyszek u gatunków iglastych; typy pędów u roślin drzewiastych i ich modyfikacje; budowa morfologiczna pędów zdrewniałych; morfologia liści u gatunków iglastych i liściastych (kształt blaszki liściowej, nerwacja, nasada blaszki liściowej, brzeg blaszki liściowej, liście pojedyncze i złożone).
C. Sposób zaliczania ćwiczeń: Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Praca na każdym z ćwiczeń (za wyjątkiem ostatnich) jest punktowana od 0 do 5 pkt. za ćwiczenie. W ciągu semestru można uzyskać w ten sposób maksymalnie 20 punktów. W trakcie ćwiczeń odbędą się sprawdziany z rozpoznawania gatunków poznanych na wcześniejszych ćwiczeniach. Sprawdziany te będą punktowane od 0 do 10 punktów (ćwiczenia 2-4) oraz od 0 do 30 punktów (ćwiczenie 5 – sprawdzian końcowy), a więc w ciągu semestru można uzyskać w ten sposób do 80 punktów.

Rozkład punktów jest następujący:

1. Oznaczanie okazów na ćwiczeniach: 4 ćwiczenia (I-IV), maksymalnie po 5 punktów za ćwiczenie 20 pkt.

2. Sprawdziany z wcześniejszych ćwiczeń: 3 ćwiczenia (II-IV), maksymalnie po 10 punktów za ćwiczenie 30 pkt.

3. Sprawdzian końcowy (ćwiczenie V) 30 pkt.
D. Ocena końcowa jest dokonywana na podstawie sumy zebranych punktów:

53-58 pkt. - dostatecznie (3.0)

59-64 pkt. - ponad dostatecznie (3.5)

65-70 pkt. - dobrze (4.0)

71-75 pkt. - ponad dobrze (4.5)

76-80 pkt. - bardzo dobrze (5.0)W przypadku przedstawienia usprawiedliwienia nieobecności na jednych ćwiczeniach w semestrze można je odrobić w trakcie konsultacji. Terminy konsultacji: piątki w trakcie zjazdów, godz. 14:30-15:15. W przypadku nie uzyskania zaliczenia na ostatnich zajęciach istnieje możliwość uzyskania zaliczenia w terminie poprawkowym: 05 stycznia 2007.
E. Tematyka poszczególnych ćwiczeń:

Ćwiczenie 1 - grupy 1 - 5 - 21 października 2006

6 -10 - 22 października 2006

Gatunki do oznaczania: Larix decidua, L. kaempferi, L. decidua var. polonica, Metasequoia glyptostroboides, Taxodium distichum) Ginkgo biloba, Pinus sylvestris, P. cembra, P. mugo, P. nigra, P. strobus, P. rigida, P. ponderosa, P. banksiana, Picea abies, P. pungens, P. glauca, P. omorica, Abies alba, A. concolor, Pseudotsuga menziesii, Tsuga canadensis, Juniperus communis, J. communis ssp. nana, J. sabina, Taxus baccata, Thuja occidentalis, T. plicata, T. orientalis, Chamaecyparis lawsoniana, Ch. pisifera.
Ćwiczenie 2 - grupy 1 - 5 - 04 listopada 2006

6 - 10 - 05 listopada 2006

Gatunki do oznaczania: Salix alba, S. fragilis, S. caprea, S. triandra, S. pentandra, S. cinerea, S. aurita, S. silesiaca, S. viminalis, S. eleagnos, S. purpurea, Populus tremula, P. alba, P. xcanescens, P. nigra, P. nigra 'Italica', P. simonii, P. simonii 'Fastigiata', P. xcanadensis (grupa mieszańców), P. 'NE' (grupa mieszańców), Betula pendula, B. pubescens, Alnus glutinosa, A. incana, A. viridis, Carpinus betulus, Corylus avellana.
Ćwiczenie 3 - grupy 1 - 5 - 25 listopada 2006

6 - 10 - 26 listopada 2006

Gatunki do oznaczania: Fagus sylvatica, Quercus robur, Q. cerris, Q. petraea, Q. rubra, Q. palustris, Castanea sativa, Juglans regia, J. nigra, Ulmus laevis, U. glabra, U. minor, Prunus spinosa, P. cerasifera, Padus avium, P. serotina, Cerasus. avium, C. mahaleb, Cotoneaster integerrimus, C. niger, C. horizontalis, Crataegus monogyna, C. laevigata, C. rhipidophylla, C. pedicellata, C. flabellata, Spiraea salicifolia, Sorbaria sorbifolia, Malus sylvestris, Pyrus pyraster, Sorbus aucuparia, S. aria, S. intermedia, S. torminalis, Rosa canina, R. pendulina, R. rugosa.
Ćwiczenie 4 - grupy 1 - 5 - 09 grudnia 2006

6 - 10 - 10 grudnia 2006

Gatunki do oznaczania: Ribes nigrum, R. rubrum, R. uva-crispa, R. alpinum, R. petraeum, R. aureum, R. spicatum; Robinia pseudoacacia, Gleditsia triacanthos, Caragana arborescens, Laburnum anagyroides, Fraxinus excelsior, F. pennsylvanica, Ligustrum vulgare, Syringa vulgaris, Viscum album, Tilia cordata, T. platyphyllos, T. tomentosa, Acer pseudoplatanus, A. platanoides, A. campestre, A. saccharinum, A. negundo, Platanus xhispanica, Euonymus europaea, E. verrucosa, Rhamnus cathartica, Frangula alnus.
Ćwiczenie 5 - grupy 1 - 5 - 16 grudnia 2006

6 - 10 - 17 grudnia 2006

Gatunki do oznaczania: Daphne mezereum, Hippophaë rhamnoides, Elaeagnus angustifolia, Ilex aquifolium, Staphylea pinnata, Cornus sanguinea, C. mas, C. alba, Liriodendron tulipifera, Ailanthus altissima, Rhus typhina, Morus alba, Aesculus hippocastanum, Berberis vulgaris, B. thunbergii, Sambucus nigra, S. racemosa, Viburnum opulus, V. lantana, Lonicera xylosteum, L. nigra, L. periclymenium, L. tatarica, Symphoricarpos albus, Rhododendron luteum.

Zaliczenie semestru.
F. Polecane książki

Książka J. Tomanka "Botanika Leśna" jest w dużej części poświęcona dendrologii. Jest to jednak opracowanie bardzo stare. Nowsze wydania zostały wprawdzie poprawione i uzupełnione, ale mimo to książka ta nie jest obecnie pełnowartościowym podręcznikiem do kursu dendrologii. Z tego powodu warto sięgnąć po inne opracowania. Jest ich ostatnio bardzo wiele. Niestety, spora część książek dostępnych obecnie w księgarniach to dzieła o charakterze popularnym, (w czym akurat nie ma nic złego), operujące nadmiernymi uproszczeniami, a niekiedy także pełne błędów, (co jest już znacznie gorsze). Poniższa lista zawiera opracowania, które z pewnością można uznać za godne polecenia.Wykaz niektórych książek do wykorzystania:

Aas G., Riedmiller A. 1993. Drzewa. Encyklopedia kieszonkowa. Muza S.A., Warszawa.

Bugała W. 2000. Drzewa i krzewy. PWRiL, Warszawa.

Bugała W. 2000. Drzewa i krzewy iglaste. PWRiL, Warszawa.

Kościelny S., Sękowski B. 1971. Drzewa i krzewy klucze do oznaczania. PWRiL, Warszawa.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. PAN, Kraków.

Monografie z serii: Nasze Drzewa Leśne. PWN, Warszawa & Poznań.

Pagan J., Randuska D. 1987. Atlas drevin. 1. Povodne dreviny. Obzor, Bratislava.

Pagan J., Randuska D. 1988. Atlas drevin. 2. Cudzokrajne dreviny. Obzor, Bratislava.

Pokorny J. 1992. Drzewa znane i mniej znane. BGW, Warszawa.

Pokorny J., Kaplicka J. 1980. Drzewa Europy Środkowej. PWRiL, Warszawa.

Seneta W., Dolatowski J. 2004. Dendrologia. PWN, Warszawa (także starsze wydania).

Seneta W. 1981. Drzewa i krzewy iglaste. PWN, Warszawa.

Seneta W. 1991 - 1996. Drzewa i krzewy liściaste. PWN, Warszawa.
SYSTEMATYKA GATUNKÓW OBJĘTYCH PROGRAMEM

Nazwy jednostek taksonomicznych podano zgodnie z systematyką ujętą w pracy Mirka i in. (2002), uwzględniając dodatkowo podział niektórych rodzin na podrodziny (Seneta i Dolatowski 2004). Synonimy nazw polskich i łacińskich dla poszczególnych gatunków podane są w części szczegółowej. W nawiasach kwadratowych ujęto nazwy taksonów, które nie zostały uwzględnione w kluczach do oznaczania.


Podgromada: Coniferophytina - Nagozalążkowe

Klasa: Ginkgoopsida - Miłorzębowe

Rząd: Ginkgoales - Miłorzębowce

Rodzina: Ginkgoaceae - Miłorzębowate

Rodzaj: Ginkgo - Miłorząb

G. biloba - M. dwuklapowy

Klasa: Pinopsida - Sosnowe

Rząd: Pinales - Sosnowce

Rodzina: Pinaceae - Sosnowate

Podrodzina: Abietoideae

Rodzaj: Abies - JodłaA. alba - J. pospolita

A. concolor - J. jednobarwna

Rodzaj: Picea - ŚwierkP. abies - Ś. pospolity

P. glauca - Ś. biały

P. omorika - Ś. serbski

P. pungens - Ś. kłujący

Rodzaj: Pseudotsuga - DaglezjaP. menziesii - D. zielona

Rodzaj: Tsuga - ChoinaT. canadensis - C. kanadyjska

Podrodzina: Laricoideae

Rodzaj: Larix - Modrzew

L. decidua - M. europejski

L. decidua subsp. polonica - M. europejski polski

L. kaempferi - M. japoński

Podrodzina: Pinoideae

Rodzaj: Pinus - Sosna

P. banksiana - S. Banksa

P. cembra - S. limba

P. mugo - S. górska

P. nigra - S. czarna

P. ponderosa - S. żółta

[P. хrhaetica - S. drzewokosa]P. rigida - S. smołowa

P. sylvestris - S. zwyczajna

P. strobus - S. wejmutka

Rodzina: Taxodiaceae - Cypryśnikowate

Rodzaj: Metasequoia - Metasekwoja

M. glyptostroboides - M. chińska

Rodzaj: Taxodium - CypryśnikT. distichum - C. błotny

Rodzina: Cupressaceae - Cyprysowate

Podrodzina: Cupressoideae - Cyprysowe

Rodzaj: Chamaecyparis - CyprysikCh. lawsoniana - C. Lawsona

Ch. pisifera - C. groszkowy

Podrodzina: Juniperoideae - Jałowcowe

Rodzaj: Juniperus - Jałowiec

J. communis - J. pospolity

J. communis subsp. alpina - J. pospolity halny

J. sabina - J. sabiński

Podrodzina: Thujoideae - Żywotnikowe

Rodzaj: Thuja - Żywotnik

T. occidentalis - Ż. zachodni

T. orientalis - Ż. wschodni

T. plicata - Ż. olbrzymi

Rząd: Taxales - Cisowce

Rodzina: Taxaceae - Cisowate

Rodzaj: Taxus - CisT. baccata - C. pospolity

Podgromada: Magnoliophytina (Angiospermae) - Okrytozalążkowe

Klasa: Magnoliopsida (Dicotyledones) - Dwuliścienne

Podklasa: Hamamelididae - Oczarowe

Rząd: Hamamelidales - Oczarowce

Rodzina: Platanaceae - Platanowate

Rodzaj: Platanus - Platan

P. хhispanica - Platan klonolistny

Rząd: Fagales - Bukowce

Rodzina: Fagaceae - Bukowate

Rodzaj: Castanea - KasztanC. sativa - K. jadalny

Rodzaj: Fagus - BukF. sylvatica - B. pospolity

Rodzaj: Quercus - DąbQ. cerris - D. burgundzki

Q. palustris - D. błotny

Q. petraea - D. bezszypułkowy

[Q. pubescens - D. omszony]Q. robur - D. szypułkowy

Q. rubra - D. czerwony

Rząd: Betulales - Brzozowce

Rodzina: Betulaceae - Brzozowate

Rodzaj: Betula - Brzoza

[B. humilis - B. niska]

[B. nana - B. karłowata]

[B. oycoviensis - B. ojcowska]

B. pendula - B. brodawkowata

B. pubescens - B. omszona

[B. pubescens subsp. carpatica - B. omszona karpacka]

Rodzaj: Alnus - Olsza

A. glutinosa - O. czarna

A. incana - O. szara

A. viridis - O. zielona

Rodzina: Corylaceae - Leszczynowate

Rodzaj: Corylus - Leszczyna

C. avellana - L. pospolita

Rodzaj: Carpinus - GrabC. betulus - G. pospolity

Rząd: Urticales - Pokrzywowce

Rodzina: Ulmaceae - Wiązowate

Rodzaj: Ulmus - WiązU. glabra - W. górski

U. laevis - W. szypułkowy

U. minor - W. polny

Rodzina: Moraceae - Morwowate

Rodzaj: Morus - Morwa

M. alba - M. biała

Rząd: Juglandales - Orzechowce

Rodzina: Juglandaceae - Orzechowate

Rodzaj: Juglans - OrzechJ. nigra - O. czarny

J. regia - O. włoski

Podklasa: Dilleniidae - Ukęślowe

Rząd: Salicales - Wierzbowce

Rodzina: Salicaceae - Wierzbowate

Rodzaj: Populus - Topola

P. alba - T. biała

P. tremula - T. osika

P. хcanescens - T. szara

P. nigra - T. czarna

P. nigra 'Italica' - T. czarna włoska

P. хcanadensis - grupa mieszańców

P. хc. 'Marilandica' - T. holenderska

P. хc. 'Robusta' - T. bujna

P. хc. 'Serotina' - T. późna

P. simonii - T. Simona

P. simonii 'Fastigiata' - T. chińska odm. stożkowa

P. 'NE' - grupa mieszańców

Rodzaj: Salix - WierzbaS. alba - W. biała

S. aurita - W. uszata

S. caprea - W. iwa

S. cinerea - W. szara

S. eleagnos - W. siwa.

S. fragilis - W. krucha

[S. lapponum - W. lapońska]

[S. myrtilloides - W.borówkolistna]

S. pentandra - W. laurowa

S. purpurea - W. purpurowa

S. silesiaca - W. śląska

S. triandra - W. trójpręcikowa

S. viminalis - W. wiciowa

Rząd: Malvales - Ślazowce

Rodzina: Tiliaceae - Lipowate

Rodzaj: Tilia - LipaT. cordata - L. drobnolistna

T. platyphyllos - L. szerokolistna

T. tomentosa - L. srebrzysta

Rząd: Thymelaeales - Wawrzynkowce

Rodzina: Thymelaeaceae - Wawrzynkowate

Rodzaj: Daphne - WawrzynekD. mezereum - W. wilczełyko

Rodzina: Elaeagnaceae - Oliwnikowate

Rodzaj: Elaeagnus - Oliwnik

E. angustifolia - O. wąskolistny

Rodzaj: Hippophaë - RokitnikH. rhamnoides - R. zwyczajny

Rząd: Ericales - Wrzosowce

Rodzina: Ericaceae - Wrzosowate

Rodzaj: Rhododendron - RóżanecznikR. luteum - R. żółty

Podklasa: Magnoliidae - Magnoliowe

Rząd: Magnoliales - Magnoliowce

Rodzina: Magnoliaceae - Magnoliowate

Rodzaj: Liriodendron - Tulipanowiec

L. tulipifera - T. amerykański

Rząd: Ranunculales - Jaskrowce

Rodzina: Ranunculaceae - Jaskrowate

Rodzaj: Clematis - Powojnik

[C. alpina - P. alpejski]

Rodzina: Berberidaceae - Berberysowate

Rodzaj: Berberis - Berberys

B. vulgaris - B. zwyczajny

B. thunbergii - B. Thunberga

Podklasa: Rosidae - Różowe

Rząd: Rosales - Różowce

Rodzina: Rosaceae - Różowate

Podrodzina: Spiraeoideae - Tawułowe

Rodzaj: Sorbaria - TawlinaS. sorbifolia - T. jarzębolistna

Rodzaj: Spiraea - TawułaS. salicifolia - T. wierzbolistna

[S. media - T. średnia]

Podrodzina: Pomoideae - Jabłkowe

Rodzaj: Cotoneaster - IrgaC. horizontalis - I. pozioma

C. integerrimus - I. pospolita

C. niger - I. czarna

[C. tomentosus - I. kutnerowata]

Rodzaj: Crataegus - Głóg

C. flabellata - G. wachlarzowaty

C. laevigata - G. dwuszyjkowy

C. monogyna - G. jednoszyjkowy

C. pedicellata - G. szypułkowy

C. rhipidophylla - G. odgiętodziałkowy

Rodzaj: Malus - JabłońM. sylvestris - J. dzika

Rodzaj: Pyrus - GruszaP. pyraster - G. polna

Rodzaj: Sorbus - JarząbS. aria - J. mączny

S. aucuparia - J. pospolity

[S. chamaemespilus - J. nieszpułkowy]S. intermedia - J. szwedzki

S. torminalis - J. brekinia

Podrodzina: Rosoideae - Różowe

Rodzaj: Rosa - Róża

R. canina - R. dzika

R. pendulina - R. alpejska

R. rugosa - R. pomarszczona

Podrodzina: Prunoideae - Śliwowe

Rodzaj: Cerasus - Wiśnia

C. avium - W. ptasia

[C. fruticosa - W. karłowata]C. mahaleb - W. wonna

Rodzaj: Padus - CzeremchaP. avium - Cz. zwyczajna

[P. petraea - Cz. skalna]P. serotina - Cz. amerykańska

Rodzaj: Prunus - ŚliwaP. cerasifera - Ś. wiśniowa

P. spinosa - Ś. tarnina

Rząd: Grossulariales - Agrestowce

Rodzina: Grossulariaceae - Agrestowate

Rodzaj: Ribes - PorzeczkaR. alpinum - P. alpejska

R. aureum - P. złota

R. nigrum - P. czarna

R. petraeum - P. skalna

R. rubrum - P. zwyczajna

R. spicatum - P. czerwona

R. uva-crispa - P. agrest

Rząd: Fabales - Strączkowce

Rodzina: Fabaceae - Strączkowe

Rodzaj: Caragana - KaraganaC. arborescens - K. syberyjska

Rodzaj: Gleditsia - IgliczniaG. triacanthos - I. trójcierniowa

Rodzaj: Laburnum - ZłotokapL. anagyroides - Z. pospolity

Rodzaj: Robinia - RobiniaR. pseudoacacia - R. akacjowa

Rząd: Rutales - Rutowce

Rodzina: Anacardiaceae - Nanerczowate

Rodzaj: Rhus - SumakR. typhina - Sumak octowiec

Rodzina: Simaroubaceae - Biegunecznikowate

Rodzaj: Ailanthus - Bożodrzew

A. altissima - B. gruczołowaty

Rząd: Sapindales - Mydłodrzewowce

Rodzina: Aceraceae - Klonowate

Rodzaj: Acer - KlonA. campestre - K. polny

A. negundo - K. jesionolistny

A. platanoides - K. pospolity

A. pseudoplatanus - K. jawor

A. saccharinum - K. srebrzysty

Rodzina: Staphyleaceae - Kłokoczkowate

Rodzaj: Staphylea - Kłokoczka

S. pinnata - K. południowa

Rodzina: Hippocastanaceae - Kasztanowcowate

Rodzaj: Aesculus - Kasztanowiec

A. hippocastanum - K. pospolity

Rząd: Cornales - Dereniowce

Rodzina: Cornaceae - Dereniowate

Rodzaj: Cornus - DereńC. alba - D. biały

C. mas - D. jadalny

C. sanguinea - D. świdwa

Rząd: Celastrales - Dławiszowce

Rodzina: Aquifoliaceae - Ostrokrzewowate

Rodzaj: Ilex - OstrokrzewI. aquifolium - O. kolczasty

Rodzina: Celastraceae - Dławiszowate

Rodzaj: Euonymus - Trzmielina

E. europaea - T. pospolita

E. verrucosa - T. brodawkowata

Rząd: Rhamnales - Szakłakowce

Rodzina: Rhamnaceae - Szakłakowate

Rodzaj: Rhamnus - SzakłakR. cathartica - Sz. pospolity

Rodzaj: Frangula - KruszynaF. alnus - K. pospolita

Rząd: Santalales - Sandałowce

Rodzina: Loranthaceae - Gązewnikowate

Rodzaj: Viscum - JemiołaV. album - J. pospolita

Podklasa: Asteridae - Astrowe

Rząd: Oleales - Oliwkowce

Rodzina: Oleaceae - Oliwkowate

Rodzaj: Fraxinus - Jesion

F. excelsior - J. wyniosły

F. pennsylvanica - J. pensylwański

Rodzaj: Syringa - LilakS. vulgaris - L. pospolity

Rodzaj: Ligustrum - LigustrL. vulgare - L. pospolity

Rząd: Dipsacales - Szczeciowce

Rodzina: Caprifoliaceae - Przewiertniowate

Rodzaj: Sambucus - BezS. nigra - B. czarny

S. racemosa - B. koralowy

Rodzaj: Viburnum - KalinaV. opulus - K. koralowa

V. lantana - K. hordowina

Rodzaj: Symphoricarpos - ŚnieguliczkaS. albus - Ś. biała

Rodzaj: Lonicera - Suchodrzew i WiciokrzewL. xylosteum - S. pospolity

L. tatarica - S. tatarski

L. nigra - S. czarny

L. periclymenum - W. pomorski

KLUCZE DO OZNACZANIA I OPISY GATUNKÓW

0a. KLUCZ DO OZNACZANIA WYBRANYCH GATUNKÓW NA PODSTAWIE PĘDÓW

1. Aparat asymilacyjny w postaci liści Ginkgo biloba

1*. Aparat asymilacyjny w postaci igieł 2

2. Brak krótkopędów. Igły na długopędach i pędach bocznych występują pojedynczo igieł 3

3. Igły ułożone skrętolegle. Pąki bardzo małe, ukryte u nasady pędów bocznych

Taxodium distichum

3*. Igły ułożone nakrzyżlegle. Pąki do około 0,5 cm długości, odstające prawie prostopadle od pędów,

wyrastają najczęściej parami u nasady pędów bocznych igieł Metasequoia glyptostroboides

2*. Pędy zróżnicowane na długopędy i krótkopędy. Na długopędach igły występują pojedynczo, a na krótkopędach

wyrastają w pęczkach po kilkanaście lub kilkadziesiąt igieł 3

3. Igły pokryte nalotem woskowym, barwy od szarozielonej do niebieskawej. Najmłodsze odcinki

długopędów lekko różowe, często także z nalotem woskowym igieł Larix kaempferi

3*. Igły i pędy bez nalotu woskowego. Igły zielone, pędy żółtawe igiełLarix decidua i Larix decidua subsp. polonica
0b. KLUCZ DO OZNACZANIA WYBRANYCH GATUNKÓW NA PODSTAWIE SZYSZEK

1. Z kwiatów żeńskich powstają duże (około 1,5 cm długości) nasiona zamknięte w osnówce Ginkgo biloba

1*. Ze zdrewniałych kwiatów żeńskich powstają szyszki 2

2. Łuski nasienne i łuski wspierające zrośnięte ze sobą. Brzegi zrośniętych łusek stykają się ze sobą, tworząc

zewnętrzną powierzchnię zamkniętych szyszek 3

3. Szyszki kuliste lub owalne; wyrastają na krótkich szypułkach i rozpadają się na fragmenty uwalniając

nasiona. Taxodium distichum

3*. Szyszki owalne, zwykle z nieco zaostrzonym wierzchołkiem. Wyrastają na długich (2-5 cm) szypułkach. Otwierają się uwalniając nasiona i opadają w całości Metasequoia glyptostroboides

2*. Łuski nasienne i wspierające nie zrastają się (wspierające mogą być schowane we wnętrzu szyszki i niewidoczne). Brzegi łusek nie stykają się ze sobą szyszek 3

3. Brzegi łusek nasiennych silnie wygięte na zewnątrz szyszek lub wywinięte. U starszych szyszek łuski często pękają i dzielą się na postrzępione włókna Larix kaempferi

3*. Brzegi łusek nasiennych nasiennych nieznacznie wygięte na zewnątrz, proste lub wygięte do wewnątrz szyszek. Łuski trwałe, nie pękają i nie dzielą się na włókna 4

4. Szyszki długości 2-4 cm, podłużne. Brzegi łusek nasiennych w środkowej i dolnej części szyszek proste lub lekko wygięte na zewnątrz Larix decidua

4*. Szyszki długości 1,5-3 cm, owalne lub kuliste. Brzegi wszystkich łusek nasiennych zagięte lekko do wewnątrz szyszek Larix decidua subsp. polonica

  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna