Program wychowawczy III l. O. im. Marynarki Wojennej rp w Gdyni Podstawa prawnaPobieranie 61.56 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar61.56 Kb.
Program wychowawczy III L.O.

im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
 1. Podstawa prawna.


 1. Zadania i cele wychowawcze szkoły oraz sposoby ich realizacji (niektóre przykłady).

III. Wizerunek absolwenta III L.O.I Podstawa prawna


 1. Konstytucja RP z dnia 2.VI.1997 (art. 48 ust. 1; art. 53 ust. 1 i 3; art. 70 ust. 1; art. 72 ust. 1; art.73)

 2. Ustawa o działach administracji rządowej z dnia 4.IX.1997 (art. 20).

 3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.IX.1991 (art. 1 ust. 9, 10, 11; art. 3 ust. 1 i 3; art. 5 ust. 7; art. 22 ust. 5; art. 34a ust. 4; art. 40 ust. 1 i 2).

 4. Karta Nauczyciela.

 5. Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17.XI.1998.

 6. Projekt „Wychowanie w szkole” z dnia 25.05.1998.

 7. Regulamin III LO.

 8. Statut szkoły

II. ZADANIA I CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

Zadania


wychowawcze

Cele wychowawcze

Sposoby realizacji (przykłady)

A) Budowanie systemu i hierarchii wartości

 1. Uczeń potrafi odróżnić dobro od zła i podejmować decyzje zgodne z systemem wartości, wybierając dobro i przyjmując konsekwencje wyboru.

 2. Uczeń wyraziście nazywa, odróżnia i ocenia postawy pożądane i niepożądane w zachowaniu własnym i innych ludzi.

 3. Wskazuje i potrafi analizować przykłady wartości cenionych w życiu rodzinnym, społecznym, narodowym. Postępuje zgodnie z tymi wartościami.

 4. Uczeń posiada umiejętności obrony własnych wartości przy jednoczesnym poszanowaniu wartości cenionych przez inne osoby.

 5. Zachowuje dystans do kultury masowej. Jest odporny na manipulacje (np. wpływ sekt, reklam).

 1. Własny przykład nauczycieli. Uczniowie mają okazję obserwować w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych postawę nauczyciela, wybory jakich dokonuje będąc w zgodzie z deklarowanym systemem wartości.

 2. Rozmowy, wykłady, dyskusje, debaty na tematy etyczne, moralne (szczególnie na lekcjach religii, etyki, filozofii, historii, polskiego) w odniesieniu do lektur, filmów, biografii znanych postaci np.

- Rozmowy podczas lekcji wychowawczych odnoszące się do aktualnych wydarzeń

(omawianie takich zjawisk jak Big Brother, reklamy piwa)

- Praca z tekstem na lekcjach z języków obcych. Przerabiany materiał obejmuje często

problematykę społeczną, przestępczość, zagrożenie współczesnego świata. Taki dobór materiału

służy wyrobieniu w uczniach umiejętności oceny postaw ludzkich, analizy motywów

postępowania, uwrażliwienie na niesprawiedliwość społeczną. Prace z tekstem kończą dyskusję,

przygotowaniem własnej wypowiedzi ustnej bądź pisemnej na dany temat, co pozwala uczniom

nabyć umiejętności obrony własnych opinii zgodnych z reprezentowanym przez nich systemem

wartości.

- Na lekcjach plastyki uczniowie mają okazję poznania postaw życiowych i życiorysów znanych

artystów, co pomaga w nauczeniu się rozróżniania postaw pożądanych i niepożądanych w

zachowaniu własnym i innych.

- Dyskusje na temat przemocy w mediach, stosowanie zabiegów socjotechnicznych, analizie

reklam, programów wyborczych- Uczestnictwo uczniów w debatach prowadzonych w ramach Klubu Debat

 1. Organizowanie spotkań z osobami uznanymi za autorytety moralne (np. we wrześniu 2000 r. gościł u nas p. J. Nowak-Jeziorański).

 2. Nauczyciele zdecydowanie i szybko reagują na wszelkie przejawy braku tolerancji, przemocy i krzywdy w życiu szkolnym. Wspólnie z klasą omawiają zaistniały problem.

 3. Warsztaty prowadzone przez psychologów szkolnych na temat: „Najważniejsze wartości w moim życiu”.

 4. Indywidualne rozmowy z psychologami (konsultacje, terapie), kiedy młodzież ma poczucie zagubienia, chwilowej utraty poczucia tożsamości, bądź boleśnie przeżywa rozczarowanie otaczającą rzeczywistością.

 5. Udzielanie konsultacji psychologicznej młodzieży w związku z wyborem profilu klasy czy kierunku studiów, kiedy to szczególnie zwraca się uwagę na osobistą hierarchię wartości ucznia.

 6. Warsztaty z asertywności, które uczą obrony swoich poglądów oraz poszanowania poglądów innych osób (realizowane przez psychologów i pedagoga szkolnego).

 7. Współpraca z Centrum Informacji o sektach i nowych ruchach religijnych – zapraszanie specjalistów na prelekcje i dyskusje z młodzieżą na temat zagrożeń ze strony sekt (pedagog szkolny)

B)

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby (cierpienia) innych ludzi oraz gotowości służenia im swoją pomocą.

 1. Uczeń jest otwarty na problemy osobiste kolegów czy koleżanek. Jest skłonny do poświęcenia swojego czasu, uwagi, zaangażowania w celu niesienia im pomocy, wspiera w trudnych momentach (np. pomaga innym w nauce).

 2. Uczeń wyraża gotowość niesienia pomocy członkom swojej rodziny, osobom starszym, potrzebującym i innym.

 3. Uczeń swym zachowaniem i kulturą słowa potrafi okazać szacunek osobom starszym, nauczycielom i rówieśnikom, z którymi przebywa w szkole i poza nią.

Interesuje się innymi ludźmi, jest ciekawy ich niepowtarzalności, umie dostrzegać wartość innego człowieka, szuka w innych dobra.

 1. Postawa nauczycieli – okazywanie uczniom szacunku i zainteresowania, otwarcie się na ich problemy szkolne i osobiste, oferowanie pomocy, troskliwe podejmowanie prób rozwiązywania tych problemów.

 2. Zauważanie na bieżąco każdego przejawu uczynności jednych uczniów wobec drugich. Z drugiej strony stanowcze reagowanie na każdy przejaw obojętności, egoizmu, niezdrowej rywalizacji kosztem innych.

 3. Stwarzanie przez nauczycieli możliwości pełnienia przez uczniów określonych funkcji na rzecz klasy, szkoły oraz innych grup (np. uczniowie klas IB w ramach CAS pomagają osobom niepełnosprawnym, starszym, dzieciom z domów dziecka).

 4. Inspirowanie uczniów do wzajemnej pomocy (np. w internacie wychowankowie zgłaszają swoją chęć pomocy z określonego przedmiotu innym kolegom i wywieszają ofertę na tablicy inf.).

 5. Pomoc ze strony nauczycieli w organizowaniu przez uczniów akcji charytatywnych na cele dobroczynne (zbiórki pieniędzy na schroniska dla zwierząt i inne.

 6. W ramach warsztatów integracyjnych, prowadzonych przez psychologa i pedagoga, udział uczniów w ćwiczeniu: „W jaki konkretny sposób mogę innym pomóc w mojej klasie, coś dać z siebie?”

 7. Rozwijanie zainteresowania innymi ludźmi i uczenie tolerancji dla ich odmienności poprzez uczestnictwo w warsztatach psychoedukacyjnych prowadzonych przez psychologów.

 8. Ćwiczenia na lekcji religii, podczas których uczniowie zastanawiają się „czy traktują innych w cierpieniu i w chorobie tak, jak by sami chcieli być traktowani?”

 9. Projektowanie na lekcjach plastyki plakatów, znaków graficznych związanych z realizacją celów charytatywnych.

C )

Rozwijanie samoświadomości uczniów. Wzmacnianie wiary we własne siły.

1 ) Uczeń zna swoje mocne i słabe strony (zdolności, ograniczenia, możliwości, predyspozycje psychofizyczne), akceptuje siebie i dąży do doskonałości.

2 ) Uczeń dostrzega i rozpoznaje swoje potrzeby, umie je nazwać i dbać o ich zaspokojenie, ale także daje prawo do tego innym ( nie realizuje swych potrzeb kosztem innych).

3 ) Młody człowiek coraz lepiej rozpoznaje swoje uczucia, akceptuje je, uczy się je kontrolować i wyrażać w społecznie aprobowanej formie.

4 ) Uczeń jest świadomy, co jest dla niego ważne w życiu i coraz lepiej orientując się w swoich możliwościach i ograniczeniach, wybiera adekwatną drogę do wyznaczonych celów.1 ) Nauczyciele zwracają uwagę i wyrażają akceptację wobec postępów ucznia, przejawów jego zdolności, zainteresowań, aktywności i zaangażowania. W trudnych sytuacjach i chwilach zwątpienia we własne siły dodają otuchy i odpowiednio motywują ucznia do pracy.

2 ) Nauczyciele i wychowawcy w sposób życzliwy, ale konsekwentny i asertywny reagują na te wszelkiego rodzaju nieakceptowane społecznie formy ekspresji uczuć ( przekleństwa, używanie przemocy itp. )

3 ) Uczniowie mają okazję uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach psychologicznych pogłębiających samoświadomość ( np. warsztaty „praca z ciałem i ekspresja twórcza”, „warsztaty relaksacyjne – źródła stresu”, „warsztaty doskonalące umiejętności interpersonalne” – uczniowie mają okazję pogłębiania świadomości siebie w kontaktach z innymi ).

4 ) Uczniowie korzystają ze spotkań terapeutycznych z psychologiem szkolnym, gdzie mają okazję przyjrzeć się swoim problemom, uczuciom, myślom oraz znaleźć sposoby wyjścia z kryzysu.

5 ) Na lekcjach plastyki uczniowie realizują projekty o dużym ładunku ekspresji np. autoportrety, portrety wewnętrzne, portrety symboliczne itp. Projekty te uczą wyrażać swoje uczucia, kontrolować je, akceptować, uczą krytycznego myślenia.

6 ) Ćwiczenie na lekcjach religii „poznaj swoje zasoby” , „moje pozytywne strony”.

7 ) Uczestniczenie we wszelkiego rodzaju dyskusjach na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych pozwala uczniom określić się, ukształtować poglądy i opinie w odniesieniu do rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej.


D)

Budowanie obrazu siebie jako członka społeczności: rodziny, szkoły, mieszkańca, obywatela Polski, Europejczyka. Pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu. Rozbudzenie świadomości narodowej i tworzenie więzi z historią oraz symbolami państwa.

1) Uczeń ma świadomość wspólnoty z rodziną, grupą rówieśników w klasie i społecznością szkoły oraz własnego miasta

2)Widzi potrzebę oraz aktywnie włącza się w pielęgnowanie tradycji rodzinnych, szkolnych, miejskich, państwowych.

3)Umie cenić wartość wspólnych poczynań, zadań, uroczystości, imprez- angażuje się i udziela na miarę możliwości.

4)Uczeń zna i rozumie historię swojej ojczyzny i regionu.

5)Z szacunkiem odnosi się do symboli narodowych.

6)Rozumie przynależność do grupy etnicznej, językowej, narodowej, religijnej.

7)Dostrzega w kulturze antycznej korzenie tożsamości kulturowej Polski i Europy.

8)Wyraża postawę szacunku i tolerancji dla innych systemów wartości, narodów, religii, sposobów życia.

9)Uczeń potrafi docenić wartość rodziny dla własnego rozwoju. Dba o dobry kontakt z rodzicami i innymi członkami rodziny.

10)Uczeń jest przygotowany do posługiwania się terminologią i wiedzą historyczną w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w życiu publicznym.1) Organizowanie konkursów, (np. konkurs wiedzy o Marynarce Wojennej), akademii poświęconych ważnym wydarzeniom i rocznicom narodowym (11 listopada, 3maja).

2)Uczenie szacunku do symboli i patriotyzmu przez własny przykład nauczycieli, dyskusje na ten temat na lekcjach polskiego, historii, WOS-u. Sztandar szkoły towarzyszy wszystkim uroczystościom szkolnym

3)Organizowanie spotkań z autorytetami czy innymi działaczami społecznymi (np. gościliśmy p. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, premiera RP p. Buzka)

4)Wyjścia do teatru, muzeum, izb pamięci, filharmonii, na wystawy, wycieczki do miejsc dziedzictwa kulturowego, gazetki szkolne.

5)Poznanie na lekcjach polskiego czy historii biografii i sylwetek osób, które miały wpływ na kształt kultury polskiej lub prezentowały postawę patriotyzmu. Dyskusje na temat „w jaki sposób można być patriotą dziś?”.

6)W ramach plastyki - lekcje teoretyczne poświęcone poznawaniu kultur innych krajów odległych geograficznie (afrykańskiej, japońskiej, hinduskiej etc.) i czasowo (sztuka świata starożytnego) poznawanie dziedzictwa tych kultur oraz ich wpływu na kulturę europejską.

7)Lekcje poświęcone poznawaniu kultury regionu, własnego miasta itp. (projekty zawierające elementy charakterystyczne dla sztuki kaszubskiej, „Gdynia oczami Canaletta- plakat, śledzenie charakterystycznych elementów architektonicznych Sopotu i Gdańska; projekty pocztówek itp.

8)Uczeń ma możliwość pogłębiania bądź naprawienia więzi z rodziną, rodzicami poprzez korzystanie z pomocy psychologa szkolnego (mediacje rodzinne, terapie indywidualne, organizowanie warsztatów Szkoła dla Rodziców).E)

Rozwijanie zainteresowań, pasji poznawczych, zamiłowania do poszukiwania, zgłębiania, dociekania prawdy

 1. Uczeń chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań. Jest odkrywczy, samodzielnie zgłębia i poszerza wiedzę, z którą zapoznaje się na lekcjach

 2. Cechuje go umiejętność poszukiwania, porządkowania, wykorzystywania i przechowywania różnego rodzaju informacji, i krytycznego ich odbioru.

 1. Szkoła oferuje uczniowi całą gamę zajęć pozalekcyjnych: kółka przedmiotowe (np. matematyczne, filozoficzne, informatyczne, biologiczne i inne) oraz działają koła: turystyczne „Wyrypiarze”, brydżowe, internetowe, prasowe „Herold”, teatralne, koło debat szkolnych, przyjaciół zwierząt, wiedzy o prawach człowieka, liga morska i śródlądowa, filmy uczniowskie, koło sportowe

 2. Dbałość szkoły o dobre wyposażenie gabinetów, sal informatycznych, czytelni, biblioteki itp.

 3. Organizowanie podczas lekcji i poza nimi wszelkiego rodzaju dyskusji, debat naukowych. Rozwiązywanie problemów o charakterze poznawczym, integrującym różne dziedziny wiedzy (np. projekty z ekonomii, ekologii i in.)

 4. Wyprawy turystyczne i badawcze, wycieczki szkolne, realizowanie lekcji w plenerze, muzeum, galerii)

 5. Organizowanie warsztatów teatralnych (przedstawienia podczas ważnych uroczystości szkolnych).

 6. Postawa nauczyciela i sposób prowadzenia lekcji – z entuzjazmem i zainteresowaniem do wykładanej dziedziny z użyciem aktywnych form nauczania.

 7. Realizacja projektów, których wykonanie wymaga wstępnych badań, poszukiwań, dotarcia do źródeł (np. na lekcji plastyki pastisz dzieł wielkich mistrzów, analiza obrazów wielkich mistrzów)

 8. Zachęcanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania materiałów i prezentacji ich na lekcjach.

 9. Poświęcenie nieco większej ilości czasu tym zagadnieniom, które budzą szczególne zainteresowanie uczniów.

 10. Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach przedmiotowych i olimpiadach oraz pomoc w przygotowaniu się do nich.

 11. Analizowanie osobistych zainteresowań np. w trakcie indywidualnych spotkań z psychologiem szkolnym (rozwiązywanie testów zainteresowań i omawianie wyników z psychologiem).

 12. Wspieranie uczniów w dążeniu do rozwijania swoich zainteresowań (w trakcie rozmów indywidualnych z nauczycielem, pedagogiem, psychologiem).

 13. Rozbudzanie w uczniu zainteresowań poprzez proponowanie interesujących lektur i przedstawianie ciekawych odkryć naukowych, prezentowanie na tablicy informacyjnej artykułów, fragmentów książek, recenzji.

F)

Kształtowanie postawy pełnej troski o własne zdrowie i rozwój psychofizyczny

 1. Uczeń wybiera to, co służy jego zdrowiu, odrzuca to, co szkodzi: alkohol, narkotyki, papierosy i in.

 2. Jest świadomy i unika różnego rodzaju zagrożeń, które występują we współczesnym świecie (np. AIDS i inne).

 3. Jest świadomy faz rozwoju człowieka, zmian zachodzących w organizmie i w psychice oraz konieczności uwzględniania ich, dostosowania się i modyfikowania swoich zachowań i reakcji.

 4. Uczeń radzi sobie w sposób konstruktywny ze stresem i napięciami.

 5. Rozumie zasady funkcjonowania organizmu człowieka i ma ukształtowane zachowania pro zdrowotne.

 6. Uczeń jest świadomy swojej seksualności, uczy się kultury seksualnej oraz akceptacji tej części siebie.

 7. Uczeń zna zagrożenia dla swojego zdrowia i rozwoju związane z niewłaściwym korzystaniem z urządzeń i programów komputerowych.

 8. Zna i przestrzega obowiązujące przepisy BHP (szczególnie korzystając z laboratorium chemicznego i in.).

 1. Realizacja autorskich programów profilaktycznych przez psychologów szkolnych (np. w grupach z zaawansowaną informatyką – 3-letni kurs psychoedukacyjny, rozwijający osobowość ucznia, jego umiejętności interpersonalne oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach).

 2. Zajęcia profilaktyczne „Drugi elementarz – 7 kroków” prowadzone przez pedagoga szkolnego.

 3. W szkole organizowane są przez psychologów warsztaty relaksacyjne (jednorazowe lub w formie cyklu spotkań).

 4. Uczniowie mają okazję korzystać z indywidualnej pomocy psychologicznej czy pedagogicznej na terenie szkoły , rozmawiać o trudnych przeżyciach, problemach, znajdować zdrowe drogi wyjścia.

 5. Organizacja zajęć profilaktycznych poza szkołą (np. w Ośrodku „Mrowisko” w Sopocie – debaty na temat narkotyków).

 6. Prelekcje dla rodziców na temat trudności wieku dorastania oraz uzależnień prowadzone przez szkolnych psychologów lub innych specjalistów spoza szkoły (np. z MONAR-u i innych).

 7. Warsztaty z cyklu „Szkoła dla rodziców” – profilaktyka domowa (rodzice uczą się „zdrowego” kontaktu ze swoim dzieckiem), prowadzone przez psychologów szkolnych.

 8. „Warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze” dla nauczycieli (uczą jak rozwiązywać konflikty, wyrażać akceptację, bądź stawiać odpowiednio granice w relacji z uczniem itp.), prowadzone przez psychologów szkolnych.

 9. Zapraszanie na lekcje wychowawcze i inne specjalistów (seksuologa, policjanta i innych).

 10. Doskonalenia sprawności fizycznej uczniów na lekcjach wychowania fizycznego.

 11. Pomoc w zrozumieniu przez ucznia sensu jego starań o ciało, sprawność fizyczną, zdrowie, jako warunek szacunku wobec siebie (na lekcjach WF-u i biologii).

 12. Przekazywanie wiedzy, która podtrzymuje potrzebę systematycznej aktywności fizycznej uczniów oraz stymulowanie różnego rodzaju form aktywności.

 13. Motywowanie do przestrzegania zasad higieny osobistej i podejmowania odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych (biologia).

 14. Przekazywanie wiedzy na temat budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego oraz jego seksualności (na lekcjach biologii).

G)

Rozwijanie dbałości i troski o otoczenie przyrodnicze. Kształtowanie szacunku dla dobra wspólnego (materialnego).

 1. Uczeń wyraża gotowość do zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego (w tym ochronę zwierząt).

 2. Prezentuje postawę szacunku dla wszelkich przejawów życia.

 3. Dba o porządek i czystość w miejscach publicznych oraz o otoczenie szkolne (sale lekcyjne, korytarze).

 4. Dba i szanuje dobra materialne (książki, wyposażenie sal itp.).

 1. Rozwijanie szacunku do wszelkich przejawów życia poprzez poznawanie różnorodności świata żywego, np. na lekcjach biologii.

 2. Organizowanie wszelkiego rodzaju akcji charytatywnych na rzecz zwierząt (np. zbiórki pieniędzy na schroniska).

 3. Udział uczniów w akcji „Sprzątanie świata”.

 4. Praca z tekstem (np. na języku angielskim) o tematyce ekologicznej, dyskusje w trakcie lekcji dotyczące ochrony zwierząt, utylizacji odpadów i in.

 5. Zajęcia w plenerze lub wycieczki, podczas których młodzież odkrywa piękno otaczającego świata, ma okazję poznać ginące gatunki roślin i zwierząt.

 6. Poznawanie literatury pięknej – opisów natury, krajobrazu, co pozwala rozbudzić wrażliwość na otaczającą rzeczywistość.

 7. Nauczyciele zwracają uwagę na to, jak uczniowie traktują sprzęt znajdujący się w salach, czy sprzątają po sobie i reagują na wszelkie przejawy niewłaściwych zachowań.

H)

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych ucznia.

 1. Uczeń coraz lepiej potrafi:

 1. wyrażać akceptację i życzliwość w stosunku do innych,

 2. aktywnie słuchać,

 3. w sposób twórczy rozwiązywać konflikty, negocjować,

 4. pewnie wyrażać swoje myśli, poglądy, oceny, uczucia (formułować komunikaty „ja”),

 5. radzić sobie w trudnych sytuacjach społecznych (odmawianie, konstruktywne wyrażanie gniewu, krytyki),
 1. Uczeń prezentuje postawę szacunku do odmiennych poglądów ocen i reakcji innych osób oraz potrafi obronić własne poglądy i opinie (zachowanie asertywne).

 2. Potrafi współpracować i współdziałać w grupie (np. zorganizować imprezę klasową).

 1. Stwarzanie uczniom możliwości pracy w grupach (np. przy realizacji projektów plastycznych lub na lekcjach z języków obcych) – co uczy współpracy, współdziałanie i kompromisu.

 2. Różne sytuacje wychowawcze organizowane i inspirowane przez szkołę: konkursy szkolne i międzyszkolne (np. „zostań negocjatorem”), wycieczki, biwaki, wywiady, debaty, udział w przygotowaniu imprez szkolnych, lekcje wychowawcze.

 3. Wszelkiego rodzaju zajęcia grupowe prowadzone przez psychologów szkolnych i pedagoga, a w szczególności uczestnictwo w warsztatach:

„integracyjnych”

„doskonalenie umiejętności komunikowania się”

„trening asertywności”

„warsztaty terapeutyczne” – rozwiązywanie konfliktów klasowych, gdzie uczniowie mają okazję nauczyć się sposobu radzenia sobie z trudnymi emocjami. 1. Własny przykład nauczycieli - zwracanie się do uczniów z życzliwością, akceptowanie ich jako osoby, umiejętność słuchania oraz rozwiązywania konfliktów klasowych etc. Nauczyciel ma możliwość rozwijania tych umiejętności na warsztatach prowadzonych przez psychologów szkolnych.

 2. „Szkoła dla rodziców” – cykl warsztatów rozwijających umiejętności nawiązywania lepszego kontaktu z dzieckiem. Tą drogą dzieci uczą się od rodziców w jaki sposób porozumiewać się z innymi, być asertywnym, życzliwym, itd.

I)

Rozwój kreatywnej postawy wobec siebie i otaczającej rzeczywistośći

 1. Uczeń podejmuje próby rozwiązywania problemów na różne sposoby. Potrafi samodzielnie zdecydować o metodzie rozwiązywania problemu i uzasadnić wybór.

 2. Jest dociekliwy i nie obawia się ujawniać własnych, nowych pomysłów dochodzenia do rozwiązań.

 3. Uczeń samodzielnie wyznacza sobie cele i drogi ich realizacji.

 4. Potrafi właściwie wykorzystać i sam tworzyć sytuacje sprzyjające samodzielnym działaniom na rzecz wspólnego dobra osób i środowiska.

 5. Uczeń posiada umiejętności twórczego rozwiązywania konfliktów.

 6. Wyróżnia się chęcią indywidualnego eksperymentowania i poszukiwania własnej formy ekspresji.

 1. Cele te realizowane są na lekcjach typu plastyka, muzyka oraz zajęciach pozalekcyjnych, które rozwijają i kształtują twórcze myślenie np.

 • kółko informatyczne (tworzenie projektów graficznych programów)

 • kabaret, kółko teatralne

 • „Odyseja Umysłu”

 • Klub Debat

 • Koło prasowe „Herold

 1. Umożliwienie uczniom realizacji różnych pomysłów - założenie zespołu muzycznego, klubu miłośników fantastyki itp.

 2. Udział uczniów w różnego rodzaju konkursach plastycznych, literackich, historycznych.

 3. Realizacja wszelkiego rodzaju projektów plastycznych, które kładą szczególny nacisk na eksperymentowanie, poszukiwanie nowych form ekspresji (użycie odpowiednich mediów, technik, zrozumienia relacji: forma a materiał, itp.)

 4. Postawa nauczycieli: wspieranie i nagradzanie wszelkiego rodzaju kreatywności ucznia (np. na lekcjach matematyki uczeń może dochodzić do rozwiązań własną drogą i jest to doceniane przez nauczyciela)

 5. Przydzielanie indywidualnych projektów, badań, obserwacji zgodnie z zainteresowaniami uczniów (coraz trudniejszych)

 6. Wsparcie psychologiczne dla osób nieśmiałych, niepewnych z małą wiarą we własne możliwości

 7. Wykorzystanie podczas warsztatów psychologicznych, czy na innych lekcjach struktury typu „burza mózgów” kiedy to wszelkie pomysły uczniów są przyjmowane i akceptowane

 8. Warsztaty psychologiczne „ekspresja twórcze”

J)

Rozwijanie silnej woli i wytrzymałości w dążeniu do celów

 1. Uczeń jest wytrwały w dążeniu do celu, nie rezygnuje zbyt wcześnie na skutek doznanych porażek i niepowodzeń.

 2. Potrafi pokonywać swoje słabości i ograniczenia.

 3. Kontroluje własne emocje, potrafi odroczyć gratyfikację.
 1. Uczniowie w trakcie zajęć edukacyjnych i poza nimi stale mobilizowani są i wspierani przez nauczycieli w pokonywaniu słabości, wyciągania wniosków z porażek.

 2. Stwarzanie takich sytuacji wychowawczych, żeby uczeń mógł doświadczyć konsekwencji wyborów których dokonuje.

 3. Uczniowie którzy mają trudności z realizacją swoich celów (np. unikają lekcji, tracą motywację do pracy i inne) mogą korzystać z indywidualnej pomocy psychologicznej (analiza trudności, szukanie sposobów mobilizacji z wykorzystaniem autosugestii i wizualizacji, uczenie się kontroli uczuć przeszkadzających w realizacji celów oraz szukanie przyczyny spadku motywacji).

 4. Ćwiczenia w ramach lekcji religii opracowane na podstawie programu W. Żmudzińskiego pt. „Biblijni liderzy” (np. ćwiczenie odnośnie lenistwa – tworzenie planu pokonywania tej cechy).

 5. Postawa nauczyciela – zwracanie uwagi i dawanie uznania szczególnie w tych sytuacjach, kiedy uczeń pokonuje swe trudności, wkłada dużo pracy w realizację zadania (czyli pozytywna ocena za wysiłek, a nie tylko za efekt końcowy).

 6. Sugerowanie podjęcia się nowych, trudniejszych zadań, zachęcanie, upewnianie w poczuciu wartości i własnej godności.

K) Rozwijanie poczucia sprawstwa, odpowiedzialności i kontroli nad własnym życiem (samodzielności życiowej).

 1. Uczeń potrafi dokonać ważnych wyborów życiowych (np. wybór kierunku studiów) z uwzględnieniem własnych mocnych i słabych stron, zainteresowań i in. (stawia sobie realistyczne cele).

 2. Uczeń bierze odpowiedzialność za własne czyny, wybory, rozwój.

 3. Dąży do samodoskonalenia się.

 4. Uczeń potrafi zachować się rozsądnie w nowej sytuacji, analizować zdarzenia i ich przyczyny.

 5. Potrafi w sytuacjach praktycznych zastosować wiedzę teoretyczną, udoskonalać i przekształcać te sytuacje oraz krytycznie ocenić własne błędy i wyciągnąć wnioski ze swoich porażek.

 1. Dyskusje, prelekcje na lekcjach wychowawczych związane z wyborem profilu klasy bądź studiów.

 2. Biblioteka i czytelnia oferują uczniom informatory o wyższych uczelniach oraz czasopisma, w których zamieszczane są artykuły zawierające wiele ciekawych informacji o różnych kierunkach studiów (Cogito, Perspektywy, Charaktery).

 3. Warsztaty psychologiczne dla uczniów klas II i IV prowadzone przez psychologów szkolnych na temat zainteresowań, hierarchii wartości, oceny własnych zdolności i ograniczeń.

 4. Indywidualne konsultacje z psychologiem dla osób niepewnych swoich wyborów życiowych (rozwiązywanie testów zainteresowań, omawianie wyników)

 5. Spotkanie z autorytetami z różnych dziedzin życia społecznego (politycy, pisarze, poeci).

 6. Umożliwienie uczniom samodzielnej realizacji ważnych zadań szkolnych (przygotowanie pisma, akademii, występów).

 7. Zachęcanie uczniów do rozwoju np. przez udział w olimpiadach. Pomoc w przygotowaniu się do niej.

 8. Udział w dniach otwartych wyższych uczelni Trójmiasta.

 9. Współpraca z Ośrodkiem Informacji Zawodowej przy NSZZ „Solidarność” – warsztaty na temat zainteresowań (pedagog szkolny)

L)

Rozwijanie i doskonalenia zdolności poznawczych:

 • logiczne i abstrakcyjne myślenie,

 • zdolność analizy i syntezy,

 • zapamiętywanie i odtwarzanie, przyswajanie wiedzy,

 • spostrzegawczość,

 • precyzyjne, logiczne i płynne formułowanie myśli,

 • lepsza koncentracja uwagi.

Uczeń potrafi logicznie i krytycznie myśleć, kształci umiejętność uczestnictwa w dialogu, w tym prezentacji własnego stanowiska i jego obrony.


Cele te realizowane są na każdej lekcji, z każdego przedmiotu. Szczególnie pomaga temu:

 • stawianie przed uczniami problemów życiowych, poznawczych, emocjonalnych nieznanych im wcześniej;

 • upowszechnianie aktywnych metod prowadzenia zajęć.

 • lekcje nietypowe, np. „debata na temat konstytucji 3 Maja” na lekcji historii, czy „wernisaż obrazów współczesnych rosyjskich malarzy” na lekcjach rosyjskiego


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna