Program wykładówPobieranie 19.66 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar19.66 Kb.

Chemia Fizyczna

Magisterskie Studia Uzupełniające

Kierunek: Ochrona Środowiska

Wykład: 45 godz. (sem. I), czwartek 11:30 sala D

Wykładowca: dr hab. Waldemar Nowicki

Ćwiczenia rachunkowe: 30 godz. (sem. I), środa 14:15 sala A

Laboratorium: 60 godz. (sem. II)

Program wykładów:


1) Właściwości gazów

 • ruch cząsteczek w gazach, prawa gazowe, właściwości modeli gazu Clapeyrona, van der Waalsa, zasada stanów odpowiadających sobie

 • kinetyczno-molekularny model gazu

 • gazy rzeczywiste

4 h


2) I zasada termodynamiki

 • definicja układu

 • pojęcia pracy, ciepła, funkcje stanu, entalpia

 • termochemia

 • konsekwencje I zasady termodynamiki

4 h


3) II zasada termodynamiki

4 h


4) Przemiany fazowe w układach jednoskładnikowych

 • pojęcie fazy i przemiany fazowej

 • równowaga fazowa, wykres fazowy

 • linie równowag faz, równanie Clausiusa-Clapeyrona

2 h


5) Roztwory

 • pojęcia cząstkowych wielkości molowych, potencjału chemicznego, aktywności i współczynnika aktywności

 • typy roztworów

 • właściwości koligatywne

 • diagramy fazowe układów dwu- i trójskładnikowych

7 h


6) Równowaga chemiczna

 • termodynamiczna stała równowagi

 • reguła Le Chateliera-Browna

 • izoterma van’t Hoffa

 • wpływ temperatury na stałą równowagi

 • równowagi jonowe, stała i stopień dysocjacji

3 h


7) Elektrochemia ogniw

 • reakcje elektrodowe, półogniwa

 • równanie Nernsta, potencjał półogniwa, potencjał standardowy, napięcie ogniwa w stanie równowagi elektrochemicznej

 • typy ogniw

 • termodynamika ogniwa

 • stała rozpuszczalności, pomiary elektrochemiczne
8) Transport jonów

 • podstawowe założenia teorii Debye’a-Huckela, prawo graniczne

 • przewodnictwo roztworów elektrolitów

 • ruchliwość jonów i liczby przenoszenia

 • charakterystyka ogniwa pracującego, elektroliza

 • szybkość przeniesienia ładunku, polaryzacja elektrody

 • ogniwa paliwowe, akumulatory

 • korozja
9) Kinetyka chemiczna

 • szybkość reakcji chemicznej, równanie kinetyczne, rząd i cząsteczkowość reakcji

 • wyznaczanie rzędu reakcji

 • reakcje elementarne i złożone

 • wybrane reakcje złożone – reakcje łańcuchowe, polimeryzacji, katalityczne, enzymatyczne, oscylacyjne

 • dyfuzja, dynamika reakcji kontrolowanej dyfuzją

 • teoria kompleksu aktywnego, równanie Eyringa, dynamika zderzeń molekularnych
10) Układy zdyspergowane

 • klasyfikacja układów koloidalnych

 • ruchy Browna, zjawisko Tyndalla, lepkość, sedymentacja

 • siły międzycząsteczkowe

 • koloidy asocjacyjne, napięcie powierzchniowe, zakrzywienie powierzchni, zjawiska kapilarne, filmy Langmuira-Blodgett

 • hydrozole, podwójna warstwa elektryczna

 • adsorpcja chemiczna i fizyczna, modele adsorpcji

 • roztwory makrocząsteczek, struktury helis i harmonijek

 • masa cząsteczkowa polimerów
11) Podstawy spektroskopii molekularnej

 • elektryczne i magnetyczne właściwości cząsteczek

 • ogólne wiadomości o stanach energetycznych cząsteczki i widmach cząsteczkowych

 • prawa absorpcji światła

 • rodzaje spektroskopii molekularnej i ich zastosowanie – widma elektronowe (absorpcyjne i emisyjne), widma rotacyjne, widma oscylacyjne, widma elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), widma jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR)

 • transformacja Fouriera

Literatura:

1. P.W. Atkins, Chemia fizyczna, PWN Warszawa, 2001

2. P.W. Atkins, Podstawy chemii fizycznej, PWN Warszawa, 1999

3. L. Kisza, A. Sobczyk, K. Gatner, A. Koll, Eksperymentalna chemia fizyczna, PWN Warszawa, 1982

4. K. Pigoń, Z. Ruziewicz, Chemia fizyczna, PWN Warszawa, 1980

5. praca zbiorowa, Chemia fizyczna, PWN Warszawa 1980

6. G.M. Barrow, Chemia fizyczna, PWN Warszawa, 1978

7. K. Gumiński, Wykłady z chemii fizycznej, PWN Warszawa, 1973

8. R. Brdička, Podstawy chemii fizycznej, PWN Warszwa, 1970

9. K. Gumiński, Termodynamika, PWN Warszawa, 1974

10. P.W. Atkins, C.A.Trap, M.P.Cady, C. Giunta, Chemia fizyczna. Zbiór zadań z rozwiązaniami, PWN Warszawa, 2001

11. A.W. Adamson, Zadania z chemii fizycznej, PWN Warszawa, 197812. E.W. Kisielewa, G.S. Karietnikow, I.W. Kudriaszow, Zbiór zadań z chemii fizycznej, PWN Warszawa, 1971

13. praca zbiorowa pod redakcją E. Dutkiewicza, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1994


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna