Programkonferencj IPobieranie 59.76 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar59.76 Kb.
IX

Krajowe Forum
Informacji Naukowej
i Technicznej

    W y m i a n a i n f o r m a c j i    
    i r o z w ó j p r o f e s j o n a l n y c h    
    u s ł u g i n f o r m a c y j n y c h    
    w e d u k a c j i , n a u c e i k u l t u r z e    
    n a r z e c z s p o ł e c z e ń s t w a    
    o p a r t e g o n a w i e d z y    

P R O G R A M K O N F E R E N C J I

ORGANIZATOR KONFERENCJI


Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej

WSPÓŁORGANIZATOR


Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Z a k o p a n e , 2 5 - 2 8 w r z e ś n i a 2 0 0 7 r .

R A D A P R O G R A M O W A
Dr hab. Wiesław B a b i k
Uniwersytet Jagielloński

Prof. zw. dr hab. Bożenna B o j a r


Uniwersytet Warszawski

Prof. UMK dr hab. Ewa G ł o w a c k a


Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. UAM dr hab. Mirosław G ó r n y


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Diana P i e t r u c h - R e i z e s


Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. UJ dr hab. Wanda P i n d l o w a


Uniwersytet Jagielloński

Prof. UWr dr hab. Marta S k a l s k a - Z l a t


Uniwersytet Wrocławski

Prof. UW dr hab. Barbara S o s i ń s k a - K a l a t a


Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Barbara S t e f a n i a k


Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej

Prof. dr hab. Elżbieta Barbara Z y b e r t


Uniwersytet Warszawski

K O M I T E T O R G A N I Z A C Y J N Y
Dr hab. Diana P i e t r u c h - R e i z e sprzewodnicząca

Dr Sabina C i s e k

Dr Renata F r ą c z e k

Mgr Anna S e w e r y n

Dr Arkadiusz P u l i k o w s k i


WTOREK

25.09.2007

TUESDAY


14.00-18.00 Rejestracja uczestników IX Krajowego FORUM INT

17.00-18.00 Zebranie członków PTIN uczestniczących w obradach FORUM

18.00-19.00 Kolacja


ŚRODA

26.09.2007

WEDNESDAY


7.30-9.00 Śniadanie

9.00-9.15

UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA KONFERENCJI

Wystąpienia oficjalne

9.15-11.15

SESJA PLENARNA

Prowadzący: prof. UJ dr hab. Wanda PINDLOWA

9.15-9.45 Wiesław Babik

ISKO PL – nowa płaszczyzna współpracy naukowej w dziedzinie organizacji wiedzy w Polsce
i na świecie

9.45-10.15 Barbara Sosińska-Kalata

Kształtowanie się nowego paradygmatu organizacji zasobów wiedzy


w społeczeństwie sieciowym

10.15-10.45 Maria Burke

The Future for Knowledge Management: A Rocky Road or Sunlit Green Meadows?


A Discussion of Eastern European Perspectives

10.45-11.15 Diana Pietruch-Reizes

Dostęp do informacji naukowej i jej rozpowszechnianie w kontekście konkurencyjności


oraz innowacyjności Unii Europejskiej

11.15-11.30 Przerwa na kawę

11.30-13.30

Sesja ISKO PL

Prowadzący: dr hab. Wiesław BABIK (Koordynator ISKO w Polsce)

11.30-11.45 Wiesław Babik

Języki informacyjno-wyszukiwawcze stosowane w indeksach i ich rola w organizacji


i udostępnianiu informacji

11.45-12.00 Bożenna Bojar

Czy to już koniec języków informacyjno-wyszukiwawczych?12.00-12.15 Włodzimierz Daszewski

Samoregulujące się systemy informacyjne. Czy pozostaną fantastyką naukową?12.15-12.30 Marcin Roszkowski

Sieciowe systemy organizacji wiedzy12.30-12.45 Agnieszka Młodzka-Stybel

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w bibliotece CIOP-PIB12.45-13.00 Anna Laszuk

Standardy Międzynarodowej Rady Archiwów – ISAD(G) i ISAAR(CPF)13.00-13.30 D Y S K U S J A

13.30-14.30 Obiad

14.30-17.45

Sesja USŁUGI INFORMACYJNE

Prowadzący: prof. UW dr hab. Barbara SOSIŃSKA-KALATA

14.30-14.45 Remigiusz Sapa

Przypadkowe pozyskiwanie informacji. Inne spojrzenie na jakość systemów informacyjnych dla naukowców14.45-15.00 Marzena Świgoń

Bariery informacyjne w nauce15.00-15.15 Katarzyna Materska

Mobilność usług informacyjnych15.15-15.30 Małgorzata Jaskowska

Relacje nauki z mediami. Internetowe serwisy prasowe instytucji naukowych jako źródło informacji dla dziennikarzy naukowych15.30-15.45 Grażyna Komorowska

Profesjonalne usługi informacyjne w nauce – z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej15.45-16.00 Lidia Szczygłowska

Nauka i edukacja dla innowacji16.00-16.15 Przerwa na kawę

16.15-16.30 Maja Wojciechowska

Coaching i mentoring. Metody przekazywania specjalistycznej wiedzy zawodowej w sektorze usług informacyjnych16.30-16.45 Renata Frączek

Organizacja e-learning'u w Polsce – wybrane zagadnienia16.45-17.00 Krystyna Dziewańska, Agnieszka Korycińska-Huras

Propozycja badań potrzeb i kompetencji informacyjnych grupy zawodowej tłumaczy17.00-17.45 D Y S K U S J A
* * *
19.00-22.00 Spotkanie bankietowe


CZWARTEK

27.09.2007

THURSDAY


7.30-9.00 Śniadanie

9.00-12.20

Sesja WYMIANA INFORMACJI

Prowadzący: prof. dr hab. Elżbieta Barbara ZYBERT

9.00-9.20 Stanisław Skórka

Funkcje i zadania architekta informacji w społeczeństwie wiedzy9.20-9.40 Maria Próchnicka

Optymalizacja wymiany informacji w sektorze rynku pracy, edukacji i szkoleń w województwie małopolskim9.40-10.00 Małgorzata Rożniakowska

Postęp technologiczny w IT a wymiana informacji w społeczeństwie opartym na wiedzy – wstęp do problematyki10.00-10.20 Sabina Cisek

Infobrokerstwo w Polsce. Stan obecny i perspektywy10.20-10.40 Barbara Kamińska-Czubała

Wywiad narracyjny w badaniach nad wymianą informacji10.40-11.00 Marek Nahotko

Czy nastąpi koniec druku? Komunikacja naukowa XXI wieku oparta na publikacjach elektronicznych11.00-11.15 Przerwa na kawę

11.15-11.30 Arkadiusz Pulikowski

Efemeryczność dokumentów internetowych – przyczyny, skala zjawiska, sposoby przeciwdziałania11.30-11.45 Sebastian Dawid Kotuła, Jarosław Pacek, Piotr G. Zieliński

Projekt, założenia i realizacja Internetowego Katalogu Nauki o Informacji (KINIA)11.45-12.00 Agnieszka Bajor

Analiza ilościowa polskiego piśmiennictwa bibliologicznego za lata 1937-2004. Wybrane zagadnienia12.00-12.20 D Y S K U S J A

12.20-13.30

Sesja ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA


Z ZAKRESU INFORMACJI NAUKOWEJ
I BIBLIOTEKARSTWA

Prowadzący: prof. UMK dr hab. Ewa GŁOWACKA12.20-12.35 Diana Pietruch-Reizes

15 lat działalności Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej12.35-12.50 Marta SKALSKA-zLAT

Działalność Komitetu Naukoznawstwa PAN w zakresie informacji naukowej12.50-13.05 Halina Ganińska

Komisja Informacji Naukowej PAN (1974-2006). Tematyka spotkań seminaryjnych13.05-13.20 Barbara Mauer-Górska

Stowarzyszenia bibliotekarskie – zadania dla społeczeństwa informacyjnego i wizerunku zawodu bibliotekarza13.20-13.30 D Y S K U S J A

13.30-14.30 Obiad

14.30-17.45

Sesja INFORMACJA SPECJALISTYCZNA

Prowadzący: prof. UWr dr hab. Marta SKALSKA-ZLAT

14.30-14.45 Lidia Derfert-Wolf

Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych – BazTech, BazTOL14.45-15.00 Zofia Kasprzak, Mariusz Polarczyk

Baza AGRO – profesjonalna usługa informacyjna na rzecz nauki i edukacji przyrodniczej


i rolniczej. Studium porównawcze i perspektywy

15.00-15.15 Barbara Szczepanowska

Międzynarodowa wymiana informacji o bezpieczeństwie pracy na przykładzie wybranych systemów informacyjnych15.15-15.30 Anna Seweryn

Wirtualna informacja kulturalna – Internet jako źródło informacji o teatrze polskim15.30-15.45 Adam Jachimczyk

Bazy internetowych księgarń jako źródło informacji15.45-16.00 Przerwa na kawę

16.00-16.15 Małgorzata Gajos

Rozwój usług geoinformacyjnych na przykładzie geoportalu16.15-16.30 Ewa Tomaszewska

Informacja naukowa w drzewnictwie ze szczególnym uwzględnieniem Internetu16.30-16.45 Krzysztof Graczyk

Organizacyjne i technologiczne aspekty zarządzania wiedzą w wyższej uczelni wojskowej16.45-17.00 Krystyna Koza

Rola Centralnego Ośrodka Naukowej Informacji Wojskowej w rozwoju profesjonalnych usług informacyjnych w resorcie obrony narodowej17.00-17.15 Aleksandra Wejman-Sowińska

Uwagi o wartości homeopatycznych źródeł informacji z punktu widzenia użytkownika17.15-17.45 D Y S K U S J A

* * *

20.00-22.00 Kolacja w restauracji regionalnej

PIĄTEK

28.09.2007

FRIDAY


7.30-9.00 Śniadanie

9.00-13.15

Sesja Z DOŚWIADCZEŃ BIBLIOTEK


I OŚRODKÓW INFORMACJI

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Mirosław GÓRNY9.00-9.15 Mariola Augustyniak

Wpływ rozwoju automatyzacji w bibliotekach na formę i jakość działalności informacyjnej9.15-9.30 Izabela Swoboda

Efektywność wyszukiwania informacji w publicznie dostępnych katalogach bibliotek wykorzystujących polskie systemy zintegrowane9.30-9.45 Alicja Paruzel

Obsługa informacyjna użytkowników za pośrednictwem bibliotecznych witryn internetowych na przykładzie bibliotek wyższych szkół technicznych9.45-10.00 Halina Brzezińska-Stec

Podlaska Biblioteka Cyfrowa jako źródło informacji regionalnej10.00-10.15 Ewa Mąka

Katalogi, bazy danych, zdigitalizowane materiały – czyli jak ułatwić dostęp do starych, cennych źródeł informacji – poszukiwania realnych rozwiązań dla małych bibliotek10.15-10.30 Joanna Nowak

Naukowo-badawcza i popularyzatorska twórczość bibliotekarzy a standard usług informacyjnych w macierzystej bibliotece (na przykładzie Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej


w Kielcach). Szkic historyczno-polemiczny

10.30-10.45 Przerwa na kawę

10.45-11.00 Anna Osiewalska

Od bibliografii do indeksu cytowań. Rozwój usług informacyjnych


w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie

11.00-11.15 Hanna Celoch

Trzech uczonych, trzy bazy, jeden bibliotekarz. O pożytkach i metodzie uczelnianej analizy naukometrycznej11.15-11.30 Beata Chrapczyńska

Wymiana profesjonalnej informacji pomiędzy biblioteką a czytelnikiem na przykładzie Oddziału Informacji Naukowej AE we Wrocławiu11.30-11.45 Małgorzata Jaworowska

E-learning dla przyszłych inżynierów. Dwa lata działania e-edukacyjnego programu autorskiego11.45-12.00 Hanna Batorowska

Modele kultury informacyjnej upowszechniane przez biblioteki szkolne12.00-12.15 Sylwia Miszczak

Świadomy użytkownik informacji w procesie edukacyjnym12.15-12.30 Ewa Szaflarska, Małgorzata Musiał, Sabina Olszyk

A wszystko zaczęło się od Einsteina… Wystawy wirtualne w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie12.30-13.15 D Y S K U S J A

13.15-13.45

UROCZYSTOŚĆ ZAMKNIĘCIA KONFERENCJI

Podsumowanie obrad IX Krajowego FORUM INT

Przyjęcie dokumentu końcowego14.00-15.00 Obiad©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna