Projekt architektoniczno budowlanyPobieranie 131.64 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar131.64 Kb.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

MANUFAKTURA RÓŻANA Z IZBĄ PRODUKTU LOKALNEGO, STARA WIEŚ 163, 24-130 KOŃSKOWOLA
Egz. nr 4
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY
MANUFAKTURA RÓŻANA Z IZBĄ PRODUKTU LOKALNEGOINWESTOR:

JOLANTA MAZURKIEWICZ

STARA WIEŚ 163,

24-130 KOŃSKOWOLA


ADRES INWESTYCJI :

STARA WIEŚ 163, 24-130 KOŃSKOWOLA

Działka nr ew.: 796/3


Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. (art. 20, ust. 4 PB)


Branża

Imię i nazwisko/Uprawnienia

Podpis

ARCHITEKTURA

TECHNOLOGIA


mgr inż.arch. Katarzyna Święcicka-Brzozowska

upr.nr: 175/Lb/98

KONSTRUKCJA

ELEKTRYCZNA

SANITARNA

PUŁAWY, SIERPIEŃ 2013   1. Projekt architektoniczno-budowlany

   2. ARCHITEKTURA


Zawartość opracowania: 1. ZAŚWIADCZENIA, UPRAWNIENIA

 2. WYPIS I WYRYS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 4. OPIS TECHNICZNY

 5. BIOZ

 6. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

 7. TECHNOLOGIA

 8. BRANŻA SANITARNA

 9. BRANŻA ELEKTRYCZNA

   1. Część graficzna:
 1. Rzut kondygnacji parteru w skali 1:50 rys. nr A1

 2. Elewacje w skali 1:100 rys. nr A2

 3. Przekrój A-A w skali 1:100 rys. nr A3

 4. Rzut więźby dachowej i dachu w skali 1:100 rys. nr A4

 5. Zestawienie stolarki w skali 1:100 rys. nr A5

6. Rzut fundamentów w skali 1:100 rys. nr K1


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot opracowania / Lokalizacja :

MANUFAKTURA RÓŻANA Z IZBĄ PRODUKTU LOKALNEGO

STARA WIEŚ 163, 24-130 KOŃSKOWOLA

Działka nr ew.: 796/3


Inwestor / Adres inwestora :

JOLANTA MAZURKIEWICZ

STARA WIEŚ 163,

24-130 KOŃSKOWOLAProjektant :

mgr inż. arch.

Katarzyna Święcicka Brzozowska

upr. 175/Lb/98

Puławy, sierpień 2013


1. Dane ogólne:

  1. Przedmiot opracowania :

Projekt zagospodarowania terenu budowy budynku manufaktury różanej z izba produktu lokalnego, na działce nr ew. 796/3 w miejscowości Stara Wieś.

  1. Lokalizacja:

działka nr ew. 796/3

Stara Wieś, gm. Końskowola


1.3. Inwestor / Adres inwestora :

JOLANTA MAZURKIEWICZ

STARA WIEŚ 163,

24-130 KOŃSKOWOLA


2. Stan istniejący.

Działka nr ew. 796/3, której dotyczy opracowanie położona jest w miejscowości Stara Wieś. Jest to działka zabudowana zabudową zagrodową, w skład której wchodzi: budynek mieszkalny znajdujący się niedaleko drogi oraz zabudowania gospodarczej znajdujące się wgłębi działki.

Najbliższe otoczenie projektowanego budynku to

– od północny – teren upraw rolnych,

- od zachodu – altana, budynek mieszkalny jednorodzinny,

- od południa – działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz szklarniami,

- od wschodu – budynki gospodarcze inwestora.

2.1. Uzbrojenie terenu.

Działka uzbrojona w przyłącze: elektroenergetyczne, wodociągowe, gazowe.2.2. Ukształtowanie terenu.

Teren płaski.2.3. Zieleń.

Na działce nie znajduje się zieleń w postaci trawnika oraz uprawy malin.2.4. Komunikacja .

Wejście i wjazd na działkę odbywa się z drogi gminej klasy L poprzez istniejący zjazd.3. Stan projektowany.

Zaprojektowano budynek służący do wyrobu konfitury z płatków róż z izbą produktu lokalnego.4. Ukształtowanie terenu.

Bez zmian.5. Zieleń.

Do zachowania.6. Komunikacja, parkingi.

Istniejący wjazd.7. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia działki:

796/3 – 2299 m2

Powierzchnia zabudowy istniejąca:

- budynek mieszkalny – ~ 104,80 m2 – 4,56 %

- altana ogrodowa- ~18,06 – 0,78%

Powierzchnia zabudowy budynku projektowana – 68,13 m2 – 2,96 %

Powierzchnia dojść, dojazdów – ~815 m2 – 35,45 %

Powierzchnia utwardzeń projektowana – 31,11 m2 – 1,35 %

Powierzchnia zieleni – 1261,9 m2 - 54,90 %

Powierzchnia użytkowa - 53,00 m2

8. Warunki szczególne.

Nie dotyczą.9. Warunki wodno-gruntowe.

Nie wymagane.10. Wpływ eksploatacji górniczej.

Nie występuje.11. Kategoria geotechniczna.

I kategoria geotechniczna. Budynek niski o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.12. Informacja o ustaleniach zapisów planu miejscowego

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola działka leży w terenie zabudowy jednorodzinnej MN, terenie upraw polowych i upraw ogrodniczych i sadowniczych RP, RO.

Opracował:
PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przedmiot opracowania / Lokalizacja :

MANUFAKTURA RÓŻANA Z IZBĄ PRODUKTU LOKALNEGO

STARA WIEŚ 163, 24-130 KOŃSKOWOLA

Działka nr ew.: 796/3


Inwestor / Adres inwestora :

JOLANTA MAZURKIEWICZ

STARA WIEŚ 163,

24-130 KOŃSKOWOLAProjektant :

mgr inż. arch.

Katarzyna Święcicka Brzozowska

upr. 175/Lb/98

Puławy, sierpień 2013
1. Podstawa projektowania:

1.1 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola.

1.2 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500.

1.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.4. Projekt technologiczny.
2. Przeznaczenie, program użytkowy, kubatura i zestawienie powierzchni.
Budynek parterowy, niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym.
2.1. Przeznaczenie obiektu.

Budynek produkcyjny. W projektowanym budynku wytwarzane będą konfitury z płatków róż metodą tradycyjną.


2.2. Program użytkowy i zestawienie powierzchni:
2.2.1. Program użytkowy obejmuje:

W projektowanym budynku znajdować się będą następujące pomieszczenia: magazynowe – magazyn płatków róż, magazyn pojemników, magazyn produktu gotowego, pomieszczenie produkcyjne oraz pomieszczenia pomocnicze: toaleta, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porządkowe. W budynku znajdować się będzie również izba produktu lokalnego.

W zakładzie produkcyjnym pracować będzie 1-2 osoby.
2.2.2. Zestawienie powierzchni obiektu budowlanego:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY projektowana - 68,13 m2

2.2.3. Zestawienie kubatury brutto:

KUBATURA BRUTTO [Vb] 159,00 m3
2.2.4. Szczegółowe zestawienie powierzchni pomieszczeń:
Lp. Nazwa pomieszczenia podłoga powierzchnia [m²]

1. TOALETA terakota 3,32

2. MAGAZYN PRODUKTU GOTOWEGO terakota 3,96

3. MAGAZYN POJEMNIKÓW terakota 3,76

4. MAGAZYN SUROWCA terakota 3,76

5. KOMUNIKACJA terakota 9,31

6. POMIESZCZENIE PRODUKCYJNE terakota 14,93

7. POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE terakota 1,54

8. IZBA PRODUKTU LOKALNEGO terakota 8,21

9. POMIESZCZENIE SOCJALNE terakota 4,21RAZEM 53,00

RAZEM PRZYZIEMIE:

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [Pu] - 53,00 m2

Wysokość pomieszczeń – 3,00 m

KUBATURA BRUTTO [Vb] 159,00 m3
3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

Budynek parterowy z nieużytkowym poddaszem, na planie prostokąta, przykryty dachem dwuspadowym. Kolorystyka budynku wg rysunku A2. Budynek zaprojektowano w technologii murowanej z wykorzystaniem naturalnych materiałów tj. drewno. Strop gęstożebrowy, dach o konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką. Elewację wykończono tynkiem cienkowarstwowym oraz drewnem. Stolarka okienna PCV. Bryła budynku tradycyjna.4. Układ konstrukcyjny obiektu.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej z elementów drobnowymiarowych. Konstrukcja opiera się na ścianach zewnętrznych z bloczków betonu komórkowego o grubości 24 cm, na zaprawie cienkowarstwowej oraz ścianie wewnętrznej z bloczków betonu komórkowego o grubości 24 cm na zaprawie cienkowarstwowej. Strop gestożebrowy typu Teriva. Budynek przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji krokwiowo-jętkowej. Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych.


5. Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi (dotyczy obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego).
Zgodnie z opracowaniem branży technologicznej.
6. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano - instalacyjnego, zapewniającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności:
W obiekcie zaprojektowano niezbędne wewnętrzne instalacje sanitarne oraz elektryczne. Budynek użytkowany będzie jedynie sezonowo w lecie oraz jesienią, stąd też nie zaprojektowano w budynku instalacji centralnego ogrzewania, jedynie w pomieszczeniu izby produktu lokalnego zaprojektowano komin dymowy z możliwością podłączenia kominka wolnostojącego.
7. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu budowlanego.

7.1. Fundamenty i ściany fundamentowe

 • Wobec braku danych o gruncie w miejscu posadowienia wymiary fundamentów przyjęto tak, aby max. obciążenie gruntu pod fundamentem na poziomie posadowienia nie przekraczało wartości 150 kPa,

 • Przyjęto poziom wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia budynku,

 • Poziom posadowienia fundamentów przyjęto na głębokości 1,2 m poniżej poziomu terenu,

 • Fundamenty zaprojektowano w postaci ław fundamentowych z betonu B20 (zbrojenie wg rysunki K1). Wysokość ław – 30 cm, szerokość ław wg rysunku rzutu fundamentów, na warstwie podkładowej o grubości 10 cm, z betonu B10, na gruncie rodzimym,

 • Fundamenty pod kominy o wysokości 30 cm zaprojektowano jako betonowe.

7.2. Ściany fundamentowe

 • Ściany fundamentowe o grubości 24 cm, murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej.

 • Na ławach i na wierzchu ścian fundamentowych ułożyć poziomą izolację przeciwwilgociową,

 • Izolację pionową wykonać wg rysunku przekroju.

7.3. Ściany

- Ściany zewnętrzne o grubości 24 cm, z bloczków betonu komórkowego na zaprawie cienkowarstwowej,

- ściana wewnętrzna nośna o grubości 24 cm, z bloczków betonu komórkowego na zaprawie cienkowarstwowej,

- ściany wewnętrzne o grubości 8 cm, z płyt k-g na ruszcie metalowym.

Stropy

- strop gęstożebrowy prefabrykowany monolityczny typu Teriva T1,- na stropie wylewany beton B20 o grubości 3 cm,

- rozstaw żeber wynosi 60 cm, wysokość łączna stropu z nadbetonem – 24 cm.

7.4. Nadproża

- nadproża okienne i drzwiowe w ścianach nośnych zaprojektowano jako nadproża prefabrykowane typu L19.

7.5. Wieniec

- wieniec stropu Teriva na ścianach zewnętrznych o grubości 24 cm – wykonać jako żelbetowy monolityczny z betonu klasy B20, zbrojony prętami ø 12, stal A-III, strzemiona ø6, stal A-III co 30 cm.

7.6. Dach

-zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo - jętkowej , opartej za pomocą murłat na nośnych ścianach zewnętrznych,

- rozpiętość osiowa więźby – 8,00 m, rozstaw krokwi co 90 cm,

- krokwie oraz jętki należy stężyć wiatrownicami,

- elementy więźby dachowej należy łączyć za pomocą łączeń ciesielskich, alternatywnie na złącza typu BMF. Nie wolno osłabiać przekroju krokwi w miejscu połączenia z jętką,

-murłaty kotwić do wieńca śrubami M12 w rozstawie co 0,5 m,

- zastosować drewno konstrukcyjne klasy K27,

- styk wszystkich elementów drewnianych więźby dachowej zaizolować dwiema warstwami papy asfaltowej,

- pokrycie dachu – blachodachówka.

Wszelkie elementy drewniane należy przed wmontowaniem zaimpregnować środkiem przeciwgrzybicznym i przeciwwilgociowym.

Elementy stalowe przed malowaniem należy pokryć powłokami antykorozyjnymi.

7.7. Kominy

- komin dymowy i wentylacyjny wymurować z cegły ceramicznej pełnej o przekroju 14x14 cm.

7.8. Płyta posadzki na gruncie

- płytę betonową na gruncie wykonać z betonu B20

- płytę posadzki zbroić siatką zbrojeniową ze stali A-III, pręty ø 6 o oczkach 20x20 cm.

- płytę należy oddylatować od ścian budynku za pomocą dwóch warstw papy asfaltowej.

7.9. Izolacje

a) przeciwwilgociowa:

- pozioma ścian i ław fundamentowych – papa asfaltowa,

- podłogi na gruncie – folia polietylenowa,

- należy zachować ciągłość izolacji poziomej oraz wyprowadzić ją po zewnętrznej stronie ścian na wys. min. 30 cm ponad poziom terenu,

- pionowa ścian fundamentowych – obustronnie dysperbit ( pod styropian)

b) termiczna:

- strop na parterem – styropian EPS 200-036, gr. 20 cm,

- ściany zewnętrzne – styropian EPS 70-040, gr. 12 cm,

- podłogi na gruncie EPS100-038,  gr. 10 cm,

c) paroprzepuszczalna folia nad krokwiami w dachu o wysokiej paroprzepuszczalności.8. Rozwiązania materiałowe wykończenia zewnętrznego.

8.1. Tynki zewnętrzne • tynki elewacyjne cienkowarstwowe wg pełnego gotowego systemu ociepleń lub alternatywnie tynk cementowo-wapienny; w kolorze podanym na rysunkach elewacji,

 • zastosować tynki barwione w masie lub malowane farbami elewacyjnymi,

 • zastosować okładzinę z drewna na ścianie szczytowej na poziomie poddasza nieużytkowego,

 • deski elewacyjne zabezpieczyć środkami do impregnacji drewna i pokryć lakierobejcą odporną na warunki atmosferyczne.

8.2. Cokół

Zaprojektowano cokół z płytek klinkierowych lub alternatywnie tynkiem mozaikowym.

8.3. Pokrycie dachu

- pokrycie dachowe – blachodachówka,

- zastosować kominki wentylacyjne pomieszczeń i odpowietrzania pionów kanalizacyjnych.

8.4. Parapety

- z blachy stalowej powlekanej lub PCV w kolorze dostosowanym do koloru elewacji.

8.5. Rynny i rury spustowe

- zamontować z blachy powlekanej w kolorze grafitowym o przekrojach: rur spustowych ø120 – oraz rynien – 100,

- spadek rynien powinien wynosić od 0,5-2% w kierunku spływu wody,

-rynny należy zamontować w systemie wiszącym,

- haki podtrzymujące rynny mocować nie rzadziej niż co 50 do 60 cm. Kolano dolne rury spustowej należy zamontować z wylewką o długości 20 – 21 cm i umocowane ponad terenem 12-15 cm.

8.6. Opaska wokół budynku

- należy wykonać opaskę z kostki betonowej, gr. 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej, krawędzie chodników (opaski) zakończyć obrzeżem betonowym,

- szerokość opaski –ok. 100 cm, od strony północnej i południowej – 150 cm wraz z dojściem, chodnikiem do podestu,

- uformować spadek opaski od budynku w stronę zewnętrzną o spadku 1-2 %,

- zastosować betonowe korytka odprowadzające wodę spod rynien, ze spadkiem od budynku w stronę zewnętrzną o spadku 1-2 %.

9. Rozwiązania materiałowe wykończenia wewnętrznego.

9.1. Posadzki

- we wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano terakotę.

9.2. Tynki wewnętrzne

Tynki gipsowe lub alternatywnie cementowo – wapienne. W pomieszczeniach mokrych zastosować płyty k-g odporne na wilgoć.

9.3. Okładziny ścienne

- w pomieszczeniu produkcyjnym oraz w toalecie – ściany pokryć płytkami ceramicznymi (lub farbą zmywalna, nienasiąkliwą, odporną na działanie wilgoci oraz środków dezynfekujących) do wysokości 2,0 m,

- w pozostałych pomieszczeniach przy punktach wodnych wykonać fartuchy z glazury do wysokości 1,6 m oraz wysięgu 0,6 m ponad obrys urządzeń,

- w pomieszczeniu produkcyjnym w przypadku zastosowania płytek ceramicznych stosować do spoinowania chemoodporne i kwasoodporne zaprawy na bazie żywic epoksydowych lub produktu o podobnych właściwościach,

- pozostałe ściany i sufity pokryć farbą emulsyjną, kolor powierzchni ścian i sufitów – jasny,

- narożniki ścian zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

9.4. Stolarka drzwiowa

- drzwi zewnętrzne – stalowe lub drewniane, o współczynniku przenikania ciepła U max= 2,6 W/m2K,

- drzwi wewnętrzne płytowe typowe, w pomieszczeniach sanitarnych oraz posiadających wentylację grawitacyjną, stosować drzwi z kratką nawiewną, do pomieszczenia produkcyjnego - drzwi metalowe lub obite blachą do pełnej wysokości.

9.10. Stolarka okienna

- zastosować okna drewniane lub z PCV wg technologii wybranej firmy o współczynniku przenikania ciepła U max= 1,9 W/m2K,

- zaleca się zastosowanie okien z nawiewnikami okiennymi.

9.11. Parapety wewnętrzne – PCV.10. Instalacje wewnętrzne:

Budynek zaopatrzony zostanie w instalacje:

- wodną z instalacji zewnętrznej,

- kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci,

- elektryczną.
11. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, w szczególności właściwości cieplne przegród zewnętrznych.

A – POSADZKA NA GRUNCIE • WYKOŃCZENIE (terakota)

 • WYLEWKA BETONOWA 5cm

 • FOLIA PE

 • STYROPIAN EPS100-038 10 cm

 • PAPA TERMOZGRZEWALNA

 • PŁYTA BETONOWA 10 cm

 • PIASEK ZAGĘSZCZONY 15cm

 • GRUNT RODZIMY

B - STROP NAD PARTEREM • PODŁOGA (DESKA) 1,5 cm

 • WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 0,5 - 1cm

 • SZLICHTA BETONOWA 4cm

 • FOLIA POLIETYLENOWA

 • STYROPIAN EPS 200036 12 cm

 • FOLIA POLIETYLENOWA

 • STROP TERIVA I 24 cm

 • TYNK CEM. -WAPN 1,5 cm

C – POKRCIE DACHU • BLACHODACHÓWKA

 • ŁATY 4x4 cm

 • KONTRAŁATY 4x4 cm

 • FOLIA DACHOWA

 • KROKWIE 8x18 cm

S1 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA • TYNK CIENKOWARSTWOWY

 • STYROPIAN 12 cm

 • PUSTAK BETONU KOMÓRKOWEGO 24 cm

 • TYNK CEM. - WAP.

S2 – ŚCIANA COKOŁU • PŁYTKA KLINKIEROWA

 • STYROPIAN 12 cm

 • IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA (np. 2xDYSPERBIT)

 • PUSTAK BETONU KOMÓRKOWEGO 24 cm

 • TYNK CEM. - WAP.

S3 – ŚCIANA FUNDAMENTOWA • FOLIA KUBEŁKOWA

 • STYRODUR 8 cm

 • IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA (np. 2xDYSPERBIT)

 • PUSTAK BETONOWY FUNDAMENTOWY 24 cm

OKNA:


PCV 1,90 U[W/m2*K]

Drzwi zewnętrzne – 2,6 U[W/m2*K]
12. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.
12.1. Zapotrzebowanie w wodę i odprowadzanie ścieków:

Zaopatrzenie w wodę – z istniejącego przyłącza z sieci wodociągowej, odprowadzenie ścieków – do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki do sieci kanalizacyjnej.


12.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się:

Brak szkodliwych emisji.


12.3. Wytwarzanie odpadów stałych:

W obiekcie będą wytwarzane odpady bytowo - komunalne, które będą segregowane oraz składowane w miejscu i pojemnikach na ten cel przeznaczonych, oraz okresowo wywożone na wysypisko śmieci.


12.4. Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania w szczególności jonizującego, zakłóceń elektromagnetycznych i innych, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się:

Obiekt nie emituje czynników szkodliwych dla zdrowia.


12.5. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne:

Podczas adaptacji i remontu szata zieleni nie ulegnie zmianie.


13. Warunki ochrony przeciwpożarowej:
13.1 Dane ogólne

Przeznaczenie obiektu budowlanego: produkcja konfitury różanej,

- nie przewiduje się składowania materiałów zagrożonych wybuchem.

a) wysokość budynku (jedna kondygnacja nadziemna) – 6,72 m do najwyższego punktu dachu< 12 m,


b) powierzchnia użytkowa razem: 53,00 m2.

13.2 Kategoria zagrożenia ludzi

Budynek określony jako PM .

Użytkownicy jak i inwestor nie przewidują składowania materiałów łatwo zapalnych w pomieszczeniach w ilości stwarzającej strefę zagrożenia wybuchem. W związku z powyższym w projektowanych obiektach nie przewiduje się stref zagrożenia wybuchem.

13.3. Obciążenie ogniowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budynek zaliczany jest do Q<500 [MJ/m2].13.4 Klasa odporności pożarowej budynku

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku: E.

Klasa odporności ogniowej elementów budynku:

Główna konstrukcja nośna – nie stawia się wymagań,

Konstrukcja dachu – nie stawia się wymagań,

Strop – nie stawia się wymagań,

Ściana zewnętrzna – nie stawia się wymagań,

Ściana wewnętrzna - nie stawia się wymagań,

Przekrycie dachu - nie stawia się wymagań,

Oznaczenia:

R -   nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E -   szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I -   izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw..

Elementy budynku, powinny być nierozprzestrzeniające ognia, przy czym dopuszcza się zastosowanie słabo rozprzestrzeniających ogień  ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz elementów konstrukcji dachu i jego przykrycia (w budynku PM niskim o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej do 1.000 MJ/m2).13.5. Odległości między budynkami ze względu na ochronę przeciwpożarową

Spełnione są wymagania przepisów przeciwpożarowych. Sąsiednie budynki wykonane są z materiałów niepalnych (pustaki), pokryte blachodachówką lub eternitem. Odległość do najbliższego obiektu (altana) – ponad 13 m. Budynek znajduje się w granicy działki od strony północnej. Zaprojektowano wykonanie ściany oddzielenia przeciwpożarowego wysuniętej 30 cm ponad dach.13.6. Dojazd do budynku dla jednostek Straży Pożarnej

Zapewniony jest dojazd i dostęp dla jednostek straży pożarnej od strony drogi gminnej.13.7. Strefy pożarowe

Za strefę pożarową uważa się przestrzeń w budynku wydzieloną w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni.

Budynek zaliczany jest do jednej strefy pożarowej nieprzekraczającej 10 000 m2.

13.8. Dobór urządzeń przeciwpożarowych:

Hydranty wewnętrzne nie będą wymagane – w budynku nie będą występowały pomieszczenia magazynowe o powierzchni przekraczającej 100 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1000 MJ/m2.13.9. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Wymagana ilość wody 10 dm3/s.

Odległość hydrantu od budynku: 60 m.

13.10. Wyposażenie w gaśnice.

Nie wymagane.
  1. UWAGA !!!

  2. Cały zakres prac wykonać zgodnie z zasadami rzemiosła budowlanego, Polskich Norm Budowlanych i pod nadzorem osób uprawnionych.

Opracował:
INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Przedmiot opracowania / Lokalizacja :

MANUFAKTURA RÓŻANA Z IZBĄ PRODUKTU LOKALNEGO

STARA WIEŚ 163, 24-130 KOŃSKOWOLA

Działka nr ew.: 796/3


Inwestor / Adres inwestora :

JOLANTA MAZURKIEWICZ

STARA WIEŚ 163,

24-130 KOŃSKOWOLAProjektant :

mgr inż. arch.

Katarzyna Święcicka Brzozowska

upr. 175/Lb/98

zam. 24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 30


Puławy, sierpień 2013


 1. Zakres robót.

Zakres robót obejmuje wykonanie budynku manufaktury różnaj z izbą produktu lokalnego

 1. Wykaz istniejących na terenie działki obiektów budowlanych.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz altaną.

 1. Istniejące elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie występują

 1. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych:

Skala zagrożenia mała przy zachowaniu podstawowych przepisów BHP. Zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót:


ROBOTY ZIEMNE

Wykonywanie robót niezgodnie z założoną technologią

Nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach

Składowanie materiałów na krawędzi wykopu

Przebywanie w zasięgu pracy koparki

Brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów

Lekceważenie zagrożeń ze strony niewypałów

Użycie niewłaściwych materiałów do wykonania szalunków

Brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodów doprowadzających energię elektryczną
FUNDAMENTY , ŚCIANY PRZYZIEMIA

Wykonywanie fundamentów niezgodnie z założoną technologią

Nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach

Możliwość przygniecenia pracownika naprowadzającego gruszkę z betonem na stanowisko robocze

Zachlapanie twarzy betonem przy nieostrożnym jego rozładunku

Urazy spowodowane nieostrożnym przejmowaniem pojemnika z betonem

Porażenia prądem przez uszkodzone przewody zasilające wibratory i kable oświetleniowe

Możliwość skaleczeń rąk przy niestosowaniu rękawic ochronnych

Możliwość poślizgnięć i urazów spowodowanych brakiem porządku na stanowisku pracy
STROP ŻELBETOWY

Wykonywanie stropu niezgodnie z założoną technologią

Nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach

Okaleczenia przez wystające pręty zbrojenia

Urazy nóg przy chodzeniu po zbrojeniu płyt stropowych zakrytych świeżym betonem

Możliwość poślizgnięć i urazów spowodowanych brakiem porządku na stanowisku pracy

Możliwość skaleczeń rąk przy niestosowaniu rękawic ochronnych

Niestosowanie desek lub pomostów umożliwiających przemieszczanie się osób po wykonanym zbrojeniu


INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wykonywanie kanalizacji niezgodnie z założoną technologią

Nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach
DACH

Wykonywanie dachu niezgodnie z założoną technologią

Nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach

Upadek z wysokości

Złamanie kończyn

Porażenie piorunem

Poślizgnięcie z powodu oblodzenia pomostów roboczych

Wykonywanie robót na skraju dachu

Wydzielanie się szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych

Używanie materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami


ŚCIANY DZIAŁOWE

Wykonywanie dachu niezgodnie z założoną technologią

Nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach

Zachlapania oczu zaprawą przy murowaniu lub tynkowaniu

Podwyższenie pomostów roboczych w sposób przypadkowy i niezgodny z przepisami

Wchodzenie i schodzenie z rusztowań w miejscach do tego nieprzystosowanych

Wychylanie się poza zarys rusztowań bez odpowiednich zabezpieczeń przy przejmowaniu materiałów z pojemników

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Wykonywanie stolarki niezgodnie z założoną technologią

Nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i użytkowania sprzętu

Okaleczenia szkłem

Urazy spowodowane spadaniem elementów z wysokości

Piły do cięcia powinny posiadać kaptur ochronny i klin rozszczepiający

Monterzy powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie narzędzi oraz nieutrudniające swobody ruchu

Zagrożenia ogólne:

urazy kończyn górnych i dolnych, przytłuczenia, przy robotach transportowych

porażenia prądem przy używaniu niesprawnych elektronarzędzi

ogólne urazy ciała, złamania, zranienia mogące powstać na terenie budowy

urazy spowodowane spadającymi przedmiotami

zatrucie oparami rozcieńczalników, farb, impregnatów

zagrożenie pożarowe oparami rozcieńczalników, farb, impregnatów.
 1. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia.

Rejon robót zostanie wydzielony i oznaczony taśmą BHP, zostaną wywieszone tabliczki ostrzegawcze.

Miejsca występowania zagrożeń:

- przebywanie w bezpośredniej bliskości rusztowań, na których wykonywane będą prace budowlane,

- przebywanie pod szalunkami stropów podczas ich betonowania.

Otwory i zagłębienie niebezpieczne dla ludzi powinny być ogrodzone pełnymi barierami z poręczą na wysokości 110cm w odległości 100 cm od krawędzi wykopu.

Do szczególnie niebezpiecznych prac należą prace na rusztowaniach. Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy ochronny, które w czasie pracy muszą być przymocowane do stałych części budowli.
 1. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Wszyscy zatrudnieni pracownicy zostaną zapoznani:

- z pełnym zakresem robót oraz technologią ich bezpiecznego wykonania przez kierownika budowy,

- z rejonem robót i obowiązującymi przepisami BHP i P.POŻ.,

- instruktażu stanowiskowego udzieli kierownik budowy .


Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy powinien każdorazowo przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników związanych z tymi robotami, kładąc nacisk na zachowanie ostrożności przy wykonywaniu robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Przeprowadzenie szkolenia należy udokumentować wpisem do dziennika budowy.


Środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed skutkami zagrożeń:

 1. kaski ochronne

 2. rękawice ochronne

 3. okulary ochronne

 4. maski przeciwpyłowe

 5. ubrania robocze

 6. szelki bezpieczeństwa

Inwestor wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.

W celu zapewnienia pełnej ochrony przeciwporażeniowej, punkt poboru energii elektrycznej będzie wpięty w obwód elektryczny z wyłącznikiem różnicowoprądowym. 1. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów oraz substancji niebezpiecznych na terenie budowy.

Podczas wykonywania robót nie planuje się przechowywania dużych ilości materiałów, które mogłyby stanowić zagrożenie.


 1. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających
  niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.


Prace będą wykonywane kolejnymi etapami, które nie będą stwarzać zagrożeń. Sukcesywna dostawa wszystkich materiałów nie będzie powodować zakłóceń w komunikacji.

Na miejscu budowy należy zapewnić podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, oraz środki techniczne do powiadamiania służb ratowniczych w razie wystąpienia zagrożenia.
 1. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowlanej oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.

Dokumentacja techniczna, książka szkoleń stanowiskowych, listy obecności będą przechowywane na terenie budowy.

Dziennik budowy winien znajdować się na terenie budowy.Informację sporządził:
- -


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna