Projekt architektury krajobrazu opis wykonawczyPobieranie 219.67 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar219.67 Kb.

zespół BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZ. Z USŁUGAMI I GARAŻEM PODZIEMNYM PRZY UL. ZAMKOWEJ I UL WIERNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY projekt ZIELENIPROJEKT ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU – OPIS WYKONAWCZY
Opis wykonawczy oraz dołączone do niego rysunki są uzupełnieniem projektu architektonicznego i drogowego.

W przypadku niezgodności dokumentacji projektu zieleni z wymienionymi projektami należy skontaktować się z projektantem zieleni. W przypadku wystąpienia rozbieżności, za podstawę wymiarowania należy uznać projekt architektoniczny i drogowy.MARZEC 2012


OPIS WYKONAWCZY - SPIS RYSUNKÓW I ZAŁĄCZNIKÓW


NR

NAZWA RYSUNKU

SKALA

NR RYS.

1


PROJEKT SZATY ROŚLINNEJ, DFA I NAWIERZCHNI

1:100

DD/T/EIV/PW/Z/1.1 (BUDYNEK R)

DD/T/EIV/PW/Z/1.2 (BUDYNEK S)

DD/T/EIV/PW/Z/1.3 (BUDYNEK T)

DD/T/EIV/PW/Z/1.4 (BUDYNKI U, W)

2


DETAL DONIC Z BETONU ZBROJONEGO

1:50, 1:20

DD/T/EIV/PW/Z/2

3


DETAL DONIC Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

1:20

DD/T/EIV/PW/Z/3SCHEMAT UKŁADU I OZNACZENIA BUDYNKÓWSPIS TREŚCI


1.Dane ogólne 5

2.Materiał roślinny 6

2.1.Przygotowanie podłoża dla roślin 6

2.2.Separacja różnych rodzajów roślinności 7

2.3.Transport i przechowywanie roślin 7

2.4.Rozstawienie roślin 7

2.5.Sadzenie roślin 8

2.5.1.Sadzenie drzew 8

2.5.2.Sadzenie krzewów i pnączy 8

2.5.3.Wykonanie nasadzeń bylin 8

2.5.4.Wykonanie trawników 9

2.6.Wykończenie terenu pod nasadzeniami 9

2.7.System nawadniający 9

2.8.Wykaz roślin 10

2.9.Pielęgnacja 13

3.Układ komunikacyjny i nawierzchnie 14

3.1.Nawierzchnie jezdne 14

3.2.Nawierzchnie piesze 14

3.3.Opaski drenażowe i powierzchnie „grysowane” 15

4.Elementy DFA i wyposażenia 16

4.1.Ławki 16

4.2.Kosze na odpadki 17

4.3.Parkingi rowerowe 18

4.4.Donice z tworzywa sztucznego 19

4.5.Donice z betonu zbrojonego 19

4.6.Kraty pod drzewa 19

5.Elementy oświetlenia 20

6.Plac zabaw dla dzieci 21

6.1.Nawierzchnia bezpieczna 21

6.2.Ogrodzenie placu zabaw 21

6.3.Elementy wyposażenia placu zabaw 22 1. Dane ogólne


Przedmiotem opracowania jest projekt WYKONAWCZY architektury krajobrazu dla otoczenia zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym przy ul. Zamkowej (dawnej Projektowanej 2) i ul. Wiernej w dzielnicy Targówek w Warszawie– ETAP IV - BUDYNKI R, S, T, U, W.

Budynki powstaną na działce nr ewid. 81, obręb 4-11-05 w dzielnicy Targówek w Warszawie.

Podstawą formalną opracowania projektu jest umowa na prace projektowe pomiędzy pracownią projektową – HRA Architekci (Hermanowicz Rewski Architekci Sp.j.) a Inwestorem – firmą Dom Development S.A.
Projekt zieleni obejmuje obszar wokół budynków, na który składają się:


 • strefa wejściowa z placami miejskimi zlokalizowanymi przy lokalach usługowych (budynki R i W),

 • strefa osiedlowa – wygrodzona – dostępna jedynie dla mieszkańców.,

 • strefa ogródków lokatorskich.

Strefa miejska pełni funkcję reprezentacyjną. Projektowany układ roślinny i DFA jest podporządkowany architekturze oraz utrzymany w nowoczesnym stylu. W strefie tej zostały zaprojektowane donice z siedziskami, stojaki rowerowe, ławki i kosze na odpadki oraz kraty w nawierzchni, umożliwiające posadzenie drzew.

Projektowane nasadzenia roślinne nawiązują kompozycyjnie do układu urbanistycznego oraz układu drogowego. Podporządkowane są również wymogom, jakie narzuca umiejscowienie na terenie opracowania garażu podziemnego.

Strefa zieleni położona między budynkami, mająca formę ogrodzonych podwórek osiedlowych, pełni przede wszystkim funkcję ozdobną i wypoczynkową. W strefie między budynkami „S” i „T” zlokalizowano plac zabaw dla dzieci o funkcji rekreacyjnej.

Nasadzenia roślinne mają formę regularnych pasów strzyżonych żywopłotów, naturalnej roślinności krzewiastej i bylinowej.

Planowane jest zastosowanie jednorodnych, zwartych nasadzeń wieloletnich roślin okrywowych, krzewów oraz bylin i traw ozdobnych, kompozycyjnie i kolorystycznie wyróżniających projektowany układ.

Ze względu na zróżnicowane ukształtowanie terenu i spadki nawierzchni konieczne było ujęcie znacznej części terenu opracowania w murki oporowe.

W strefie ogródków lokatorskich przewiduje się zastosowanie trawników z siewu I jakości bądź trawników darniowych.

Projektowany układ nasadzeń zakłada wprowadzenie na teren objęty projektem zieleni (obszar w granicy opracowania) systemu automatycznego nawadniania ze sterownikiem i czujnikami deszczowymi (obejmującego wszystkie nasadzenia roślin na gruncie i na stropie garażu). Punkty poboru wody wg projektu Architektury.


 1. Materiał roślinny


Wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymaganiom i parametrom określonym w tabeli wykazu roślin, zamieszczonej w niniejszym opracowaniu.

Rośliny muszą być zdrowe, wolne od chorób, szkodników oraz uszkodzeń !!!

Rośliny muszą być zgodne w wyglądzie z proponowaną w opisie odmianą, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym.UWAGA! Wszelkie zmiany w zakresie gatunków i odmian roślin oraz ich wielkości muszą być zgłoszone architektowi krajobrazu do akceptacji.

W razie trudności z pozyskaniem określonego w spisie roślin materiału roślinnego należy skontaktować się z architektem krajobrazu pełniącym nadzór autorski.


  1. Przygotowanie podłoża dla roślin


Na gruncie rodzimym obszar nasadzeń powinien być starannie wyrównany, spadki terenu i miąższość warstwy wegetacyjnej zgodna z projektem wykonawczym. Warstwa wegetacyjna powinna być wolna od zanieczyszczeń budowlanych (gruz, kamienie itp.), a grunt pod warstwą wegetacyjną musi być przepuszczalny. W miejscach nasadzeń bylin, roślinności okrywowej i wysokich krzewów na gruncie rodzimym należy zastąpić wierzchnią warstwę gleby warstwą substratu ogrodowego lub czarnoziemu o miąższości min 30-35cm. Grunt rodzimy poniżej tej warstwy musi być odpowiednio przygotowany, spulchniony i wyrównany. Ustalając docelowy poziom terenu należy pozostawić miejsce na obsypanie nasadzeń warstwą kory mielonej o miąższości 5cm.

Podłoże pod nawierzchnie trawiaste musi być przepuszczalne, odpowiednio przygotowane i wyrównane. Warstwa wegetacyjna trawników powinna mieć miąższość min 15 cm i stanowić mieszaninę piasku płukanego z substratem ogrodowym (czarnoziem) w stosunku 1:3.Przygotowanie podłoża w miejscach nasadzeń na stropie

W miejscach gdzie przewidziano założenie systemu „zielonego dachu” należy zastosować substrat specjalnie skomponowany do zastosowań na „zielone dachy” intensywne. Poleca się np. podłoża skomponowane przez firmy: firmy SPG, KiK Krajewscy, ZinCo lub innej firmy o porównywalnych parametrach. Warstwa substratu organicznego powinna mieć miąższość 35cm. Pod tą warstwą należy zastosować profesjonalne podglebie mineralne, np. SPG.Dostosowanie podłoży do wymagań poszczególnych roślin.

W miejscach nasadzeń poszczególnych gatunków roślin należy uwzględnić ich wymagania siedliskowe i odpowiednio zaprawić grunt bądź substrat ogrodniczy (na dachu).

W przypadku roślin preferujących kwaśne podłoże należy uwzględnić odpowiednie przygotowanie gruntu pod nasadzenia (bądź zaprawienie dołu pod roślinę) – poprzez dodanie do substratu glebowego 20-25% kwaśnej kory mielonej.

Dokładne wytyczne zostaną wydane w nadzorze autorskim w zależności od dobranego substratu glebowego.


Marki referencyjne:
KiK Krajewscy – podłoża w systemie „zielonego dachu”

ul. Kasprzykiewicza 34

05-200 Leśniakowizna

Tel. +48/22 787-40-97

Fax +48/22 787-44-37

e-mail: biuro@krajewscy.pl
SUBSTRATY DACHOWE SPG

ul. Ząbkowska 38 a lok. 2

03-735 Warszawa

tel. (22) 357 89 84, 0505 023 210

fax (22) 357 89 85

biuro@dachyzielone.pl

Paweł Kożuchowski, właściciel

kom. 505 023 210

pawel@dachyzielone.pl

  1. Separacja różnych rodzajów roślinności


Różne rodzaje roślinności (trawniki, roślinność okrywowa, byliny) należy odseparować przy pomocy impregnowanych desek sosnowych o przekroju 14x2cm stabilizowanych kołkami długości ok. 40cm w odstępach 1m.
  1. Transport i przechowywanie roślin


Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenia systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniem. Wszelkie uszkodzenia roślin będą zabezpieczane i oczyszczane, w uzasadnionych przypadkach dokonywane zamiany zniszczonych egzemplarzy na koszt Wykonawcy. Podczas transportu i w okresie przed posadzeniem rośliny muszą być zabezpieczone przed wysychaniem, przemarzaniem, przegrzaniem, stagnującą wodą w obrębie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi.

W przypadku roślin kopanych z bryłą korzeniową, system korzeniowy należy przenosić z substratem w którym rosła roślina i starannie opakować odpowiednim materiałem; bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia.

Rośliny kopane z gołym korzeniem powinny być przesadzane co najmniej dwukrotnie w cyklu produkcyjnym (o ile uwagi w wykazie roślin nie stanowią inaczej) oraz posiadać dobrze ukształtowany system korzeniowy. Muszą być wykopane tak, by zachowały właściwą strukturę systemu korzeniowego. Rośliny należy zabezpieczyć od momentu wysadzenia w szkółce do momentu sadzenia, szczególnie przed przesuszeniem. W tym czasie rośliny mogą być zadołowane, okryte słomą lub innym materiałem ochronnym.

Rośliny z uprawy kontenerowej (o ile uwagi w wykazie roślin nie stanowią inaczej) powinny rosnąć co najmniej jeden pełen sezon wegetacyjny w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy, prawidłowo rozwiniętą, zgodną z opisem część nadziemną. Przerośnięty, zbyt gęsty system korzeniowy należy przed posadzeniem rozluźnić nie uszkadzając go. Przed wysadzeniem rośliny należy dobrze nawodnić.

Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego z jego sadzeniem należy skrócić do minimum. Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia na miejsce wysadzania, materiał powinien być rozpakowany, przechowywany w ocienionym miejscu, podlewany, zaś rośliny bez kontenera zadołowane z korzeniami przysypanymi substratem. Sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni. Sadzenie należy przerwać, jeżeli warunki meteorologiczne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodować degradację gleby. Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin (zalane doły przeznaczone do sadzenia, przemarznięta gleba, silne, mroźne, wysuszające wiatry, ostre słońce i wysoka temperatura).

  1. Rozstawienie roślin


Rośliny powinny być rozmieszczone ściśle według rysunku projektu wykonawczego we wskazanych pozycjach i ilości. Powinny być rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami. Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany pozycji poszczególnych roślin po ich rozstawieniu. Wykonawca zobowiązany jest poinformować projektanta o terminie rozstawiania roślin.
  1. Sadzenie roślin

   1. Sadzenie drzew


Drzewa sadzić należy na głębokość, na jakiej rosły w szkółce. Kontenery i wszelkie elementy opakowania należy usunąć przed sadzeniem. Złamane lub uszkodzone korzenie i gałęzie uciąć, a miejsca w przypadku drastycznych cięć zabezpieczyć dodatkowo fungicydem.

Wokół bryły korzeniowej należy owinąć rurkę drenarską o średnicy w przekroju 5cm.

Doły pod drzewa powinny być 1,5 razy głębsze oraz 2 razy szersze niż bryła korzeniowa.

Doły wypełniać warstwami ziemi, stopniowo je ugniatając (uważając, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego) i zagęścić wodą. Po posadzeniu drzewo należy obficie podlać wodą oraz dostarczyć wolno rozkładający się nawóz w ilości 100g na drzewo (lub wg wskazań producenta nawozu).

Glebę pod drzewami należy wy ściółkować 3-5 cm warstwą przekompostowanej kory z drzew iglastych o pH neutralnym. Między ściółką, a nasadą pnia należy jednak zachować odstęp od 2,5 do 5 cm. Zaleca się również uformowanie wokół pnia „misy” z ziemi o średnicy ok. 50-100 cm, w celu lepszej akumulacji wody.

Każde drzewo należy zabezpieczyć trzema palikami i taśmami. Paliki należy wbić w ziemie przynajmniej na 30cm poniżej bryły korzeniowej, a ich odległość od pnia drzewa powinna wynosić około 50 cm. Jeżeli nie pozwala na to sytuacja terenowa (np. zbyt mała miąższość substratu glebowego na stropie garażu podziemnego itp.) należy zastosować oferowany przez specjalistyczne firmy (np. ZinCo) system stabilizacji bryły korzeniowej drzewa w gruncie (przy pomocy siatek lub krat stabilizujących).


   1. Sadzenie krzewów i pnączy


Zaleca się sadzenie roślin z bryłami korzeniowymi i z pojemników w okresie wegetacji. Nasadzenia należy przeprowadzić zgodnie z miejscem oraz rozstawą podaną w projekcie .

Doły do sadzenia krzewów powinny być 2 razy szersze oraz 2 razy głębsze niż bryła korzeniowa rośliny. Należy je wypełniać warstwami, stopniowo ugniatając (uważając, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego). Materiał stanowiący wypełnienie wokół korzeni zagęścić wodą. Rośliny nawozić nawozami wolno rozkładającymi się w ilościach podanych przez producenta.Wysadzane krzewy powinny odpowiadać parametrom zawartym w wykazie roślin.
   1. Wykonanie nasadzeń bylin


Przed posadzeniem roślin należy usunąć wszystkie pędy kwiatowe, owocostany i uszkodzone fragmenty. Pojemniki zanurzyć w wodzie, aby bryły korzeniowe całkowicie nią przesiąkły. W wyznaczonych miejscach wykopać dołki o takiej wielkości, aby podczas sadzenia nie uszkodzić bryły korzeniowej. Dołki wypełnić uprzednio wykopanym materiałem i starannie podlać rośliny. Rośliny nawozić nawozami wolno rozkładającymi się w ilościach podanych przez producenta.

UWAGA! W przypadku nasadzeń bylin i traw ozdobnych w formie rabat mieszanych (nasadzenia typu „łąka kwietna”) Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany pozycji poszczególnych roślin po ich rozstawieniu. Wykonawca zobowiązany jest poinformować projektanta o terminie rozstawiania roślin.
   1. Wykonanie trawników


W celu uzyskania natychmiastowego efektu proponuje się założenie trawników metodą rozłożenia darni (trawnik „z rolki”). Materiał roślinny powinien pochodzić z hodowli na gruncie.

Układanie trawników z darni najlepiej rozpocząć od linii prostej występującej w terenie np. wzdłuż budynku, krawężnika lub ogrodzenia. Kawałki darni należy rozwijać jeden za drugim starając się, aby każdy następny rząd był przesunięty względem poprzedniego o połowę długości odcinka. Należy zwracać uwagę na wzajemne dokładne przyleganie kawałków darni do siebie.

Przechowywanie trawy w formie zwiniętej do transportu należy ograniczyć do minimum (im wyższa temperatura powietrza tym krócej- latem nie dłużej niż 24 godz.). Darń składować w miejscu zacienionym. Jeśli układanie jest opóźnione, darń należy przechowywać w stanie rozwiniętym na twardym podłożu i w razie konieczności podlewać.
  1. Wykończenie terenu pod nasadzeniami


Wykończenie powierzchni przez wykorowanie ma miejsce przy wszystkich nasadzeniach krzewów, traw oraz wokół pni drzew. Kora powinna być przekompostowana, mielona, rozdrobniona i pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów. Powinna być to kora drzew iglastych o odczynie obojętnym. Przed wysypaniem kory glebę zwilżyć wodą w celu zachowania jej odpowiedniej wilgotności. Wykończenie powierzchni terenu przez wykorowanie należy wykonać po zakończeniu sadzenia roślin. Kora powinna być równomiernie rozsypana na wyznaczonej powierzchni warstwą grubości ok. 5cm oraz starannie wyrównana.
  1. System nawadniający


Przewiduje się wykonanie automatycznego systemu nawadniania na całym obszarze nasadzeń roślinnych obejmujących teren opracowania. System nawadniający powinien składać się z systemu kapilarnego (linii kroplujących z dyszami kompensującymi ciśnienie) dla nasadzeń krzewów oraz z systemu wynurzalnych zraszaczy dla dużych powierzchni trawników oraz bylin / traw okrywowych i zadarnień.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia roboczego projektu systemu nawadniającego.

Miejsca poboru wody oraz energii elektrycznej 230V według projektu Architektury.

Przy projektowaniu systemu należy uwzględnić wykonanie przepustów pod nawierzchniami (rury PVC o średnicy 50mm), które bezwzględnie, niezależnie od przewidywanego terminu wykonania systemu nawadniającego, muszą zostać wykonane. Należy też uwzględnić przepusty w murkach oporowych oraz umożliwić podłączenie systemu w donicach.
Marka referencyjna:

Leszek Trzaska KASKADA

ul. Gromadzka 8, Piaseczno603-848-576
System nawadniający jest NIEZBĘDNY. Rezygnacja z systemu spowoduje duże straty w materiale roślinnym.
  1. Wykaz roślinDRZEWA

Lp.

Nazwa łacińska

Nazwa polska

Liczba szt.

Uwagi

D1

Acer platanoides

Klon pospolity

26

Forma pienna; obwód pnia mierzony na wys. 1,00m – min 18-20cm; korona równomiernie ugałęziona, zwarta. Drzewa tej samej wysokości o zbliżonym wyglądzie – Przy wyborze konieczna akceptacja architekta krajobrazu nadzorującego projekt

D2

Acer platanoides 'Faassen's Black'

Klon pospolity

8

Forma pienna; obwód pnia mierzony na wys. 1,00m – min 18-20cm; korona równomiernie ugałęziona, zwarta. Drzewa tej samej wysokości o zbliżonym wyglądzie – Przy wyborze konieczna akceptacja architekta krajobrazu nadzorującego projekt

D3

Acer tataricum subsp. ginnala

Klon tatarski

1

Forma wielopniowa; minimum 3 rozgałęzienia u nasady; obwód pni mierzony na wys. 1,00m – min 12cm; korona gęsta, rozłożysta. Wysokość drzewa nie mniejsza niż 3m. Drzewa tej samej wysokości o zbliżonym wyglądzie

D4

Betula albosinensis 'Fascination'

Brzoza chińska

6

Forma pienna; obwód pnia mierzony na wys. 1,00m – min 18-20cm; korona równomiernie ugałęziona, zwarta. Drzewa tej samej wysokości o zbliżonym wyglądzie

D5

Malus 'Royalty'

Jabłoń

3

Forma wielopniowa; minimum 3 rozgałęzienia u nasady; obwód pni mierzony na wys. 1,00m – min 12cm; korona równomiernie ugałęziona, gęsta - rozłożysta. Wysokość drzewa nie mniejsza niż 4m

D6

Sorbus 'Joseph Rock'

Jarząb

3

Forma pienna; obwód pnia mierzony na wys. 1,00m – min 18-20cm; wys. 4m korona równomiernie ugałęziona, zwarta. Drzewa tej samej wysokości o zbliżonym wyglądzie

D7

Sorbus aria 'Magnifica'

Jarząb mączny

3

Forma pienna; obwód pnia mierzony na wys. 1,00m – min 18-20cm; wys. 4m korona równomiernie ugałęziona, zwarta. Drzewa tej samej wysokości o zbliżonym wyglądzieŻYWOPŁOTY STRZYŻONE

Lp.

Nazwa łacińska

Nazwa polska

Liczba szt.

Uwagi

Ż1

Carpinus betulus

Grab pospolity

180

Krzewy żywopłotowe 80-100cm

Ż2

Cotoneaster lucidus

Irga błyszcząca

70

Krzewy żywopłotowe 80-100cm

Ż3

Taxus x media 'Hillii'

Cis pośredni

299

Krzewy żywopłotowe 80-100cm

Ż4

Thuja occidentalis 'Smaragd'

Żywotnik zachodni

81

Krzewy żywopłotowe 100cm


KRZEWY I ROŚLINNOŚĆ OKRYWOWA

Lp.

Nazwa łacińska

Nazwa polska

Liczba szt.

Uwagi

K1

Amelanchier lamarckii

Świdośliwa kanadyjska

17

Egzemplarze o wysokości ok. 2m, wielopniowe lub pnie rozwidlone o obwodzie min 8cm

K2

Cornus alba 'Aurea'

Dereń biały

25

Wielkość pojemnika C5

K3

Cornus alba 'Sibirica' lub 'Siberian Pearls'

Dereń biały

25

Wielkość pojemnika C5

K4

Cornus alba 'Sibirica Variegata'

Dereń biały

63

Wielkość pojemnika C5

K5

Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'

Dereń świdwa

26

Wielkość pojemnika C5

K6

Cornus sericea 'Flaviramea'

Dereń rozłogowy

41

Wielkość pojemnika C5

K7

Cornus sericea 'Kelseyi'

Dereń rozłogowy

165

Wielkość pojemnika C5

K8

Cotoneaster bullatus

Irga pomarszczona

27

Wielkość pojemnika C5

K9

Cotoneaster dammeri 'Major'

Irga Dammera

704

Wielkość pojemnika C3

K10

Cotoneaster procumbens ‘Streib’s Findling’

Irga płożąca

228

Wielkość pojemnika C3

K11

Euonymus alatus 'Compactus'

Trzmielina oskrzydlona

63

Wielkość pojemnika C5

K12

Euonymus fortunei 'Coloratus'

Trzmielina Fortune’a

960

Wielkość pojemnika C3

K13

Euonymus fortunei 'Emerald'n'Gold'

Trzmielina Fortune’a

442

Wielkość pojemnika C3

K14

Euonymus fortunei 'Minimus'

Trzmielina Fortune’a

1778

Wielkość pojemnika P11

K15

Euonymus fortunei 'Silver Queen'

Trzmielina Fortune’a

24

Wielkość pojemnika C3

K16

Forsythia 'Maluch'

Forsycja

123

Wielkość pojemnika C5

K17

Forsythia x intermedia 'Golden Times'

Forsycja pośrednia

37

Wielkość pojemnika C5

K18

Lonicera pileata 'Moss Green'

Suchodrzew chiński

572

Wielkość pojemnika C3

K19

Mahonia aquifolium 'Smaragd'

Mahonia pospolita

49

Wielkość pojemnika C5

K20

Physocarpus opulifolius 'Diable d'Or'

Pęcherznica kalinolistna

24

Wielkość pojemnika C5

K21

Physocarpus opulifolius 'Diabolo'

Pęcherznica kalinolistna

25

Wielkość pojemnika C5

K22

Prunus pumila var. depressa

Śliwa karłowa odm. płożąca

297

Wielkość pojemnika C3

K23

Ribes sanguineum 'Atrorubens'

Porzeczka krwista

50

Wielkość pojemnika C5

K24

Salix purpurea 'Nana'

Wierzba purpurowa

34

Wymaga corocznego cięcia

Wielkość pojemnika C5K25

Sorbaria sorbifolia 'Sem'

Tawlina jarzębolistna

89

Wielkość pojemnika C5

K26

Stephanandra incisa 'Crispa'

Tawulec pogięty

328

Wielkość pojemnika C3

K27

Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'

Śnieguliczka Chenaulta

368

Wielkość pojemnika C3

K28

Weigela florida 'Alexandra'

Krzewuszka cudowna

89

Wielkość pojemnika C5PNĄCZA

Lp.

Nazwa łacińska

Nazwa polska

Liczba szt.

Uwagi

P1*

Clematis 'Purple Spider'

Powojnik

21

Wielkość pojemnika C2

Lonicera japonica 'Halliana'

Wiciokrzew japoński

22

Wielkość pojemnika C3

P2

Hedera helix

Bluszcz pospolity

151

Wielkość pojemnika C3

P3

Lonicera henryi

Wiciokrzew Henry’ego

101

Wielkość pojemnika C3

P4

Lonicera japonica 'Aureoreticulata'

Wiciokrzew japoński

49

Wielkość pojemnika C3

P5

Lonicera x tellmanniana

Wiciokrzew Tellmanna

40

Wielkość pojemnika C3


*Pnącza sadzone na przemian

BYLINY I TRAWY OZDOBNE

Lp.

Nazwa łacińska

Nazwa polska

Liczba szt.

Uwagi

B1*

Echinacea purpurea 'Fatal Attraction'

Jeżówka purpurowa

144

Wielkość pojemnika P13

25% mieszanki; 9 szt./ m2Echinacea 'Red Knee High'

Jeżówka

144

Wielkość pojemnika P13

25% mieszanki; 9 szt./ m2Pennisetum alopecuroides

Rozplenica japońska

155

Wymaga okrycia na zimę

Wielkość pojemnika P13;

50% mieszanki; 5 szt./ m2


B2

Hemerocallis 'Stella d'Oro'

Liliowiec ogrodowy

108

Wielkość pojemnika P13

9 szt./ m2Narcissus jonquilla

Narcyz żonkil

300

25 szt./ m2

B3

Lysimachia nummularia

Tojeść rozesłana

735

Wielkość pojemnika P13

B4*

Nepeta x faassenii

Kocimiętka Faassena

156

Wielkość pojemnika P13

35% mieszanki; 12 szt./ m2Salvia nemorosa ‘Ostfriesland’

Szałwia omszona

117

Wielkość pojemnika P13

35% mieszanki; 9 szt./ m2Stachys byzantina

Czyściec wełnisty

132

Wielkość pojemnika P13

30% mieszanki; 12 szt./ m2B5

Panicum virgatum 'Rotstrahlbush'

Proso rózgowate

167

Wielkość pojemnika P13

B6*

Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'

Rudbekia błyskotliwa

171

Wielkość pojemnika P13

30% mieszanki; 9 szt./ m2Achillea millefolium 'Terracota'

Krwawnik pospolity

171

Wielkość pojemnika P13

30% mieszanki; 9 szt./ m2Deschampsia caespitosa 'Goldschleier'

Śmiałek darniowy

125

Wielkość pojemnika P13

40% mieszanki; 5 szt./ m2B7

Spartina pectinata 'Aureomarginata'

Spartyna grzebieniasta

186

Wielkość pojemnika C3

B8

Tiarella cordifolia

Tiarella sercolistna

992

Wielkość pojemnika P13

B9

Tiarella wherryi

Tiarella Wherry’ego

1216

Wielkość pojemnika P13

B10

Waldsteinia ternata

Pragnia syberyjska

278

Wielkość pojemnika P13


* Mieszanka bylinowa- sadzić w formie „łąki kwietnej”
TRAWNIKI

Łączna powierzchnia trawników w granicy działki wynosi 145 m2.

Łączna powierzchnia trawników poza granicą działki (przy ulicy) wynosi 245 m2.
  1. PielęgnacjaPielęgnacja powykonawcza i odbiór projektu:

Pierwszy odbiór projektu od wykonawcy nastąpi po zakończeniu budowy. Ostateczny odbiór projektu nastąpi po 12 miesiącach od daty zakończenia budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia na swój koszt listy powstałych podczas prac z jego winy ubytków i uszkodzeń i przekazania jej na ręce osoby upoważnionej do odbioru projektu w ustalonych terminach po odbiorach prac.

Wszelkie ubytki i uszkodzenia związane z użyciem niewłaściwych materiałów i technik, które wystąpią w okresie pielęgnacji powykonawczej, zostaną usunięte na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowiąże się do określenia daty zakończenia usuwania usterek.

Operat pielęgnacyjny powinien być przygotowany przez wykonawcę przed ukończeniem nasadzeń i przedstawiony do opinii architekta krajobrazu nadzorującego wykonanie projektu. Odbiór projektu nastąpi po zatwierdzeniu operatu pielęgnacyjnego przygotowanego odpowiednio na okres 12 miesięcy od zakończenia nasadzeń i przedstawionego przez wykonawcę. Pielęgnacji podlegają wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego rośliny oraz wszystkie rośliny istniejące zachowane i zaadaptowane do projektu.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi operat pielęgnacyjny zawierający podstawowe czynności oraz zabiegi jakie należy wykonywać podczas pielęgnacji zieleni w pierwszym roku i kolejnych latach po posadzeniu roślin.

Pielęgnacja poszczególnych roślin rozpoczyna się od momentu ich posadzenia, okres pielęgnacji powykonawczej trwa nie mniej niż 36 miesięcy (3 lata) od dnia odbioru wykonanego projektu i zatwierdzenia operatu pielęgnacyjnego przygotowanego przez wykonawcę.

Uszkodzenia roślin:

Wszelkie ubytki i uszkodzenia, które wystąpią w okresie pielęgnacji powykonawczej zostaną usunięte na koszt Wykonawcy tak aby utrzymać wymagany efekt estetyczny nasadzeń.

 1. Układ komunikacyjny i nawierzchnie

  1. Nawierzchnie jezdne


Układ nawierzchni jezdnych w granicy opracowania obejmuje drogi dojazdowe oraz fragmenty podjazdów. Przewiduje się wykonanie podbudowy tych nawierzchni wg projektu drogowego.

Sposób układania nawierzchni jezdnej na gruncie rodzimym powinien odpowiadać przekrojom w projekcie drogowym.

Sposób układania nawierzchni jezdnej na stropie garażu powinien odpowiadać przekrojom w projekcie drogowym.

Na styku nawierzchni jezdnych z nawierzchnia pieszą (chodniki) oraz powierzchniami roślinnymi przewiduje się zastosowanie krawężników drogowych szerokości 15cm.


  1. Nawierzchnie piesze


 • Nawierzchnie piesze w części osiedlowej

Nawierzchnie piesze wewnątrz osiedla planuje się wykonać z kostki betonowej NARDO (SEMMELROCK) grubości 8cm w kolorze szarym. Ozdobne pasy należy wykonać ze szlachetnej kostki betonowej LA LINIA (SEMMELROCK) o wymiarach 20x30cm, grubości 8cm, w kolorze „antracytowy bazalt”.

Kostkę należy układać zgodnie z kierunkiem kreskowania na rysunku rzutu. Wzór ułożenia kostki wg rysunku detalu.

Obrzegowanie nawierzchni stanowić będzie krawężnik betonowy szary szer. 6cm, obniżony w stosunku do nawierzchni o 1-2cm.
 • Nawierzchnie piesze w części ogólnodostępnej (place przed budynkami R i W)

Nawierzchnie na placach przed budynkami R i W należy wykonać ze szlachetnej kostki betonowej LA LINIA (SEMMELROCK) o wymiarach 20x30cm, grubości 8cm, w kolorze „jasny granit”.

Kostkę należy układać zgodnie z kierunkiem kreskowania na rysunku rzutu. Wzór ułożenia kostki wg rysunku detalu.


 • Nawierzchnie piesze zewnętrzne (poza granicą opracowania)

Nawierzchnie piesze na zewnątrz osiedla planuje się wykonać z kostki betonowej 10x20cm w kolorze szarym, np. NARDO, SEMMELROCK.

Obrzegowanie nawierzchni stanowić będzie krawężnik betonowy szary szer. 6cm lub krawężnik drogowy szer. 15cm. Krawężnik powinien być obniżony w stosunku do nawierzchni o 1-2cm.


Marka referencyjna:

SEMMELROCK STEIN+DESIGN Sp. zo.o.

ul. 1 go Maja 6

PL-05-340 Kołbiel k. Warszawy

Tel. +48 / 25 / 756 21 00  1. Opaski drenażowe i powierzchnie „grysowane”


 • Wokół budynków, w miejscach gdzie elewacja budynku graniczy bezpośrednio z terenem nasadzeń roślinnych, przewiduje się założenie opaski grysowej z grysu granitowego o frakcji 8-16 mm, w kolorze jasno – szarym o miąższości warstwy ozdobnej 10cm. Warstwę rozsączającą stanowić będzie gruby piasek płukany, warstwa o miąższości 20-30cm. Obrzegowanie opasek drenażowych z grysu granitowego stanowić będą obrzeża betonowe grubości 6cm w kolorze szarym.

 • Powierzchnie pod ławkami na placu zabaw należy wykończyć grysem bazaltowym o frakcji 8-16 mm o miąższości warstwy ozdobnej 5-10 cm. Obrzegowanie tych powierzchni powinny stanowić obrzeża typu SlimBord wysokości 30cm (prod. GALAPRODUKT).

 • Ozdobne pasy w roślinności należy wykonać z grysu bazaltowego o frakcji 8-16 mm wg rys. detalu.


Marka referencyjna:

GALAPRODUKT SP. Z O.O.

ul.Gołaszyńska 8,10

PL-64-600 Oborniki Wielkopolskie

tel. (0 048 61) 296 72 95

fax. (0 048 61) 296 72 96

e-mail: biuro@galaprodukt.pl


 1. Elementy DFA i wyposażenia

  1. Ławki


 • Ławki z oparciem

Ławka nr kat. 04-03-02 (PUCZYŃSKI- mała architektura) dł: 200cm

Wersja ze stali czarnej malowanej proszkowo na kolor RAL 7022 oraz drewna egzotycznego tauari lakierowanego.

Ławki należy montować zgodnie ze wskazaniami producenta.Liczba łączna : 3 sztuki • Ławki bez oparcia

Ława nr kat. 13-02-48_02 (PUCZYŃSKI- mała architektura) dł: 200cm

Wersja ze stali czarnej malowanej proszkowo na kolor RAL 7022 oraz drewna egzotycznego tauari lakierowanego.

Ławki należy montować zgodnie ze wskazaniami producenta.Liczba łączna : 4 sztuki

Ława nr kat. 13-02-52 (PUCZYŃSKI- mała architektura)

Ławki montowane na murkach stanowiących ścianki donic, zlokalizowanych na placu przed budynkiem W. Układ oraz wymiary ławek wg rysunku detalu DD/T/EIV/PW/Z/2.

Wersja ze stali czarnej malowanej proszkowo na kolor RAL 7022 oraz drewna egzotycznego tauari lakierowanego.

Ławki należy montować zgodnie ze wskazaniami producenta.Liczba łączna : 6 sztuk

  1. Kosze na odpadki


Kosze na odpadki nr kat. 13-07-80_01 (PUCZYŃSKI- mała architektura)

Wersja ze stali czarnej malowanej proszkowo na kolor RAL 7022. Kosze z popielnicą.

Kosze należy montować zgodnie ze wskazaniami producenta.Liczba łączna : 11 sztuk


  1. Parkingi roweroweParkingi rowerowe nr kat. 03-11-01 (PUCZYŃSKI- mała architektura)

Stojaki – parkingi rowerowe wykonane ze stali nierdzewnej wg, zaleceń producenta.

Montaż powinien przebiegać ściśle według wskazań producenta.Liczba łączna : 8 sztuk
Marka referencyjna:

PUCZYŃSKI - MAŁA ARCHITEKTURA

05-800 Pruszków

ul. Robotnicza 31

e-mail: puczynski@puczynski.pl

Tel.: +48 22-758-66-93

+48 601-205-444

Fax: +48 22-758-63-76


  1. Donice z tworzywa sztucznego


Na podwórkach zlokalizowanych między budynkami zaprojektowano drzewa w donicach.

Donice należy wykonać z tworzywa sztucznego- laminat epoksydowy malowany żelkotem na kolor RAL 7022, z rantem szer. 5cm. Ścianki donic ocieplić polistyrenem ekstrudowanym grubości 5cm. Detal donic wg rys. DD/T/EIV/PW/Z/3.Liczba łączna : 15 sztuk
Marka referencyjna:

STONE PROJECT

ul. Rokicińska 454

92-601 Łódź

tel. /fax. 42 648 82 71

tel. kom. 604-567-545

www.stoneproject.pl


  1. Donice z betonu zbrojonego


Na placu przed budynkiem W zaprojektowano donice z betonu zbrojonego. Donice należy wykonać wg rys. DD/T/EIV/PW/Z/2.

Wykończenie donic wg projektu Architektury- analogiczne w stosunku do wykończenia murków terenowych. Zbrojenie donic wg projektu konstrukcji.


  1. Kraty pod drzewa


Kraty pod drzewa Platan 014123, Komserwis

Kraty lakierowane na kolor RAL 7022

Liczba łączna : 8 sztuk
Marka referencyjna:

KOMSERWIS Sp. z o.o.

ul. Wyspiańskiego 7, 32-540 Trzebinia

tel. +48 32 753 49 61

tel. +48 32 753 49 56

fax +48 32 753 49 60

email: info@komserwis.pl


 1. Elementy oświetlenia


Zakres projektu zieleni obejmuje oprawy oświetleniowe ściśle związane z zagospodarowanie terenu i elementami DFA .

Nie obejmuje on opraw oświetleniowych drogowych (latarni) oraz iluminacji zewnętrznej bryły budynków, które są precyzowane odpowiednio w projekcie Drogowym oraz projekcie Architektury. Liczbę opraw należy zweryfikować z projektem Architektury.

Poszczególne rodzaje opraw oraz ich rozmieszczenie oznaczono na rysunku: nr DD/T/EIV/PW/Z/1.1, 1.2, 1.3 i 1.4


 • Oprawy stojące: Bamboo square bollard 10640-C, LIGMAN; kolor RAL 7022; liczba opraw- 13 szt.

 • Oprawy montowane w ściankach betonowych donic, ścianach i murkach (mogą pokrywać się z oznaczonymi w projekcie architektury): Rado 2., nr kat. 40522, LIGMAN; kolor RAL 9006; liczba opraw- 75 szt.

 • Oprawy oświetleniowe typu light-up (podświetlenie drzew): Harrier inground uplight round dia 200mm 60044-A-N, LIGMAN; kolor RAL 7022; liczba opraw- 32 szt.


Marka referencyjna:

ES-SYSTEM S.A. O/Warszawa – oprawy oświetleniowe

ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa

tel. (22) 3346330-35

fax (22) 3346336

warszawa@essystem.pl
 1. Plac zabaw dla dzieci

  1. Nawierzchnia bezpieczna


Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw Wetpour 20 nr kat. 15220, Lars Laj

UWAGA! Kolor nawierzchni należy uzgodnić z projektantem pełniącym nadzór nad projektem – ostateczny kolor zostanie dobrany wg próbnika.

Powierzchnia- 25m2
Obrzegowanie nawierzchni na placu zabaw (nawierzchni bezpiecznej oraz fragmentu nawierzchni z kostki betonowej) stanowi krawężnik gumowy systemowy szerokości 5cm w kolorze szarym.
Marka referencyjna:
LARS LAJ POLSKA SP. Z O.O.

ul. Migdałowa 11

72-003 Dobra Szczecińska

tel.: 0-91 432 86 81 lub 0-91 311 37 67

fax: 0-91 311 30 39

  1. Ogrodzenie placu zabaw


Elementy ogrodzenia:

 • Słupki R-Fit 850, LEGI Polska

 • Krata prosta RL wys. 83cm, LEGI Polska

 • Furtka Vario L szer. 100cm, wys. 80cm, LEGI Polska

Ogrodzenie w kolorze RAL 7022

Długość ogrodzenia łącznie z furtką- ok. 31,5 mb


Marka referencyjna:

LEGI Polska Sp. z o.o.

ul. Piaskowa15 Karolina

05-300 Mińsk Mazowiecki

www.legi-polska.pl


  1. Elementy wyposażenia placu zabaw


Piaskownica nr kat. 10700, Lars Laj- 1 szt. Bujawka "Flaming"nr kat. 12221, Lars Laj, 1 szt.

Tablica z regulaminem placu zabaw "Yukon" nr kat. 14603, Lars Laj- 1 szt.

Marka referencyjna:
LARS LAJ POLSKA SP. Z O.O.

ul. Migdałowa 11

72-003 Dobra Szczecińska

tel.: 0-91 432 86 81 lub 0-91 311 37 67

fax: 0-91 311 30 39URBANDESIGN.PL


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna