Projekt budowlany obiekt : Wymiana zbiorników paliwowych na zbiornik o V = 60,0 m³ adresPobieranie 21.98 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar21.98 Kb.INWESTOR: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

ul. Pstrowskiego 28B

10-602 Olsztyn


PROJEKT


Budowlany
OBIEKT : Wymiana zbiorników paliwowych na zbiornik o V = 60,0 m³

ADRES : Olsztyn ul. Pstrowskiego 28B dz. nr 105-78/1
BRANZA : Konstrukcja
FAZA : Projekt budowlany

Projektował : inż. Adam W. Czyżewski

upr. bud. 102/79/OL

upr. bud. 337/94/OL

Opracował : mgr inż. Piotr Krysztul

Sprawdził : inż. Zdzisław Burgat

upr. bud. 23/77/OL


OLSZTYN - Czerwiec – 2007 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA


 1. Dokumenty formalno-prawne.
  1. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych nr 21/2007 znak OS.IV.7624-39/07 wydana przez Urząd Miasta Olsztyn Wydział Ochrony Środowiska z dnia 11.06.2007r.2. Opis techniczny
3. Część rysunkowa. Rysunki 1-4


 1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

 2. Posadowienie zbiornika paliwowego 1:50

 3. Płyta fundamentowa pod zbiornik paliwowy 1:50

 4. Kotwy i obejmy na zbiornik 1:50


4. Załącznik - karta katalogowa zbiornika

OPIS TECHNICZNY

do projektu wymiany 4 zbiorników paliwowych jednopłaszowych o pojemności 20m3 każdy na 1 zbiornik dwupłaszczowy zagłębiony z systemem

monitoringu o pojemności 60m3
1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.


  1. Zlecenie inwestora.

  2. Normy i przepisy budowlane.


2.0 PRZEZNACZENIE ZBIORNIKA

Zbiornik na paliwa zagłębiony przeznaczony jest do gromadzenia paliw płynnych do napędu samochodów osobowych i ciężarowych.

Poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia płyty pod zbiornik.
3.0 DANE OGÓŁNE

- wymiary zewn. zbiornika 3,10m x 13,45m

- pow. płyty pod zbiornik 41,69m2


 1. OPIS KONSTRUKCJNO – BUDOWLANY

Na zlecenie inwestora zaprojektowano wymianę czterech zbiorników jednopłaszszowych o łącznej pojemności V= 4x20=80m3 na jeden zbiornik dwupłaszczowy stalowy o pojemności 60,0 m3.

Płyta fundamentowa zbiornika żelbetowa krzyżowo-zbrojona z betonu B 20 zbrojona stalą A-0, A-III . W płycie fundamentowej zabetonować pręty kotwiące do mocowania obejm zbiornika. Dostęp do zbiornika studzienkami włazowymi w wykonanymi w wytwórni zbiorników.

Izolacja płyty dennej – geomembrana w systemie TEFOND HP TEGOLA POLONIA.

5.0 MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

Stal zbrojeniowa AIII, A-0 (St0S)

Beton B 10 i B 20
6.0 WYTYCZNE WYKONANIA WYMIANY ZBIORNIKA
- odkopanie i usunięcie istniejących zbiorników jednopłaszczowych,

- pogłębienie wykopu o ok. 0,5-0,8m

- wyrównanie podłoża gruntowego

- wykonanie podkładu pod płytę z betonu B 15 gr. 15 cm

- płytę pod zbiornik wykonać zgodnie z rysunkami; w otwartym wykopie (poziom wód gruntowych poniżej poziomu dna zbiornika) na przygotowanym podłożu;

- w czasie betonowania stosować wibrowanie;

- całość konstrukcji pozostawić w deskowaniu na okres 3 tygodni w tym czasie pielęgnować beton przez polewanie wodą;

- po rozebraniu deskowań płyty wykonać izolację zewnętrzną,

- po robotach izolacyjnych zamontować zbiornik;

- zbiornik obsypać gruntem rodzimym z ubiciem warstwami grubości do 30cm.


7.0 OBSŁUGA ZBIORNIKA

Obsługę zbiornika wykonywać według wytycznych dostawcy.

Naprawy i konserwację wewnątrz zbiornika powierzać specjalistycznym firmom.
8.0 OCHRONA ŚRODOWISKA
W rejonie wymiany zbiorników ( istniejąca stacja paliw ) znajduje się kanalizacja deszczowa z separatorem podczyszczający wody opadowe kierowane do sieci kanalizacji deszczowej miejskiej.

Projektowany nowy zbiornik spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra gospodarki z dn. 21.11. 2005 r.( Dz. U. Nr 243 poz. 2063 z 2005r.)


9.0 UWAGI KOŃCOWE
Wszystkie roboty budowlano-montażowe i odbiór robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

 1. Stosować materiały budowlane posiadające Świadectwo ITB dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

 1. Prowadzenie robót budowlanych i instalacyjnych powierzyć osobom

posiadającym stosowne uprawnienia.

 1. Podczas realizacji robót należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny

pracy.

Projektant : inż. Adam. W. Czyżewski

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna