Projekt rozporządzenie ministra gospodarki morskiej I żeglugi śRÓDLĄdowej1Pobieranie 74.76 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar74.76 Kb.
PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia …………………… 2016 r.w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222), zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej polskiej, z wyłączeniem obszarów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222), zwanej dalej „ustawą”:

1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich,

2) szczegółowe warunki wykonywania tego rybołówstwa, w tym:

a) rodzaj, liczbę i konstrukcję narzędzi połowowych, które mogą być używane,

b) sposób prowadzenia połowów,

c) sposób postępowania w przypadku połowu oznakowanych ryb pochodzących z zarybiania obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,

d) wielkość dopuszczalnego przyłowu oraz gatunki organizmów morskich, których przyłów podlega obowiązkowi zgłoszenia do okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego,

e) szczegółowy sposób oznakowania narzędzi połowowych,

f) miejsca i czas dokonywania wyładunku określonych gatunków organizmów morskich.

– w zakresie nieobjętym przepisami Unii Europejskiej.


§ 2. 1. Ustanawia się wymiary ochronne dla następujących gatunków ryb:

 1. certy (Vimba vimba) – 30 cm;

 2. leszcza (Abramis brama) – 40 cm;

 3. miętusa (Lota lota) – 40 cm;

 4. okonia (Perca fluviatilis) – 17 cm;

 5. płoci (Rutilus rutilus) – 20 cm;

 6. sandacza (Stizostedion lucioperca) – 45 cm;

 7. siei (Coregonus lavaretus) – 40 cm;

 8. szczupaka (Esox lucius) – 45 cm;

 9. węgorza (Anguilla anguilla) – 50 cm;

 10. węgorzycy (Zoarces viviparus) – 28 cm;

 11. zimnicy (Limanda limanda) – 25 cm.

2. Pomiaru długości ryb, o których mowa w ust. 1, ustala się, mierząc długość ryby, w stanie świeżym, od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej.
§ 3.1. Ustanawia się okresy ochronne dla następujących gatunków ryb:

1) łososia i troci w terminie od dnia 15 września do dnia 15 listopada w pasie wód o szerokości 4 Mm od brzegu;

2) sandacza w terminie od dnia:

a) 25 marca do dnia 10 maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40'00" długości geograficznej wschodniej,

b) 10 kwietnia do dnia 31 maja na obszarze wód pomiędzy południkami 16°40'00" a 19°21'00" długości geograficznej wschodniej,

c) 20 kwietnia do dnia 10 czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19°21'00" długości geograficznej wschodniej;

3) ryb z rodziny dobijakowatych w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września, z wyłączeniem prowadzenia połowów za pomocą włoczka żywicowego, o którym mowa w § 4 ust. 2, w pasie wód o szerokości 2 Mm od brzegu, przez statki rybackie o długości do 12m.;

4) jesiotra ostronosego w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia ;

5) węgorza w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 15 lipca;

6) siei w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia oraz od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia.


§ 4. 1. Dopuszcza się stosowanie następujących rodzajów narzędzi połowowych:

1) ciągnione lub włóczone, w tym:

a) niewody duńskie (SDN) lub niewody dobrzeżne (SB),

b) włoki denne (OTB),

c) włoki pelagiczne (OTM),

d) tuki denne (PTB),

e) tuki pelagiczne (PTM);

2) usidlające lub oplątujące, w tym:

a) wontony (GNS),

b) mance (GNS),

c) nety(GNS),

d) drygawice (GTR);

3) pułapkowe, w tym:

a) niewody stawne (FPO),

b) żaki (FPO),

c) mieroża (FPO);

d) klatki do połowu dorsza (FPO)

4) haczykowe, w tym:

a) wędy ręczne (LHP) lub zmechanizowane (LHM),

b) wędy ciągnione(LTL),

c) sznury haczykowe stawne (LLS),

d) sznury haczykowe dryfujące – takle (LLD).

2. Przy prowadzeniu w pasie wód o szerokości 2 Mm połowów organizmów morskich przeznaczonych do użycia jako przynęta przy wykonywaniu rybołówstwa komercyjnego dopuszcza się stosowanie włoczka żywcowego (MIS) o długości nie większej niż 5 m między środkowym punktem nadbory a sznurówką worka włoka.
§ 5. Do prowadzenia połowów ryb niżej wymienionych gatunków ustanawia się następujące, najmniejsze rozmiary prześwitu oczka narzędzi połowowych w milimetrach:

Gatunek

Rozmiar prześwitu oczka (mm)

troć

157

leszcz

120

sandacz, sieja lub szczupak

110

płoć lub okoń

60

węgorz

40


§ 6. 1. Długość zestawu sieci mierzona wzdłuż nadbory nie może przekroczyć dla:

1) wontonów lub drygawic – 500 m;

2) manc – 300 m.

2. Długość:

1) pojedynczego wontonu lub mancy nie może przekroczyć 50 m;

2) pojedynczej nety służącej do połowów płastug nie może przekroczyć 75 m.

3. W przypadku stosowania takli:

1) ilość haczyków użytych do połowu nie może przekraczać 2000 sztuk;

2) ilość haczyków zapasowych znajdujących się na statku rybackim nie może przekroczyć 200 sztuk.
§ 7. Przy prowadzeniu połowów śledzi długość skrzydła naprowadzającego niewodu stawnego nie może przekroczyć 600 m.
§ 8. 1. Odległości boczne i frontalne pomiędzy zestawami narzędzi połowowych usidlających, oplątujących, pułapkowych lub haczykowych nie mogą być mniejsze niż 100 m.

2. Odległości boczne i frontalne pomiędzy zestawami:

1) takli – nie mogą być mniejsze niż 500 m;

2) manc – nie mogą być mniejsze niż 50 m.


§ 9. 1. Wykonywanie rybołówstwa komercyjnego przy użyciu statków rybackich o długości całkowitej równej lub większej 12 m przy użyciu narzędzi połowowych włóczonych lub ciągnionych prowadzi się w pasie wód o szerokości:

1) powyżej 6 Mm od brzegu - od zachodniej granicy państwa do południka 18°00;

2) powyżej 3 Mm od brzegu - od południka 18°00 do Ujścia Wisły;

3) powyżej 4 Mm od brzegu - od Ujścia Wisły do wschodniej granicy państwa.

2. Połowy ryb z rodziny dobijakowatych prowadzi się z przeznaczeniem na przynętę przy wykonywaniu rybołówstwa komercyjnego przez dany statek rybacki.

§ 10. Wystawione narzędzia połowowe usidlające, oplątujące, pułapkowe i haczykowe, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, z późn. zm.), należy wybierać co najmniej raz na 48 godzin.
§ 11. Przy wykonywaniu rybołówstwa komercyjnego na obszarze morza terytorialnego oraz Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej niedozwolone jest używanie:

1) narzędzi połowowych ciągnionych lub włóczonych jednocześnie z narzędziami połowowymi usidlającymi, oplątującymi, pułapkowymi lub haczykowymi, z wyjątkiem sznurów haczykowych stawnych;

2) niewodów stawnych jednocześnie z mancami, wontonami lub netami.
§ 12. Połowy przy użyciu takli mogą być prowadzone w pasie wód o szerokości 4 Mm od linii brzegu.
§ 13. 1. Połowy przy użyciu narzędzi połowowych ciągnionych lub włóczonych prowadzi się w odległości większej niż 150 m od narzędzi połowowych usidlających, oplątujących, pułapkowych lub haczykowych

2. Narzędzia połowowe ciągnione lub włóczone wydaje się przed innym statkiem znajdującym się na tym samym kursie w odległości większej niż 1.000 m.

3. Pomiędzy statkami rybackimi trałującymi równolegle albo statkami rybackimi których kursy przecinają się zachowuje się taką odległość, aby jeden statek nie zaczepił o narzędzia połowowe drugiego statku.
§ 14. Prowadzenie połowów w tukę odbywa się przy jednoczesnym użyciu dwóch statków rybackich różniących się między sobą długością całkowitą o nie więcej niż 5 m.
§ 15. Jeżeli na kursie statku rybackiego znajdują się takle, dokłada się wszelkich starań w celu ich ominięcia, a gdy jest to niemożliwe, podnosi się je na dziobie statku rybackiego, przecina, a następnie zawiązuje starannie za rufą.
§ 16. Po zakończeniu połowów w danym rejsie połowowym nie pozostawia się na łowisku elementów narzędzi połowowych lub elementów oznakowania narzędzi połowowych.
§ 17. Podczas jednego rejsu połowowego armator statku rybackiego prowadzi połowy dorszy lub śledzi, lub szprotów na podobszarach Morza Bałtyckiego:

1) 25 – 322 albo

2) 22 – 242).
§ 18. 1. Armatorzy statków rybackich, dla których w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na dany statek rybacki, nie została określona kwota połowowa:

1) dorsza lub

2) łososia lub

3) śledzia w podobszarach 22-242) Morza Bałtyckiego, zwanego dalej śledziem zachodnim” lub

4) śledzia w podobszarach 25–27, 28.2, 29 i 322) Morza Bałtyckiego, zwanego dalej „śledziem centralnym” lub

5) szprota

– raportują przyłowy tego gatunku w ramach kwoty połowowej wyodrębnionej dla tego gatunku na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy, do wysokości określonej dla danego gatunku w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 ustawy, zwanych dalej „przepisami o podziale kwot”;

2. W przypadku wyczerpania kwoty połowowej dorsza lub łososia lub śledzia zachodniego lub śledzia centralnego lub szprota wyodrębnionej na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy armatorzy, o których mowa w ust. 1, nie prowadzą połowów danego gatunku, którego wyodrębniona kwota połowowa została wyczerpana.


§ 19. 1. W przypadku dokonania połowu oznakowanych ryb pochodzących z zarybiania obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej armator statku rybackiego przesyła do ministra właściwego do spraw rybołówstwa znaczek oraz następujące informacje dotyczące znakowanej ryby:

 1. miejsce złowienia ryby,

 2. długość ryby z dokładnością do 1 cm, w przypadku:

  1. ryb łososiowatych od końca zamkniętego pyska do końca najkrótszych promieni w płetwie ogonowej,

  2. ryb innych niż łososiowate od końca zamkniętego pyska do końca najdłuższych promieni płetwy ogonowej;

 3. masę ryby.

2. Do znaczka i informacji, o których mowa w ust. 1, dołącza się w miarę możliwości dokumentację fotograficzną oraz łuski pobrane ze znakowanej ryby, przy czym łuski pobiera się:

 1. z ryb łososiowatych z miejsc ponad linią boczną, między płetwą grzbietową a płetwą tłuszczową;

 2. z ryb innych niż łososiowate z miejsc ponad linią boczną, na wysokości środka płetwy grzbietowej.


§ 20. 1. Przy prowadzeniu ukierunkowanych połowów okoni i płoci narzędziami ciągnionymi jest dozwolone zatrzymanie przyłowu certy, leszcza, sandacza, siei lub szczupaka.

2. Przyłów gatunków wymienionych w ust. 1, oraz gatunków objętych obowiązkiem wyładunkowym który nastąpił w danej operacji połowowej, nie może przekroczyć łącznie 20% masy okoni i płoci, będących celem połowów ukierunkowanych.

3. Jeżeli po wybraniu narzędzia połowowego stwierdzi się, że ilość ryb z gatunków niebędących celem połowów ukierunkowanych przekracza dopuszczalną wielkość przyłowu określonego w ust. 2, należy natychmiast zaprzestać używania tego narzędzia połowowego lub zmienić łowisko.

4. Przez zmianę łowiska rozumie się zmianę głębokości trałowania o 20 m.


§ 21. W przypadku wystąpienia w przyłowie:

 1. jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus),

 2. parposza (Alosa fallax),

 3. minoga morskiego (Petromyzon marinus)

– należy niezwłocznie uwolnić go do morza oraz wpisać przyłów do dziennika połowowego albo miesięcznego raportu połowowego oraz zgłosić ten fakt do okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego ze względu na port macierzysty statku rybackiego, przy użyciu którego dokonano przyłowu. .
§ 22. Niewody duńskie lub dobrzeżne używane do połowów na obszarze morza terytorialnego oraz Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej oznacza się w następujący sposób:

1) matnię niewodu:

a) pływakiem koloru czerwonego o średnicy nie mniejszej niż 30 cm w porze dziennej,

b) bojką świetlną ze światłem białym umieszczonym na wysokości co najmniej 30 cm nad powierzchnią wody -przy złej widoczności oraz w porze nocnej;

2) skrzydła niewodu:

a) pływakiem koloru czerwonego o średnicy nie mniejszej niż 30 cm - w porze dziennej,

b) bojką świetlną ze światłem białym umieszczonym na wysokości co najmniej 30 cm nad powierzchnią wody - przy złej widoczności oraz w porze nocnej

– umieszczonymi w połowie długości skrzydeł.


§ 23. 1. Narzędzia połowowe usidlające, oplątujące, pułapkowe oraz haczykowe używane do połowów na obszarze morza terytorialnego oraz Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej oznacza się w następujący sposób:

1) na końcu zestawu w sektorze zachodnim, licząc od południa poprzez zachód i obejmując północ, mocuje się bojkę z tyczką zaopatrzoną w 2 chorągiewki oraz 2 pasy taśmy odblaskowej;

2) na końcu zestawu w sektorze wschodnim, licząc od północy poprzez wschód i obejmując południe, mocuje się bojkę z tyczką zaopatrzoną w chorągiewkę oraz pas taśmy odblaskowej;

3) zestaw wystawiony przy powierzchni wody na tyczce bojki znakuje się dodatkowo, mocując znak topowy z pasem taśmy odblaskowej lub reflektorem radarowym;

4) zestaw wystawiony przy powierzchni wody w porze nocnej, z wyłączeniem manc służących do połowu śledzia, na tyczce bojki przymocowanej w:

a) sektorze zachodnim zestawu znakuje się dodatkowo, mocując 2 latarnie,

b) sektorze wschodnim zestawu znakuje się dodatkowo, mocując latarnię;

5) do zestawu, którego długość przekracza 1 Mm, mocuje się dodatkowo w równych odstępach nie większych niż 1 Mm bojki pośrednie z tyczką zaopatrzoną w chorągiewkę oraz pas taśmy odblaskowej, a jeżeli zestaw jest wystawiony przy powierzchni wody w porze nocnej, do tyczek bojek pośrednich mocuje się dodatkowo latarnię;

6) zestaw wystawiony przy dnie w wodach o małej głębokości oznacza się w sposób określony dla zestawu wystawionego przy powierzchni wody;

7) do każdego końca zestawu takli mocuje się bojkę z tyczką zaopatrzoną w chorągiewkę, pas taśmy odblaskowej oraz, w porze nocnej, w latarnię; jeżeli zestaw takli jest przymocowany jednym końcem do statku rybackiego dryfującego wraz z zestawem, oznakowanie tego końca nie jest obowiązkowe;

8) do każdego końca zestawu sznurów haczykowych mocuje się bojkę z tyczką zaopatrzoną w 2 chorągiewki, a ponadto do zestawu przymocowuje się w odstępach co 500 haków bojki pośrednie z tyczką zaopatrzoną w chorągiewkę;

9) do każdego końca niewodu stawnego służącego do połowu śledzia oraz po jego obu stronach mocuje się w odstępach nie mniejszych niż 75 m bojki z tyczką zaopatrzoną w 3 chorągiewki, 2 pasy taśmy odblaskowej oraz reflektor radarowy;

10) do każdej bojki z tyczką oznaczającą narzędzia połowowe usidlające, oplątujące, pułapkowe oraz haczykowe używane, na obszarach w których dozwolone jest używanie narzędzi połowowych ciągnionych lub włóczonych, mocuje się reflektor radarowy.

2. Określa się warunki, jakie powinny spełniać elementy oznakowania narzędzi połowowych, o których mowa w ust. 1:

1) chorągiewki mają kształt prostokąta o długości boku nie mniejszej niż 40 cm;

2) chorągiewki mocuje się do tyczki bojki dłuższym bokiem;

3) chorągiewki mocuje się do tyczki bojki w odległości nie mniejszej niż 80 cm od powierzchni wody;

4) chorągiewki mocuje się do tyczki bojki, zachowując pomiędzy nimi odległość nie mniejszą niż 20 cm jeżeli do tyczki bojki mają być przymocowane 2 chorągiewki;

5) chorągiewki użyte do oznakowania tego samego zestawu mają jednakowe wymiary;

6) chorągiewki użyte do oznakowania końców tego samego zestawu są takiego samego koloru;

7) chorągiewki bojek przymocowanych do zestawu wystawionego przy powierzchni wody są koloru czerwonego;

8) chorągiewki bojek przymocowanych do zestawu wystawionego przy dnie są koloru czarnego;

9) chorągiewki bojek pośrednich, o których mowa w ust. 1 pkt 5, są koloru białego;

10) pas taśmy odblaskowej ma szerokość co najmniej 6 cm;

11) znak topowy oraz reflektor radarowy ma kształt kuli o średnicy co najmniej 25 cm;

12) bojki oraz znaki topowe nie mogą być koloru czerwonego i zielonego;

13) długość linki, za pomocą której bojka jest przymocowana do zestawu wystawionego przy dnie, nie może przekraczać 1,5-krotności głębokości wody w miejscu wystawienia narzędzia połowowego;

14) linkę, o której mowa w pkt 13, wykonuje się z tworzywa samotonącego albo obciąża;

15) latarnia świeci światłem błyskowym koloru żółtego o częstotliwości błysk co 5 sekund (F 1 Y 5s), które jest widoczne z odległości nie mniejszej niż 2 Mm;

16) echo reflektora radarowego jest odbierane z odległości nie mniejszej niż 2 Mm.


§ 24. Narzędzia połowowe oznacza się oznaką rybacką:

1) ciągnione lub włóczone:

a) na deskach trałowych i orczykach lub

b) na prawym skraju nadbory lub na tulejce zaciskowej, poprzez przymocowanie identyfikatora z oznaką rybacką;

2) usidlające lub oplątujące – na skrajnych pływakach każdej sieci i wszystkich bojkach;

3) pułapkowe – na skrajnych tyczkach lub bojkach, a mieroże na górnej części kabłąka;

4) haczykowe – na pływakach i wszystkich bojkach.
§ 25. Jeżeli na pokładzie statku rybackiego znajdują się dorsze w ilości większej niż 750 kg - wyładunku dorszy dokonuje się w portach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 26. 1. W przypadku prowadzenia połowów ryb niesortowanych, wyładunku dokonuje się w portach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Kapitan statku rybackiego o długości całkowitej powyżej 12 m, na co najmniej 1 godzinę przed przewidywaną godziną przybycia do portu, zgłasza zamiar wyładunku ryb niesortowanych do Centrum Monitorowania Rybołówstwem podając następujące informacje:

1) oznakę rybacką i nazwę statku rybackiego, jeżeli została nadana;

2) nazwę portu przeznaczenia;

3) daty rejsu połowowego oraz obszary połowowe, na których dokonywano połowów;

4) przewidywaną datę i godzinę przybycia do portu

5) zapisaną w dzienniku połowowym przewidywaną ilość poszczególnych gatunków organizmów morskich.
§ 27.  1. Do przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w:

1) art. 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 i

2) art. 28 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady (WE) nr 1224/2009”

– jest właściwe Centrum Monitorowania Rybołówstwa.2. Powiadomienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 przekazuje się najpóźniej na godzinę przed przewidywaną godziną przybycia statku rybackiego do portu.
§ 28. W przypadku zagubienia narzędzia połowowego, kapitan statku rybackiego dokonuje najpóźniej w dniu zakończenia rejsu połowowego, podczas którego doszło do zdarzenia, zgłoszenia tego faktu okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego właściwemu ze względu na miejsce zagubienia tych narzędzi, wskazując dane określone w art. 48 ust 3 rozporządzeniem Rady (WE) nr 1224/2009.
§ 29. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 22, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ

I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowe z dnia …………………2016 r. (poz. ....)

Załącznik nr 1 
LISTA PORTÓW, W KTÓRYCH NALEŻY DOKONAĆ WYŁADUNKU DORSZY, W PRZYPADKU GDY NA STATKU RYBACKIM ZNAJDUJĄ SIĘ DORSZE W ILOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 750 KILOGRAMÓW ŻYWEJ WAGI


 1. Chłopy

 2. Darłowo

 3. Dziwnów

 4. Gdańsk (nabrzeże Pleniewo)

 5. Hel

 6. Jastarnia

 7. Kołobrzeg

 8. Krynica Morska (przystań morska)

 9. Łeba

 10. Mrzeżyno

 11. Świnoujście

 12. Ustka

 13. Władysławowo


Załącznik nr 2 
LISTA PORTÓW, W KTÓRYCH DOKONUJE SIĘ WYŁADUNKU RYB NIESORTOWANYCH


 1. Darłowo

 2. Dziwnów

 3. Gdynia

 4. Hel

 5. Kołobrzeg

 6. Mrzeżyno

 7. Świnoujście

 8. Ustka

 9. Władysławowo

 10. Jastarnia1)Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rybołówstwo na podstawie § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz.1909 i 2091).

2) Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z  dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i  Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i  uchylającego rozporządzenie (WE) 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, z późn. zm.).©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna