Projekt rozporządzenie rady ministróW z dnia r w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji WywiaduPobieranie 12.75 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar12.75 Kb.
projekt
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia ……………………………… 2008 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
Na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu ustala się na 3,81.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 128, poz. 820).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

PREZES RADY MINISTRÓW

UZASADNIENIE
Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego
w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.).

Projektowany akt prawny przewiduje wzrost wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu o 0,41 punktu


w stosunku do dotychczasowej wielkości tj. z 3,40 do 3,81. Celem przedmiotowej regulacji jest wyłącznie formalne dostosowanie aktualnego wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu do przewidzianych
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 środków na uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Należy zauważyć, że podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy Agencji Wywiadu


z jednej strony stanowić będzie dodatkowy czynnik zachęcający osoby o wysokich kwalifikacjach (pożądanym wykształceniu kierunkowym) do podejmowania służby
w Agencji Wywiadu, z drugiej zaś strony pozytywnie wpłynie na zwiększenie zaangażowania funkcjonariuszy aktualnie pełniących służbę w Agencji Wywiadu w wykonywanie powierzonych im zadań służbowych. Zadania te wymagają bowiem niejednokrotnie od realizujących je funkcjonariuszy posiadania specjalistycznej wiedzy, szczególnych umiejętności i wyjątkowych predyspozycji psychofizycznych.

Wzrost uposażeń funkcjonariuszy Agencji Wywiadu przyczyni się niewątpliwie do jeszcze bardziej efektywnego realizowania ustawowych zadań Agencji Wywiadu, związanych z ochroną bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, co ma szczególne znaczenie w kontekście rosnących wymagań stawianych przed Agencją Wywiadu.

Powyższy projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Agencji Wywiadu, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
Projektowany akt normatywny oddziaływuje bezpośrednio wyłącznie na sytuację prawną funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Z uwagi na zakres podmiotowy i przedmiotowy regulacji nie jest wymagane przeprowadzenie jakichkolwiek konsultacji społecznych projektu.

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie w żaden sposób na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sytuację i rozwój regionalny. Nie wpłynie także w negatywny sposób na ograniczanie uznaniowości w działaniu organów administracji publicznej oraz upraszczanie stosowanych procedur.

Proponowany w projekcie wzrost wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu o 0,41 punktu


w stosunku do dotychczasowej wielkości, tj. z 3,40 do 3,81, stanowić będzie podstawę prawną do wydatkowania kwoty w wysokości 72.012.000 PLN, przewidzianej w projekcie budżetu na 2009 r. w ramach środków finansowych przeznaczonych na uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu. W porównaniu do kwoty przewidzianej na analogiczny cel w budżecie Agencji Wywiadu na 2008 r. nastąpił wzrost tych środków o 9.009.000 PLN. Należy zauważyć, iż kwota ta obejmuje również kwotę w wysokości 1.260.000 PLN, o którą nastąpiłby w 2009 r. wzrost środków przeznaczonych na uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu wyłącznie z uwagi na przewidziany w projekcie ustawy budżetowej na ten rok prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

Projektowany akt normatywny nie wpłynie na budżety jednostek samorządu terytorialnego.Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273,
poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 11,
poz. 59.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna