Projekt uchwała nr rady miejskiej w dąbrowie górniczej z dnia w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa GórniczaPobieranie 22.97 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar22.97 Kb.
PROJEKT

UCHWAŁA NR ..............

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

z dnia ..............................
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t. z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2013.856 j.t. z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii z siedzibą w Będzinie, działających na obszarze gminy organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz działających na obszarze gminy dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, a także po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami miasta Dąbrowa Górnicza, o których mowa w Uchwale nr XXXIX/814/14


Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 03.09.2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Dąbrowa Górnicza (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4632),
na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej

uchwala:
§ 1
Prowadzić działania związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez ustalenie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Pasternak

ZAŁĄCZNIK

do Uchwały Nr……………….

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia……………………

PROGRAM

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza
Rozdział 1

Cel i zadania programu
§ 1

Celem programu jest:


 1. Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez wykonywanie zabiegów sterylizacji/kastracji, usypianie ślepych miotów zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz prowadzenie działań edukacyjnych w tym zakresie.

 2. Sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi poprzez ich odławianie, zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt, dokarmianie wolno żyjących kotów, zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz prowadzenie działań edukacyjnych w tym zakresie.


Rozdział 2

Realizacja programu
§ 2

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca

w schronisku dla zwierząt
Bezdomnym zwierzętom, w szczególności psom i kotom, które zostały odłowione na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, zapewnia się miejsca w schronisku dla zwierząt, z którym Gmina Dąbrowa Górnicza posiada aktualnie zawartą umowę na świadczenie usług w tym zakresie.

.

§ 3Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie


 1. Gmina Dąbrowa Górnicza, w ramach umowy z lecznicą weterynaryjną, obejmuje opieką wolno żyjące koty poprzez wydawanie karmy karmicielom kotów, a także wykonywanie sterylizacji, kastracji oraz innych zabiegów.

 2. Dokarmianiem zostają objęte wolno żyjące koty, które zostały poddane sterylizacji bądź kastracji.

 3. Adres lecznicy weterynaryjnej, która w imieniu Gminy Dąbrowa Górnicza zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami, publikuje się na stronie internetowej miasta oraz w prasie lokalnej.


§ 4

Odławianie bezdomnych zwierząt


 1. Gmina Dąbrowa Górnicza zapewnia odławianie bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów, poprzez posiadanie aktualnie zawartej umowy z podmiotem świadczącym usługi
  w tym zakresie.

 2. Interwencje podmiotu, o którym mowa w § 4 ust. 1, podejmowane są całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, na podstawie zgłoszeń wpływających do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub do Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotychczas przebywało, a w szczególności zwierząt chorych, rannych w wypadkach drogowych lub innych okolicznościach, a także powodujących zagrożenie bezpieczeństwa człowieka lub innych zwierząt.

 3. Odławianie zwierząt jest prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu nie stwarzającego zagrożenia dla ich życia i zdrowia, który nie zadaje im cierpienia oraz nie wywołuje niepotrzebnego stresu.

 4. Transport zwierząt odbywa się zgodnie z przepisami odrębnymi.


§ 5

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
W ramach umowy zawartej przez Gminę ze schroniskiem dla zwierząt podmiot ten zapewnia wykonywanie zabiegów kastracji oraz sterylizacji psów i kotów, które zostały dostarczone z terenu Gminy Dąbrowa Górnicza. Zabiegi te wykonywane są przez lekarza weterynarii zgodnie z procedurą postępowania przyjętą przez schronisko.
§ 6

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt


 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje się poprzez comiesięczne publikowanie na stronie internetowej miasta fotografii psów i kotów, które zostały odłowione na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza i odwiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

 2. W ramach umów, które Gmina zawarła z podmiotem odławiającym bezdomne zwierzęta oraz schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, podmioty te mają możliwość przekazywania zwierząt osobom zainteresowanym ich adopcją.

 3. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej zapewnia pomoc w odnalezieniu psa lub kota poprzez udzielanie informacji związanych z aktualnie wpływającymi do Wydziału zgłoszeniami, które dotyczą błąkających się na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza zwierząt.

 4. Gmina Dąbrowa Górnicza, we współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, prowadzi działania edukacyjne w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania oraz adopcji zwierząt bezdomnych.


§ 7

Usypianie ślepych miotów


 1. Gmina Dąbrowa Górnicza zapewnia humanitarne wykonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów w szczególności psów i kotów. Zabiegi te przeprowadzane są jedynie w wyjątkowych przypadkach, wykluczających możliwość przeżycia zwierząt.

 2. W ramach umowy zawartej przez Gminę ze schroniskiem dla zwierząt podmiot ten zapewnia wykonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów psów i kotów, które zostały dostarczone z terenu Gminy Dąbrowa Górnicza. Zabiegi te wykonywane są przez lekarza weterynarii zgodnie z procedurą postępowania przyjętą przez schronisko.

 3. W ramach umowy zawartej przez Gminę z lecznicą weterynaryjną podmiot ten zapewnia wykonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów wolno żyjących kotów.


§ 8

Zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich
Bezdomne zwierzęta gospodarskie lub zwierzęta gospodarskie odebrane w trybie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza dotychczasowemu właścicielowi lub opiekunowi, przekazywane będą właścicielowi gospodarstwa rolnego przy ul. Przelotowej 126 w Dąbrowie Górniczej, na podstawie zawartej umowy
na świadczenie usług w tym zakresie.
§ 9

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt


 1. Gmina Dąbrowa Górnicza obejmuje całodobową opieką weterynaryjną bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty, które zostały ranne w wyniku zdarzeń drogowych mających miejsce w granicach administracyjnych Gminy.

 2. W ramach umowy zawartej przez Gminę z podmiotem świadczącym usługi w zakresie odławiania zwierząt, podmiot ten zapewnia całodobową dyspozycyjność przez 7 dni w tygodniu, bezpieczne i humanitarne warunki odławiania i transportu zwierząt (w tym zwierząt rannych w wypadkach drogowych i innych okolicznościach).

 3. W ramach umowy zawartej przez Gminę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, podmiot ten zapewnia całodobowe przyjmowanie psów i kotów z terenu Gminy Dąbrowa Górnicza, kompleksową opiekę weterynaryjną w ścisłej współpracy z lekarzem weterynarii (w tym udzielanie pomocy zwierzętom rannym w wypadkach drogowych i innych okolicznościach).


Rozdział 3

Finansowanie programu
§ 10
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” zabezpieczone są w budżecie Gminy Dąbrowa Górnicza na 2015 rok – Uchwała nr III/35/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2015 - w wysokości 851.516,00 zł.
§ 11
Środki finansowe wydatkowane są poprzez zlecenie świadczenia usług zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.2013.907 j.t. z późn. zm.).


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna