Projekt umowy umowa nrPobieranie 32.73 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar32.73 Kb.
Projekt umowy

UMOWA NR ....................

Zawarta dnia ….............. 2014 roku we Wrocławiu pomiędzy:Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem Nauk o Ziemi i kształtowania Środowiska z siedzibą we 50-137 Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408)

reprezentowanym przez:

Prof, dr hab. Adama Jezierskiego - Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Wrocławskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

zwanym dalej „Zamawiającym”

a
……………………………………………….zwaną w dalszej części „Wykonawcą”


§ 1

Oświadczenia

 1. Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.907, ze zmianami).

 2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust.1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy. Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w niniejszej umowie.§ 2

Przedmiot umowy


 1. Zamawiający powierza Wykonawcy:

Wykonanie zadania: Konfiguracja bazy emisyjnej na potrzeby modelowania z wykorzystaniem WRF-Chem oraz Opracowanie czasowych profili emisji zwane dalej „Dziełem", a Wykonawca zobowiązuje się Dzieło wykonać.

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dzieło w zakresie zgodnym ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz Ofertą z dnia 25.06.2014 stanowiącą Załącznik nr 2 w terminie do 31.03.2015r

 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy zgodnie z:

  1. warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa;

  2. warunkami określonymi w Umowie;

  3. zasadami rzetelnej wiedzy§ 3

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. Starannego i terminowego realizowania obowiązków określonych w niniejszej umowie.

 2. Pisemnego informowania Zamawiającego o zagrożeniach dla terminowej realizacji Umowy.

 3. Realizacji niniejszej umowy przy pomocy następujących osób spełniających wymagania postawione w SIWZ:

a)……………………….

b)………………………

c)………………………

d)……………………… 1. Dopuszczalna jest czasowa lub trwała zamiana wskazanych wyżej osób na inne lub rozszerzenie zespołu osób tylko w sytuacji, kiedy braki kadrowe nie wynikają ze zdarzeń zależnych od Wykonawcy. Zmiana osób uczestniczących w badaniu wskazanych w ofercie Wykonawcy, na etapie realizacji zamówienia wymaga spełnienia łącznie 2 warunków:

  1. Wskazane nowe osoby muszą posiadać minimum takie samo doświadczenie, jak osoby wskazane w ofercie Wykonawcy,

  2. Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnej zgody na powyższe zmiany.

 2. Ponoszenia kar i sankcji nakładanych przez zewnętrzne jednostki kontrolujące, a wynikające z nienależytego wykonania przedmiotu umowy i nieprzestrzeganiem przepisów obowiązujących w tym zakresie.

 3. Zamawiający ma prawo kontrolować postępy wykonywania umowy oraz jej jakość i upoważnia do wykonania tych czynności swoich przedstawicieli:

 4. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się:

W imieniu Zamawiającego:................................................................

W imieniu Wykonawcy: …..................................................................


§ 4

Warunki płatności


 1. Strony uzgadniają, że za wykonanie Dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie (słownie: 00/100) złotych brutto, w tym VAT …………, zwane dalej „Wynagrodzeniem”.

 2. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dzieła.

 3. Płatności będą dokonywane częściowo, zgodnie z Harmonogramem działań i płatności, który stanowi załącznik nr 3 do umowy.

 4. Zapłata Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy o nr ……………., w terminie 21 (dwudziestu jeden ) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT/Rachunku. Podstawą wystawienia faktury VAT/Rachunku jest protokół sporządzony przez Strony zgodnie z § 5.

 5. Fakturę VAT/Rachunek należy doręczyć Zamawiającemu pod adres: Uniwersytet Wrocławski Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery ul. Kosiby 8 we Wrocławiu.

 6. Dniem zapłaty Wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.

 7. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.

 8. Zamawiający oświadcza, że Wynagrodzenie jest finansowane z projektu „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia”, Nr projektu LIFE12 ENV/PL/000056, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


§ 5

Odbiór dzieła


 1. W terminie maksymalnie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania Dzieła Zamawiającemu zgodnie z Harmonogramem działań i płatności, Strony sporządzą protokół odbioru Dzieła, zwany dalej „protokołem”.

 2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

  1. datę i miejsce jego sporządzenia;

  2. oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania Dzieła, w tym o braku albo o istnieniu wad Dzieła.

 3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2, Zamawiający zgłosi w protokole, jeżeli stwierdzi, że Dzieło wykonano w sposób niezgodny z umówionym przez Strony.

 4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 14 (czternaście) dni w celu usunięcia stwierdzonych protokołem wad Dzieła. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu.

 5. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 4, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne. Jeżeli wady nie są istotne, może obniżyć wynagrodzenie w odpowiednim stosunku do wartości utraconej oraz zapłaty kary umownej określonej w §6 ust. 3

 6. Dokonanie odbioru dzieła zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu gwarancji.


§6

Kary umowne


 1. Za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Dzieła Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2. Jeśli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 14 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 2. W razie stwierdzonych w protokole zastrzeżeń Zamawiającego do wykonania Dzieła Zamawiający będzie miał prawo zażądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1

 3. W razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na podstawie § 5 ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

 4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca oraz rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy oraz zwróci otrzymane wynagrodzenie z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia ich otrzymania do dnia zwrotu na konto Zamawiającego.

 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie Dzieła podwykonawcom tylko w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy.

 6. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie Zamówienia Wykonawca odpowiada jak za własne.

 7. W przypadku naruszenia postanowień ust. 5, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania wiedzy o takim powierzeniu.

 8. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.

 9. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy.


§7

Prawa autorskie


 1. Wykonawca z dniem odbioru pracy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4. ust. 1, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich powstałych w ramach realizacji pracy efektów działalności Wykonawcy stanowiących utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), na następujących polach eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  3. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż w pkt 2 -publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowania, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażenia zgody na wykonanie praw zależnych do wszelkich powstałych w ramach realizacji pracy efektów działalności Wykonawcy stanowiących utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku Nr90, poz. 631 z późn. zm.).

 3. Z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i zapłaty wynagrodzenia Zamawiający nabywa prawo własności wszystkich egzemplarzy i nośników elektronicznych, które powstały w wyniku wykonania pracy.

 4. Wytworzone, w ramach realizacji niniejszej umowy efekty działalności Wykonawcy będą własnością Zamawiającego, który będzie mógł dowolnie nimi dysponować, a w szczególności dokonywać ich modyfikacji.

 5. Wykonawcy nie będzie przysługiwać prawo do wykorzystywania i publikacji efektów pracy bez zgody Zamawiającego.


§8

Postanowienia ogólne


 1. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ; Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr90, poz. 631, ze zm.).

 2. W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nie rozwiązanych na drodze polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§9


 1. Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie prawnej formy prowadzonej działalności gospodarczej, zmianie adresu firmy, adresu zamieszkania właściciela i współwłaścicieli, wszczęciu postępowania układowego i upadłościowego oraz innych okolicznościach mających wpływ na sytuację ekonomiczną Wykonawcy pod rygorem skutków prawnych zaniechania, w tym uznania za doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.


§ 10


 1. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne w ramach unormowania art. 144 ustawy PZP w zakresie i okolicznościach:

  1. aktualizacji danych Wykonawcy: nazwa firmy, zmiana adresu siedziby firmy itp.,

  2. zmian dotyczących zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 3, który będzie wykonywać Dzieło, pod warunkiem, że osoby te będą spełniać wymogi określone w SIWZ.

 2. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony.

 3. Prawem właściwym do niniejszej umowy jest prawo polskie.

 4. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.


§ 11

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:

Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;

Załącznik nr 2: Kopia oferty Wykonawcy.

Załącznik nr 3: Harmonogram działań i płatności

…………………. ………………………………….Zamawiający Wykonawca


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna