Projekt umowyPobieranie 38.17 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar38.17 Kb.


Załącznik nr 4 do SIWZ
PROJEKT UMOWY
Nr …………………………………..
zawarta w dniu …….2015 r. w Radomiu, pomiędzy Skarbem Państwa - Jednostką Wojskową 4938, z siedzibą w Radomiu przy ul. Sadków 9, NIP: 796 293 29 28, REGON: 142676316 zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje:
DOWÓDCA JW 4938 płk pil. dr Adam ZIÓŁKOWSKI

a ……………………. z siedzibą w ………………… przy ul. ………………………….., wpisaną do właściwego rejestru pod numerem ……………… , NIP: ………… , REGON: …………….. , zwanym dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:


……………………………………..
§ 1

 1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wywóz nieczystości płynnych, socjalno – bytowych
  z kompleksów wojskowych administrowanych przez JW 4938 w Radomiu w 2016 r.
  przeprowadzonego w dniu …………….. numer sprawy: 58/PN/2015 Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej umowy stanowiącego integralną część umowy.

 2. Przedmiotem umowy jest wywóz przez Wykonawcę 3 288 m³ nieczystości płynnych, socjalno–bytowych z kompleksów administrowanych przez JW 4938
  w Radomiu:

 1. w części I - Wywóz nieczystości płynnych, socjalno-bytowych z kompleksów wojskowych Nr 6087 Radom oraz Nr 6056,7902 Grójec:

 1. kompleks 6087 Radom ul. Sadków 350 m3

Kiedrzyn gm. Gózd, 120 m³

Klwatka gm. Jedlnia Letnisko, 110 m³. 1. kompleks 6056 Słomczyn gm. Grójec, 144 m³;

 2. kompleks 7902 Częstoniew gm. Grójec, 48 m³;

 1. w części II - Wywóz nieczystości płynnych, socjalno-bytowych z kompleksów wojskowych Nr 7212 Borzęcin oraz 7214 Książenice:

 1. kompleks 7212 Borzęcin, 2 400 m³

 2. kompleks 7214 Książenice gm. Grodzisk Mazowiecki, 116 m³


§ 2

       1. Termin realizacji zamówienia od 04.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

       2. Wykonawca wykona usługę zgodnie z wykazem odbioru nieczystości płynnych, socjalno-bytowych (załącznik nr 1 do umowy).

       3. Wykonawca będzie wykonywać usługę od poniedziałku do piątku w poszczególnych kompleksach w godzinach 7:30 - 15:30. Dopuszcza się możliwość wywozu nieczystości płynnych w dni wolne od pracy (np. święta, imprezy okolicznościowe) po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą w formie pisemnej.

       4. Wykonawca zapewni transport nieczystości płynnych, socjalno-bytowych specjalistycznym samochodem asenizacyjnym.

       5. Wykonawca dokona zrzutu nieczystości płynnych, socjalno-bytowych do miejsc na ten cel przeznaczonych zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami.

       6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wywóz nieczystości płynnych, socjalno-bytowych do miejsc na ten cel przeznaczonych.

       7. Dowodem odbioru nieczystości płynnych jest rejestr usług potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego obecnego przy odbiorze ścieków oraz Kierownika SOI.

       8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru ilości wywożonych odpadów,
        w którym każdorazowy wywóz kwitował będzie przedstawiciel Zamawiającego - załącznik nr 2 do umowy (rejestr usług).

       9. Wykonawca oświadcza, że wykona usługę z należytą starannością przy użyciu własnego sprzętu.

       10. Wykonawca świadczący usługę zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się jego pracowników i pojazdów na terenie kompleksów wojskowych oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności w przypadku powstania strat w mieniu i sprzęcie wojskowym z jego winy.

       11. Przed przystąpieniem do prac wymagane jest podpisanie porozumienia między pracownikiem, a pracodawcą w sprawie ustalenia zasad współdziałania w zakresie przestrzegania przepisów BHP zgodnie z art. 207 i art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy, (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz
        §2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860
        z późn. zm.).

       12. Wykonawca zobowiązuje się wszelkie zniszczenia wynikłe w trakcie wykonywania usługi usunąć na własny koszt.

       13. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres obowiązywania umowy, posiada polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz
        z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia.

       14. Wykonawca oświadcza, ze posiada niezbędne decyzje organów administracji publicznej zezwalające na transport odpadów nieczystości płynnych, socjalno-bytowych zgodnie
        z właściwą, obowiązującą ustawą o odpadach, zezwolenie na odbiór odpadów socjalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości płynnych zgodnie z właściwą obowiązującą w tym zakresie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
        w gminach.

       15. Wykonawca zobowiązuje się do wywozu nieczystości płynnych, socjalno-bytowych po uprzednim awaryjnym zawiadomieniu przez przedstawiciela Zamawiającego w ciągu …. godzin od momentu zgłoszenia.

§ 3

 1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym Wykonawca powierza / nie powierza podwykonawcy/om wykonanie następującego zakresu umowy:

……………………………………………………………………………………………….

 1. Wykonawca gwarantuje, że usługi wywozu nieczystości płynnych, socjalno-bytowych
  z kompleksów wojskowych wykonane przez podwykonawców nie będą miały wpływu na jakość, terminowość oraz koszty usług świadczonych w ramach niniejszej umowy.

 2. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.

 3. Wykonawca, w dniu podpisania umowy, zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
  z Podwykonawcą lub jej zmiany.


§ 4

    1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
     z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, w cenach jednostkowych określonych
     w formularzu ofertowym o ogólnej wartości nie przekraczającej:

 1. w części I - Wywóz nieczystości płynnych, socjalno-bytowych z kompleksów wojskowych Nr 6087 Radom oraz Nr 6056,7902 Grójec:

netto:………………….PLN

(słownie: …………………………………………złotych).

brutto:…………………PLN
(słownie: ………………………………………..złotych).

 1. w części II - Wywóz nieczystości płynnych, socjalno-bytowych z kompleksów wojskowych Nr 7212 Borzęcin oraz 7214 Książenice:

netto:………………….PLN

(słownie: …………………………………………złotych).

brutto:…………………PLN
(słownie: ………………………………………..złotych).

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. W przypadku nie zrealizowania pełnej wartości umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego
  z tytułu ewentualnych utraconych korzyści majątkowych.


§ 5

    1. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury za pełny miesiąc kalendarzowy w oparciu o ilości wskazane
     w podpisanym przez pracownika JW 4938 rejestrze usług.

    2. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie 30 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego, na konto Wykonawcy:

Nazwa banku:……………………………………..

Nr konta:…………………………………………..

    1. Oryginał rejestru usług wykonany wg załącznika nr 2 i podpisany przez pracownika JW 4938 za każdy miesiąc należy dołączyć do faktury. Zatwierdzony rejestr usług przez Szefa Infrastruktury JW 4938 będzie podstawą do zapłaty faktury.

    2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP:………………………………………….

    3. Faktura powinna zawierać numer umowy, dokładny adres miejscowości
     (nr kompleksu, ulicę), z której wywiezione zostały nieczystości. Faktura wystawiona niezgodnie z ww. warunkami zostanie zwrócona Wykonawcy bez jej realizacji oraz bez prawa dochodzenia odsetek.

    4. Faktura przekazywana Zamawiającemu, musi być zgodna z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur /Dz. U. z 2013 r., poz. 1485 z póź. zm/.

    5. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym po terminie płatności.


§ 6

1. Cena jednostkowa za wywóz 1m3 nieczystości płynnych, socjalno – bytowych, zawierająca wszystkie koszty wykonania zamówienia dla części I - Wywóz nieczystości płynnych, socjalno-bytowych z kompleksów wojskowych Nr 6087 Radom oraz Nr 6056,7902 Grójec wynosi:

a) cena netto za wywiezienie 1m3 nieczystości płynnych, socjalno-bytowych – ………….. zł (słownie:…………………………………………………………………),

b) cena brutto za wywiezienie 1m3 nieczystości płynnych socjalno-bytowych –


……….. zł (słownie:……………………………………………………………………),

2. Cena jednostkowa za wywóz 1m3 nieczystości płynnych, socjalno–bytowych, zawierająca wszystkie koszty wykonania zamówienia dla części II - Wywóz nieczystości płynnych, socjalno-bytowych z kompleksów wojskowych Nr 7212 Borzęcin oraz 7214 Książenice wynosi:

a) cena netto za wywiezienie 1m3 nieczystości płynnych socjalno-bytowych – ……….. (słownie:……………………………………………………………………),

b) cena brutto za wywiezienie 1m3 nieczystości płynnych socjalno-bytowych –……….. (słownie:…………………………………………………………………….).


§ 7

 1. Wykonawca do stałych kontaktów z Zamawiającym wyznacza : p………………………,

nr tel.:………………………, nr fax. ………………………………………………………

 1. Zamawiający do stałych kontaktów z Wykonawcą wyznacza : p…………………………,

nr tel.……………………….., nr fax………………………………………………………...
§ 8

 1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może zastosować wobec Wykonawcy, kary umowne w następujących przypadkach
  i wysokościach:

 1. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy
  w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust.1;

 2. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto określonej w § 4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia wywozu nieczystości płynnych, socjalno-bytowych.

 3. 2% wynagrodzenia umownego określonego w §4 ust. 1 w przypadku braku zapłaty lub nie terminowej zapłaty wynagrodzenia należytego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

 4. 2% wynagrodzenia umownego określonego w §4 ust. 1 w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

 5. 2% wynagrodzenia umownego określonego w §4 ust. 1 w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

 2. W przypadku uchybienia terminów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

 3. Kary umowne mogą być potrącane z bieżących miesięcznych faktur, o których mowa
  w § 5 ust.1.

 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania usługi, Zamawiający może powierzyć prawidłowe wykonanie usługi na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.


§ 9

 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wówczas Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

 2. Zamawiający może odstąpić od umowy według swojego wyboru w całości lub części w terminie określonym w ust. 1, w przypadku:

 1. złożenia wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcia likwidacji, wszczęcia postępowania upadłościowego,

 2. zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy.

 1. Prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przysługuje Zamawiającemu w razie:

  1. stwierdzenia nie przestrzegania przez Wykonawcę i jego pracowników warunków niniejszej umowy;

  2. w przypadku nienależytego wykonywania usługi przez Wykonawcę;

  3. wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji;

  4. wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.; Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. Nr 2013 r. poz. 907 z późn. zm./.

 2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 3. Zamawiający może także od umowy odstąpić po upływie terminu wyznaczonego we wcześniejszym pisemnym wezwaniu do usunięcia stwierdzonych uchybień w wykonywaniu niniejszej umowy.

 4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji umowy pod warunkiem zapewnienia środków finansowych na wykonanie zadania. W przypadku braku środków finansowych umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym.

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy (dot. kompleksu Książenice gm. Grodzisk Mazowiecki K-7214) w trybie natychmiastowym w przypadku przekazania kompleksu w eksploatację stronie trzeciej, a Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń wobec Zamawiającego za niezrealizowaną część umowy.§ 10

 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany (art. 144 ust. 1).

 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wartości umowy spowodowanej zmianą stawki podatku od towaru i usług (VAT).

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
  z powodu:


 1. uzasadnionych zmian, których nie można było wcześniej przewidzieć;

 2. z powodu okoliczności siły wyższej.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w szczególności następujących nieistotnych zmian, o których mowa w pkt 3 w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy, Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


/tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm./ oraz innych przepisów prawa obowiązujących
w tym zakresie.

§ 12

Właściwym do rozpoznania sporów, wynikających na tle realizacji niniejszej umowy, jest Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.


§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.


Załączniki do umowy:


 1. Załącznik nr 1 – Wykaz szamb i częstotliwość wywozu nieczystości płynnych
  z kompleksów administrowanych przez JW 4938 w Radomiu planowanych w terminie 04.01.2016 – 31.12.2016 r.

 2. Załącznik nr 2 – Rejestr usług.


ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
…………………………….. …………………………………..©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna