Projekt Wykonawczy dodatkowej windy w przejściu południowo-zachodnim stacji A9-Racławicka I linii metra w WarszawiePobieranie 15.55 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar15.55 Kb.

Budowa dodatkowej windy na stacji A9-Racławicka Metra Warszawskiego

Projekt Wykonawczy dodatkowej windy w przejściu południowo-zachodnim stacji A9-Racławicka

I linii metra w Warszawie

MT-A9-35-46FF / S_________________________________________________________________________________________________


454.0.22 MONTAŻ PRZESZKLENIA PAWILONU WEJŚCIOWEGO

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbiory przegród szklanych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.


1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu przegród szklanych:


W skład tych robót wchodzi:

Wykonanie przeszklonego pawilonu przy wyjściu do dodatkowej windy na stacji A9 - Racławicka I linii metra w Warszawie.


1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.2. Materiały.

a) szkło hartowane, tafla wewnętrzna –np.: 8/16/55.2


Dla zestawów szklanych przyjęto:

  • współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego (g): max. 0.40

  • współczynnik przenikania ciepła (U): max. 1.1W/(m²K)

  • współczynnik przepuszczalności światła (LT): min. 65%

  • współczynnik odbicia światła (LRE): max. 10%


3. Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. Transport.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności
  1. Wykonanie robót.

5.1. Przygotowanie do montażu paneli szklanych


Przygotowanie do montażu polega na:

  • zamówieniu w wytwórni paneli szklanych zgodnie z wymogami Projektu Wykonawczego..

    1. Wykonanie montażu przegród szklanych polega na:

6. Kontrola jakości.
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakości materiałów,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest - m².
8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Część ogólna” pkt. 8.
9. Podstawa płatności.
Płatność.

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie paneli szklanych,

- osadzenie paneli szklanych w konstrukcji stolarki systemowej,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.10. Przepisy związane.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.


_____________________________________________________________________________________________B.P. Metroprojekt sp. z o.o.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna