Projektowanie 3DPobieranie 86.88 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar86.88 Kb.

MS v8 XM – Paweł Hanus - Katedra Geomatyki Wydz. GGiIŚ AGH KrakówProjektowanie 3DGłówne paski narzędzi MS XM

Paski narzędzi można włączyć między innymi w menu ToolsPodmenu paska MAIN


Paleta Snap – rysowanie precyzyjne (wyświetlenie Settings>Snaps>Bottom Bar)Ćwiczenie 4:

Podstawy pracy w 3D: umieszczanie elementów i modyfikacje


 • Przygotowanie pliku projektowego:

  • Utworzyć nowy plik projektowy <nazwisko>_1.dgn używając pliku prototypowego „seed3d.dgn”. Z uwagi na częste „wpisania” poleceń praktyczne jest zadokowanie okna wpisań (Utilities>Key in) u góry ekranu.

  • Utworzyć 14 nowych warstw. Settings>Level>Manager ; Levels>New i nazwać je odpowiednio. Zawartość poszczególnych warstw przedstawia tabelka. W trakcie wykonywania tematu odwołania będą posługiwać się numerami warstw..

  • W przypadku gdy numer warstwy nie wyświetla się w oknie Level Manager kliknąć prawym przyciskiem myszy na linię nagłówków (Name, ...) i na liście zaznaczyć wyświetlanie numeru warstwy

  • Edycja wszystkich atrybutów warstwy jest możliwa poprzez polecenie Levels>Properties


Numer

Nazwa

Opis - Description

1

Inne1

-

2

Inne 2

-

3

Płyta dolna

Płyta dolnej kondygnacji, kolumny narożne, kolumny wewnętrzne

4

Płyta górna

Kolumny wyższej kondygnacji, płyta wyższej kondygnacji, schody

5

Poręcze

Poręcze

6

Płyta dachu

Płyta dachu

7

Inne 7

-

8

Dodatki

drzewo, ludzik itp.

9

Ścianki

Ścianki

10

Konstrukcja schodów

konstruowanie schodów

11

Inne 11

-

12

Przekrój schodów

Przekrój schodów

13

Zarys ścianki

Przekopiowany z pliku 2D zarys ścianki
  • Ustawić jako aktywną warstwę numer 3 Płyta dolna

Settings>Level>Manager (lub w paskach narzędzi Primary oraz Attributes)

Można też wpisać: LV=3


Utworzenie płyty dolnej kondygnacji

 • Używając wprowadzania precyzyjnego narysować obrys płyty fundamentów:

  • W pasku narzędzi Atributes ustawić kolor żółty jako aktywny

  • Narzędziem Wybór elementu Element Selection wskazać okno View 1 - Top jako aktywne

Przy wprowadzaniu precyzyjnym poprzez stosowanie wpisań należy mieć uaktywniony właściwy widok. W przeciwnym razie element może być wprowadzony w ostatnio używane okno (poprzez punkt danych lub punkt chwilowy- tentative point)

  • Narzędziem Umieść blok Place Block ustawionym następująco:

Method [Orthogonal] Area [Solid] Fill Type [None]

narysować prostokąt: pierwszy narożnik poprzez wpisanie: XY=0,0,0

a przeciwległy poprzez wpisanie: DX=31,21

W Widoku góry DX= lub DL= są równoważne ponieważ osie ekranu i osie modelu pokrywają się • Utworzenie górnej powierzchni płyty podłogi:

  • Wybrać narzędzie Copy i wskazać żółty prostokąt

  • Wprowadzić wartość przesunięcia kopii: DL=,,0.15 (pominięte wartości we wpisaniach precyzyjnych oznaczają wartość 0).

  • Zakończyć polecenie Copy klawiszem Reset (prawy myszy)

  • Obejrzeć przesunięcie powiększając w widoku izometrycznym jeden narożnik prostokąta i zmienić kolor kopii na niebieski narzędziem Zmień atrybuty elementu Change Element Attributes. Należy w oknie ustawień uaktywnić i wybrać nowy kolor, wskazać element i zaakceptować klawiszem Data (lewy myszy)

 • Utworzenie ścian pomiędzy górną i dolną powierzchnią płyty:

  • Ustawić kolor na żółty i otworzyć paletę 3D Construct (Tools> 3D Main> 3D Construct)

Wybrać narzędzie Extrude , w opcji Type wybrać Surface

  • Sprawdzić, że opcja Orthogonal jest włączona a opcje Distance, Spin Angle, X Scale , Y Scale są wyłączone

  • W powiększonym widoku izometrycznym przyciągnąć do naroża dolnego (żółtego) prostokąta i zaakceptować wybór

  • W typ samym widoku przyciągnąć do korespondującego naroża wyższego prostokąta i zaakceptować wybór- zostanie utworzona powierzchnia pomiędzy prostokątami (w zasadzie „wytłoczona” z dolnej podłogi)

 • Umieszczenie narożnej kolumny:

  • Otworzyć paletę 3D Primitives (Tools> 3D Main> 3D Primitives) i wybrać z niej narzędzie Place Cylinder opcję Type ustawić na Solid opcję Axis na Drawing Z

  • Włączyć Orthogonal , włączyć Radius i wpisać wartość 1.0

  • Włączyć Wysokość Height i wpisać 5.65

  • W powiększonym widoku izometrycznym przyciągnąć do niższego (żółtego) narożnika i zaakceptować wprowadzając punkt danych

  • W oknie View 3-Front lub View 4 - Right wprowadzić drugi punkt danych powyżej płaszczyzny płyty kondygnacji w celu pokazania kierunku „wysokości” walca
  • Użyć kontrolki Dopasuj widok Fit View do uporządkowania widoków.

Kopiowanie kolumn do pozostałych naroży narzędziem Construct Array (z palety Manipulate ) w którym ustawić:

Array Type [Rectangular]

Active Angle: 0.0000

Rows: 2

Columns: 2

Row Spacing: 21

Column Spacing: 31


  • W oknie View1- Top wskazać kolumnę i zaakceptować tworzenie szeregu klawiszem danych

  • Użyć Fit View do uporządkowania widoków.

 • Przygotowanie do utworzenia kolumny pośredniej:

  • W widoku izometrycznym powiększyć oknem lewą część przodu płyty

  • Z 3D Primitives wybrać narzędzie Umieść płytę Place Slab

  • Ustawić: Type [Solid] Axis [Drawing Z]

  • Włączyć Orthogonal, Length, Width i Height

  • wpisać Długość Length i Szerokość Width równe 1.0

  • wpisać Wysokość Height =2.6

 • Rysowanie kolumny pośredniej:

  • W widoku izometrycznym przyciągnąć (środkowy przycisk myszy lub razem prawy i lewy myszy) do naroża górnego prostokąta kondygnacji (nie akceptować!)

  • W oknie komend wpisać DL=10 Ustawi to pierwszy punkt kolumny jako punkt o 10 metrów odległy od naroża wzdłuż osi x

  • W oknie View 1- Top wprowadzić punkt danych po prawej stronie budynku, aby zdefiniować kierunek długości kolumny (płyty). Wprowadzany punkt definiuje rotację rysowanego prostokąta. Należy umieścić rysowaną krawędź na osi X

  • W oknie View 1- Top zdefiniować kierunek szerokości kolumny

  • W oknie View 3-Front wprowadzić punkt danych powyżej podłogi kondygnacji aby zdefiniować kierunek wysokości kolumny • Konstruowanie pozostałych kolumn pośrednich:

  • Wybrać narzędzie Construct Array i ustawić opcje:

Array Type [Rectangular]

Active Angle: 0.0000

Rows: 3

Columns: 2

Row Spacing: 10

Column Spacing: 10
  • W oknie View 1-Top wskazać nowo utworzoną kolumnę i zaakceptować wybór powodując dokończenie konstrukcji
  • W oknie View 1-Top narzędziem Copy skopiować środkową lewą kolumnę o 10 metrów w lewo wpisując DL= -10 a następnie środkową prawą skopiować o 10 metrów w prawo wpisując DL= 10

  • Kontrolką Dopasuj widok Fit View uporządkować widoki

Ćwiczenie 5

Dołączenie projektu 2D do projektu 3D jako pliku odniesienia i wykorzystanie jego elementów w budowanym modelu 3D


 • Dołączenie pliku 2D do pliku z modelem 3D

  • Dołączyć plik ćwiczebny floorpla.dgn jako plik odniesienia:

File > Reference

Tools> Attach... i wybrać plik floorpla.dgn

Domyślnie plik odniesienia jest dołączany w płaszczyźnie xy z wartością z=0

Należy sprawdzić czy aktywne są opcje Display, Snap, Locate


 • Przesunięcie pliku referencyjnego do właściwej pozycji na osi z (głębokość)

  • Otworzyć:

File > Reference wybrać Tools> Move

i wprowadzić punkt danych w okno View 1-Top aby określić pierwszy punkt przesunięcia  • Wpisać DL=,,2.9 co spowoduje przesunięcie pliku referencyjnego pionowo do wartości 2.9 metra – powierzchni wyższej kondygnacji

 • Przygotowanie widoków:

  • Ustawić warstwę 4 (Płyta górna) jako aktywną

  • Wyłączyć widoczność wszystkich innych warstw

Settings>Level>Display(lub Ctrl+E ), wygasić warstwy dla wszystkich widoków:
na ikonce widoku i wybrać Select All Views

 • Konstrukcja kolumn wyższej kondygnacji z elementów pliku odniesienia:

  • Wybrać narzędzie Umieść ogrodzenie Place Fence i ustawić

Fence Type: [Shape]

Fence Mode: [Inside]

  • W oknie Widok góry View1-Top umieścić ogrodzenie obejmujące wszystkie kolumny o podstawie kwadratowej. Należy sprawdzić, czy poza ogrodzeniem są kolumny o podstawie okręgów i czy osie linii kolumn wystają poza ogrodzenie

  • Wpisać FENCE SURFACE PROJECTION

  • Kliknąć klawiszem danych w ekran okna View1-Top i wpisać wartość DL=,,2.6 określającą odległość projekcji. W oknach widok przodu, widok prawej i w widoku izometrycznym można zobaczyć efekt wykonanego działania (po odświeżeniu widoku). Zakończyć polecenie (prawy klawisz myszy).

  • Usunąć ogrodzenie (klikając ponownie w ikonę narzędzia) • Utworzyć podłogę wyższej kondygnacji:

  • Wybrać narzędzie Copy

  • Przyciągnąć do niebieskiego wieloboku w pliku referencyjnym (np. do naroża) i zaakceptować wybór

  • Wpisać LV=4

  • Wprowadzić punkt danych w celu zaakceptowania kopii – wielobok został skopiowany na warstwę 4 w pliku aktywnego projektu. Będzie stanowił podłogę wyższej kondygnacji, pod którą zostanie umieszczona płyta

 • Przekopiować z pliku referencyjnego na warstwę 13 czerwony element (przegrody), który zostanie wykorzystany później do tworzenia ścian działowych

 • Odłączenie pliku referencyjnego i wygaszenie warstwy 13

  • Ustawić warstwę 4 jako aktywną

  • Wygasić warstwę 13

  • Odłączyć plik referencyjny File> Reference> Tools> Detach

 • Przygotowanie konstruowania płyty wyższej kondygnacji

  • Wybrać narzędzie Copy

  • W widoku izometrycznym przyciągnąć do niebieskiego wieloboku umieszczonego na poziomie wyższej kondygnacji i zaakceptować

  • Wpisać DL=,,-0.15 co spowoduje przekopiowanie wieloboku poniżej kopiowanego

  • Zmienić kolor skopiowanego wieloboku na żółty

Dla wygody rysowania można powiększyć naroże modelu. Żółty jest kolorem betonowych części konstrukcji

 • Utworzenie ścian pomiędzy górną i dolną powierzchnią płyty:

  • Ustawić kolor na żółty i otworzyć paletę 3D Construct (Tools> 3D Main> 3D Construct)

Wybrać narzędzie Extrude , w opcji Type wybrać Surface

  • Sprawdzić, że opcja Orthogonal jest włączona a opcje Distance, Spin Angle, X Scale , Y Scale są wyłączone

  • W powiększonym widoku izometrycznym przyciągnąć do naroża dolnego (żółtego) wieloboku podłogi kondygnacji górnej i zaakceptować wybór

  • W typ samym widoku przyciągnąć do korespondującego naroża wyższego wieloboku i zaakceptować wybór- zostanie utworzona płyta górnej kondygnacji

  • Włączyć widoczność warstwy 3

  • Uporządkować widoki narzędziem Dopasuj widok Fit View
Ćwiczenie 6:
Konstruowanie biegu schodów i poręczy


 • Użycie okna View4-Right do utworzenia pierwszego stopnia schodów:

  • Ustawić warstwę 12 jako aktywną

  • W oknie Widok prawej wyłączyć pozostałe warstwy

  • Wybrać narzędzie Place SmartLine a w nim ustawić:

Segment Type: Lines

Vertex Type: Sharp

 Join Elements


  • Kliknąć przyciskiem Dane w oknie Widok prawej i wpisać DX=,0.25

  • Wpisać DX=0.3

  • Przyciskiem Przywróć (Reset) zakończyć linię

 • Dodanie pozostałych stopni

  • W oknie Right View4-Right powiększyć okolicę wrysowanego stopnia

  • Przekopiować stopień 9x. Aby kopie były dobrze połączone należy element pierwotny przyciągnąć do końca poziomej części łamanej a kopie umieszczać w dolnym końcu pionowej części stopnia.

 • Skompletowanie biegu schodów

  • Wybrać Place SmartLine

  • Przyciągnąć do prawego końca poziomej części górnego stopnia i zaakceptować

  • Wpisać DX=,0.1

  • Wpisać DX=0.3

  • Wpisać DX=,-0.1

  • Przyciągnąć do dolnego końca przedniej ścianki najniższego stopnia (nie akceptować)

  • Wpisać DX=0.3

  • Przyciągnąć do przedniej ścianki najniższego stopnia i zaakceptować

  • Przyciskiem Przywróć zakończyć linię
 • Połączenie obrysu bocznej „ściany” biegu schodów w kształt

  • Z palety głównej oderwać paletę Groups (paletę narzędzi Groups można również otworzyć z menu Tools> Main> Groups) a z niej wybrać narzędzie Create Complex Shape i ustawić opcje

Method: Automatic

Max Gap: 0.0010

Area > Solid

Fill Type> None  • Wskazać element tworzący boczną ściankę schodów i zaakceptować

  • Klikać przyciskiem Dane w celu utworzenia łańcucha z pojedynczych elementów graficznych tworzących obrys ścianki i zaakceptować utworzenie kształtu

 • Rzutowanie kształtu w celu utworzenia biegu schodów

  • Otworzyć paletę 3D Construct

Wybrać narzędzie Extrude , w opcji Type wybrać Solid

  • Włączyć opcję Orthogonal , opcję Distance ustawić na wartość 2.0 , Spin Angle, X Scale , Y Scale wyłączyć

  • W oknie Widok prawy przyciągnąć do obrysu biegu schodów i zaakceptować wybór

  • Wskazać kierunek rzutowania poprzez wprowadzenie punktu danych (przy włączonej opcji Ortogonalnie jest wymuszone rzutowanie prostopadle do płaszczyzny kształtu niezależnie od widoku, który został użyty do zdefiniowania konstrukcji)

 • Ustawienie widoków 1 i 2:

  • W oknie 1 narzędziem Zmień obrót widoku Change View Rotation (z palety 3D View Control) zmienić widok na Izo

  • Narzędziem Obszar okna Window Area powiększyć fragment obejmujący cofniętą część podłogi górnej kondygnacji i wyświetlić go w oknie 1.

  • Ustawić warstwę 10 jako aktywną

  • W oknie 2 wyłączyć wszystkie używane warstwy za wyjątkiem warstwy 12

  • W oknie 2 użyć Dopasuj widok Fit View a następnie powiększyć górę biegu schodów

 • Przesunięcie biegu schodów do właściwej pozycji tj. podsunięcie górnego (o mniejszej wysokości) stopnia pod płytę wyższej kondygnacji

  • W pasku trybów przyciągania wybrać Przyciąganie punktu środkowego

Settings>Snaps>Button Bar i w pasku Snap Mode wybrać Midpoint

  • Z palety głównej oderwać pasek Manipulate i wybrać narzędzie Move

  • W oknie 2 przyciągnąć do środka górnej przedniej krawędzi biegu schodów i zaakceptować

  • W pasku trybów przyciągania wybrać Przyciąganie punktu środkowego Midpoint

  • W oknie 1 przyciągnąć do środka dolnej krawędzi wciętej (cofniętej) części płyty wyższej kondygnacji i zaakceptować

  • Narzędziem Zmień atrybuty elementu Change Element Attributes przenieść bieg schodów na warstwę 4- Płyta górna (uaktywnić zmianę warstwy i wpisać 4)

  • We wszystkich widokach wyłączyć warstwę 12

!!! Obiekt utworzony w projekcie 3D zachowuje swoją orientację w przestrzeni o ile nie zostanie obrócony. Schody zostały utworzone w oknie Widok prawej i zachowają swoją orientację nawet jeśli inny widok został użyty do ich przesunięcia do właściwego położenia.


 • Ustawienie widoku izometrycznego do wrysowania dachu

  • W oknie 1 pozostawić widok Isometric i powiększyć okno maksymalnie

  • Ustawić warstwę 6 (Płyta dachu) jako aktywną

  • Wyłączyć widoczność wszystkich warstw z wyjątkiem 3-Płyta dolna

  • Zastosować Fit View

 • Przygotowanie do rysowania dachu:

  • Wybrać narzędzie 3D Primitives> Place Slab i ustawić:

Orthogonal

Type [Solid]

Axis [Drawing Z]

 Height 0.15

Długość i Szerokość Length i Width zostaną określone graficznie


 • Rysowanie dachu:

  • Przyciągnąć do środka okręgu tworzącego górną podstawę cylindra lewej przedniej kolumny i zaakceptować

  • Przyciągnąć do środka okręgu tworzącego górną podstawy cylindra prawej przedniej kolumny i zaakceptować

  • Przyciągnąć do środka okręgu tworzącego górną podstawy cylindra którejś z tylnych kolumn w celu określenia szerokości płyty dachu i zaakceptować

  • Wskazać punkt na niższej kondygnacji w celu określenia kierunku wysokości płyty – dach zostaje wrysowany

 • Uporządkowanie widoków

  • Wyświetlić 4 okna w układzie Tile

  • W oknie 1 powrócić do Widoku góry

  • We wszystkich oknach włączyć widoczność warstw 2-6

  • Do wszystkich okien zastosować Dopasuj widok Fit View


 • Przygotowanie widoków do skonstruowania poręczy

  • Ustawić warstwę 5 jako aktywną i aktywny kolor na 7

  • Wyłączyć widoczność warstw 3 i 6 w oknach 1,2 i 4

  • W oknie 1 i 4 ustawić widok izometryczny narzędziem Zmień obrót widoku Rotate View

  • W oknie 1 powiększyć fragment kondygnacji obejmując cofniętą część podłogi

  • W oknie 2 powiększyć tylny prawy róg cofniętego brzegu podłogi

  • W oknie 4 powiększyć przedni prawy róg cofniętego brzegu podłogi
 • Umieszczenie górnej poręczy barierki pomiędzy kolumnami

  • Wybrać narzędzie Umieść walec 3D Primitives>Place Cylinder i ustawić:

Oś > Rysunek Y Axis > Drawing Y

 Ortogonalnie Orthogonal

 Promień : 0.05 Radius: 0.05

 Wysokość Height  • Ustawić Przyciąganie punktu środkowego W pasku Snap Mode ustawić Midpoint

  • W oknie 4 przyciągnąć do środka tylnej krawędzi bazy kolumny. Nie akceptować !

  • Wpisać DL=,,1.0 co umieści poręcz 1 metr powyżej punktu wskazanego uprzednio

  • W oknie 2 przyciągnąć do przodu kolumny i zaakceptować. Wrysowana poręcz powinna być dobrze widoczna w oknie 1. Ustawienie rysowania ortogonalnego wraz z ustawieniem osi na Rysunek Y Drawing Y spowoduje wygenerowanie walca równolegle do osi y projektu. A zatem wysokość drugiego punktu powyżej bazy kolumny jest taka sama jak punktu startowego

 • Utworzenie poręczy dolnej barierki:

  • Wybrać narzędzie Kopiuj Copy , przyciągnąć do poręczy wyższej i zaakceptować

  • Wpisać DL= ,,-0.5 co spowoduje przekopiowanie poręczy o pół metra niżej

 • Umieszczenie linii konstrukcyjnej dla posadowienia podpórek

  • Wybrać narzędzie Umieść linię Place Line

  • Używając trybu Przyciąganie punktu środkowego Midpoint narysować linię łączącą środki podstaw kolumn: w oknie 2 przedniego boku tylnej kolumny a w oknie 4 tylnego boku przedniej kolumny

  • Włączyć Przyciąganie punktu kluczowego Keypoint w oknie Blokady Locks

(Ustawienia> Blokady> Pełna) (Settings> Locks> Full)

Uaktywnić Blokady Snap Lock a w nich Punkt kluczowy Keypoint

Dzielnik Divisor ustawić na 4


  • Wybrać narzędzie Umieść walec Place Cylinder i ustawić

Oś> Rysunek Z Axis> Drawing Z

 Ortogonalnie Orthogonal

 Promień : 0.05 Radius: 0.05

 Wysokość : 1.0 Height: 1.0  • W oknie 1 przyciągnąć do środka linii konstrukcyjnej i zaakceptować. Zostaje umieszczona pierwsza podpórka

  • W oknie Widok przodu Right View wprowadzić punkt powyżej budynku wskazujący kierunek wysokości podpórek. Ustawienie Oś> Rysunek Z Axis> Drawing Z zapewnia prostopadłość podpórki w stosunku do podłogi

  • W opisany powyżej sposób umieścić pozostałe podpórki po obu stronach środkowej

  • Ustawić Dzielnik Divisor na wartość 1

  • Usunąć linie konstrukcyjną • Umieszczenie podpórek dla biegu schodów – okna 2 i 4 powinny pokazywać widok izometryczny :

  • W oknie 2 powiększyć górę biegu schodów a w oknie 4 jego dół

  • Wybrać narzędzie Umieść walec Place Cylinder , ustawić:

Oś > Rysunek Z Axis> Drawing Z

 Ortogonalnie Orthogonal

 Promień : 0.05 Radius: 0.05

 Wysokość : 1.25 Height: 1.25  • W oknie 4 przyciągnąć do prawego dolnego naroża przedniej ścianki najniższego stopnia i zaakceptować

  • W oknie Widok przodu Right View wprowadzić punkt danych powyżej budynku wskazując w ten sposób kierunek podpórki

  • Podobnie umieścić drugą podpórkę z prawej strony tylnej ścianki ostatniego stopnia schodów

 • Skonstruowanie poręczy dla barierki schodów:

  • W oknie 2 powiększyć otoczenie górnej podpórki a w oknie 4 dolnej

  • Wybrać narzędzie Umieść walec Place Cylinder , ustawić:

Oś > Punkty Axis> Points

 Ortogonalnie Orthogonal

 Promień : 0.05 Radius: 0.05

 Wysokość : Height  • W oknie 2 przyciągnąć do środka górnej podstawy górnej podpórki i zaakceptować

  • W oknie 4 przyciągnąć do środka górnej podstawy dolnej podpórki i zaakceptować. Zostanie utworzona poręcz i widoczna w oknie 1

  • Przekopiować poręcz o 0.5 metra pionowo poniżej aby utworzyć niższą poprzeczkę. Dla określenia przesunięcia należy wpisać DL=,,-0.5

 • Uzupełnienie poręczy:

  • W oknie 4 powiększyć podstawę kolumny po prawej stronie schodów

  • Wybrać narzędzie Umieść walec Place Cylinder, ustawić:

Oś > Rysunek X Axis> Drawing X

 Ortogonalnie Orthogonal

 Promień : 0.05 Radius: 0.05

 Wysokość : Height:  • W oknie 2 przyciągnąć do podpórki u góry schodów i zaakceptować

  • W oknie 4 przyciągnąć do podstawy kolumny i zaakceptować. Poręcz zostaje wrysowana

  • Przekopiować górną poręcz o 0.5 metra poniżej


- -

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna