Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoPobieranie 47.45 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar47.45 Kb.
Załącznik do zarządzenia Nr 16/2006 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 28.04 2006 r.
WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Wykaz dotyczy projektu zmiany planu miejscowego

zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady dla części terenów wsi Kwiatkowice

Lp.

data wpły-wu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej

i adres zgłaszającego uwagiTreść uwagi

Oznaczenie nieruchomo
-ści, której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi

Uwagi


uwaga uwzględniona

uwaga nieuwzględniona

1

2

3

4

5

6

7

8

11

1

21.03.2006

Dawidzki Marian

zam. 95-083 Lutomiersk

Charbice Dolne 14


Brak zgody na zajęcie działki pod drogę

dz. nr 376

Teren B1ZL – lasy

Teren działki przeznacza się na las – zgodnie z dotychczasowymi zapisami projektu planu

-

-

2

21.03.2006

Sylwester Matysiak

zam. 98-105 Kwiatkowice

ul. Łaska 33


Wniosek o likwidację drogi A2KDD

Wg zgłaszające
-go dz. nr 165

Zgodnie z danymi ewid. dz. nr 165/2


i 165/3

Teren A2KDD – droga dojazdowa o szerokości 10,0 m.

 1. Zmienia się klasyfikację drogi A2KDD z drogi dojazdowej na drogę wewnętrzną.

 2. Ogranicza się szerokość drogi do szerokości działki 165/3.

Utrzymuje się przeznaczenie części terenu na drogę – stanowi dojazd do działek przeznaczonych w planie miejscowym na cele nierolnicze

-

3

24.03.2006

Elżbieta i Jerzy Sroczyńscy

zam. 98-105 Kwiatkowice

ul. Szkolna 10


Sprzeciw wobec zajęcia części działki pod poszerzenie drogi
Teren D1KDW – droga wewnętrzna szerokości 6,0 m.

Zmienia się przebieg drogi – przesuwa w kierunku północnym

o 0,8 m.Utrzymuje się plan poszerzenia drogi do

6,0 m - parametrów odpowiadającym dojazdom do działek budowlanych. Istniejąca szerokość ok. 3,4 m jest niewystarczająca.-

4

29.03.2006

Agnieszka i Tomasz Jurczuk

zam. 98-105 Kwiatkowice

ul. Szkolna 14


Sprzeciw wobec zajęcia części działki pod poszerzenie drogi

dz. nr 53/2

Teren D1KDW – droga wewnętrzna szerokości 6,0 m.

Zmienia się przebieg drogi – linię rozgraniczającą sytuuje się w linii istniejącego ogrodzenia.

Utrzymuje się plan poszerzenia drogi do

6,0 m - parametrów odpowiadającym dojazdom do działek budowlanych – zajmuje się przeznaczenie pod drogę część działki pomiędzy istniejącym ogrodzeniem a granicą własności.Utrzymanie przeznacze
-nia części działki jako terenu drogi jest zgodne z obecnym sposobem użytkowania

5

04.04.2006

26.04.2006Elżbieta Pustelnik

zam. 92-402 Łódź

ul. Zakładowa 50/35


 1. Wskazanie na rozbieżność w zapisanych warunkach lokalizacji wieży telekomunikacyjnych.

 2. Wniosek o utrzymanie katów spadków dachów zapisanych w obowiązującym planie.

 3. Wskazanie na stwierdzenie przez WSA nieważności planu w zakresie dot. działki 332.

 4. Stwierdzenie istnienia „mankamentów” w projekcie

Ad. 1, 2 i 4 -obszar zmiany planu

Ad. 3 – dz. nr 332Ad. 1. §15 pkt 4 - możliwość lokalizacji lub zwiększenia mocy bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych na terenach lasów i rolniczych w odległości nie mniejszej niż 1000 m od terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Ad. 2. §18 pkt 5 lit d - dachy dwuspadowe i wielospadowe o równym nachyleniu połaci dachowych 15 - 490, zalecane 40 - 450.

Ad. 3. Uwaga nie dotyczy ustaleń planu.

Ad. 4. Nie ustalono. Pismem z dnia 14.04.2006 r. znak GG.7322/1-54/06 zwrócono się o wyjaśnienie uwagi. Otrzymane wyjaśnienie z dnia 26.04.2006 r. nie precyzuje przedmiotu uwagi.Ad. 1. Ustala się minimalną odległość na 1600 m
- zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu.

Ad. 2. Ustala się kąty spadków dachów między 15 a 49 stopni - zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu.

Ad. 3. Uwaga uwzględniona
- problem skierowany do rozpatrzenia przez Radę Gminy.


Ad. 4. Utrzymuje się zapisy projektu planu bez zmian poza wynikającymi z uwzględnienia pozostałych uwag.

Uwaga 3 dotyczy stanu prawnego planu miejsc. gminy Wodzierady

6

04.04.2006

Andrzej Gajdka

zam. 98-105 Kwiatkowice

ul. Łódzka 24


 1. Wniosek o dokonanie zmiany w projekcie planu w zakresie dotyczącym drogi obejmującej m.in. teren działki 314.

 2. Sprzeciw wobec planowanego zajęcia części działki pod tereny dróg.

dz. nr 315/1

 1. Teren A3KDD – droga dojazdowa o szerokości 10,0 m.

 2. Teren A1KG – droga główna o szerokości 25,0 m.

 3. Teren A5MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

 1. Zmienia się klasyfikację drogi A3KDD z drogi dojazdowej na drogę wewnętrzną.

 2. Zmienia się przebieg
  i planowaną szerokość w/w drogi do 5,0 m – na nie kolidujący z istniejącym ogrodzeniem.

Utrzymuje się plan poszerzenia drogi wojewódzkiej Nr 710 do szerokości 25,0 m
- zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami planu.

-

7

06.04.2006

Beata i Piotr Omiecińscy

zam. 98-105 Kwiatkowice

ul. Łódzka 30


 1. Wniosek o zmianę przebiegu drogi A1KGP na niekolidującą z istniejącym ogrodzeniem.

 2. Wniosek o przesuniecie linii zabudowy na niekolidującą z istniejącym budynkiem.

dz. nr 318/1

 1. Teren A1KG – droga główna o szerokości 25,0 m.

 2. Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 15,0 m od linii rozgraniczającej w/w drogi.

Ad. 2. Koryguje się przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy na niekolidujący z istniejącym budynkiem.

Ad. 1. Utrzymuje się planowane parametry drogi.

-

8

07.04.2006

Katarzyna Krasińska

Adam Krasiński

zam. 98-105 Kwiatkowice

ul. Łódzka 22Sprzeciw wobec planowanego zajęcia części działki pod poszerzenie drogi.

dz. nr 313

Część działki, znajdująca się w granicach planu – teren A3KDD – droga dojazdowa o szerokości 10,0 m.

 1. Zmienia się klasyfikacje drogi z drogi dojazdowej na drogę wewnętrzną.

 2. Zmienia się planowaną szerokość drogi do 5,0 m.

Utrzymuje się plan poszerzenia drogi z ograniczeniem do 5,0 m – szerokości minimalnej dla dojścia i dojazdu do działki budowlanej.

-


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna