Proponowane tematy prac dyplomowych w Katedrze Ekonomii Środowiska i Agrobiznesu w roku akademickim 2011/2012Pobieranie 12.64 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar12.64 Kb.
Proponowane tematy prac dyplomowych
w Katedrze Ekonomii Środowiska i Agrobiznesu w roku akademickim 2011/2012

Tematy prac dyplomowych można także znaleźć na stronie Katedry: kesia.zut.edu.pl
1. Polskie rolnictwo w procesie transformacji (na przykładzie wybranego województwa)

2. Rola doradztwa w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich

3. Rozwój przedsiębiorczości w agrobiznesie (na przykładzie wybranej branży)

4. Wykorzystanie lokalnych i regionalnych czynników w społeczno-gospodarczej, aktywizacji wiejskich obszarów problemowych w północnej i zachodniej Polsce (3-4 prace magisterskie w różnych mikroregionach)

5. Niekonwencjonalne kierunki wykorzystania ziemi dla potrzeb podniesienia standardu i jakości życia rodzin rolniczych

6. Rola doradztwa w systemie instytucjonalnego wspierania rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów problemowych

7. Kształtowanie się elit lokalnych i liderów życia społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich

8. Doradztwo i edukacja w rozwoju drobnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz małych miast

9.  Aktualne kierunki, tendencje i specyfika przedsiębiorczości kobiet wiejskich

10. Rola doradztwa w procesie przemian strukturalnych na obszarach wiejskich

11. Procesy integracyjne w rolnictwie i jego otoczeniu

12. Efektywność różnych metod doradztwa w agrobiznesie

13. Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego

14. Skala i możliwości rozwoju gospodarstw towarowych w rolnictwie w świetle integracji z UE

15. Strategie lokalnego rozwoju gmin - bariery i szanse opracowywania i wdrażania

16. Lokalne i regionalne uwarunkowania strategii ekologicznego rozwoju obszarów wiejskich (na przykładzie wybranego regionu)

17. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania procesu rozwoju wiejskich obszarów przygranicznych oraz małych miast (2-3 prace magisterskie w różnych mikroregionach)

18. Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości rodzin rolniczych

19. Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki

20. Stan i rozwój instytucji rynku rolnego w Polsce w świetle standardów i wyzwań UE

21. Decyzje produkcyjne rolników, a system standaryzacji jakości rolniczych surowców żywnościowych w świetle wymagań UE

22. Wpływ instytucji i organizacji rynku rolnego na lokalne strategie rozwoju obszarów wiejskich

23. Rola państwa w społeczno-gospodarczym rozwoju wiejskich obszarów problemowych w Polsce i krajach Unii Europejskiej

24. Zmiany w rolniczych ubezpieczeniach społecznych w województwie....................

25. Działalność prewencyjno-rehabilitacyjna KRUS a wypadkowość w rolnictwie

26. Rolnicze grupy marketingowe.

27. Organizacyjne i ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarstw rodzinnych w regionie

28. Integracja Polski z UE w aspekcie ograniczenia bezrobocia

29. Problemy zarządzania środowiskiem na obszarach wiejskich w aspekcie integracji z UE

30. Problemy aktywizacji bezrobotnych byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych na przykładzie............

31. Problemy bezrobocia na obszarach wiejskich w okresie transformacji ustrojowej

32. Innowacyjność i przedsiębiorczość w agrobiznesie wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju

33. Instytucje i organizacje stymulujące rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

34. Problematyka transgranicznej ochrony obszarów szczególnie cennych przyrodniczo na przykładzie doświadczeń w Euroregionie „Pomerania”

35. Rola i efekty współpracy euroregionalnej na przykładzie................

37. Zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej

38. Przemiany agrarne w gospodarstwach rodzinnych w Polsce, aktualne tendencje

39. Warunki integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską

40. Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - na przykładzie gmin regionu zachodniopomorskiego

41. Budżet gminy a rozwój przedsiębiorczości na przykładzie gminy...............

42. System IACS w Unii Europejskiej

43. Narodowy interes Polski w przynależności do Unii Europejskiej

44. Euroregiony - pograniczność i transgraniczność europejska

46. Instytucje doradztwa rolniczego a rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich

47. Charakterystyka potrzeb doradczych i informacyjnych rolników indywidualnych w woj. zachodniopomorskim

48. Doradztwo w procesie kreowania nowego modelu różnych form zespołowego współdziałania

49. Rola doradztwa i modernizacji rynku rolnego według standardów UE

50. Rachunek kosztów w firmie...

51. Problemy aktywizacji bezrobotnych w gminie (powiecie)...

52. Wpływ kredytu na rozwój inwestycji na obszarach wiejskich w województwie...

53. Małe i średnie przedsiębiorstwa na terenach wiejskich - ich rola, znaczenie oraz możliwości i bariery rozwoju na przykładzie gminy...

54. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych w rolnictwie

55. Przedsiębiorczość na wsi - dodatkowe źródła dochodu dla gospodarstw wiejskich

56. Obszary wiejskie w rozwoju regionalnym Unii Europejskiej

57. Źródła finansowania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

58. Edukacja jako jeden z ważniejszych warunków rozwoju obszarów wiejskich

59. Bariery i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim

60. Rolnicy przedsiębiorczy, ich gospodarstwa i problemy61. Doradztwo w procesie kreowania nowego modelu różnych form zespołowego współdziałania rolników i mieszkańców wsi

62. Rola samorządu w rozwoju gminy...
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna