Proponowane tematy prac licencjackichPobieranie 63.63 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar63.63 Kb.

 • PROPONOWANE TEMATY PRAC LICENCJACKICH

 • I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW KIERUNKU BIOLOGIA • Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska


Licencjackie:

 1. Praktyczne i etyczne aspekty zapłodnienia in vitro

 2. Biologia rozrodu wybranych gatunków zwierząt w ZOO (lub innych ośrodkach utrzymujących zwierzęta)

 3. Znaczenie sezonowości w rozrodzie na przykładzie wybranych gatunków zwierząt (małe przeżuwacze, świnie, konie, norki, szynszyla)

 4. Przebieg i możliwości regulacji cyklu rujowego u samic zwierząt udomowionych i nieudomowionych

 5. Molekularne mechanizmy interakcji plemnika z oocytem u kręgowców.

 6. Wybrane aspekty procesów rozwoju i dojrzewania męskich i/lub żeńskich komórek rozrodczych.

 7. Parazytofauna zwierząt gospodarskich.

 8. Parazytofauna zwierząt wolno żyjących.

 9. Wpływ inwazji pasożytniczych na parametry hematologiczne.

 10. Wpływ warunków środowiskowych na przebieg inwazji pasożytniczych.

 11. Narażenie niemowląt karmionych piersią na trwałe zanieczyszczenia
  organiczne.

 12. Skutki zdrowotne narażenia na ksenoestrogeny.

 13. Pozostałości pestycydów chloroorganicznych w żywności.

Magisterskie:

  1. Ocena zmian czynności jajników samic w aspekcie zwiększenia płodności zwierząt.

  2. Kształtowanie się wybranych składników płynu pęcherzykowego jajników samic w aspekcie doskonalenia metod zapłodnienie in vitro.

  3. Zastosowanie komputerowo wspomaganej analizy ruchliwości plemników oraz mikroskopii fluorescencyjnej w ocenie właściwości biologicznych nasienia (oraz płodności samców) zwierząt gospodarskich.

  4. Wpływ zmian (ocena) integralności strukturalnej i funkcjonalnej plemników w procesach konserwacji nasienia.

  5. Ocena wpływu wybranych czynników środowiskowych na właściwości biologiczne nasienia samców zwierząt gospodarskich.

  6. Związki ropopochodne i biogenne w śródpolnych zbiornikach wodnych.

  7. Zawartość selenu w hydrobiontach i abiotycznych elementach ekosystemu wodnego.

  8. Parazytofauna zwierząt gospodarskich.

  9. Parazytofauna zwierząt wolno żyjących.

  10. Wpływ inwazji pasożytniczych na parametry hematologiczne.

  11. Wpływ warunków środowiskowych na przebieg inwazji pasożytniczych.

  12. Porównanie zawartość selenu w grzybach jadalnych i trujących z różnych rejonów Polski.

  13. Ocena zawartości selenu w wybranych produktach spożywczych dla niemowląt i małych dzieci.

Pracownicy Katedry otwarci są na propozycje tematów prac

zgłaszanych przez studentów

 • Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki

Licencjackie:

 1. Metody zabezpieczania komórek (tkanek) przed proteolizą, stosowane podczas przygotowywania materiału biologicznego do analiz proteomicznych.

 2. Oczyszczanie próbek biologicznych z zanieczyszczeń niebiałkowych, jako konieczny element przygotowywania materiału biologicznego do analiz proteomicznych.

 3. Optymalizacja metod przygotowania prób moczu w celu identyfikacji białek, z zastosowaniem techniki western blotting.

 4. Wykorzystanie białkowych markerów moczu w diagnostyce chorób nerek.

 5. Porównanie różnych metod usuwania białek wysokokopijnych z osocza krwi zwierząt, w kontekście przygotowania prób do 2-DE.

 6. Porównanie rożnych metod precypitacji białek osocza krwi oraz moczu zwierząt, w kontekście przygotowania prób do 2-DE.


Magisterskie:

 1. Rozdział elektroforetyczny 1D oraz analiza ekspresji białek moczu u cieląt noworodków.

 2. Rozdział elektroforetyczny 1D oraz analiza ekspresji białek moczu u cieląt noworodków przed i po podaniu laktozy.

 3. Określenie proteomu tkanek ryb (serce, osierdzie, nerki, przysadka) z wykorzystaniem 2-DE oraz MALDI-TOF MS.

 4. Rejestracja i analiza widm masowych wybranych substancji na podstawie ich masy cząsteczkowej z wykorzystaniem spektrometru mas (MALDI-TOF).

 5. Poszukiwanie białkowych wskaźników tempa wzrostu i rozwoju młodych zwierząt.

 6. Proteom osocza krwi krów w aspekcie wydajności.

 7. Koncentracja wapnia i magnezu w osoczu krwi suma afrykańskiego Clarias gariepinus.


Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

Licencjackie:

 1. Genetyczna regulacja procesów wczesnego rozwoju zwierząt

 2. Metody i osiągnięcia genetyki zachowania człowieka

 3. Onkogeny i transformacja nowotworowa

 4. DNA mitochondrialne i jego wykorzystanie w nauce i praktyce

 5. Geny zaangażowane w nieswoiste procesy odpornościowe zwierząt i człowieka

 6. Dylematy etyczne związane ze stosowaniem nowoczesnych metod biotechnologii w medycynie i rozrodzie człowieka

 7. Rola RNA w regulacji ekspresji genów.

 8. Polimorfizm genów powiązanych ze zróżnicowanym ubarwieniem zwierząt.

 9. Niewrażliwość na hormon wzrostu u ludzi i zwierząt.

 10. Geny osi somatotropowej w aspekcie starzenia się organizmu.

 11. Najnowsze metody wykrywania i analizy polimorfizmu DNA.

 12. Różne aspekty epigenetyki

 13. Wybrane zagadnienia regulacji ekspresji genów

Magisterskie:

 1. Asocjacje pomiędzy wybranymi genami zaangażowanymi procesy w odporności nieswoistej a podatnością na różne choroby infekcyjne.

 2. Poszukiwanie polimorfizmu w genach MC1R, TYR, TYRP1, ASIP u szynszyli.

 3. Diagnostyka płci szynszyli na podstawie analizy DNA.

 4. Analiza polimorfizmu DNA u koni o różnym typie użytkowania

 5. Polimorfizm w wybranych genach w powiązaniu cechami użytkowymi bydła


Katedra Hodowli Ptaków Użytkowych i Ozdobnych


 1. Ocena jakości jaj i wylęgowości ptaków z podgromady Palaeognathae.

 2. Obserwacje behawioru emu utrzymywanych w warunkach fermowych.

 3. Użytkowość nieśna emu, skład chemiczny treści jaj oraz wyniki wylęgów w zależności od wieku ptaków.

 4. Ocena możliwości zastosowania w diecie naturalnych preparatów roślinnych ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na użytkowość i zdrowotność ptaków.

 5. Wpływ żywienia naturalnymi preparatami paszowymi na wyniki wylęgowości przepiórek.

 6. Analiza jakościowa roślinnych substancji euforyzujących koty, metodą HS GCMS.

 7. Ekologia w turystyce wiejskiej.

 8. Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim.

 9. Turystyka w Wolińskim Parku Narodowym.Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, Żywienia Zwierząt i Żywności
Prace licencjackie

 1. Wykorzystanie świń w medycynie i farmacji.

 2. Alternatywne metody wykorzystania świń.

 3. Znaczenie badań etologicznych.

 4. Zastosowanie ziół w produkcji trzody chlewnej.

 5. Wykorzystanie zwierząt laboratoryjnych i doświadczalnych w badaniach.

 6. Biologiczne metody ochrony wód przed skażeniami.

 7. Charakterystyka metod biologicznych stosowanych przy utylizacji
  i zagospodarowaniu odpadów komunalnych.

 8. Chemiczne i biologiczne skażenia produktów spożywczych.

 9. Wykorzystanie zwierząt w badaniach biomedycznych

 10. Zastosowanie metod alternatywnych w badaniach naukowych i dydaktyce

 11. Preferencje wybranych grup konsumentów dotyczące różnych produktów spożywczych.

 12. Choroby cywilizacyjne, profilaktyka.

 13. Choroby pierwotne na tle niedoborów żywieniowych.

 14. Skutki złego odżywiania.


Prace magisterskie

 1. Wpływ czynników środowiskowych i genetycznych na obciążenie środowiska naturalnego azotem i fosforem w produkcji świń.

 2. Zmniejszenie skażenia środowiska naturalnego przez zastosowanie biologicznych dodatków paszowych w żywieniu świń.

 3. Wpływ zanieczyszczeń gazowych w chlewni na produkcyjność i zdrowotność świń.

 4. Wpływ pory roku na stopień samooczyszczania wód powierzchniowych.

 5. Wpływ produkcji zwierzęcej na skażenie wód powierzchniowych związkami biogennymi.

 6. Jakość wód powierzchniowych na terenie gospodarstw ekologicznych
  i konwencjonalnych.

 7. Ocena podstawowych zanieczyszczeń gazowych powietrza na terenie aglomeracji Szczecin.

 8. Cechy prozdrowotne żywności pochodzenia roślinnego.

 9. Walory żywieniowe i zastosowanie orkiszu pszennego.

 10. Gryka – cenny surowiec w produkcji żywności funkcjonalnej.

 11. Żywieniowo-profilaktyczna wartość ziarniaków gryki.

 12. Szczur laboratoryjny jako zwierzę eksperymentalne w doświadczeniach żywieniowych.
 13. Porównanie zawartości aminokwasów w ziarnie zbóż.


 14. Porównanie wartości odżywczej kazeiny spożywczej i podpuszczkowej w badaniach na szczurach laboratoryjnych

 15. Wpływ dodatku aminokwasów syntetycznych na wartość odżywczą mieszanek rzepakowo-grochowych w badaniach na szczurach laboratoryjnych.

 16. Porównanie zawartości frakcji węglowodanowych w ziarnie zbóż.


Pracownicy Katedry otwarci są na propozycje tematów prac

zgłaszanych przez studentów • Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej


Prace licencjackie

Chemia Fizjologiczna

 1. Biochemiczne podłoże chorób demencyjnych.

 2. Reaktywne formy tlenu jako zewnątrz- i wewnątrzkomórkowe cząsteczki sygnalizacyjne.

 3. Reaktywne formy tlenu i ich wpływ na procesy rozrodcze u samców.

 4. Naturalne antyoksydanty pochodzenia roślinnego.

 5. Zespół triady sportsmenek.

 6. Zaburzenia endokrynologiczne w jadłowstręcie.

 7. Biochemiczne aspekty ciąży.

 8. Mikroorganizmy jako źródło białka.

 9. Selenoproteiny i ich rola biologiczna.

 10. Biochemiczne, fizjologiczne i patofizjologiczne aspekty bólu.

 11. Wpływ czynników biologicznych na toksyczność leków i innych ksenobiotyków.

 12. Metabolizm lipoprotein osocza krwi.

 13. Interakcje antybiotyków i leków cytotoksycznych z kwasami nukleinowymi.


Immunologia i Mikrobiologia

 1. Możliwości stymulacji nieswoistej odporności komórkowej.

 2. Wykorzystanie mikroorganizmów środowiskowych w usuwaniu zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi.

 3. Substancje toksyczne grzybów kapeluszowych i ich działanie na organizm.

 4. Antybiotyki peptydowe (defensyny).

 5. Mechanizmy oporności krzyżowej bakterii na antybiotyki.

 6. Mechanizmy zakażeń połeczkami z rodzaju Acinetobacter.

 7. Dżuma dawniej i dziś.

 8. Epidemiologia zakażeń wirusami grypy.


Prace magisterskie

Chemia Fizjologiczna

 1. Aktywność składowych antyoksydacyjnej triady enzymatycznej w wątrobie zwierząt wolnożyjących.

 2. Status antyoksydacyjny osocza krwi cieląt w pierwszych 10-ciu dniach życia postnatalnego.

 3. Wpływ zmian stężenia białka całkowitego, albumin, żelaza i TIBC na potencjał antyoksydacyjny osocza krwi mierzony metodą FRAP.

 4. Stężenie selenu i aktywność peroksydazy glutationowej w osoczu krwi samic w okresie okołoporodowym.

 5. Związek między stężeniem kadmu i ołowiu w osoczu krwi a jego całkowitą zdolnością antyoksydacyjną.


Immunologia i Mikrobiologia

 1. Bezobjawowe zakażenie Listeria monocytogenes u dzików.

 2. Frakcje białkowe surowicy dzików.

 3. Frakcje białkowe surowicy saren.

 4. Porównanie odporności humoralnej przeżuwaczy wolnożyjących i udomowionych.


Zakład Towaroznawstwa Produktów Spożywczych

Propozycje tematów prac magisterskich na kierunku Biologia

 1. Porównanie jakości tuszy i mięsa różnych grup genetycznych tuczników klasyfikowanych w systemie EUROP.

 2. Wpływ barwników i względnej zwartości form chemicznych mioglobiny oraz struktury tkanki na kształtowanie się barwy mięsa różnych gatunków zwierząt rzeźnych.

 3. Zastosowanie wybranych układów iluminant/obserwator do barwy i jej trwałości w ocenie jakości mięsa zwierząt rzeźnych.

 4. Wpływ wybranych czynników na kształtowanie się wartości wskaźników przemian glikolityczno-energetycznych i jakość mięsa świń.

 5. Wpływ wybranych polimorfizmów genów na kształtowanie się jakości tuszy i mięsa świń.

 6. Wpływ wybranych czynników na żywotność kultur probiotycznych w produktach mleczarskich.

 7. Kształtowanie się zawartości barwników w ich mięśniach piersiowych i udowych kurcząt brojlerów w zależności od ich wieku.

 8. Kształtowanie się zawartości składników mineralnych i lipoprotein we krwi kurcząt brojlerów w zależności od ich wieku.


Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających

 1. Obserwacje zachowania się różnych gatunków zwierząt przeżuwających (bydła, owiec i kóz).

 2. Gospodarowanie populacjami jeleni, danieli i sarn na terenie różnych kół łowieckich.

 3. Molekularne mechanizmy determinacji płci u zwierząt gospodarskich


Katedra Zoologii i Pszczelnictwa
Dr hab. Bożena Chuda-Mickiewicz, prof. nadzw.

 1. Porównanie plenności murarki ogrodowej (Osamia rufa L.) w zróżnicowanych terminach chowu.

 2. Ocena długości życia trutni pszczoły miodnej ( Apis mellifera L.) w zróżnicowanych warunkach bytowania.

 3. Porównanie długości życia robotnic podgatunków pszczoły miodnej ( Apis mellifera L. użytkowanych w Polsce

 4. Przeżywalność pszczoły miodnej ( Apis mellifera L.) w niskiej temperaturze powietrza.

 5. Przeżywalność pszczoły miodnej ( Apis mellifera L.) w wysokiej temperaturze powietrza.

 6. Porównanie rozwoju osobniczego matek podgatunków pszczoły miodnej ( Apis mellifera L.) użytkowanych w Polsce.

 7. Wpływ temperatury inkubacji mateczników na długość rozwoju osobniczego matek pszczelich

 8. Ocena zalatywania trutni do sąsiednich rodzin w pasiece.


Dr hab. Katarzyna Kavetska, prof. nadzw.


 1. Wybrane zagadnienia z etologii owadów społecznych

 2. Preferencje pokarmowe wybranych gatunków pająków krajowych

 3. Preferencje pokarmowe wybranych gatunków pająków egzotycznych

 4. Dymorfizm płciowy wybranych gatunków ptaszników z rodziny Theraphosidae

 5. Motyle minujące – biologia i środowisko życia

 6. Inwazja szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella) w Polsce

 7. Rola radiacji adaptacyjnej w powstawaniu gatunków (specjacja)

 8. Narządy zmysłów u bezkręgowców

 9. Stosunki troficzne w świecie zwierząt

 10. Warunki abiotyczne a wzrost i rozwój zwierząt

 11. Próby reintrodukcji dropia (Otis tarda) w Polsce

 12. Występowanie wydry (Lutra lutra) na Pomorzu Zachodnim

 13. Charakterystyka siedlisk bobra europejskiego (Castor fiber) na Pomorzu Zachodnim

 14. Inwazja norki amerykańskiej (Mustela vison) w Polsce

 15. Szop pracz (Procyon lotor) w Polsce – szansa, czy zagrożenie

 16. Ochrona wybranych gatunków ptaków drapieżnych w Polsce

 17. Kariera Caenorhabditis elegans – modelowego organizmu współczesnej genetyki

 18. Inwazja obcych – zawleczone do Polski gatunki ssaków

 19. Inwazja obcych – zawleczone do Polski gatunki owadów

 20. Inwazja obcych – zawleczone do Polski gatunki ryb

 21. Fauna Palearktyki

 22. Lokomocja u zwierząt

 23. Herpetofauna wybranego rejonu kraju

 24. Mięczaki Pomorza Zachodniego

 25. Czynna ochrona płazów w Polsce

 26. Czynna ochrona gadów w Polsce

 27. Głowonogi - ewolucja i behawior

 28. Wybrane choroby odzwierzęce u ludzi

 29. Alergia a pasożyty

 30. Miejsce pijawek we współczesnej medycynieZakład Anatomii Zwierząt

 1. Wykopaliskowe kości wybranych gatunków zwierząt zgromadzone w Zakładzie Anatomii Zwierząt. Stan zachowania a wartość źródłowa.

 2. Materiał osteologiczny Muzeum Pomorza Zachodniego. Znaczenie dla badań archeozoologicznych.

 3. Dysplazja stawów biodrowych.

 4. Zaburzenia rozwojowe szkieletu kończyn.

 5. Zaburzenia ciążowe.

 6. Zaburzenia rozwojowe narządu moczowo-płciowego.

 7. Anomalie układu pokarmowego.

 8. Wady rozwojowe układu krążenia.

 9. Zaburzenia rozwojowe u psów.

 10. Zaburzenia rozwojowe u kotów.

Pracownia Hodowli Zwierząt Futerkowych

Prace licencjackie

    1. Przyczyny wyginięcia norki europejskiej w Polsce

    2. Zmiany morfometryczne czaszki pomiędzy dziką a hodowlaną populacją jenota

    3. Zmiany morfometryczne czaszki pomiędzy dziką a hodowlaną populacją lisa pospolitego

    4. Analiza zagrożenia człowieka agresją u psów

    5. Lęk psów – analiza emocji

Prace magisterskie

 1. Monitoring norki amerykańskiej w siedlisku naturalnym

 2. Oddziaływanie na środowisko naturalne dzikiej norki amerykańskiej

 3. Określanie różnic morfometrycznych pomiędzy norką amerykańską dziką i hodowlaną

 4. Wykorzystanie psów w terapii ludzi


Zakład Hodowli Koni

Prace licencjackie

1. Znaczenie hierarchii w behawiorze socjalnym koni;


2. Wpływ warunków środowiskowych na kształtowanie się cech psychicznych u koni.
3.Behawior źrebiąt do 0,5 roku życia
4. Przydatność koników polskich do rekreacji i hipoterapii dla dzieci
5.Ośrodki rekreacji konnej w wybranym regionie.
6.Fotografia hipologiczna
7Rozwój i aktualny stan animaloterapii w Polsce/regionie.
8.Wykorzystanie zwierząt towarzyszących i gospodarskich w terapii i rehabilitacji ludzi.

Prace magisterskie

1. Psychologiczny model współczesnego konia rekreacyjnego;


2. Występowanie schorzeń kopyt u koni w zależności od systemu utrzymania i sposobu użytkowania.
3.Badania nad migracją stada koników polskich na terenach leśnych (Nadleśnictwo Kliniska)
4. Badania nad tempem przyrostu rogu kopytowego u koników polskich.
5. Zawartość selenu w krwi koni hodowli SK Nowielice i SK Bielin©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna