Protok ó Ł nr 116/2005 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 27 stycznia 2005 rPobieranie 10.69 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar10.69 Kb.


P R O T O K Ó Ł NR 116/2005

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego

w dniu 27 stycznia 2005 r.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach brali udział: Pan Wojciech Adam Michalak – Przewodniczący Rady Powiatu Rawskiego, Pani Teresa Cieciorek – Skarbnik Powiatu, Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji, Pan Leszek Przybył – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

3.Informacja w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gmin Cielądz i Biała Rawska.

4.Informacja w sprawie porozumienia z firmą Quick-Mix.

5.Propozycja zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia dokonał Starosta Rawski – Józef Matysiak,
o godz. 1000 witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu.
Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. Został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Pan Leszek Przybył – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa przedstawił informację w sprawie zmian w planie przestrzennego zagospodarowania gmin Cielądz i Biała Rawska.
W gminie Biała Rawska we wsi Narty zmiany dotyczyły budowy masztu telefonii komórkowej natomiast zmiany we wsi Wólka Lesiewska
i Gośliny dotyczyły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zmiana w planie wsi Cielądz dotyczyła rozszerzenia zapisu w planie umożliwiającym realizację zabudowy mieszkaniowej na części działki przeznaczonej pod budowę stacji paliw.


Ad. 4 Z kolei Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji
i Informacji iż, wpłynęło kolejne pismo od firmy Quick – Mix. Firma zaakceptowała przesunięcie terminu zakończenia I etapu budowy drogi
do miesiąca sierpnia 2005r. pozostałą część do 31.12.2005 r. W sprawie ewentualnego zobowiązania do budowy II etapu i zwiększenia zatrudnienia Quick – Mix nie widzi możliwości złożenia wiążącej deklaracji. Założenia inwestycyjne obejmują zakład na poziomie produkcji i zatrudnienia zgodnie
z posiadanym zezwoleniem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Firma nie może zobowiązać się do zmiany formy prawnej planowanego zakładu
na samodzielną firmę w Rawie Mazowieckiej. Zarząd przychylił się do propozycji zawarcia umowy.
Ad. 5 W tym punkcie Pan Irla zapoznał Zarząd w z informację w sprawie zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych w Rawie Mazowieckiej. Decyzją Rady i Zarządu ustalono, iż w bieżącym roku na tym terenie zostanie wybudowana dodatkowa infrastruktura sportowa w ramach dofinansowania, które pozyskano na budowę sali gimnastycznej. Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych część terenu pozostaje niewykorzystana.

Ad. 6 W sprawach różnych Starosta Rawski – Józef Matysiak poinformował,
iż w dniu 29.01.2005 r. odbędzie się V Powiatowy Bal Charytatywny. Zgodnie
z tradycją zostanie nadany tytuł „Dobrego Człowieka”. W tym roku powyższym tytułem zostanie uhonorowany Pan Józef Uchman – były Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej oraz Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Liceum i Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie Mazowieckiej. Pieniądze zebrane z tegorocznego balu zostaną przekazane
do Stowarzyszenia „Hospicjum” w Rawie Mazowieckiej.

Zarząd ustalił termin kolejnego posiedzenia na dzień 2 lutego 2005 r.
na godz. 1200.Ad. 8 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta Rawski – Józef Matysiak dokonał o godz. 1200 zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu.
W załączeniu: wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.
Sporządziła : Katarzyna Gołota.
Zarząd Powiatu:
Józef Matysiak Starosta .............................................
Marian Krzyczkowski Wicestarosta .............................................
Longina Krępska Członek Zarządu .............................................
Jerzy Kuba Członek Zarządu ............................................
Krzysztof Janeczek Członek Zarządu .............................................
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna