Protok ó Ł Nr 4/2008Pobieranie 16.61 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar16.61 Kb.

P R O T O K Ó Ł Nr 4/2008

z posiedzenia Zarządu Osiedla Komorów, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2008 r.

w Szkole w Komorowie
Obecni:

K. Czarnocki, M. Dobraczyńska-Kozarska, M. Grobelny, Michał Jeżewski, Agnieszka Kaczorowska, Z. Kowalewicz, B. Obłąkowski , G. Pieścik-Bojarska, M. Połowicz, Ignacy Wardal.

Zaproszeni goście:

Piotr Gorączka – członek Rady Sołeckiej, Pęcice, Jan Jackowski, Marta Lewin – Architekt krajobrazu, Rafał Madycki, Waldemar Widlicki – Sołtys w.PęcicePorządek dzienny

  1. Ruch drogowy a Komorowie

  2. Sprawa strony internetowej Zarzadu

  3. Przedstawienie projektu parku kulturowego w g.Michałowice

  4. Omówienie zebrania ogólnego mieszkańców Komorowa z dn. 8.04.08

  5. Zatwierdzenie budżetu

  6. Omówienie zebrań poszczególnych Komisji w Gminie

  7. Wolne wnioski

Ad.1.


Pan Jan Jackowski – mieszkaniec Komorowa, przedstawił zebranym korespondencję związaną z przeciwstawieniem się poruszania samochodów cieżarowych, autobusów na trasie Tesco – Janki, po drogach powiatowych i gminnych na terenie Komorowa.Stan łamania przepisów drogowych, zagrożenia dla pieszych trwa od II połowy 2004 r. Wymiana korespondencji między stroną a Starostwem , Wojewoda, trwa nieprzerwanie od 2006 r.

Po krótkiej dyskusji postanowiono, aby p. Ignacy .Wardal po przejrzeniu korespondencji i konsultacji z p. Jackowskim zastanowil się nad dalszym rozwiązaniem sprawy. Pan Z. Kowalewicz będzie robił zdjęcia pojazdom nieprzestrzegającym przepisów.


Ad.2

Przewodniczący podziękował p. Madyckiemu za prowadzenie strony internetowej Zarządu i dobrą współpracę.

Pan Madycki poinformował, ze jest ok. 250 odwiedzin unikalnych naszej strony.
Zastanawiano się nad najlepszym sposobem komunikacji z mieszkańcami i odwrotnie.

Postanowiono:

- Pan Z. Kowalewicz – kontakt z Biuletynem Gminnym w sprawie informacji internetowej,

oraz wykupieniem strony.

- Pani M.Kozarska-Dobraczyńska i I.Wardal umieszczą odpowiednią informację na tablicy ogłoszeń

- Pan Madycki z p. A. Kaczorowską uporzadkują informacje na stronie www.komorow.pl i www.komorów.net.pl


Ad.3

Pani M. Lewin ciekawie i przejrzyście przedstawiła wstępny projekt utworzenia parku kulturowego na terenie Gminy Michałowice obejmującego tereny dwóch majatkow, w skład których wchodzą XIX-wieczne założenia pałacowo-parkowe w Pęcicach i Komorowie wraz z terenami łąk i użytków rolnych na przedpolach obu założeń, przy ul. Leśnej 4 w Pęcicach Małych i Komorowie. (podstawa prawna, Ustawa z 22.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Zostały omówione korzyści dla terenu po powołaniu parku, jak również tryb załatwiania w/w sprawy.

W dyskusji brali udział wszyscy uczestnicy zebrania. Przedstawiciele Pęcic Małych poinformowali o coraz trudniejszych warunkach zamieszkania we wsi i ruchu drogowym

odbywającym się przez wieś, jak również o stanie sprzedaży gruntów.
UCHWAŁY:

1. Powołać panią Marte LEWIN jako koordynatora Zespołu ds. Wstępnego Opracowania

Projektu Parku Kulturowego
2. Zaakceptowano wstępne założenia przedstawione przez panią Martę Lewin
Przedstawione wyżej 2 Uchwały przegłosowano jednogłośnie
Ad.4
Przewodniczący podziękował członkom Zarządu za wkład pracy w organizację zebrania.

Listy mieszkańców dostarczone przez Gminę były niekompletne, brakowało wielu ulic, oraz niejasna była sprawa nazwisk. W przyszłości należy zastanowić się na ilością zawiadomień i poprawną dystrybucją

Główny cel zebrania został osiągnięty.
Ad.5
Budżet Zarządu wynosi 16.383 zł (slownie: szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy zł).

Pan Zbigniew Kowalewicz przedłożyl propozycję zagospodarowania budżetu. Po krótkiej dyskusji zatwierdzono jednogłośnie budżet Zarządu na r. 2008


Przeznaczenie budżetu na:
1. harcerze (dofinansowanie akcji letniej) - 1.000 zł

2. prowadzenie strony internetowej - 1.200 zł

3. zakup strony - 3.000 zł

4. Koło Emerytów - 2.000 zł

5. pomoc Szymkowi Grzegrzółce - 2.000 zł

6. druk materiałów - 3.000 zł

7. obchody Swięta M.Dąbrowskiej - 3.000 zł

8. rezerwa (Boze Narodzenie,choinki) - 1.383 zł
Ad.6

Pan Obłąkowski i pani Kaczorowska przedstawili sprawozdanie z posiedzenia Komisji

Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, które odbyło się w Gminie w kwietniu b.r.

Przewodniczący Zarządu pan M.Jeżewski będzie informował przewodniczących odpowiednich Komisji w Zarzadzie o posiedzeniach w Gminie, w udziale których powinni brać udział poszczególni członkowie Zarzadu.


Ad.7

Tematy do rozpatrzenia:  1. Centrum Logistyczne w Pęcicach – informacje na ten temat zbierze p. M.Jeżewski

  2. Teren nad Utratą (Komorów Wieś)– sprawę zbada p. Obłąkowski

  3. Pole przy Kasztanowej

Protokołowała : Przewodniczący ZarząduG.Pieścik-Bojarska Michał Jeżewski


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna