Protok ó Ł nr 9/07 z posiedzenia Komisji Wsi I Rolnictwa Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytego w dniu 23 października 2007 rokuPobieranie 28.07 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar28.07 Kb.
P R O T O K Ó Ł nr 9/07

z posiedzenia Komisji Wsi i Rolnictwa

Rady Miejskiej w Kożuchowie

odbytego w dniu 23 października 2007 roku.

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji na stan 6.Lista obecności w załączeniu.

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:


  1. Ogrodnik Andrzej - Burmistrz Kożuchowa

  2. Piotrowska Jolanta - Skarbnik Gminy

  3. Kulczycka Anna - Dyrektor BPMiG Kożuchów

  4. Zabłotna Urszula - Kierownik OPS w Kożuchowie

  5. Ćwiklik – Kowalska Anna - Naczelnik Wydziału OKSiZ

  6. Bowturkiewicz Waleria - Naczelnik Wydziału TITematyka posiedzenia:


  1. Działalność OPS – plan na okres zimowy.

  2. Informacja z działalności KOKiS oraz Bibliotek na terenach wiejskich.

  3. Współpraca z jednostkami samorządowymi i administracji państwowej.

  4. Sprawy różne.


Staroszczuk Andrzej – Przewodniczący Komisji przywitał zaproszonych gości oraz członków komisji i przedstawił porządek obrad Komisji. Do proponowanego porządku obrad sprzeciwu nie zgłoszono.
Do pkt.1

Zabłotna Urszula - Kierownik OPS w Kożuchowie powiedziała, że OPS w budżecie ma środki zarówno na zasiłki okresowe jak i na zasiłki celowe. W sezonie letnim zaoszczędzili pewną ilość środków tak, aby w sezonie zimowym zasiłki na zakup opału były wyższe. Od 1 października wypłacane są zasiłki na zakup opału w wysokości od 200zł do 400 zł. Jest dużo środków na dożywianie dzieci w szkołach, dlatego od października do SP w Stypułowie i SP w Mirocinie Dolnym dowożone są posiłki składające się z dwóch dań.

Pacewicz Teresa – Radna zapytała, jakie warunki należy spełnić, aby dostać zasiłek na opał.

Zabłotna Urszula - Kierownik OPS w Kożuchowie powiedziała, że dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 361 zł a na osobę samotną 477 zł.

Staroszczuk AndrzejPrzewodniczący Komisji zapytał, ilu jest bezdomnych w Kożuchowie.

Zabłotna Urszula - Kierownik OPS w Kożuchowie odpowiedziała, że jest 25 osób bez zameldowania. Natomiast prawdziwych bezdomnych jest 4-5. Są to osoby notorycznie nadużywające alkoholu. Osoby te nie korzystają z noclegowni, dlatego, że jednym z warunków, aby z niej korzystać jest to, że osoba musi być trzeźwa. Dodała, że dla wszystkich osób, które się kwalifikują OPS zapewnia posiłki w DPS w Kożuchowie. Stwierdziła, że ilość zasiłkobiorców znacznie się zmniejszyła.

Franczak JanRadny zapytał, dlaczego inne szkoły z terenów wiejskich nie korzystają z obiadów dla dzieci.

Zabłotna Urszula - Kierownik OPS w Kożuchowie powiedziała, że szkoły te zapewniają dzieciom suchy prowiant. Dodała, że być może szkoły te nie skontaktowały się jeszcze z osobą, która te posiłki dowozi lub po prostu nie chcą ich z powodu braku miejsca w którym dzieci mogłyby zjeść posiłki. Powiedziała, że obiad kosztuje 4,50zł i ponad 400 dzieci korzysta z posiłków za które płaci OPS.
Do pkt.2

Kulczycka Anna - Dyrektor BPMiG Kożuchów przedstawiła informację z realizacji zadań realizowanych przez bibliotekę. /Informacja w załączeniu./

Pacewicz Teresa – Radna zapytała czy biblioteka w Studzieńcu zostanie przeniesiona do budynku szkoły.

Kulczycka Anna - Dyrektor BPMiG Kożuchów odpowiedziała, że niestety nie, gdyż pomieszczenie w szkole jest zbyt małe.

Basior Grzegorz – Radny zapytał, za jaką kwotę w skali roku zakupywane są książki.

Kulczycka Anna - Dyrektor BPMiG Kożuchów odpowiedziała, że w budżecie zaplanowane było 7100 zł. Dotacja ministerialna to 15065 zł. Dodała, że sporo książek biblioteka dostała od czytelników.

Staroszczuk Andrzej – Przewodniczący Komisji zapytał, jakie powinny być spełnione warunki, aby został utworzony oddział biblioteczny w Mirocinie Górnym.

Kulczycka Anna - Dyrektor BPMiG Kożuchów powiedziała, że aby otworzyć punkt biblioteczny wystarczy, aby było wydzielone pomieszczenie oraz osoba, która zgodzi się wziąć odpowiedzialność za przekazane książki. Osoba ta w punkcie bibliotecznym pracuje społecznie.

Staroszczuk Andrzej – Przewodniczący Komisji zapytał, kiedy zostanie włączone ogrzewanie w Zamku.

Ćwiklik – Kowalska Anna – Naczelnik Wydziału OKSiZ powiedziała, że w Zamku była awaria c.o.. Dodała, że w ciągu najbliższych dni awaria zostanie usunięta. Kolejnym problemem jest znalezienie osoby, która miałaby uprawnienia do obsługi pieca.

Medyński Jan – Radny zapytał, czy osoba ta byłby zatrudniona w KOKiS Zamek.

Ćwiklik – Kowalska Anna – Naczelnik Wydziału OKSiZ osoba ta byłaby zatrudniona na umowę zlecenie

Medyński Jan – Radny powiedział, że należałoby wysłać pracownika Zamku na szkolenie.

Ćwiklik – Kowalska Anna – Naczelnik Wydziału OKSiZ odpowiedziała, że rozważa taką ewentualność.

Staroszczuk Andrzej – Przewodniczący Komisji zapytał, jakie są plany i zamierzenia KOKiS Zamek.

Ćwiklik – Kowalska Anna – Naczelnik Wydziału OKSiZ powiedziała, że aby mówić o planach należy zastanowić się w jakiej formie KOKiS będzie działał. Czy będzie to kultura razem ze sportem czy też instytucja zostanie podzielona. Na dzień dzisiejszy działań jest niewiele z uwagi na to, że nie ma zatrudnionego instruktora ds. kulturalno oświatowych. Dodała, że nie chce zatrudniać dodatkowych osób, gdyż pełni tą funkcję przejściowo. W ostatnim okresie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na „Rysunek Satyryczny”, kolejnym przedsięwzięciem było nagranie filmu o zamku w ramach promocji miasta. W listopadzie odbędzie się koncert symfoniczny. Trwają przygotowania do organizacji Sylwestra. Codziennie odbywają się zajęcia organizowane przez szkoły oraz Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych. Planuje otworzyć warsztaty malarskie oraz zajęcia z tańca towarzyskiego. Powiedziała, że planuje wydłużyć godziny pracy do dwudziestej drugiej z uwagi na dużą dewastację obiektu podczas nieobecności pracownika pilnującego Zamek.

Franczak Jan – Radny zapytał czy wybrana została już firma która wykona ogrzewanie kominkowe na świetlicach.

Ćwiklik – Kowalska Anna – Naczelnik Wydziału OKSiZ powiedziała, że firma została już wybrana. Aktualnie przeprowadzane są przeglądy kominiarskie.

Ogrodnik Andrzej - Burmistrz Kożuchowa powiedział, że w Studzieńcu jest duży kominek i najprawdopodobniej wystarczy do niego włożyć wkład kominkowy.

Wartecki Bronisław – Radny powiedział, że można zastanowić się nad sprzedażą Zamku.

Ogrodnik Andrzej - Burmistrz Kożuchowa powiedział, że nie chciałby, aby Zamek został sprzedany. Natomiast, aby mógł on prawidłowo funkcjonować powinien pełnić funkcje bardziej komercyjne. Można spróbować w Zamku otworzyć centrum w którym firmy zewnętrzne organizowałyby szkolenia.

Pacewicz Teresa – Radna zapytała czy będzie wykonywany kominek w Studzieńcu.

Ogrodnik Andrzej - Burmistrz Kożuchowa powiedział, że jeżeli będą możliwości techniczne i wystarczy środków finansowych to na pewno zostanie to wykonane.

Pacewicz Teresa – Radna poprosiła o naprawę dachu świetlicy w Studzieńcu. Powiedziała, że dopóki ten dach nie zostanie naprawiony świetlica nie będzie przynosiła pożytków.

Ogrodnik Andrzej - Burmistrz Kożuchowa powiedział, że należy poczekać na program odnowy wsi. Kolejność zależy od terminu złożenia przez mieszkańców programu odnowy.

Pacewicz Teresa – Radna zapytała „na co” w nowym budżecie może liczyć Studzieniec.

Ćwiklik – Kowalska Anna – Naczelnik Wydziału OKSiZ przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie /za 6/


Do pkt.4.

Medyński Jan – Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Kożuchowa.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie /za 5/

Podczas głosowania nieobecny Radny Andrzej Staroszczuk..

Medyński Jan – Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowej Soli

Projekt uchwały został przyjęty do wiadomości KomisjiBowturkiewicz Waleria – Naczelnik Wydziału TI, przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kożuchów dla obszaru położonego w obrębie Książ Śląski

Powiedziała, że właściciel terenu poniesie koszty sporządzenia zmian w Studium i w planie zagospodarowania przestrzennego.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie /za 4/

Podczas głosowania nieobecny Radny Andrzej Staroszczuk i Radny Grzegorz Basior.Bowturkiewicz Waleria – Naczelnik Wydziału TI przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Książu Śląskim.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie /za 4/

Podczas głosowania nieobecny Radny Andrzej Staroszczuk i Radny Grzegorz Basior.

Bowturkiewicz Waleria – Naczelnik Wydziału TI przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kożuchów dla obszaru położonego w obrębie Podbrzezie Dolne.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie /za 4/

Podczas głosowania nieobecny Radny Andrzej Staroszczuk i Radny Grzegorz Basior.

Medyński Jan – Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie /za 4/

Podczas głosowania nieobecny Radny Andrzej Staroszczuk i Radny Grzegorz Basior.

Medyński Jan – Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy nieruchomości położonej w Mirocinie Górnym z przeznaczeniem na przystanek autobusowy.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie /za 4/

Podczas głosowania nieobecny Radny Andrzej Staroszczuk i Radny Grzegorz Basior.

Medyński Jan – Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Kożuchów.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie /za 4/

Podczas głosowania nieobecny Radny Andrzej Staroszczuk i Radny Grzegorz Basior.

Kałużna Elżbieta – Inspektor Wydziału GKiR przedstawiła propozycje zmiany organizacji ruch w centrum miasta. /Odpowiadała na zadawane pytania./

Komisja przyjęła propozycją zmiany organizacji ruch w centrum miasta do wiadomości.Piotrowska Jolanta - Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007. Odpowiadała na zadawane pytania.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie / za 6/Medyński Jan – Wiceprzewodniczący Komisji odczytał pismo od mieszkańców wsi Czciradz w sprawie wiaty przystankowej. /Pismo w załączeniu./
Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Protokołowała Przewodniczący Komisji


Kinga Kukuć Andrzej Staroszczuk

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna