Protok ó Ł nr iii/2015 z III sesji Rady Miejskiej w Chojnicach, odbytej w dniu 26 stycznia 2015 r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1Pobieranie 279.92 Kb.
Strona1/4
Data07.05.2016
Rozmiar279.92 Kb.
  1   2   3   4


OR.0002.2.2015
P R O T O K Ó Ł nr III/2015

z III sesji Rady Miejskiej w Chojnicach, odbytej w dniu 26 stycznia 2015 r.

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1,

w godzinach od 1000 do 1350.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski.

Radni Rady Miejskiej – według załączonej listy obecności – załącznik nr 1 do protokołu.

Radni nieobecni usprawiedliwieni:

 1. Joanna WarczakSpoza Rady w sesji udział wzięli:


 1. Arseniusz Finster - Burmistrz Miasta

 2. Edward Pietrzyk - Z-ca Burmistrza Miasta

 3. Krystyna Perszewska - Skarbnik Miasta

 4. Agnieszka Kortas-Koczur - Dyrektor Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej

 5. Mariusz Paluch - Prezes Centrum Park Chojnice

 6. Przewodniczący SMO – według załączonej listy obecności – załącznik nr 2 do protokołu.

 7. Przedstawiciele mediów.Materiał sesyjny wraz z porządkiem III sesji (biuletyn nr 2/15) został radnym doręczony
w dniu 9 stycznia 2015 r.


Ad. 1

Przewodniczący Mirosław Janowski – witam bardzo serdecznie Panie i Panów Radnych, Panów Burmistrzów, Radę Samorządów Osiedlowych, media, zaproszonych gości. Bardzo mi miło. Na chwilę obecną na 21 radnych obecnych jest 19. Rada jest władna do podejmowania uchwał.

Otwieram III sesję Rady Miejskiej w Chojnicach.

Chciałem Państwa poprosić o wprowadzenie poprawek do naszego porządku obrad. Za punktem 20 proszę dodać projekt uchwały, którą Państwo otrzymali przed sesją, w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. I punkt 22 to jest projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2015 rok. Czy są jeszcze jakieś wnioski do porządku obrad? Nie ma żadnych. Dziękuję bardzo.
 1. Otwarcie sesji

 1. stwierdzenie quorum,

 2. wnioski do porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu II sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

 2. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.

 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.

 5. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na I sesji Rady Miejskiej.

 6. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.

 7. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.

 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015r.

 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.

 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.

 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

 12. Projekt uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
  i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.


 13. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałej Rady Miejskiej.

 14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bytowskiej w Chojnicach.

 15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

 16. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

 17. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

 18. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

 19. Projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Chojnice.

 20. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 21. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2015 rok.

 22. Głosowanie wniosków.

 23. Interpelacje i zapytania radnych.

 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 25. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.

 26. Zakończenie III sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.Ad. 2

Przewodniczący Mirosław Janowski – jesteśmy w punkcie przyjęcie protokółu II sesji Rady Miejskiej w Chojnicach. Sekretarzem II sesji była Pani Maria Błoniarz-Górna. Proszę bardzo.


 • Radna Maria Błoniarz-Górna – Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Protokół z poprzedniej sesji przeczytałam, zapoznałam się z nim. Odtwarza on wiernie to co się na sesji odbywało
  i proszę o przyjęcie bez czytania.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi do protokółu
z II sesji Rady Miejskiej? Nie ma. Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem protokółu II sesji Rady Miejskiej w Chojnicach bez odczytania?


Rada Miejska 19 głosami „za” (jednogłośnie) przyjęła protokół II sesji Rady Miejskiej w Chojnicach bez odczytania.

Ad. 3

Przewodniczący Mirosław Janowski – tradycyjnie na Sekretarza III sesji Rady Miejskie w Chojnicach proponowałbym Pana Mariusza Brunkę. Czy Pan Mariusz Brunka wyraża zgodę?Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Do Komisji Wnioskowej Pani Renata Dąbrowska. Czy Pani Renata Dąbrowska wyraża zgodę?


 • Radna Renata Dąbrowska – tak, wyrażam zgodę.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. I Pan Kazimierz Drewek. Czy Pan Kazimierz Drewek wyraża zgodę?


 • Radny Kazimierz Drewek – wyrażam zgodę.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za powołaniem na Sekretarza III sesji Rady Miejskiej w Chojnicach Pana Mariusza Brunkę?
Rada Miejska 18 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” powołała na Sekretarza III sesji Rady Miejskiej w Chojnicach radnego Mariusza Brunkę.
Przewodniczący Mirosław Janowski – kto jest za powołaniem do Komisji Wnioskowej Panią Renatę Dąbrowską i Pana Kazimierza Drewka?
Rada Miejska 19 głosami „za” (jednogłośnie) powołała do Komisji Wnioskowej radną Renatę Dąbrowską i radnego Kazimierza Drewka.

Ad. 4

Przewodniczący Mirosław Janowski – chciałem Państwa poinformować, że wszystkie materiały, które w okresie międzysesyjnym przychodziły, zostały od razu do Państwu przekazane. Dzisiaj przekazałem Państwu jeszcze jedno pismo, które do mnie dopiero dotarło. Jest to pismo Pana dyrektora Wydziału Pana Janusza Ziarno w sprawie wynagrodzenia średniego nauczycieli za rok 2014. Do zapoznania się dla Państwa.

Ad. 5

Przewodniczący Mirosław Janowski – proszę bardzo Panie Burmistrzu sprawozdanie z prac
w okresie międzysesyjnym.


 • Burmistrz Arseniusz Finster – Wysoka Rado. Szanowni Państwo. Cztery tematy zawsze będą dyżurne w moich sprawozdaniach przed Radą Miejską. To te cztery, które związane są z MOF-em, cztery największe inwestycje, które są w przygotowaniu i stan tych przygotowań ulega zmianom wraz z zegarem czasu, który też się zmienia.

W tej sali odbyło się spotkanie w sprawie węzła integracyjnego. Gościliśmy Pana prezesa Polskich Linii Kolejowych. Przedstawialiśmy po raz kolejny koncepcję budowy, modernizacji, odbudowy naszego dworca. Postulat miasta Chojnice jest taki, aby nasz dworzec nie był dworcem wyspowym, tak żebyśmy po lewej stronie, patrząc frontem do budynku dworca mogli zmieścić przede wszystkim autobusy. A więc likwidacja dwóch torów lub czterech torów. Czterech – idealne rozwiązanie jak Państwo wydzieli, przy dwóch – rozwiązanie dobre. Natomiast mamy też oczywiście wariant bez likwidacji torów, ale jest to wariant najmniej optymistyczny. Problemem, jak zawsze, tutaj są pieniądze, kto ma ponieść koszt likwidacji torów i przebudowy komunikacyjnej dworca. PLK nie ma na to pieniędzy, trzeba szukać środków zewnętrznych
w Ministerstwie, albo środków regionalnych. Na kanwie tego spotkania wysłaliśmy list, zgodnie z sugestią Pana prezesa, w którym pytamy o koncepcję, która byłaby możliwa, czy dwa tory, czy cztery tory, o przewidywane koszty i również PLK zobowiązało się wykonać projekt stosowny. Temat jest bardzo trudny, ponieważ my do końca lutego musimy podjąć decyzje, w którym wariancie będziemy nasz dworzec projektować. Na projekt, bo tworzymy koncepcje szczegółowe, na projekt są kolejne pieniądze unijne, które można wziąć, ale żeby zacząć projektować trzeba wybrać wariant. I tutaj jest duże niebezpieczeństwo, bo jeżeli powiemy, że wybieramy wariant z likwidacją toru pierwszego i drugiego, a potem nie zlikwidujemy, to nasz projekt pozostanie projektem tylko i wyłącznie na papierze. Te problemy będziemy rozstrzygać w miesiącu lutym. Drugi temat dyżurny to jest Zarząd Dróg Wojewódzkich i Urząd Marszałkowski
w kontekście zmiany korytarza transportowego drogi 212 i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w kontekście budowy węzła do obwodnicy. Odbyliśmy bardzo merytoryczne spotkanie z Panem Grzegorzem Stachowiakiem, dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich i jeżeli chodzi o drogę 212 to, jak Państwo wiecie, kończymy w lutym koncepcję szczegółową, odbędą się jeszcze konsultacje społeczne i w marcu uzgadniamy bezpośrednio projekt z Zarządem Dróg Wojewódzkich, w taki sposób, aby najdalej w kwietniu rozpisać przetarg, a środki są
w budżecie na 2015 rok, i wykonać projekt budowalny. Jeżeli chodzi o węzeł do obwodnicy to w ramach dokumentacji, którą wykonujemy, będziemy mieli koncepcję szczegółową i pragnę zakomunikować, że już w piątek o godzinie 1300 zespół techniczny z Ratusza udaje się do Gdańska i odbywamy pierwsze konsultacje z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Po 15 lutego przewidywany jest przyjazd Pana dyrektora GDDKiA gdańskiej, czyli Pana Roberta Marszałka. Tutaj problem znowu kolejny pragnę zarysować. Bez problemu otrzymamy unijne pieniądze na zmianę korytarza transportowego, czyli na tą „obwodnicę zachodnią Chojnic”, ale na ma szans, żebyśmy otrzymali pieniądze regionalne unijne na budowę węzła do obwodnicy, bo węzeł jest drogą krajową. I tutaj trzeba szukać znowu innych rozwiązań. Mogą być unijne pieniądze, tak jak w przypadku naszej oczyszczalni ścieków, ale centralne lub pieniądze z Krajowego Funduszu Drogowego.

Trzeci temat wiodący to jest koncepcja wód deszczowych, roztopowych w mieście Chojnice. Pracujemy nad tym tematem i już tutaj zapowiadam i zapraszam do udziału w kolejnej prezentacji publicznej, która odbędzie się w czwartek o godz. 1300 w tej sali. W czwartek o 1300 w tej sali koncepcja wód deszczowych i roztopowych.

I czwarty temat Chojnickie Centrum Kultury o nazwie roboczej Balturium. Zgłosiliśmy w tej chwili nasz stary budynek do programu termomodernizacji za kwotę ok. 5 mln zł. Szukamy alternatywnych rozwiązań. Jeżeli nie uda się pozyskać środków unijnych na finansowanie budowy obiektu zupełnie nowego w miejscu starego budynku, to gwarantujemy sobie środki na termomodernizację tego obiektu, który jest. Jak Państwo wiecie program Chojnickiego Centrum Kultury nie zmieści się w budynku obecnego Domu Kultury. W tym budynku, moim zdaniem, może funkcjonować dobrze sala teatralno-kinowa i zaplecze sceniczne i nic więcej. I pozostanie problem tych części działalności Chojnickiego Domu Kultury, a mam nadzieję, że już niedługo Chojnickiego Centrum Kultury, bo taka zmiana nazwy ma zafunkcjonować, tych które są dywersyfikowane w różne miejsca w mieście, a więc w chojnickich szkołach czy innych placówkach. I tutaj też pracujemy nad pewnym modelem, który będziemy chcieli najdalej za miesiąc Wysokiej Radzie przedstawić.

To są te cztery tematy dyżurne, które zawsze się będą pojawiały na każdej sesji Rady Miejskiej. Oprócz tego jest porozumienie z Powiatem Chojnickich w sprawie tak zwanych schetynówek. To porozumienie ewoluowało, ponieważ my nie chcemy modernizować chojnickich dróg półśrodkami, nie chodzi tylko o ładną nawierzchnię, ale też musimy pamiętać o funkcjach. Dlatego jest porozumienie, aby na ulicy Młodzieżowej, po sfrezowaniu warstwy wierzchniej, położyć siatkę odciążającą, tak aby nie było spękań. Dalej na ulicy Kilińskiego brakuje ścieżki rowerowej, ona się pojawi, czyli połączy istniejącą ścieżkę rowerową przy ul. Młodzieżowej z rondem biszkoptowym. Dalej ulica Ogrodowa, kilka nowych wpustów kanalizacji deszczowej plus nowe chodniki. I najważniejszy element to jest ulica Mickiewicza, jednak wchodzi, z układem


ok. 200 metrów kanalizacji deszczowej, którą trzeba zaprojektować. Żeby osiągnąć ten cel projektant, który wykonywał to zadanie, otrzymał rozszerzony zakres, który Państwu przed chwilą przedstawiłem, tak żebyśmy zdążyli, mówiąc kolokwialnie, załapać się do całego przetargu starostwa, bo przecież nasza schetynówka chojnicka jest pewnym elementem całego projektu schetynówek, które są wykonywane przez Powiat Chojnicki.

Kolejny temat. Jest wstępne porozumienie z Kościołem Zielonoświątkowym i ze stowarzyszeniem, które tam funkcjonuje. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej będę prosił Wysoką Radę


o podjęcie uchwały o zbyciu, w tej chwili będących w użyczeniu, pomieszczeń przy ulicy Mickiewicza, tj. dawny sklep holenderski, obiekt, który przez wiele, wiele lat stał pusty. Wycena tego obiektu, i tutaj prostuję moją wypowiedź z konferencji prasowej, nie 770 tys., a 740 tys. zł. I będę przedkładał Wysokiej Radzie propozycję upustu, bo to jest duża kwota 740 tys. zł, kościół na pewno, ani stowarzyszenie takiej kwoty nie są w stanie przekazać. Tutaj przecież też upustami posługiwaliśmy się kontekście kościoła katolickiego. Uważam, że powinniśmy być konsekwentni. Pragnę zwrócić uwagę również na fakt, że te pomieszczenia będą nie tylko miejscem kultu, ale również będzie tam prowadzony i jest prowadzony hostel i praca z osobami potrzebującymi wsparcia.

Przygotowując inwestycje miasta Chojnice na ten rok odbyłem spotkanie z prowadzącym działalność gospodarczą, mówię tutaj o targowisku przy Placu Piastowskim, i również z osobą, która kupiła działkę od gazowni z przeznaczeniem właśnie na targowisko. Jest porozumienie, moim zdaniem bardzo dobre, ponieważ prowadzący działalność na targowisku poprosił, abyśmy rozpoczęli tę inwestycję 16 sierpnia, wtedy kończy się sezon związany z dobrym handlem na targowisku, on swój obiekt przeniesie albo na działkę inwestora, albo na projektowaną drogę,


a my swobodnie do końca października jesteśmy w stanie tą inwestycję, pod warunkiem oczywiście przyjęcia budżetu przez Radę Miejską, jesteśmy w stanie tą inwestycję zrealizować. Tak, że nie będzie tutaj konfliktu społecznego. Natomiast po zrealizowaniu tej inwestycji, targowisko będzie odtworzone w formie nawet obiektowej, bo jest taka propozycja, na tej działce.

Trwają prace związane z planem miejscowym Metalowca, odbywamy konsultacje z zarządem stowarzyszenia i przewidujemy prezentacje już gotowego planu w miesiącu marcu. Mam nadzieję, że wówczas Rada Miejska ten plan przyjmie w głosowaniu i rozpocznie się proces zbywania tych nieruchomości. Zasady zbywania, upusty, cenę będzie ustalała Rada Miejska w zależności od swojej woli.

Kolejny temat, OSP Chojnice. Jak Państwo wiecie, przypomnę tylko, OSP Chojnice ma 150 lat, dokładnie będzie miało w roku 2016. Toczyły się rozmowy od kilku lat na temat powołania tej jednostki, one nie przynosiły owoców. I tutaj takie pierwsze pączkowanie nastąpiło w związku ze zmianą zarządu. Ja nie mówię, że poprzedni zarząd był zły, a ten jest dobry, tylko podejście tego zarządu jest zupełnie inne, a jest ono takie, aby miasto umożliwiło szkolenie dla 10-15 młodych adeptów pożarnictwa, bez szukania kosztów innych poza sortami mundurowymi, i obsługą samochodu, którym ta drużyna będzie się przemieszczać. Odbyłem spotkanie z Panem komendantem PSP w Chojnicach Jackiem Knuthem. Jest również dobry klimat na to, żeby OSP w Chojnicach mogło funkcjonować we wnętrzu PSP, żeby strażacy zawodowi mogli szkolić adeptów z OSP. W OSP są też strażacy emeryci. Strażak emeryt to nie jest sześćdziesiąt plus przypominam, to często jest czterdzieści, czterdzieści pięć plus. W zarządzie OSP chojnickiego są strażacy zawodowi, to też jest dobre rozwiązanie. No i będę proponował Wysokiej Radzie wsparcie OSP. Tutaj chciałbym przypomnieć, że my ustawowo jesteśmy zobligowani do takiego wsparcia, to nie jest nasza dobra wola lub nie. Jeżeli jest w gotowości drużyna to my powinniśmy ją szkolić i chciałbym, aby merytorycznie współpracą z OSP zajął się nasz Wydział Obrony Cywilnej i stosowne środki będę proponował przy nowelizacji budżetu w miesiącu lutym lub marcu.

Kolejny temat. Odbyło się spotkanie, które kreował pełnomocnik do spraw nauki i rozwoju Pan doktor Przemysław Zientkowski. W tym spotkaniu wzięły udział władze dwóch uczelni, przedstawiciele przedsiębiorców, rynku pracy. Rozmawialiśmy prawie dwie godziny o wyzwaniach, które nas czekają. To spotkanie przyniosło efekt taki, iż należy powołać kilka zespołów roboczych. Generalnie zajmowaliśmy się nauką, rozwojem i rynkiem pracy, takie trzy obszary tematyczne są tutaj wiodące.

Kolejna sprawa. Spotkałem się z wiceprezesem firmy Doraco, to jest firma, która jest właścicielem terenu przy ulicy Zielonej przy rondzie biszkoptowym. To jest teren, na którym nie doszło do budowy Galerii Victoria, i mogę tylko powiedzieć, że na pewno firma nie chce sprzedawać tego terenu, nie chce go zbywać, chce na tym terenie zainwestować. Trwa w tej chwili porządkowanie stanu prawnego tej nieruchomości i szukanie rozwiązań koncepcyjno-projektowych. Kolejny temat. Ogłosiliśmy konkurs, zmierzam do tego, aby po uchwaleniu budżetu, jak najszybciej rozstrzygnąć i przekazać kwotę grantową na budowę hospicjum dla Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach.

Jeszcze, jeżeli Państwo pozwolicie, wrócę do Zarządu Dróg Wojewódzkich, ponieważ skupiłem się tylko na „dwieście dwunastce” i węźle, rozmowy też dotyczyły innych kwestii. I tu są dobre wiadomości, bo ulica Kościerska, czyli droga wojewódzka 235, na całej długości jest wpisana do RPO do modernizacji i my zgłosiliśmy postulat budowy dwóch rond – Bałtycka-Kościerska


i Obrońców Chojnic-Młodzieżowa-Kościerska. Prośbę, postulat to jest takie słowo może zbyt mocne. Dalej, jeżeli chodzi o ścieżkę rowerową, chodnik i oświetlenie wzdłuż Metalowca, to jest droga 212, i wzdłuż naszego nowego terenu, gdzie chcemy planować budownictwo jednorodzinne, to ZDW nie stawia przeszkód, ale budować musimy sami. Generalnie ZDW skupia się na modernizacji dróg, a nie na budowie chodników i ścieżek rowerowych, czyli tutaj trudniejsza sytuacja dla nas. Dalej, poruszyliśmy również temat kawałka od Ronda Wyszyńskiego do nowego skrzyżowania „dwieście dwunastki”. Mamy silne argumenty, powstała równoległa ulica, ścieżka rowerowa i chodnik, chodzi o 500 metrów ulicy, którą trzeba zmodernizować. Ten temat został przyjęty dalej do rozmów z Panem Marszałkiem Województwa Pomorskiego. No i temat, który też był bardzo tematem wiodącym, to jest skrzyżowanie Tucholska-Towarowa. Jest możliwość zmiany, aby samochody jadące z Tucholskiej skręcały w lewo
w Towarową, ale trzeba przeprojektować nie tylko skrzyżowanie, tak żeby samochody mogły fizycznie wjechać, ale trzeba przeprojektować i uzupełnić sygnalizację świetlną, tak ,żeby ta relacja Tucholska-Towarowa też była oparta o sygnalizację świetlną, bo gdyby tak nie było i tą wyspę byśmy zmniejszyli, to samochody, które jadą z Tucholskiej do Towarowej blokowałyby ruch w sygnalizacji świetlnej. I przypominam, że relacją wiodącą w programie tej sygnalizacji świetlnej jest Gdańska-Gdańska, a powinno być Gdańska-Tucholska, bo natężenie samochodów tam jest największe. Szacunkowy koszt realizacji tego zadania to około 700 tys. zł, to jest szacunek, podkreślam. No niestety, ten temat też całkowicie spada na nas, jeżeli chcielibyśmy to zadanie realizować. Chcąc ocenić efekty tych rozmów, to na plus należy zaliczyć „dwieście dwunastkę” i Kościerską, natomiast z „dwieście dwunastką” wzdłuż Metalowca i Tucholska-Towarowa zostajemy sami. No możemy szukać partnerstwa w Powiecie Chojnickim, ale tutaj budujemy partnerstwo w oparciu o schetynówki, trudno budować je symetrycznie.

Jeszcze tylko dopowiem, że w środę o godzinie 1800 promocja kolejnego Kwartalnika Chojnickiego, w czwartek o 1300 spotkanie wodne, o którym mówiłem, w piątek jedziemy do Generalnej Dyrekcji, w sobotę uroczystości związane z 31 stycznia – o 1045 zbiórka, potem Msza Święta, potem składamy wiązanki przy Bramie Człuchowskiej, o 1230 jest wystawa okolicznościowa w podziemiach Kościoła Gimnazjalnego, o 1600 jest promocja kolejnych Zeszytów Chojnickich, tutaj w Sali, i oprócz tego są strzelania w Celestacie, gdyby ktoś z Państwa chciał postrzelać to bracia kurkowi zapraszają, są dobre nagrody, można ćwiczyć strzelectwo. I jeszcze jest nowe wydawnictwo, które pragnąłbym zapromować – „Tajemnice chojnickich ulic”, Kazimierz Ostrowski, Zbigniew Buława, wydawcą jest Urząd Miejski w Chojnicach, pod redakcją Zbigniewa Buławy, autorem jest Kazimierz Ostrowski. Mamy 500 egzemplarzy, cena hurtowa 16 zł, w księgarniach oczywiście będzie z marżą. W księgarniach już jest, w bibliotekach jest,


w Promocji Regionu Chojnickiego będzie dzisiaj, u Pana Bloch też będzie dzisiaj. Bardzo ciekawa publikacja dotycząca nazw chojnickich ulic. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo.

Ad. 6

Przewodniczący Mirosław Janowski – informację o realizacji uchwał i wniosków podjętych na
II sesji Rady Miejskiej w Chojnicach mają Państwo w biuletynie.

Ad. 7

Przewodniczący Mirosław Janowski – poproszę przewodniczących komisji o złożenie sprawozdania. Pierwsza Komisja Rewizyjna, Pan Edward Gabryś, proszę bardzo.


 • Radny Edward Gabryś – Komisja Rewizyjna w okresie między sesjami odbyła jedno posiedzenie, 15 stycznia. Tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie materiału sesyjnego, punktem drugim ustalenie planu pracy Komisji na rok 2015 i rozpatrywanie spraw bieżących. Jeżeli chodzi o materiał sesyjny, Komisja przyjęła materiał sesyjny do wiadomości. Jeżeli chodzi o plan pracy Panie Przewodniczący, to w stosownym punkcie obrad Rady Miejskiej przedstawię projekt planu pracy Komisji. Dziękuję bardzo.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Komisja Komunalna, Pan Antoni Szlanga.


 • Radny Antoni Szlanga – Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Szanowni Państwo. Komisja Komunalna odbyła jedno posiedzenie w okresie międzysesyjnym w dniu 15 stycznia. Przyjęła do wiadomości materiał sesyjny, natomiast w sprawach bieżących podjęła takie oto wnioski. Otóż w związku z nową kadencją Rady, Komisja rekomenduje Panu Burmistrzowi Pana Kazimierza Jaruszewskiego, Pana Bogdana Marcinowskiego, Pana Marka Bonę i Pana Jacka Klajnę do powołania w skład Komisji ds. Oznakowania. Przypominam, że Komisje ds. Oznakowania powołuje swoim zarządzeniem Burmistrz Miasta. W sprawach bieżących również zostały sformułowane takie oto wnioski, właściwie wnioski są kierowane do Starosty. I tak, w kolejności. Pierwsze: Komisja wnioskuje zmianę organizacji ruchu na ulicy Prochowej, na odcinku od Palcu Piastowskiego do Alei Brzozowej w postaci jednostronnego parkowania. Wydaje mi się, że to temat jest taki, który przy okazji, że tak powiem, przebudowy Placu Piastowskiego będzie można zgrabnie tutaj również zrealizować. Dalej usytuowanie „Agatek” na przejściach przy ulicy Alojzego Sobierajczyka – ulicy Hanki Sawickiej oraz Alei Brzozowej – ulica Prochowa, przy przedszkolach zlokalizowanych przy ulicy Okrzei i ulicy Prochowej. Tam jest, zdaniem radnych, duże niebezpieczeństwo przy przechodzeniu dzieci przez Aleję Brzozową i inne ulice, dlatego też takie „Agatki” są tam potrzebne, bo dzieci, przedszkola korzystają z dobrodziejstwa blisko usytuowanego Parku 1000-lecia. W trzecim punkcie Komisja wnioskuje o zmianę usytuowania przejścia dla pieszych przy ulicy Prochowej – Alei Brzozowej, tak aby ono było w jednym ciągu z chodnikiem biegnącym przez cały odcinek ulicy Prochowej do Placu Piastowskiego. Tam trzeba tak sobie takimi zakosami przechodzić z czego nikt nie korzysta i istnieje niebezpieczeństwo jakiegoś niepożądanego potrącenia, wypadku. Dalej wykonanie linii ciągłej przed rondem Kardynała Wyszyńskiego od strony Alei Brzozowej. Ten wniosek by już stawiany w roku 2014, on się nie doczekał realizacji, w związku z tym jest ponowiony. I kolejny wniosek, również do Starosty, rozważenie możliwości wymiany obustronnych chodników przy ulicy Prochowej ze względu na wysoki stopień dewastacji. Kolejny wniosek, który został skierowany, Komisja wnioskuje o wydzielenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy Przedszkolu Niepublicznym „Skrzaty”, tam nie ma miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Komisja przyjęła również plan pracy na okres 2015 roku. I tak. W lutym proponujemy ocenę stanu bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie miasta. W marcu ocenę stanu technicznego taboru MZK, stanu zaplecza technicznego i urządzeń towarzyszących, a także przygotowania do ewentualnego programu restrukturyzacji w przypadku wycofania się z umowy
o transport zbiorowy przez gminę wiejską Chojnice. To posiedzenie odbyłoby się wspólnie
z Komisją Budżetową, ponieważ Komisja Budżetowa również taki temat sobie założyła na rok 2015. Dalej w miesiącu kwietniu ocena stanu zasobów mieszkaniowych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w zakresie mieszkań socjalnych oraz perspektyw budowy nowych budynków mieszkalnych. W miesiącu maju informacja o stanie technicznym Miejskich Wodociągów sp. z o.o. w zakresie zaopatrzenia miasta w wodę oraz oczyszczania ścieków wraz z oglądem urządzeń technicznych w terenie, a także informacja o postępie wdrożenia procesu inwestycyjnego. Tu proponujemy, jako Komisja Komunalna, ponieważ ten temat zgłosiliśmy już na pierwszym posiedzeniu Komisji Komunalnej i on został przyjęty przez Prezesa Miejskich Wodociągów, aby uczestniczyli w nim wszyscy radni, którzy chcieliby zobaczyć jaki jest stan urządzeń technicznych Wodociągów, jak wygląda proces zaopatrzenia miasta w wodę i oczyszczania ścieków, także będziemy zachęcali wszystkich radnych do udziału w tej wycieczce.
W czerwcu informacja o realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2015, a wykonywanych przez Wydział Budowlano-Inwestycyjny oraz Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, być może także z oglądem poszczególnych zadań inwestycyjnych. Przerwa w lipcu
i sierpniu. We wrześniu planujemy ocenę stanu dróg i potrzeb w tym zakresie w celu zainicjowania procesu projektowania na lata następne. W październiku ocena stanu parkingów na terenie miasta z uwzględnieniem potrzeb na terenie osiedli mieszkaniowych i ten temat chcielibyśmy realizować wspólnie z administratorami zasobów mieszkaniowych. W miesiącu listopadzie informacja na temat zadań planistycznych w zakresie planów miejscowych, potrzeb przystąpienia do tworzenia nowych planów, aktualizacji istniejących i analiza trafności lokalizacji terenowej dla poszczególnych obiektów. I miesiącu grudniu podsumowanie działalności Komisji, sprawozdanie z realizacji planu pracy i sformułowanych wniosków. Dziękuje bardzo, to tyle.
  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna