Protok ó Ł Sporządzony w dniu 25 listopada 2005 roku ze spotkania z organizacjami pozarządowymi I innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy KobylnicaPobieranie 18.8 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar18.8 Kb.
P R O T O K Ó Ł

Sporządzony w dniu 25 listopada 2005 roku ze spotkania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Kobylnica.

W spotkaniu uczestniczyli : 1. Leszek Kuliński – Wójt Gminy Kobylnica

 2. Jan Plutowski – Sekretarz Gminy

 3. Przedstawiciele organizacji wg załączonej listy obecności


Wójt Gminy Kobylnica przywitał zaproszonych gości i zapoznał zebranych z Wieloletnim Programem Gminy Kobylnica z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego oraz poinformował o potrzebie powołania na dzisiejszym spotkaniu Zespołu ds. Komisji Konkursowej i Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Wójt Gminy zaproponował 5 osobowy skład Komisji Konkursowej spośród zgłoszonych przez uczestników dzisiejszego spotkania - kandydatów.


Wytypowano następujących kandydatów:

 1. Irena Remus – Prezes SSK ”Wiejskie Klimaty”.

 2. Robert Chomicki - Komendant Szczepu Kobylnica ZHP.

 3. Wiesław Śledź – Prezes S.T.S. „Gryf – 3 „ Słupsk.

 4. Dariusz Żygłowicz – Prezes S.S. „Słupia” Kwakowo.

 5. Krzysztof Augustyn – Prezes U.K.S. „PIAST”- B Kobylnica.

 6. Adam Zięciak – Prezes „ PAKTAN” Słupsk.

 7. Kazimierz Kłak – Prezes K.S.”GRANIT” Kończewo.

 8. Grzegorz Szczepański – Prezes U.K.S.”SŁUPIA” Kobylnica.

Powyższe kandydatury poddano pod głosowanie tajne. W głosowaniu na 26 osób obecnych głosowało 26.


Komisja Skrutacyjna w składzie :

1. Dorota Klimowicz – Kierownik Ref.Spr.Społecznych,Promocji i Rozwoju Gminy

2. Iga Bekiesza – Podins. ds oświaty ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi,


 1. Małgorzata Kostrzewska – Insp. ds. działalności gospodarczej i GKRPA

zliczyła oddane głosy(karty do głosowania stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W wyniku głosowania kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

1. Irena Remus 18 głosów

2. Robert Chomicki 19 głosów


 1. Wiesław Śledź 12 głosów

 2. Dariusz Żygłowicz 17 głosów

 3. Krzysztof Augustyn 15 głosów

 4. Adam Zięciak 14 głosów

 5. Kazimierz Kłak 13 głosów

 6. Grzegorz Szczepański 15 głosów

Karta z ilością oddanych głosów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.


Skład Komisji Konkursowej:
1.Robert Chomicki.

2.Irena Remus.

3.Dariusz Żyglowicz.

4.Krzysztof Augustyn. 1. Grzegorz Szczepański.

Wójt Gminy poinformował zebranych o składzie Komisji Konkursowej, wskazał także 3 osoby które z ramienia urzędu będą wejdą w skład komisji :

1.Iga Bekiesza – podinsp.ds oświaty,ochrony zdrowia i współpracy z org. pozarządowymi.

2.Małgorzata Kostrzewska – insp.ds działalności gospodarczej i GKRPA.

3. Jan Plutowski – Sekretarz Gminy Kobylnica.

4. Zbigniew Podolak - Dyrektor GOK w Kobylnicy.

Następnie przystąpiono do wyboru kandydatów do składu Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Zgłoszono następujących kandydatów:


 1. Tadeusz Gackowski – W-ce Prezes Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupsk”.

 2. Andrzej Szcześ – Prezes K.S.”SOKÓŁ” Kuleszewo.

 3. Piotr Kowalczyk - K.S.”SŁUPIA” Kobylnica.

W głosowaniu jawnym na 26 osób obecnych na spotkaniu jednogłośnie wybrano 3 osobowy skład Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi: 1. Tadeusz Gackowski.

 2. Andrzej Szcześ.

 3. Piotr Kowalczyk.


Pan Tadeusz Gackowski W-ce Prezes Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupsk” docenił podjęte przez Gminę Kobylnica działania w zakresie wieloletniej współpracy z organizacjami pozarządowymi, zwrócił uwagę, aby w programie został także ujęty zapis dotyczący bezpieczeństwa publicznego.

Wójt Gminy Kobylnica obiecał, że taki zapis zostanie wniesiony do programu. Następnie przedstawił kwotowo dotacje jakie zostały udzielone poszczególnym organizacjom działającym na terenie gminy. Zwrócił się także z prośbą o właściwe, rzetelne i terminowe rozliczanie dotacji.

Zapoznał zebranych z treścią ogłoszeń jakie ukazały się w prasie lokalnej w dniu 22 listopada b.r. dot. otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2006 oraz poinformował o przystąpieniu Gminy Kobylnica do ogólnopolskiej akcji społecznej „Przejrzysta Polska”. Propozycje w tym zakresie można składać do dnia 8 grudnia b.r., zostaną one przedstawione na najbliższej Sesji rady Gminy w dniu 9 grudnia 2005 r.

Zebranym przekazano projekt Zarządzenia Wójta Gminy Kobylnica w sprawie procedury aktualizacji „Mapy aktywności” organizacji pozarządowych z prośbą o naniesienie na nim ewentualnych zmian adresowych, składów osobowych, zadań statutowych.

W związku z brakiem pytań Wójt Gminy podziękował zebranym za udział i zakończył spotkanie.


Uczestnicy spotkania otrzymali materiały promocyjne gminy i komplet materiałów informacyjnych dot. współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała :

Małgorzata Kostrzewska
zał. nr 1 karty do głosowana szt .26,

zał. nr 2 karta z ilością oddanych głosów.


Kobylnica, dnia 25 listopada 2005r.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna