ProtokóŁ 7/2011 z posiedzenia zarządu powiatu łAŃcuckiego z dnia 7 lutego 2011 rPobieranie 46.54 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar46.54 Kb.


PROTOKÓŁ 7/2011

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

z dnia 7 lutego 2011 r.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń , udział wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście.

Na podstawie listy obecności pan A. Krzysztoń stwierdził, że Zarząd Powiatu Łańcuckiego może obradować i podejmować prawomocne uchwały, następnie zaproponował następujący porządek obrad:


 1. Audyt wewnętrzny – pytania i dyskusja.

 2. Pismo Energetyki Wiatrowej Galicja w sprawie urządzenia dróg.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości oraz zasad pobierania opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zespół Szkół Tekstylno – Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na okres od 1 marca 2011 roku do 31 sierpnia 2011 roku.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz trybu i zasad ich przyznawania w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łańcucki w rok 2011.

 6. Pismo Zespołu Szkół NR 1 im. J. Korczaka w sprawie przyznania środków finansowych na usunięcie awarii prądu elektrycznego w budynku szkoły.

 7. Pismo Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej o rozpoczęcie procedury w zakresie zagospodarowania działki nr 757/20 będącej w zasobach Urzędu Miejskiego w Łańcucie.

 8. Prośba Podkarpackiego Okręgowego Związku Warcabowego o uczestnictwo oraz wsparcie finansowe w uroczystym zakończeniu X Finału Podkarpackiej Indywidualnej Ligi Warcabowej 2011 r.

 9. Pismo Stowarzyszenia Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku o nawiązanie współpracy w zakresie działalności edukacyjnej i kulturalnej z w/w instytucją.

 10. Pismo firmy G-PROJEKT o nieodpłatne pozwolenie umieszczenia herbu powiatu łańcuckiego w nagłówku podstrony serwisu ogłoszeniowego.

 11. Pismo Kongregacji Przedsiębiorców Ziemi Łańcuckiej o przedłużenie umowy na współpracę w redagowaniu „Gazety Łańcuckiej” na rok 2011.

 12. Oferta Super Nowości i Nowin dotycząca zamieszczania ogłoszeń.

 13. Pismo Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” o udzielenie wsparcia finansowego w okresie rozgrywkowym od maja 2011 roku.

 14. Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej o przyznanie środków finansowych w wysokości 30 000 zł na zakup karniszy, zasłon i firanek do pomieszczeń jednostki.

 15. Postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dąbrówki – Las, Gmina Czarna w zakresie zadań samorządowych.

 16. Postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dąbrówki – Las II, Gmina czarna w zakresie zadań samorządowych.

 17. Postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna.

 18. Sprawy różne i wolne wnioski.

Zarząd Powiatu Łańcuckiego jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek posiedzenia.W punkcie pierwszym posiedzenia Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą audytu wewnętrznego przedstawioną przez pana T. Bocheńskiego audytora wewnętrznego. T. Bocheński poinformował, że prace rozpoczęli od 1 czerwca 2010 roku gdzie w półrocznym okresie wykonali dwa zadania audytowe. Pierwsze z nich to obieg dokumentów za okres od 1 września 2009 do 31 marca 2010 roku. Audyt ten rozpoczęto w dniu 7 czerwca 2010 roku a zakończono 24 czerwca. Po zakończeniu audytu opracowali sprawozdanie w którym znalazło się siedem wniosków następującej treści:

 • Opracować w Starostwie Powiatowym w Łańcucie wewnętrzną instrukcję dotyczącą obiegu dokumentów z wyszczególnieniem jakie pisma należy rejestrować a jakie pominąć w elektronicznym Systemie Obiegu Dokumentów, - wniosek ten został zrealizowany przez Wydział Organizacyjny.

 • Bieżące monitorowanie pracy elektronicznego systemu w celu spełnienia potrzeb poszczególnych stanowisk i wydziałów, - wniosek ten jest w chwili obecnej realizowany,

 • W celu poprawy sprawniejszego działania systemu i instalacji programu na wszystkich stanowiskach w przypadku kolejnej zmiany wersji należało przeanalizować możliwość wdrożenia programu na bazie przeglądarki internetowej, - tego wniosku ze względu na możliwości nie można było zrealizować, jednak autor programu wprowadził automatyczną aktualizację za którą jest odpowiedzialny informatyk.

 • Przeprowadzenie szkolenia pracowników z uwagi na długi okres funkcjonowania systemu i zmiany kadrowe, - wniosek jest w trakcie przygotowań i będzie realizowany przez informatyka,

 • Zobligowanie odpowiednich służb do aktualizacji nazewnictwa wydziałów i stanowisk w systemie, wszystkie wydziały zostały do tego zobligowane i wdrożyły zmiany.

 • Zobowiązanie naczelników do bieżącego nadzoru nad pracownikami w celu sprawnego funkcjonowania i obsługi systemu aby zapobiec występowaniu zaległości w ewidencji elektronicznej,

 • Udoskonalenie przepływ informacji pomiędzy wydziałami a informatykiem odpowiedzialnym za działanie systemu.

Tematem drugiego zadania było gospodarowanie mieniem powiatowym i mieniem Skarbu Państwa za okres od 1 stycznia 2009 do 30 czerwca 2010. Audyt został rozpoczęty w dniu 22 września 2010 a zakończony 25 października ubiegłego roku.

Również zostało opracowane sprawozdanie z tego audytu w którym znalazło się 12 wniosków. Między innymi należało dokonać: • protokolarnego przekazania dokumentacji znajdującej się w Wydziale Finansowo – Budżetowym do Wydziału merytorycznego jakim jest Wydział Administracyjno – Gospodarczy,

 • dokonać szczegółowego przeglądu ewidencji środków trwałych Starostwa Powiatowego w celu wyeliminowania nieprawidłowości w tym zakresie,

 • rozważyć możliwość przeprowadzenia wyceny działek bez korzystania z usług biegłego rzeczoznawcy, wycena według cen rynkowych,

 • zobowiązać Wydział Administracyjno – Gospodarczy oraz kierowników jednostek organizacyjnych do prawidłowego i terminowego przekazywania informacji i dokumentacji w zakresie zmian mienia powiatowego oraz mienia Skarbu państwa,

 • w podległych jednostkach organizacyjnych uszczegółowić opisy środków trwałych, budynków wraz z obiektami pomocniczymi, ich bieżąca aktualizacja,

 • w przypadku użytkowania obiektów obcych zaprowadzić pozabilansową ewidencję i przeprowadzać okresową inwentaryzację tych obiektów,

 • przeprowadzić szkolenia dla kierowników i pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji i rozliczenie inwentaryzacji,

 • nie powoływać niekompetentnych osób do składu komisji inwentaryzacyjnych, zespołów spisowych i na kontrolerów spisowych,

 • dokonać gruntownej inwentaryzacji z natury metodą ręczną oraz weryfikacji właściwych składników aktywów i pasywów dla wszystkich środków trwałych do końca 2010 roku,

 • przeprowadzać inwentaryzację mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu Starosty Powiatu Łańcuckiego metodą weryfikacji zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznymi uregulowaniami przez powołaną komisję inwentaryzacyjną,

 • po przeprowadzeniu inwentaryzacji dokonać ujawnienia środków nie znajdujących się w ewidencji i właściwie je wycenić,

 • poczynić starania mające na celu przekazanie części mienia powiatowego, ulic znajdujących się na ternie Miasta Łańcuta Urzędowi Miasta.

Członek zarządu T. Gwizdak zwrócił się z pytaniem czy prawdą jest, że nie ma wymogu powoływania biegłych do wyceny niewielkich gruntów?

T. Bocheński odpowiedział, że nie ma potrzeby powoływania biegłych, jeśli jest to wycena do celów ewidencyjnych w księgowości.

Przewodniczący Zarządu A. Krzysztoń poinformował, że dysponujemy protokołami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie oceniła wykonanie wniosków z kontroli dotyczącej powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2007. Dodał, że stwierdzono, iż podjęto działania zapewniające prowadzenie audytu wewnętrznego.

Następnie T. Gwizdak zwrócił się do T. Bocheńskiego z pytaniem dotyczącym dochodów osiąganych w danym roku a nie założonych w budżecie. Dochody te automatycznie są wprowadzane jako wydatki w innej pozycji. W chwili obecnej stosowane są zapisy, iż po przyjęciu dochodów przeznacza się je na wydatki. Wydatki nieprzydzielone żadnej jednostce budżetowej ujmowane są w planie finansowym urzędu.

Czy otrzymując dodatkowe dochody należy je przeznaczać na wydatki czy o tą kwotę pomniejszać deficyt budżetowy. Stwierdził, że należałoby wprowadzić inny sposób księgowania tych środków.

Skarbnik Powiatu S. Barnat wyjaśnił, że zawsze od początku budżet był zbilansowany czyli prawa strona równała się lewej stronie. To, że niektóre pozycje były dublowane związane było z tym, iż wprowadzając projekty unijne należało wykazać środki własne. Jeśli chodzi o dochody zasada jest taka aby nigdy nie zawyżać dochodów a raczej je zaniżać. Dochody można w trakcie realizacji budżetu zwiększać. Stosując zasadę bilansowania się budżetu każda zmian jest księgowana zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

T. Bocheński odpowiedział, że uważa, iż metoda prowadzona przez Skarbnika nie jest niezgodna z przepisami.

T. Gwizdak poinformował, że otrzymaliśmy rezerwę budżetową aby zarząd mógł pewne sprawy załatwiać bez udziału rady. Jeżeli te dodatkowe środki będą na określonych kontach starostwa wówczas rezerwa do dyspozycji zarządu będzie stanowić to co uchwaliła rada oraz to co w ciągu roku zostanie dodane. Dodał, że takie założenie budzi pewne obawy.

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że rezerwa ogólna jest do dyspozycji tylko i wyłącznie zarządu i może być wydatkowana tylko i wyłącznie na wydatki bieżące a nie na wydatki majątkowe.

Na pytanie T. Gwizdaka czy dodatkowym wpływem do budżetu można obniżyć zakładany deficyt budżetowy pan Bocheński oświadczył, że byłby to zapis prawidłowy.W punkcie drugim posiedzenia członkowie zarządu zapoznali się z pismem Energetyki Wiatrowej Galicja w sprawie urządzenia dróg (pismo w załączeniu do protokołu).

Temat przedstawił i omówił K. Ozga Naczelnik Wydziału Administracyjno – Gospodarczego. Poinformował, że do chwili obecnej nie została określona forma przekazania gruntów, czy nastąpi to w wyniku sprzedaży gruntów, które następnie zostaną przekazane przez energetykę wiatrową gminie, czy też poprzez odpłatne udostępnienie terenu a następnie przekazanie przez powiat gminie.

Następnie głos zabrał W. Harłacz Wiceprezes Zarządu Energetyki Wiatrowej Galicja informując, że firma wcześniej spisała z zarządem Starostwa Powiatowego w Łańcucie umowę dzierżawy w części dotyczącej zagospodarowania terenu związanego z lokalizacją trzech elektrowni wiatrowych. Dodał, że ostatnie pismo zostało przesłane w związku z tym, że chcieliby komunikację drogową na terenie Gminy Łańcut wykonać na stałe. W tym celu przyjęli obowiązek pozyskania terenu do poszerzenia już istniejących dróg jak również przeprowadzenia prawno – geodezyjnego postępowania.

Następnie głos zabrał A. Pasik Prezes Energetyki Wiatrowej Galicja informując, że aby móc formalnie wydzielić pas do poszerzenia drogi gminnej należy posiadać dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem. W związku z tym bardzo odległy czas rozpoczęcia tej procedury jest dla firmy nie do przyjęcia.

T. Gwizdak stwierdził, że sytuacja jest jasna i znacznie czytelniejsza w tym przypadku jego zdaniem byłaby sprzedaż tego gruntu.

K. Ozga wyjaśnił, że cała procedura sprzedaży będzie polegała na wycenie działki która potrwa około miesiąc czasu, następnie uchwałą zarządu lub rady trzeba będzie przeznaczyć ją do sprzedaży, wykaz nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania musi być wywieszony przez około 1 m- c czasu. Po upływie tego czasu obwieszczenie o przetargu również powinno przez miesiąc znajdować się na tablicy ogłoszeń.

Członek Zarządu J. Kilian poinformował, że uważa, że sprawa powinna być załatwiona z korzyścią dla obu stron. Opowiedział się za zastosowaniem metody kupna – sprzedaży, gdyż ze strony powiatu będzie to korzystniejsze rozwiązanie.

W. Harłacz Wiceprezes Zarządu Energetyki Wiatrowej zaproponował ustalić w załączniku graficznym, iż w dzierżawie jest ujęty również fragment który będzie służył poszerzeniu drogi gminnej. W ten sposób uzyskaliby uzgodnienie warunków zagospodarowania gruntami na cele budowlane, urządziliby drogę, po czym wykupiliby jej część przeznaczając na rzecz gminy oraz część na elektrownie wiatrowe.

K. Ozga odpowiedział, że w takiej sytuacji nie jest wymagany przetarg.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że firma zaproponowała kwotę 8 000 zł, natomiast zarząd jest zdania, że jest to zdecydowanie za niska cena.

Pan A. Pasik poinformował, że firma zaproponowała cenę po jakiej są grunty rolnicze. Są to wartości gruntów rolnych które na terenie województwa czy powiatu obowiązują jako grunty rolne.

T. Gwizdak odpowiedział, że Wojewoda Podkarpacki pod autostrady wykupuje działki rolnicze za znacznie większe kwoty w związku z tym uważa, że trzeba brać pod uwagę porównywalne ceny.

Pan A. Pasik odpowiedział, że wykup terenów pod autostrady jest trochę innym wykupem, gdyż potrzebuje dużej ilości obszaru i zmienia zagospodarowanie terenu w tym miejscu. Pod autostrady wykup odbywa się ze środków budżetowych natomiast firma Galicja robi to ze środków własnych.

Przewodniczący zarządu A. Krzysztoń zaproponował kwotę 1 600 zł za 1 ar.Po zakończeniu dyskusji Zarząd Powiatu postanowił wyrazić zgodę na dokonanie podziału nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie dróg dojazdowych do elektrowni wiatrowych oraz ustalono odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod drogę na kwotę 50 000 zł.
W punkcie trzecim porządku obrad Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości oraz zasad pobierania opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zespół Szkół Tekstylno – Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie (w załączeniu do protokołu).

Uchwałę przedstawił i omówił J. Król Dyrektor Zespołu Szkół Tekstylno – Gospodarczych w Rakszawie.

Pan J. Król poinformował, że w chwili obecnej firma INSBUT czeka na wyrażenie zgody na wynajem pokoi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. W cenniku koszt wynajęcia pokoju za 1 osobę wynosi 20 zł, natomiast firma chciałaby wynająć je za połowę tej kwoty. Dyrektor wyraził swoje wątpliwości co do kwoty wynajmu proponowanej przez firmę, gdyż jak stwierdził w czasie wynajmu mogą powstać zniszczenia pomieszczeń które trzeba będzie później wyremontować.

Po krótkiej dyskusji Zarząd Powiatu postanowił wyrazić zgodę Dyrektorowi Zespołu Szkół Tekstylno – Gospodarczych w Rakszawie na wynajem pomieszczeń w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym firmie INSBUD w cenie nie niższej niż 15 zł od osoby, natomiast w sporządzonej umowie zaznaczyć ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie mienie które w trakcie trwania umowy ulegnie zniszczeniu. Zarząd proponuje aby firma od początku obowiązywania umowy ponosiła opłaty za wszystkich pracowników niezależnie od ilości osób przebywających w schronisku w różnych okresach czasu.

Dyrektor Zespołu Szkół Tekstylno – Gospodarczych dodał, że w najbliższym czasie odbędzie się w Rakszawie wyjazdowa Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w związku z tym chciałby poruszyć stan sanitariatów. W chwili obecnej jest przygotowywana wstępna kalkulacja kosztów.


W punkcie czwartym Zarząd Powiatu po krótkiej dyskusji i po wprowadzeniu poprawek jednogłośnie pozytywnie podjął uchwałę Nr 12/2011 w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na okres od 1 marca 2011 roku do 31 sierpnia 2011 roku (uchwała w załączeniu do protokołu).

Uchwałę przedstawiła i omówiła K. Gruca Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.


W punkcie piątym Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie podjął uchwałę Nr 13/2011 w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz trybu i zasad ich przyznawania w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łańcucki w rok 2011 (uchwała w załączeniu do protokołu).

Uchwałę przedstawiła i omówiła K. Gruca Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.


W punkcie szóstym posiedzenia członkowie zarządu po zapoznaniu się z pismem Zespołu Szkół NR 1 im. J. Korczaka w sprawie przyznania środków finansowych na usunięcie awarii prądu elektrycznego w budynku szkoły, wrazili zgodę na wykonanie w/w prac.

Zwiększenie planu finansowego na wydatki inwestycyjne związane z usunięciem awarii prądu elektrycznego nastąpi po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Radę Powiatu.
W punkcie siódmym Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej o rozpoczęcie procedury w zakresie zagospodarowania działki nr 757/20 będącej w zasobach Urzędu Miejskiego w Łańcucie (w załączeniu do protokołu).

W związku z powyższym członkowie zarządu postanowili zwrócić się do Burmistrza Miasta Łańcuta o pozyskanie w/w działki.


W punkcie ósmym w związku z prośbą Podkarpackiego Okręgowego Związku Warcabowego o uczestnictwo oraz wsparcie finansowe w uroczystym zakończeniu X Finału Podkarpackiej Indywidualnej Ligi Warcabowej 2011 r., Zarząd Powiatu postanowił udzielić wsparcia finansowego na zakup nagród dla uczestników turnieju w kwocie do 200 zł.
W punkcie dziewiątym Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z pismem Stowarzyszenia Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku o nawiązanie współpracy w zakresie działalności edukacyjnej i kulturalnej którą prowadzi uniwersytet, postanowił przyznać środki finansowe w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydawnictwa twórczości literackiej.
W punkcie dziesiątym posiedzenia Zarząd Powiatu Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z pismem w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczanie herbu powiatu łańcuckiego w nagłówku podstrony serwisu ogłoszeniowego firmy G- PROJEKT, postanowił negatywnie ustosunkować się do przedstawionej prośby (pismo w załączeniu do protokołu).
W punkcie jedenastym Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do pisma Kongregacji Przedsiębiorców Ziemi Łańcuckiej o przedłużenie umowy na współpracę w redagowaniu „Gazety Łańcuckiej” na rok 2011 do kwoty nie wyższej niż 950 zł.

W punkcie dwunastym porządku obrad członkowie zarządu po zapoznaniu się z ofertami Super Nowości i Nowin dotyczącymi zamieszczania ogłoszeń, postanowili w bieżącym roku korzystać z usług gazety codziennej Super Nowości.


W punkcie trzynastym posiedzenia Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z pismem Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” o udzielenie wsparcia finansowego w okresie rozgrywkowym do maja 2011 roku, postanowił przyznać kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na promocję Powiatu Łańcuckiego podczas wszystkich imprez i meczów organizowanych przez Towarzystwo, jak również w rozgrywkach na terenie całego kraju (pismo w załączeniu do protokołu).
W punkcie czternastym Zarząd Powiatu w związku z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej o przyznanie środków finansowych w wysokości 30 000 zł na zakup karniszy, zasłon i firanek do pomieszczeń jednostki, postanowił wyrazić zgodę na dokonanie zakupu w/w wyposażenia.

Zwiększenie planu finansowego na modernizację wnętrza budynku nastąpi po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Radę Powiatu.
W punkcie piętnastym porządku obrad członkowie zarządu jednogłośnie pozytywnie ustosunkowali się do postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dąbrówki – Las, Gmina Czarna w zakresie zadań samorządowych, proponując dodatkowo wprowadzenie zapisu aby projektowaną drogę oznaczoną symbolem KD/G usytuować po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej Nr 877 i wydłużyć do granicy z Gminą Rakszawa i w kierunku wschodnim do zabytkowej Figury św. Józefa w Dąbrówkach, mając na względzie bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów (postanowienie w załączeniu do protokołu).
W punkcie szesnastym porządku obrad członkowie zarządu jednogłośnie pozytywnie ustosunkowali się do postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dąbrówki – Las II, Gmina czarna w zakresie zadań samorządowych, proponując dodatkowo wprowadzenie zapisu aby projektowaną drogę oznaczoną symbolem KD/G usytuować po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej Nr 877 i wydłużyć do granicy z Gminą Rakszawa i w kierunku wschodnim do zabytkowej Figury św. Józefa w Dąbrówkach, mając na względzie bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów (postanowienie w załączeniu do protokołu).
W punkcie siedemnastym porządku obrad członkowie zarządu jednogłośnie pozytywnie ustosunkowali się do postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna (w załączeniu do protokołu).
W punkcie osiemnastym w sprawach różnych i wolnych wnioskach Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z pismem Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łańcucie o przyznanie środków finansowych na zakup dyplomów i nagród dla uczestników Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy Pożarom”, postanowił przyznać środki w wysokości 300 zł (pismo w załączeniu do protokołu).

Zarząd Powiatu w związku z podjętymi w czasie posiedzenia decyzjami o przeznaczeniu środków finansowych na poszczególne zadania, jednogłośnie pozytywnie podjął uchwałę Nr 14/2011 w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu na rok 2011 (uchwała w załączeniu do protokołu).
Na tym protokół zakończono

Posiedzenie trwało od 10 00 do 1300

Protokołowała: Dorota Trojniar

Podpisy Członków Zarządu:Przewodniczący Zarządu Powiatu

Starosta Łańcucki

Adam Krzysztoń

- ...............................


Wicestarosta

Józef Rzepka


- ...............................


Członek Zarządu

Halina Dudek


- ...............................


Członek Zarządu

Tadeusz Gwizdak


- ...............................


Członek Zarządu

Jan Kilian


- ...............................Inne osoby, które zapoznały się protokołem:
Skarbnik

Stanisław Barnat


- ...............................


Sekretarz

Robert Kochman


- ...............................
: bip -> atach
atach -> Rady powiatu łAŃcuckiego
atach -> Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż stolarki okiennej w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu. Zamawiający
atach -> Załącznik nr 7 do siwz (załącznik nr do umowy) warunki techniczne dla samochodu bazowego I przedziału medycznego ambulansu sanitarnego typu – C
atach -> I-i. 272 2012 Gorzyce, 02. 04. 2012 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
atach -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
atach -> Lp. Kod odpadu
atach -> ZamawiająCY: Powiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/26, 37-100 Łańcut
atach -> Starostwo Powiatowe w Łańcucie ul. Mickiewicza 2
atach -> Or-br. 0021 2013 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w Strzyżowie w okresie od 23 stycznia 2013 r do 19 lutego 2013 r oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Strzyżowie Panie Przewodniczący
atach -> Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 21 grudnia 2011 r do 14 lutego 2012 r. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w okresie od 21 grudnia 2011 r do 14 lutego 2012 r
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna