ProtokóŁ dot zapytania ofertowego nr 1/owies/D/TŹF/2014 IPobieranie 27.9 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar27.9 Kb.
Ełk, dn. 03.04.2014r.

PROTOKÓŁ

dot. zapytania ofertowego nr 1/OWIES/D/TŹF/2014

I. W dniu 17 marca 2014 r. Stowarzyszenie Adelfi rozpoczęło nabór ofert na świadczenie usług doradztwa podczas warsztatów w ramach zadania 7 Testowanie Źródeł Finansowania w OWIES w projekcie „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonym do protokołu zapytaniu ofertowym (zał.nr1). Termin składania ofert upłynął 28 marca 2014 roku.

II. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej projektu www.adelfi.pl oraz w biurze projektu. Zostało także zgodnie z zasadą konkurencyjności wysłane do trzech potencjalnych wykonawców:

 1. Fundacja Inicjatyw Społecznych, ul. Grota Roweckiego 27/47, 10-63 Olsztyn

fis@fis.org.pl

 1. Faber Consulting Sp. z o.o. , ul. Rakowiecka 39A/ 14, 02-521 Warszawa

w.wysinski@gmail.com

 1. NGO and Business Service Przemysław Rajchel, ul. Sportowa 18/20 lok.39, 42-200 Częstochowa


rajchel@ngobs.pl

III. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły następujące oferty na zapewnienie usługi doradcze:

 1. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT”, ul. Kościuszki 2, 14-100 Ostróda;

 2. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o., Os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków;

 3. NGO and Business Service Przemysław Rajchel, ul. Sportowa 18/20 lok.39, 42-200 Częstochowa;

 4. H&H Dolores Greń, ul. Kukuczki 9/15, 50-570 Wrocław;

 5. ABIKA Akademia Biznesu i Kariery Spółdzielnia Socjalna, ul. Długa 28, 83-400 Kościerzyna.L.p.

Oferent

Doradztwo


Ocena formalna

1.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT”

Doradztwo biznesowe

Doradztwo marketingowe

Doradztwo z zakresu zarządzania

Nie spełnia wymogów formalnych.

Złożył więcej niż jedną ofertę na te same doradztwo co jest niezgodne z pkt 7 zapytania ofertowego.
2.

Przemysław Rajchel NGO and Business Service Przemysław Rajchel

Doradztwo biznesowe

Doradztwo marketingowe

Doradztwo z zakresu zarządzania

Spełnia wymogi formalnie

3.

Zbigniew Olender Abika Akademia Biznesu i Kariery Spółdzielnia Socjalna


Doradztwo biznesowe

Doradztwo marketingowe

Doradztwo z zakresu zarządzania

Nie spełnia wymogów formalnych.

Do oferty nie załączono dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe – dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy co jest niezgodne z pkt.5 i 7 zapytania ofertowego.4.

Dolores Greń H&H

Doradztwo biznesowe

Doradztwo marketingowe

Doradztwo z zakresu zarządzania

Nie spełnia wymogów formalnych

Ze względu na błędy rachunkowe w cenie oraz brak dokumentu stwierdzającego kwalifikacje zawodowe – dyplom studiów podyplomowych co jest niezgodne z pkt.5 zapytania ofertowego.5.

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o.

Doradztwo

Doradztwo

Doradztwo

Nie spełnia wymogów formalnych

W ofercie nie określono na jakie doradztwo została złożona oferta . Ponadto nie udokumentowano minimalnej liczby godzin doradztwa co jest niezgodne z pkt 4b zapytania ofertowego.
IV. Kryteria oceny ofert:

Cena usługi – 35 %

Doświadczenie – 65%.

V. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie otrzymują:

1. NGO and Business Service Przemysław Rajchel, ul. Sportowa 18/20 lok.39, 42-200 Częstochowa


 • Przemysław Rajchel – doradztwo biznesowe

 • Marta Mazurowska – doradztwo marketingowe

 • Łukasz Łechtański – doradztwo z zakresu zarządzania

VI. Uzasadnienie wyboru:

W odpowiedzi na zapytanie nr 1/OWIES/D/TFŹ/2014 wpłynęło pięć ofert. Tylko jedna z nich spełniła wymogi formalne i była zgodna z przedmiotem opisu zamówienia w związku z czym nie było potrzeby przyznania punktacji. Wykonanie usługi zostanie zlecone NGO and Business Service Przemysław Rajchel.VII. Postępowanie prowadziła:

Katarzyna Mróz

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Udokumentowanie zamieszczenia zapytania na stronie internetowej projektu.

3. Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami.

Zatwierdzam i opiniuję pozytywnie pod kątem zgodności z zasadą konkurencyjności.

……………………………… ……..……………………....Asystent koordynatora projektu Koordynator projektu


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna