ProtokóŁ nr 04/2006 zgromadzenia komunalnego związku gmin we władysławowie z dnia 26 października 2006 rokuPobieranie 27.12 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar27.12 Kb.
PROTOKÓŁ NR 04/2006
ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN

WE WŁADYSŁAWOWIE

Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU
Przewodniczący Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Adam Drzeżdżon rozpoczynając obrady Zgromadzenia KZG przywitał przybyłych delegatów gmin Jastarnia i Władysławowo.

Przewodniczący Zgromadzenia KZG przedstawił proponowany porządek obrad;

 1. Sprawy regulaminowe:

1.1. stwierdzenie prawomocności obrad,

1.2. przyjęcie porządku obrad, 1. 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu na temat pracy Zarządu.

 2. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla obszaru działania Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie na rok 2007.

 3. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok.

 4. 5. Wolne wnioski.


Ad. 1. Sprawy regulaminowe.

Ad. 1.1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia Adam Drzeżdżon na podstawie listy obecności stwierdził kworum i prawomocność obrad – obecni wszyscy członkowie Zgromadzenia (8 członków).Ad. 1.2. Przyjęcie porządku obrad.

Wobec nie zgłoszenia uwag do proponowanego porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał go pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (8 głosów za).Ad. 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu KZG na temat pracy Zarządu.

Przewodniczący Zarządu KZG Tomasz Herrmann poinformował członków Zgromadzenia o zakresie działań i prac prowadzonych przez Zarząd i pracowników KZG, a mianowicie:  1. Od ostatniego posiedzenia Zgromadzenia w dniu 28 sierpnia 2006 roku miały miejsce następujące wydarzenia. Na przełomie września i października miało miejsce zarybienie Zatoki Puckiej płocią w ilości 40 000 sztuk.

  2. KZG wystąpił do Urzędu Morskiego w Gdyni o nieodpłatne przekazanie sieci rybackich w celu wykonywania ich w przyszłości do monitoringu zarybionych ryb.

  3. We współpracy ze Stacją Morską w Helu zintensyfikowaliśmy prace dla studentów, którzy zdobywali wiedzę przy zarybianiu i odłowie ryb. W tym celu KZG zakupił używaną przyczepą kempingową za 3 500 zł, która posłuży jako baza noclegowa w różnych punktach wokół Zatoki Puckiej.

  4. KZG uczestniczył w spotkaniu z Instytutem Morskim, na którym poruszono temat odbudowy flory w Zatoce Puckiej – naturalnych tarlisk ryb żyjących w wodach Zatoki.

  5. Przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego”, które w obecnym kształcie nie doszło do skutku, ale zostało podzielone i ma szanse na realizację ze środków unijnych na lata 2007 – 2013. Komunalny Związek Gmin prowadziłby zadania inwestycyjne, które są zlokalizowane na terenie Jastarni i wschodniej części gminy Władysławowo oraz zadania na terenie gminy Puck.

  6. KZG złożył wniosek o pomoc techniczną do NFOŚiGW w Warszawie, na którą środki przeznacza Fundusz Spójności. Przyznanie środków na pomoc techniczną jest dalece prawdopodobne z przyznaniem środków za zadanie inwestycyjne.

  7. W związku z zaciągniętą w zeszłym roku pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 200 000 zł, KZG spłacał od w/w kwoty odsetki. KZG musi spłacić raty pożyczki. W miesiącu październiku Rada Nadzorcza WFOŚiGW podjęła decyzję o przekształceniu naszej pożyczki krótkoterminowej udzielanej tylko podmiotom ubiegającym się o środki z Unii Europejskiej na zwykłą pożyczkę preferencyjną. W dniu wczorajszym KZG uzyskał telefonicznie informację od WFOŚiGW o przybliżonych zasadach spłaty pożyczki. KZG będzie zobowiązane do zapłaty 60 000 zł do końca br, następne raty pożyczki to 70 000 zł płatne do 30 czerwca 2007 i pozostałe 70 000 zł do końca 2007 roku. Z tym, że KZG po spłacie 130 000 zł wystąpi o umorzenie pożyczki w wysokości 35 %. W wyniku, czego KZG może nie będzie musiał spłacać ostatniej raty pożyczki w wysokości 70 000 zł.

  8. KZG nie otrzyma ostatniej transzy dotacji z WFOŚiGW w wysokości 30 000 zł. KZG miał umowę dotacji na 150 000 zł, a otrzymał 120 000 zł, co wynika z niemożliwości realizacji pełnego zakresu zadania określonego w umowie tj. wniosku aplikacyjnego i części środowiskowej.

  9. KZG uzyskał słowne zapewnienie od Wójta Gminy Puck o uregulowaniu w tym roku części kosztów wykonania studium wykonalności. Burmistrz Miasta Puck złożył deklaracje słowną o umieszczeniu w przyszłorocznym budżecie środków na pokrycie udziału Miasta Puck w wykonaniu studium.

Przewodniczący Zgromadzenia A. Drzeżdżon wnioskował, aby złożone deklaracje słowne były składane na piśmie.

Pyt. Kazimierza Klejna – dlaczego Pan Przewodniczący nie chciał zwołać na koniec naszej kadencji Zgromadzenia i dlaczego poza plecami członków Zgromadzenia podnosi się drastycznie cenę wody i ścieków.

Odp. Adama Drzeżdżona – to nie jest tak, że chcę czy nie chcę, jeśli jest taka wola to się zwołuje Zgromadzenie. Stwierdzam, że podjęte dzisiaj uchwały mogą być skutecznie zaskarżone i tyle. Jeśli była taka wola to Zgromadzenie jest zwołane. A co do ustalania ceny za plecami, proszę mnie nie pytać o takie rzeczy, bo uważam to za jakieś nieporozumienie. Materiały są przedstawione, równie dobrze można było zwołać to Zgromadzenie w piątek i dzisiaj byłoby one skuteczne tzn. nie byłoby możliwości zaskarżania. Natomiast o tym skąd się bierze taka podwyżka będziemy rozmawiać w punkcie 3, niezależnie od podjęcia uchwały czy też niepodjęcia. To nie Przewodniczący cokolwiek ustala, to po pierwsze a po drugie – chciałem stanowczo zaprotestować przeciwko takiemu stawianiu sprawy, że coś odbywa się za plecami.

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla obszaru działania Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie na rok 2007.

Przewodniczący Zgromadzenia KZG poprosił o wyjaśnienia wysokości stawek Prezesa MPWiK „EKOWiK” Jana Jeka.

Prezesa Jana Jeka poinformował, że podwyżka na 2007 rok wyniesie 28 groszy w tym 19 groszy podwyżki na rzecz Spółki Wodno – Ściekowej „Swarzewo. Poinformował, że na temat podwyżki Spółki „Swarzewo” nie będzie się wypowiadał, ponieważ nie jest jego rolą ocenianie zasadności podwyżki. Dodał, że odbył się Zarząd Spółki „Swarzewo”, który weryfikował i zaakceptował w/w podwyżkę. Poinformował, że może przedstawić podwyżkę dokonaną przez MPWiK „EKOWiK”, czyli o 9 groszy. Rada Nadzorcza jak i Zgromadzenie Wspólników MPWiK „EKOWiK” zweryfikowało, przeanalizowało koszty i zaakceptowało stawki na 2007 rok. W głównej mierze wysokość stawek za wodę i ścieki na 2007 rok spowodowana jest wzrostem kosztów materiałów, wzrostem amortyzacji i podatkiem od nieruchomości. Amortyzacja naliczana jest na podstawie obowiązujących przepisów i obliczana w sposób bezpośredni od wartości majątku, czyli 12,28 % a poprzednio obowiązywała stawka 11,76 %.

Podatek jest ustalany przez Rady Gmin niezależnie od Spółki „EKOWiK” i obliczany od wartości majątku.

Zużycie materiałów jest obliczane wskaźnikiem określanym przez Ministerstwo Finansów, który obecnie wynosi 1,9.

Ilość sprzedanej wody i ścieków przyjmuje Rada Nadzorcza Spółki „EKOWiK” i jest to średnia z trzech ostatnich lat.

Podwyżka o 9 groszy jest to minimum, które pozwala Spółce „EKOWiK” planować optymistycznie działalność w 2007 roku.

Spółka „EKOWiK” tam gdzie to możliwe stara się obniżać koszty i tak: ogrzewanie w roku ubiegłym wyniosło 70 000 zł. Po ociepleniu budynku i zainstalowaniu ogrzewania gazowego koszty ogrzewcze spadły do 40 000 zł w tym roku.Opłaty związane z ochroną środowiska, które są uzależnione od ilością poboru wody i podawanej jakości wody do sieci udało się obniżyć w wyniku wybudowania w 2005 roku stacji uzdatniania wody w Jastrzębiej Górze, w której zamontowano układ filtracyjny i dzięki temu opłaty środowiskowe za pobór wody spadły o kolejne 8 000 zł.

Pyt. Andrzeja Struka – co było główną przyczyną podwyżki o 19 groszy w S.W.Ś. „Swarzewo”, pytanie kieruję do Burmistrza Władysławowa i Burmistrza Jastarni – delegatów gmin w Spółce „Swarzewo”?

Odp. Adama Drzeżdżona – przez dwa kolejne lata Spółka „Swarzewo” nie podnosiła ceny. Jeżeli Spółka podniosła o 1 czy 3 grosze to było to sztucznie zaniżane. Do dzisiaj Spółka funkcjonuje na kredycie i nie może uzyskać płynności finansowej.

Odp. Tyberiusza Narkowiczaoprócz sprawy, o której mówił Burmistrz Drzeżdżon, Dyrektor Spółki „Swarzewo” uzasadniał podwyżkę mniejszą ilością wpływu ścieków do Spółki jak również wzrostem kosztów administracyjnych i kosztami podatkowymi. Miasto Władysławowo obciążyło Spółkę „Swarzewo” podatkiem za kolektor zrzutowy z oczyszczalni ścieków za kilka lat wstecz wraz z odsetkami, ponieważ podatek nie był odprowadzany. Te powody również mają odzwierciedlenie w stawce Spółki „Swarzewo”.

Adam Drzeżdżon – Spółka „Swarzewo” uwzględniając zaległe podatki zaproponowała podwyżkę o 1 złoty na 1 m3. Po nie uwzględnieniu zaległego podatku i cięciach innych wydatków podwyżkę ustalono na poziomie 19 groszy.

Pyt. Tyberiusza Narkowicza Panie Burmistrzu, z czego Spółka „Swarzewo” zapłaci ten podatek. Jest, co prawda ugoda w tej sprawie, ale musi go zapłacić i wynika, że zapłaci z podwyżki o 19 groszy?

Odp. Adama Drzeżdżona – nie

Pyt. Tyberiusza Narkowicza – to w takim razie proszę powiedzieć, z czego Spółka zapłaci ten podatek?

Odp. Adama Drzeżdżona – sprawa podatku jest na razie w odwołaniu. Spółka „Swarzewo” wystąpiła do miasta o częściowe umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie w czasie i stąd można było nie wliczać obciążeń podatkowych w koszta. Decyzje odwoławcze są w SKO. Spółka równocześnie przystąpiła z miastem do negocjacji zadłużenia. Jeżeli Spółka „Swarzewo” wygra odwołanie to te należności spadną na KZG, – bo ten podatek musi ktoś zapłacić.

Pyt. Tyberiusza NarkowiczaPanie Przewodniczący, kto zaproponował termin dzisiejszego Zgromadzenia?

Odp. Adama Drzeżdżona – na pańskie usilne prośby został ustalony ten termin.

Pyt. Tyberiusza Narkowicza – przez kogo ustalony?

Odp. Adama Drzeżdżona – termin był ustalony między nami.

Pyt. Tyberiusza Narkowicza – w rozmowie telefonicznej to Pan Przewodniczący powiedział – wyznaczam termin Zgromadzenia na środę o godzinie 730.

Odp. Adama Drzeżdżona – miał być czwartek, czy to by cokolwiek zmieniło – nie. To by nic nie zmieniło. Gdyby materiały z zawiadomieniami zostały rozesłane w piątek to dzisiejsze Zgromadzenie byłoby skuteczne.

Pyt. Andrzeja Struka – jaki był sens zwoływania tego Zgromadzenia skoro Pan Przewodniczący wiedział, że decyzje podjęte mogą być zaskarżone?

Odp. Adama Drzeżdżona – ja nie widziałem sensu zwoływania Zgromadzenia. To Pan Burmistrz Narkowicz nalegał, aby zwołać Zgromadzenie.

Andrzej Struk – bardzo dobrze, że Pan Burmistrz Narkowicz nalegał, ponieważ podjął rzeczową dyskusję. Uważam, że taka dyskusja jest bardzo celna i słuszna, ponieważ do nas radnych będą przychodzili mieszkańcy z pytaniami, jaki mieliśmy wpływ na ustalanie cen.

Dowiedziałem się od Dyrektora Spółki „Swarzewo”, że głównym nośnikiem podwyżki o 19 groszy jest podatek od nieruchomości nałożony przez Miasto Władysławowo. Chciałem się dowiedzieć a nie usłyszałem tego od Pana i nawet Pan Przewodniczący o tym nie wspomniał.Odp. Adama Drzeżdżona – podatek nie jest wymagalny w tym czy przyszłym roku.

Pyt. Andrzeja Struka – chciałbym, aby Pan Przewodniczący podał kwotę podatku, o którym mowa. Bo wiem, że jest bardzo duża.

Odp. Adama Drzeżdżona – wraz z odsetkami jest to kwota około 400 000 zł.

Andrzej Struk – więc ta kwota musi mieć odzwierciedlenie w cenie na 2007 rok?

Kazimierz Klejna, złożył wniosek, aby na kolejne Zgromadzenia, na których będą podejmowane stawki na wodę i ścieki zapraszać Dyrektora S.W.Ś. „Swarzewo”, aby mógł wytłumaczyć się z proponowanych stawek.

Panie Przewodniczący czy może odbyć się jeszcze jedno Zgromadzenie z udziałem Pana Prezesa S.W.Ś. „Swarzewo” zanim podejmiemy uchwałę?Odp. Adama Drzeżdżona – jest to możliwe pod warunkiem, że Zgromadzenie zdąży się zebrać do 5 grudnia br.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokości taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla obszaru działania Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie na rok 2007 i poddał go pod głosowanie. Uchwała nr 08/06 została podjęta stosunkiem głosów (7 głosów za, 1 przeciw).


Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok i poddał go pod głosowanie.

Uchwała nr 09/06 została podjęta jednogłośnie (8 głosów za).


 1. Ad. 5. Wolne wnioski.

Przewodniczący Zgromadzenia jak i zastępca Burmistrz Narkowicz i Przewodniczący Zarządu podziękowali za owocną współpracę i życzyli powodzenia w zbliżających się wyborach samorządowych.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia KZG Adam Drzeżdżon zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółował: mgr Waldemar Hennig©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna