ProtokóŁ nr 05/2008 zgromadzenia komunalnego związku gmin we władysławowie z dnia 20 listopada 2008 rokuPobieranie 22.55 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar22.55 Kb.
PROTOKÓŁ NR 05/2008
ZGROMADZENIA

KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN

WE WŁADYSŁAWOWIE

Z DNIA 20 LISTOPADA 2008 ROKU
Przewodniczący Zgromadzenia KZG – Burmistrz Miasta Władysławowo Adam Drzeżdżon powitał przybyłych członków i otworzył obrady posiedzenia Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad;

 1. Sprawy regulaminowe:

1.1. Stwierdzenie prawomocności obrad,

1.2. Przyjęcie porządku obrad, 1. 2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Miasta Jastarnia niektórych składników majątkowych należących do KZG.

2. Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Miasta Władysławowo niektórych składników majątkowych należących do KZG.

3. Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Puck niektórych składników majątkowych należących do KZG.

4. Wyrażenia zgody na zwolnienie Spółki Wodno – Ściekowej „Swarzewo” z długu wynikającego z nakładów poniesionych przez KZG.

5. Wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie udziałów Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie w MPWiK „Ekowik” sp. z o.o. we Władysławowie.


 1. 3. Projekt statutu Komunalnego Związku Gmin – dyskusja.

 2. 4. Wolne wnioski.

Ad. 1. Sprawy regulaminowe.

Ad. 1.1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia KZG na podstawie listy obecności stwierdził kworum i prawomocność obrad – obecni wszyscy członkowie Zgromadzenia.Ad. 1.2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia KZG przedstawił proponowany porządek obrad i wobec nie zgłoszenia uwag do proponowanego porządku obrad poddał go pod głosowanie.

Porządek obrad posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (8 głosów za).


 1. Ad. 2. Podjęcie uchwał w sprawach:

    1. Ad. 2.2. Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Miasta Władysławowo niektórych składników majątkowych należących do KZG.

 2. Przewodniczący Zgromadzenia Burmistrz Adam Drzeżdżon poprosił Przewodniczącego Zarządu o Tomasza Herrmanna wyjaśnienie projektów uchwał.

Przewodniczący Zarządu – wyjaśnił zmiany w projektach uchwał, które były zaproponowane na posiedzeniu Zgromadzenia w dniu 30 października br.

B. Łagocki – czy załącznik nr 1 jest ostateczny czy będzie jeszcze korygowany?

Odp. Tomasz Herrmann – ten załącznik jest w wersji ostatecznej.

Wywiązała się dyskusja dotycząca załącznika do uchwały o przekazaniu Gminie Miasta Władysławowo niektórych składników majątkowych należących do KZG.

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił Bogdana Łagockiego o sprawdzenie w księgowości MPWiK „EKOWIK” stan składników majątkowych wymienionych w załączniku.

Przewodniczący Zgromadzenia na czas wyjaśnienia niejasności przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.Ad. 2.4. Wyrażenia zgody na zwolnienie Spółki Wodno – Ściekowej „Swarzewo” z długu wynikającego z nakładów poniesionych przez KZG.

Przewodniczący Zarządu – poinformował, iż KZG 10 lat temu w ramach dużej inwestycji zrealizował rozbudowę i modernizację oczyszczalnie ścieków w „Swarzewie”. Nakłady zostały poniesione przez KZG, również było to finansowane ze środków zewnętrznych – m.in. z fundacji ekoFundusz, NFOŚiGW i WFOŚiGW. Majątek od momentu zakończenia realizacji funkcjonował na terenie oczyszczalni ścieków – chodzi o to, aby uregulować stan prawny majątku.

Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zwolnienie Spółki Wodno – Ściekowej „Swarzewo” z długu wynikającego z nakładów poniesionych przez KZG.

Przewodniczący Zgromadzenia KZG poddał pod głosowanie projekt.

Uchwała nr 07/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie Spółki Wodno – Ściekowej „Swarzewo” z długu wynikającego z nakładów poniesionych przez KZG została podjęta jednogłośnie (8 głosów za).Ad. 2.5. Wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie udziałów Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie w MPWiK „Ekowik” sp. z o.o. we Władysławowie.

Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie udziałów Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie w MPWiK „Ekowik” sp. z o.o. we Władysławowie.

Na poprzednim posiedzeniu Zgromadzenia ustalono zasady podziału udziałów, które są własnością KZG w „EKOWIK”. Zasadą podziału był wskaźnik zużycia wody przez obydwie gminy. Została wyciągnięta średnia za ostatnie 3 lata – zużycie wody kształtowało się w proporcjach niemal, że 80% na rzecz Władysławowa i nieco ponad 20% dla Jastarni.

W projekcie uchwały w § 1 pkt. 1 należy wpisać 32 697 udziały, a w pkt. 2 – 8 122 udziały.

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił Przewodniczącego Zarządu o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie udziałów Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie w MPWiK „Ekowik” sp. z o.o. we Władysławowie.

Uchwała nr 08/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie udziałów Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie w MPWiK „Ekowik” Sp. z o. o. we Władysławowie została podjęta jednogłośnie (8 głosów za).    1. Cd. Ad. 2.2. Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Miasta Władysławowo niektórych składników majątkowych należących do KZG.

Główny Księgowy KZG Sylwia Domnik poinformowała, iż z uzyskanych informacji wynika, że studnie, o których mówił Bogdan Łagocki to majątek PEWIK Gdynia, który został przekazany do, KZG jako nakłady i one zostały zaksięgowane, jako środki trwałe i powinny wrócić do EKOWIKu, jako nakłady. A w KZG jest to w księgach, jako środki trwałe.

Przewodniczący Zgromadzenia, – co z tym zrobić? Czy to ma zostać w tej uchwale czy to usunąć?

Księgowa EKOWIK E. Skotzke wyjaśniła, że są właścicielami terenów i nie są to studnie tylko odwierty.

Wywiązała się dyskusja dotycząca załącznika do uchwały w wyniku, której Radca Prawny KZG Adam Wiśniewski zaproponował o wykreśleniu dwóch punktów z załącznika dotyczących studni nr 11 i 12 położnych w gminie Puck.

Przewodniczący Zgromadzenia – ustala się poprawkę dotyczącą wykreślenia pozycji 3 i 4 z załącznika dotyczącego wykazu środków trwałych przekazywanych do gminy Władysławowo.

Przewodniczący Zgromadzenia – poddał poprawkę pod głosowanie. Poprawka została przyjęta jednogłośnie (8 głosów za).

Przewodniczący Zarządu przestawił projektu uchwały a Przewodniczący Zgromadzenia wobec braku uwag poddał uchwałę pod głosowanie. Uchwała został nr 09/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Miasta Władysławowo niektórych składników majątkowych należących do KZG została podjęta jednogłośnie (8 głosów za).Ad. 2. 1. Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Miasta Jastarnia niektórych składników majątkowych należących do KZG.

Przewodniczący Zarządu przestawił projektu uchwały a Przewodniczący Zgromadzenia wobec braku uwag poddał uchwałę pod głosowanie. Uchwała został nr 10/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Miasta Jastarnia niektórych składników majątkowych należących do KZG została podjęta jednogłośnie (8 głosów za).Ad. 2. 3. Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Puck niektórych składników majątkowych należących do KZG.

Przewodniczący Zarządu przestawił projekt uchwały a Przewodniczący Zgromadzenia wobec braku uwag poddał uchwałę pod głosowanie. Uchwała został nr 11/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Puck niektórych składników majątkowych należących do KZG została podjęta jednogłośnie (8 głosów za).Przewodniczący Zgromadzenia Adam Drzeżdżon – podsumowując te trzy uchwały o przekazaniu majątku myślę, że tutaj będziemy zgodni – to nie oznacza, że dzisiaj podjęliśmy uchwałę i jutro zostanie ten majątek szybko przekazany gminom. To nie na tym polega. Dajemy Zarządowi wolną rękę żeby jak najszybciej wydarzyło się poszerzenie Związku o nowe gminy. Wtedy, kiedy Związek zacznie się poszerzać wtedy będzie trzeba ten majątek szybko do gmin przekazać i Zgromadzenie nie będzie potrzebne, bo uchwała jest już podjęta.

Ad. 3. Projekt statutu Komunalnego Związku Gmin – dyskusja.

Tomasz Herrmann – zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia Związku projekt statutu trafił tylko do członków Zgromadzenia, aby się z nim zapoznało i ewentualnie po korektach i akceptacji dopiero później trafił do pozostałych gmin, które do Związku przystąpić.

Wywiązała się między członkami Zgromadzenia dyskusja, która dotyczyła zmian w poszczególnych paragrafach projektu statutu i ustalenia ostatecznej wersji statutu.Radca Prawny KZG Adam Wiśniewskiopracowujemy tekst jednolity, gdy zostanie ostatecznie uzgodniony to tekst jednolity będzie przekształcony na uchwałę zmieniającą. Gdybyśmy chcieli tworzyć nowy statut to trzeba byłoby rozwiązać Związek – my zmieniamy tylko ten istniejący.

Ustalono termin spotkania wójtów i burmistrzów na 9 grudnia br. o godzinie 1000.Ad. 4. Wolne wnioski.

Przewodniczący Zarządu – poinformował, że rozmawiał z Panią Prezes „Ekodoliny” odnośnie przystąpienia KZG do spółki w Łężycach. Pani Prezes otrzymała korespondencję z Ministerstwa. Pytanie dotyczyło czy na dzień dzisiejszy jest możliwe przystąpienie nowego członka do „Ekodoliny” w trakcie, kiedy są jeszcze w trakcie procedury uzyskiwania środków z Funduszu Spójności. Czy nasze przystąpienie do ich spółki zamiesza na tyle i będzie świadczyło o istotnej zmianie struktury spółki? Odpowiedz z Ministerstwa jest na razie taka, że domagają się szczegółowych wyjaśnień wiec do końca tygodnia, czyli do jutra takie sprawozdania do Ministerstwa zostaną wysłane. Procedura po wyjaśnieniach „Ekodoliny” powinna potoczyć się szybciej.

Przewodniczący Zgromadzenia Adam Drzeżdżon – do tematu wrócimy na spotkaniu wójtów i burmistrzów.

Ustalono termin kolejnego posiedzenia Zgromadzenia na 18 grudnia br. o godzinie 1200.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.Protokołował: Waldemar Hennig

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna