Protokół Nr 1/2004 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 30 stycznia 2004 r. Protokół Nr 1/2004 r z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 30 stycznia 2004 rPobieranie 13.22 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar13.22 Kb.
Protokół Nr 1/2004

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 30 stycznia 2004 r.

Protokół Nr 1/2004 r.
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego
w dniu 30 stycznia 2004 r.

Obecni członkowie komisji według załączonej listy obecności.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Helena Czuper - Kierownik Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej
  w Wieliczkach

 2. Anna Żukowska – protokolant

Na samym początku posiedzenia Pan Henryk Bielawski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dokonał otwarcia posiedzenia i przedstawił tematykę posiedzenia: 1. Wykorzystanie środków finansowych na dożywianie dzieci.

 2. Sprawozdanie z pracy komisji za 2003 r.

 3. Plan pracy komisji na 2004 r.


Do punktu 1.
Informację na temat wykorzystania środków finansowych na dożywianie uczniów w szkołach przedstawiła Pani Helena Czuper Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W 2003 r. z pomocy finansowej w formie posiłków skorzystało 323 uczniów: • Szkoła Podstawowa Gąski -12

 • Gimnazjum w Kijewie - 7

 • Przedszkole w Wieliczkach - 23

 • Szkoła Podstawowa Cimochy - 37

 • Szkoła Podstawowa w Wieliczkach - 166

 • Gimnazjum w Wieliczkach - 78

Ogółem na dożywianie przeznaczono w 2003 r. kwotę 79 157 zł i tak • z budżetu Wojewody - 62914

 • budżetu gminy - 12 000

 • Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - 4 243

(Informacja w sprawie wykorzystanie środków finansowych na dożywianie uczniów w szkołach w załączeniu.)


Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił problem, który zgłosiła na ostatnim posiedzeniu sesji Pani Krystyna Borysiuk radna z Gąsiorówka dotyczący wyjaśnienia sprawy związanej z przekazywaniem środków finansowych na dożywianie pochodzących z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa dla dzieci pochodzących z rodzin popegerowskich z Gąsiorówka, które uczęszczają do szkoły w Kijewie i Gąskach gmina Olecko. Posiłek w szkole Podstawowej w Kijewie kosztuje 1,60 zł., natomiast gmina przekazuje 1 zł.

Pani Helena Czuper wyjaśniła sposób przekazywania środków finansowych z AWRSP na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin popegerowskich.

Na dożywianie w 2003 r. gmina otrzymała z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa kwotę 4.243zł. tj. jako dofinansowanie dożywiania dzieci pochodzących z rodzin popegerowskich. Z formy tej pomocy korzysta około 90 dzieci pochodzących z rodzin popegerowskich.

Do września 2003 r. gmina przekazywała na dożywianie 100% wartości


posiłku na jedno dziecko. Natomiast z powodu ograniczonych środków finansowych i
dużej liczby dzieci korzystających z dożywiania od l września 2003 r. przekazywana
jest kwota 1 zł. za 1 posiłek dziennie.

Pani kierownik powiedziała, że gmina nie ma wpływu na wysokość kwoty jaką otrzymuje z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin popegerowskich, tylko podaje liczbę dzieci korzystających z dożywiania.

Zaproponowano, aby wystąpić do AWRSP z prośbą o wskazanie sposobu przekazywania odpłatności na dożywianie na l dziecko przez AWRSP.

Komisja wsłuchała przedstawioną informację przez Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i ustaliła, że z kwoty jaką przekazuje Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa gminie na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin popegerowskich nie ma możliwości dofinansowania posiłku po 1,60 zł. dla dzieci z Gąsiorówka, które uczą się w SP w Gąskach i Kijewie.
Do punktu 2.
Następnie Komisja przyjęła ostateczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2003 r., które zostanie przedstawione na najbliższym posiedzeniu sesji Rady Gminy.

(Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2003 r. w załączeniu.)
Do punktu 3.
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Komisji przedstawił propozycję zwiększenia składu Komisji Rewizyjnej o jednego członka Komisji oraz propozycję planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 r.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z przedstawioną propozycją planu pracy komisji na 2004 r. i przyjęli go do wiadomości nie wnosząc uwag i zastrzeżeń.

Przyjęto, że plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 r. obejmował będzie 8 posiedzeń komisji. Tematyka posiedzeń może być rozszerzana w miarę potrzeb.

Natomiast ilość odbywanych posiedzeń może ulec zwiększeniu z powodu odbywania wspólnych posiedzeń Komisji Rewizyjnej z komisjami stałymi Rady Gminy.(Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 r. w załączeniu.)
Po wyczerpaniu się porządku posiedzenie komisji /zakończono.


Protokołowała Przewodniczył
Anna Żukowska Henryk Bielawski


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna