ProtokóŁ nr 1/2011 XXXI sesji zgromadzenia ogólnego śLĄskiego związku gmin I powiatów mikołów, dn. 20 maja 2011 rPobieranie 38.8 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar38.8 Kb.
b
\zo\mikolów’11\dokumenty\przyjęte\protok.doc
PROTOKÓŁ NR 1/2011

XXXI SESJI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO

ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW

Mikołów, dn. 20 maja 2011 r.

Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbyło się w Mikołowie (Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Karola Miarki). Według stanu na dzień 20 maja 2011 r. Związek zrzeszał 127 członków (116 gmin i 11 powiatów). Zgodnie ze Statutem Związku quorum wymagane do przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne uchwał i stanowisk oraz władz Związku wynosiło zatem 64 osoby. Liczba obecnych przedstawicieli gmin i powiatów upoważnionych do głosowania wynosiła 89 osób. W związku z powyższym wymóg quorum został spełniony.
 1. Zgromadzenie Ogólne otworzył p. Zygmunt Frankiewicz – Przewodniczący Związku, Prezydent Gliwic, a następnie oddał głos p. Markowi Balcerowi – Burmistrzowi Mikołowa, który jako gospodarz miejsca obrad powitał wszystkich biorących udział w obradach Zgromadzenia Ogólnego.
 1. Delegaci gmin i powiatów przyjęli jednogłośnie porządek obrad XXXI sesji Zgromadzenia Ogólnego, nie wnosząc zmian do przedstawionego projektu.
 1. Następnie przeprowadzono wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Obrad Zgromadzenia Ogólnego. Przewodniczący Związku zgłosił kandydatury p. Marka Balcera – Burmistrza Mikołowa na Przewodniczącego Obrad oraz p. Henryka Jaroszka – Starosty Powiatu Mikołowskiego na Wiceprzewodniczącego Obrad. Nie zostały zgłoszone inne kandydatury. Po wyrażeniu zgody na kandydowanie, p. Marek Balcer został wybrany Przewodniczącym Obrad, a p. Henryk Jaroszek został wybrany Wiceprzewodniczącym Obrad Zgromadzenia Ogólnego.
 1. Przewodniczący Związku oddał głos wybranemu Przewodniczącemu Obrad, który prowadził dalszą część Zgromadzenia Ogólnego. Następnie odbyło się uhonorowanie Przewodniczącego Związku Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, przyznaną przez Sejmik Województwa Śląskiego. W imieniu Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego odznakę wręczyli p. Piotr Czarnynoga – Członek Kapituły, Radny Sejmiku i Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów Sejmiku oraz p. Grzegorz Wolnik – Radny Sejmiku i Przewodniczący Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Śląskiego.

 2. Delegaci przystąpili do wyboru Komisji Skrutacyjnej XXXI sesji Zgromadzenia Ogólnego. Zgłoszono kandydatury następujących osób (w kolejności zgłoszeń):

    1. p. Jadwigi Zawadzkiej – Wójta Gminy Kruszyna;

    2. p. Mariana Błachuta – Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice;

    3. p. Zdzisława Kuleja – Wójta Gminy Ciasna.

Dokonano wyboru Komisji w powyższym składzie.
 1. Następnie Zgromadzenie przystąpiło do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków Zgromadzenia Ogólnego. Zgłoszono kandydatury (w kolejności zgłoszeń):

    1. p. Barbary Prasoł – Wójta Gminy Wyry;

    2. p. Bogdana Taranowskiego – Wójta Gminy Miedźna;

    3. p. Stefana Ryta – Wójta Gminy Kobiór;

Dokonano wyboru Komisji w powyższym składzie.
 1. Przewodniczący Związku, p. Zygmunt Frankiewicz przedstawił krótko sprawozdanie z działalności Związku w 2010 r. informując, iż delegaci otrzymali wcześniej obszerne sprawozdanie w formie pisemnej.
 1. P. Ferdynand Morski – Dyrektor Biura Związku przedstawił sprawozdanie Zarządu z wykonania planu finansowego Związku za 2010 r., informując że w żadnej z pozycji planu finansowego Związku nie nastąpiło przekroczenie, a w większości pozycji merytorycznych wykonanie było bliskie zaplanowanych kwot.

 2. Następnie p. Ferdynand Morski – Dyrektor Biura Związku przedstawił bilans Związku za rok 2010, rachunek zysków i strat jednostki za rok 2010 oraz informację dodatkową. Przedstawiając bilans i pozostałe dokumenty poinformował, iż Związek za rok ubiegły, tj. 2010 r. uzyskał ujemny wynik finansowy brutto, który wynika m.in. z dużych odpisów amortyzacyjnych w roku ubiegłym. Zaznaczył, iż ujemny wynik nie posiada jednak najmniejszego wpływu na płynność finansową Związku.

 3. P. Ferdynand Morski – Dyrektor Biura Związku omówił Raport i Opinię biegłego rewidenta z dokonanego badania sprawozdania finansowego Związku za 2010 r., przedstawiając zawartą w powyższym dokumencie informację, iż sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszelkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej, jak też wyniku finansowego za rok obrotowy. Zgodnie ze stwierdzeniami zawartymi w wyżej wymienionych dokumentach sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest także zgodne z postanowieniami Statutu. Wyniki badania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych pozwalają uznać je za spełniające warunek rzetelności, bezbłędności
  i sprawdzalności.

 4. P. Klemens Podlejski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku przedstawił Opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania planu finansowego Związku za rok 2010 oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za rok 2010.

 5. Następnie Przewodniczący Obrad przedstawił projekt uchwały Nr 01/2011 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za rok 2010. Po stwierdzeniu przez Przewodniczącego Obrad quorum i prawomocności obrad przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą. Zgromadzenie Ogólne przyjęło uchwałę jednogłośnie (oddano 136 głosów).

 6. Przewodniczący Obrad poddał następnie pod głosowanie projekt uchwały nr 2/2011
  w sprawie zwiększenia kosztów roku 2011 o kwotę nadwyżki kosztów nad przychodami
  z 2010 r. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 136 głosami.

 7. W związku z zakończeniem pracy Zarządu Związku V kadencji, Przewodniczący Związku podsumował krótko działalność Związku w ostatnich czterech latach, przybliżając najważniejsze kierunki działalności Związku w tym okresie, zwracając uwagę na różnorodność działań Związku oraz podając przykłady różnych konkretnych przedsięwzięć Związku. Podkreślił, że w trakcie ostatniej kadencji Zarządu przystąpiło do Związku 16 gmin i 1 powiat, co świadczy o pozytywnej ocenie działalności Związku. Podziękował także ustępującym Członkom Zarządu.
 1. W dalszej części sesji Zgromadzenie Ogólne przystąpiło do wyboru nowych władz Związku. Pan Jacek Krywult – Prezydent Bielska-Białej, dotychczasowy Zastępca Przewodniczącego Związku zgłosił na stanowisko Przewodniczącego Związku kandydaturę p. Zygmunta Frankiewicza – Prezydenta Miasta Gliwice, dotychczasowego Przewodniczącego Związku, uzasadniając powyższą kandydaturę. Nie został zgłoszony żaden inny kandydat, zatem zamknięto listę (przy 1 głosie wstrzymującym się)
  i Przewodniczący Obrad przedstawił na podstawie Regulaminu Obrad zasady głosowania tajnego. Przystąpiono do głosowania na Przewodniczącego Związku.

Po obliczeniu głosów p. Jadwiga Zawadzka – Wójt Gminy Kruszyna, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z przeprowadzonych wyborów na stanowisko Przewodniczącego Związku, w świetle którego oddano 133 głosy ważne. Liczba głosów ,,za” wynosiła również 133. Zgromadzenie Ogólne przyjęło uchwałę Nr 03/2011
w sprawie wyboru Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jednogłośnie. Przewodniczącym Związku został wybrany p. Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Gliwic.

 1. Następnie przystąpiono do wyboru Członków Zarządu Związku. Przewodniczący Związku przedstawił kandydatów do Zarządu Związku (wg kolejności zgłoszeń):

1) p. Zdzisław Bylok - Wójt Gminy Jaworze;

2) p. Ireneusz Czech - Wójt Gminy Kochanowice;

3) p. Lucyna Ekkert - Starosta Tarnogórski;

4) p. Henryk Jaroszek - Starosta Mikołowski;

5) p. Adam Fudali - Prezydent Rybnika;

6) p. Kazimierz Górski - Prezydent Sosnowca;

7) p. Wacław Kęska - Burmistrz Pyskowic;

8) p. Jacek Krywult - Prezydent Bielska-Białej;

9) p. Małgorzata Mańka-Szulik - Prezydent Zabrza;

10) p. Stefan Ryt - Wójt Gminy Kobiór;

11) p. Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Częstochowy;

12) p. Krystyna Siejna - I Zastępca Prezydenta Katowic;

13) p. Antoni Szlagor - Burmistrz Żywca;

14) p. Adam Zając - Wójt Gminy Kłomnice;


Ponadto zgłoszono kandydatury:

1) p. Anny Grygierek – Burmistrza Strumienia;

2) p. Bernarda Pustelnika – Burmistrza Bierunia.
Obecni na sali kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Obrad odczytał także złożoną na piśmie zgodę na kandydowanie do Zarządu Związku złożoną przez p. Lucynę Ekkert – Starostę Powiatu Tarnogórskiego. Przystąpiono następnie do głosowania tajnego zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie Obrad.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała wyniki głosowania na Członków Zarządu Związku. Oddano głosów 137, w tym głosów ważnych 133. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

1) p. Zdzisław Bylok - Wójt Gminy Jaworze – 107 głosów;

2) p. Ireneusz Czech - Wójt Gminy Kochanowice – 116 głosów;

3) p. Lucyna Ekkert - Starosta Tarnogórski – 107 głosów;

4) p. Henryk Jaroszek - Starosta Mikołowski – 115 głosów;

5) p. Adam Fudali - Prezydent Rybnika – 116 głosów;

6) p. Kazimierz Górski - Prezydent Sosnowca – 117 głosów;

7) p. Wacław Kęska - Burmistrz Pyskowic – 111 głosów;

8) p. Jacek Krywult - Prezydent Bielska-Białej – 117 głosów;

9) p. Małgorzata Mańka-Szulik - Prezydent Zabrza – 107 głosów;

10) p. Stefan Ryt - Wójt Gminy Kobiór – 114 głosów;

11) p. Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Częstochowy – 105 głosów;

12) p. Krystyna Siejna - I Zastępca Prezydenta Katowic – 114 głosów;

13) p. Antoni Szlagor - Burmistrz Żywca – 111 głosów;

14) p. Adam Zając - Wójt Gminy Kłomnice – 112 głosów;

15) p. Anna Grygierek – Burmistrz Strumienia – 44 głosy;

16) p. Bernard Pustelnik – Burmistrz Bierunia – 25 głosów.
W związku z tym skład Zarządu Związku V kadencji, przyjęty uchwałami Nr 3/2011
i 4/2011 przedstawia się następująco:

Przewodniczący:

Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Gliwic,
Członkowie Zarządu (w kolejności alfabetycznej):
1) p. Zdzisław Bylok - Wójt Gminy Jaworze;

2) p. Ireneusz Czech - Wójt Gminy Kochanowice;

3) p. Lucyna Ekkert - Starosta Tarnogórski;

4) p. Adam Fudali - Prezydent Rybnika;

5) p. Kazimierz Górski - Prezydent Sosnowca;

6) p. Henryk Jaroszek - Starosta Mikołowski;

7) p. Wacław Kęska - Burmistrz Pyskowic;

8) p. Jacek Krywult - Prezydent Bielska-Białej;

9) p. Małgorzata Mańka-Szulik - Prezydent Zabrza;

10) p. Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Częstochowy;

11) p. Stefan Ryt - Wójt Gminy Kobiór;

12) p. Krystyna Siejna - I Zastępca Prezydenta Katowic;

13) p. Antoni Szlagor - Burmistrz Żywca;

14) p. Adam Zając - Wójt Gminy Kłomnice.
 1. Przystąpiono do wyboru Komisji Rewizyjnej Związku. Zgłoszono następujących kandydatów (w kolejności zgłoszeń):

    1. p. Klemens Podlejski – Burmistrz Miasta i Gminy Żarki,

    2. p. Roman Banduch – Wójt Gminy Herby,

    3. p. Dariusz Skrobol – Burmistrz Miasta Pszczyna.

W drodze głosowania zamknięto listę kandydatów. Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, po czym przystąpiono do głosowania tajnego.


Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów. Oddano 107 głosów ważnych,
a poszczególne osoby otrzymały następującą liczbę głosów: 1. p. Klemens Podlejski – Burmistrz Miasta i Gminy Żarki – 107 głosów,

 2. p. Roman Banduch – Wójt Gminy Herby – 107 głosów;

 3. p. Dariusz Skrobol – Burmistrz Miasta Pszczyna – 107 głosów.

Wybrano Komisję Rewizyjną w powyższym składzie (uchwała Nr 5/2011).
 1. W dalszej części Zgromadzenia Ogólnego odbyło się przedstawienie i przyjęcie stanowisk w sprawach ważnych dla samorządu terytorialnego. Przedstawiono projekty stanowisk
  w następujących sprawach:
 1. P. Adam Fudali – Prezydent Rybnika, Członek Zarządu Związku przedstawił projekt stanowiska w sprawie pogarszającej się kondycji finansowej gmin i powiatów, proponując autopoprawkę Zarządu do projektu w/w polegającą na włączeniu tekstu, który uczestnicy otrzymali jako projekt stanowiska w sprawie dopuszczalnych limitów zadłużenia jst. i głosowanie i przyjęcie obu projektów jako jednego stanowiska.
  P. Prezydent A. Fudali omówił również problemy będące przedmiotem obu projektów stanowisk, przedstawiając opinię większości jst, iż decyzja Ministra Finansów w/s dopuszczalnego deficytu jest nieprzemyślana, ma charakter antyrozwojowy
  i antykonstytucyjny. Zarząd Związku postanowił, iż Związek będzie podejmował w najbliższym czasie działania w tej sprawie. Zgromadzenie Ogólne przyjęło stanowisko jednogłośnie z proponowaną zmianą.

 2. Tezy zawarte w projekcie stanowiska w sprawie ustawy o działalności leczniczej przedstawił p. Zygmunt Frankiewicz - Przewodniczący Związku, odwołując się przy tym do przykładu Miasta Gliwice. Przyjęta w ostatnim czasie ustawa całkowicie przerzuca odpowiedzialność i koszty prywatyzacji zakładów na organy założycielskie Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie bez zmian.

 3. P. Jacek Krywult – Prezydent Bielska-Białej, Członek Zarządu Związku przedstawił projekt stanowiska w sprawie zwrotu opłat za usługi świadczone przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest gmina. Przedstawił projekt stanowiska, odnosząc się do casusu Bielska-Białej, gdzie w związku z wyrokiem sądu w sprawie uchwały rady miejskiej, stwierdzającym brak podstawy do pobierania opłat od rodziców, występują oni do Miasta z roszczeniami o zwrot opłat uiszczonych w przeszłości za pobyt dziecka w przedszkolu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w sprawie zaskarżonej uchwały Miasta Bielsko-Biała w tym przedmiocie orzekł, iż katalog zajęć przedszkolnych za które pobierana była opłata należy zaliczyć do zajęć opiekuńczo-wychowawczych mieszczących się w ramach podstawy programowej. Sytuacja taka dotyczy także innych jst. i w konsekwencji może prowadzić do konieczności zwrotu przez wiele gmin opłat za pobyt dziecka w przedszkolu powyższej 5 godzin. Do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wpłynęło dotychczas kilkaset wniosków w tej sprawie, a część rodziców przygotowuje się do złożenia pozwów zbiorowych w sądzie przeciwko Miastu.

 4. P. Adam Zając – Wójt Gminy Kłomnice, Członek Zarządu Związku przedstawił projekt stanowiska w sprawie wypłaty przez samorządy lokalne dodatków uzupełniających do wynagrodzeń nauczycieli, które stanowią znaczące obciążenie dla budżetów samorządowych, a są całkowicie nieuzasadnione. Szczególnie w gminach wiejskich, gdzie nauczyciele otrzymują dodatki mieszkaniowy i wiejski, które nie są wliczane do składników wynagrodzenia, dodatki wypłacane na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela stanowią duże obciążenie, przy sposobie obliczania średniego wynagrodzenia w sposób zaniżający rzeczywiste płace. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie bez zmian.

 5. Projekt stanowiska w sprawie rządowego programu polityki mieszkaniowej ,,Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku”, przygotowany na podstawie dokumentu końcowego uczestników VI Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji w Sosnowcu przedstawił p. Kazimierz Górski – Prezydent Sosnowca, Członek Zarządu Związku. Zagadnienia przedstawione w projekcie stanowiska omówił również krótko na tle problemów z zasobami mieszkaniowymi, z którymi boryka się Miasto Sosnowiec. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie bez zmian.

 6. Projekt stanowiska w sprawie finansowania przez gminy oświetlenia dróg krajowych usytuowanych na ich terenie przedstawił Burmistrz Siewierza, p. Zdzisław Banaś. Przedstawił równocześnie uwagi do stanowiska zgłoszone w formie pisemnej przez Prezydenta Częstochowy, p. Krzysztofa Matyjaszczyka, proponując uwzględnienie ich w projekcie stanowiska. Poinformował również o wydanym w ostatnim czasie wyroku sądu, zgodnie z którym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad została obciążona kosztami oświetlenia dróg krajowych przebiegających przez teren Miasta Siewierz. Uzupełnione stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie.

 7. Projekt stanowiska w sprawie konieczności wznowienia realizacji Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego został przedstawiony przez p. Ireneusza Czecha – Wójta Gminy Kochanowice, Członka Zarządu Związku. Stanowisko
  o zaproponowanej treści zostało przyjęte jednogłośnie.

 8. Projekt stanowiska w sprawie opóźnień we wdrażaniu działań osi LEADER
  w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 został przedstawiony przez p. Adama Zająca – Wójta Gminy Kłomnice, Członka Zarządu Związku. Zgromadzenie Ogólne przyjęło stanowisko jednogłośnie bez zmian.

24. W dalszej części Zgromadzenia Ogólnego p. Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Częstochowy, Członek Zarządu Związku, p. Kazimierz Górski – Prezydent Sosnowca, Członek Zarządu Związku oraz p. Burmistrz Miasta Kłobuck, p. Krzysztof Nowak przedstawili następujące problemy w ramach wolnych głosów:
1) podejmowanie przez gminy działań w kierunku przeciwdziałania praktykom przedsiębiorstwa energetycznego ENION poprzez komunalizację opraw, czy działania w celu zobligowania zakładów energetycznych do inwestycji w ich majątek (wymianę opraw na energooszczędne źródła energii). Przewodniczący Związku zabrał również glos w tej sprawie, stwierdzając, że przede wszystkich należałoby zachęcać zakłady do inwentaryzacji tego majątku, poinformował również, że regionalna izba obrachunkowa dopuszcza przetarg na usługę oświetleniową;

2) kontrola inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych w kontekście działań Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego na przykładzie Gminy Kłobuck;

3) sytuacja w zakresie zasobów mieszkaniowych w gminach oraz sytuacja finansowa w jst. w kontekście pogarszającej się sytuacji finansów publicznych, w tym Budżetu Państwa.
25. Pan Marek Balcer - Przewodniczący Obrad zamknął XXXI sesję Zgromadzenia Ogólnego Związku.

dr inż. Marek Balcer

Przewodniczący Obrad

Zgromadzenia Ogólnego

Protokół sporządził:

Iwona PragnącaFerdynand Morski

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna