Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie



Pobieranie 15.89 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar15.89 Kb.
Protokół Nr 1/2011

z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie

w dniu 27 czerwca 2011 roku.

I Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie rozpoczęło się w dniu 27 czerwca 2011r. o godzinie 10.00. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.


Otwarcia posiedzenia i powitania zebranych Członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie dokonał Pan Adam Potocki, Starosta Chrzanowski, gratulując wybranym przedstawicielom Organizacji Pozarządowych oraz Radnym Powiatu Chrzanowskiego wyboru na członków, podkreślając przy tym wyjątkowość działalności powołanej Rady w powiecie; wskazując misję jaką może spełnić powołana Rada poprzez działania ponad podziałami organizacyjnymi, reprezentowania całego sektora organizacji pozarządowych, a także głębszego uczestnictwa w działalności samorządowej Powiatu.
W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie wchodzą następujące osoby :

  1. Przedstawiciele Rady Powiatu w Chrzanowie:

1) Krzysztof Kasperek;

2) Artur Linczowski;



  1. Przedstawiciele Zarządu Powiatu Chrzanowskiego:

1) Leszek Kowalski;

2) Edward Kopeć.

3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


  1. Klemens Hołownia –Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Libiążu

  2. Stanisław Lelito – Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „PRZYJAŹŃ" w Żarkach

  3. Dominik Rodziewicz – Stowarzyszenie „Przyjaźni Miastu" w Chrzanowie

  4. Katarzyna Szarzyńska – Fundacja im. Brata Alberta - Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini

  5. Piotr Świstak – Fundacja im. Brata Alberta – Warsztat Terapii Zajęciowej
    w Libiążu

W posiedzeniu uczestniczyło sześciu członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie, zatem stwierdzono ważność podejmowania uchwał.

W spotkaniu brała udział także Pani Joanna Wątroba - dyrektor wydziału promocji i funduszy pozabudżetowych w Starostwie Powiatowym.


Zgodnie z zapisem § 3 ust. 2 uchwały Nr VI/33/2011 Rady powiatu Chrzanowskiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie dokonano wyboru władz Rady w następującym składzie:

Leszek Kowalski – Przewodniczący;

Klemens Hołownia – Wiceprzewodniczący;

Katarzyna Szarzyńska – Sekretarz.


Starosta Adam Potocki pogratulował wybranym osobom i dokonał przekazania głosu Przewodniczącemu Rady, Leszkowi Kowalskiemu.
Następnie rozpoczęła się dyskusja nad opracowaniem regulaminu organizacyjnego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie, w wyniku której opracowano wstępną - roboczą wersję regulaminu i podjęto decyzję o kontynuowaniu prac nad jego opracowaniem na kolejnym spotkaniu RDPP.

Pani Katarzyna Szarzyńska zaproponowała by utworzyć kontaktowy adres email PRDPP na stronie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w celu sprawnego przepływu informacji między członkami Rady oraz w celu umożliwienia kontaktu między organizacjami pozarządowymi a Radą. Przewodniczący Leszek Kowalski zobowiązała się, że przedstawi tę propozycję na posiedzeniu Zarządu Powiatu i sprawdzi ewentualne możliwości uzyskania adresu email oraz organizacji działalności Rady (np. odbieranie i przekazywanie korespondencji, kontakty z członkami Rady itd.) przy współudziale wyznaczonego wydziału Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.


7. Zakończenie obrad; Posiedzenie zostało zakończone o godzinie 11.30.
Protokół sporządziła Sekretarz PRDPP - Katarzyna Szarzyńska
Załączniki:

Załącznik nr 1 – Lista obecności

Załącznik nr 2 – Regulamin Organizacyjny Powiatowej Rady Pożytku Publicznego

w Chrzanowie – wersja robocza

Przewodniczący Leszek Kowalski ………………………………

Wiceprzewodniczący Klemens Hołownia ………………………………

Sekretarz Katarzyna Szarzyńska ………………………………

Członek Krzysztof Kasperek ………………………………

Członek Edward Kopeć ………………………………

Członek Stanisław Lelito ………………………………

Członek Artur Linczowski ………………………………

Członek Dominik Rodziewicz ………………………………



Członek Piotr Świstak ………………………………







©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna