Protokół Nr 13/13 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu z dnia 03 czerwca 2013 rPobieranie 45.17 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar45.17 Kb.
Protokół Nr 13/13

z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu

z dnia 03 czerwca 2013 r.

W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Jerzy Paweł Kosiński – Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu, udział wzięli: Jerzy Paweł Kosiński, Wincenty Jakubiak, Antoni Glinko, Teresa Wasilewska, Adam Usakiewicz, Wójt Gminy Marian Skomorowski, Sekretarz Gminy Anna Wasilewska, Skarbnik Gminy Krystyna Piotrowska, a także Adam Cwalina – Przewodniczący Rady.Ad. 1

Przewodniczący Komisji Jerzy Paweł Kosiński o godzinie 900 otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu zebranych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.


Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok.

 3. Omówienie projektów uchwał na XVIII Sesję Rady Gminy.

 4. Sprawy bieżące.

 5. Wolne wnioski.

 6. Zamknięcie posiedzenia.

Do proponowanego porządku obrad, nie zgłoszono uwag. Porządek posiedzenia Przewodniczący poddał pod głosowanie – przyjęto jednogłośnie.


Ad. 2

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok przedstawiła pani Krystyna Piotrowska – Skarbnik Gminy.

Budżet Gminy Dziadkowice został uchwalony w wysokości:

- dochody 6.576.769 zł.

- wydatki 6.211.329 zł.
Dochody w 2012 roku pochodzą z następujących źródeł:


 • Dotacje własne gminy: 1.760.772,87 zł,

 • Dotacje celowe na zadania własne: 391.064,08 zł,

 • Subwencje 3.960.846,00 zł,

 • Dotacje na zadania zlecone 1.267.745,43 zł,

 • Dotacje na zadania związane z realizację zadań z UE 119.509,29 zł

W sumie dochody wyniosły 7.499.937,67 zł w tym bieżące (7.245.838,85) i majątkowe (254.098,82 zł. – pochodzą ze sprzedaży rakarni i szkoły w Osmoli).
W dalszej kolejności pani K. Piotrowska przedstawiła ważniejsze dochody:

- 287.250,18 zł otrzymano od Wojewody na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

- 3.100 zł. z funduszu prewencyjnego PZU na wymianę drzwi w budynku OSP w Wojeńcu;

- 10.000 zł. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla jednostek OSP będących w krajowym systemie gaśniczo ratowniczym;

- 273.483,40 – wpływy z podatku rolnego, który stanowi największy dochód gminy;

- 4.019.275 zł – dochody w dziale różne rozliczenia (dochody z odsetek dopisanych przez bank z rachunku bieżącego oraz lokat terminowych 14.362,83 zł, subwencja oświatowa 2.040.257 zł., subwencja wyrównawcza 1.826.222 zł., subwencja równoważąca 91.287 zł., uzupełnienie subwencji ogólnej 3.080 zł., zwrot 30% z funduszu sołeckiego za 2011 rok 44.066,17);

- 6.000 zł. dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację projektu „Radosna Szkoła”;
Opieka społeczna
Wykonanie wyniosło 1.187.586,83 zł. w tym: dotacje na zadania zlecone 923.361,25 zł., dochody własne 7.653,86 zł., dotacje na zadania własne 256.571,72 zł. (w tym dotacja na dożywianie dzieci 79.990,76).
- 30.000 zł otrzymano na realizację projektu POKL pn. „Sukces dzięki nauce”;

- 75.868 zł jest to kwota przeznaczona na rozpoczęty od września 2012 roku projekt pn. „Przedszkolaki przyszłością gminy Dziadkowice”


- 51.860 zł. – stypendia dla uczniów;

- 14.293,12 – dochody pozyskane z Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich na remont świetlicy w Korzeniówce;

- 39.600 zł. uzyskano ze sprzedaży po byłej rakarni,

- 202.000 zł. uzyskano ze sprzedaży budynku po byłej szkole w Osmoli;


W dalszej kolejności pani Skarbnik przedstawiła wydatki budżetowe. Wydatki wykonano w kwocie 7.360.441,13 zł na co składają się wydatki na zadania zlecone 1.267.745,43 zł. i wydatki majątkowe 1.083.326,19.

Do głównych wydatków należą:

- 31.734 zł. – wykonanie projektów oczyszczalni przydomowych;

- 9.986,94 zł – 2% przekazywane dla Izb Rolniczych;

- 287.250,18 zł – kwota z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego i obsługę tego zadania;

- 15.723,50 zł. – zadania własne (odbiór padliny od mieszkańców 2.592 zł, opłata stała za wyłapywanie psów 7.380 zł, odbiór 2 szt. psów z miejscowości Osmola i 1 szt. z miejscowości Brzeziny 2.767,50 zł.)

- 49.555 zł – wydatkowano na drogi powiatowe m. in. na:


 • 23.674,68 zł. dotacja dla powiatu na zakup materiałów do remontu chodnika w Dołubowie, w tym 3.198 zł na demontaż starych płytek chodnikowych. Kwota 12.921 zł pochodziła z funduszu sołeckiego wsi Dołubowo.

 • 22.682 zł. – kwota przekazana powiatowi siemiatyckiemu na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej odcinek Hornowszczyzna – Pokaniewo

- 1.017.035 zł. – kwota wydatkowana na drogi gminne, w tym: 130.050 zł bieżące utrzymanie dróg (21.737 zł odśnieżanie dróg gminnych i rolniczych, 27.305 zł. bieżące utrzymanie dróg gminnych i rolniczych; zakup przepustów na drogi w Smolugach, Brzezinach i Korzeniówce, 90.305 remonty dróg gminnych w ramach funduszy sołeckich: • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąty osiedle odcinek 0,741 km. Droga z kostki brukowej wraz z chodnikami i zjazdami. Koszt zadania to 738.385 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi Kąty 13.237 zł. Wykonano także odcinek drogi gminnej w miejscowości Dziadkowice długości 0,219 km z kostki brukowej 8 cm. Koszt zadania to 148.600 zł.)

- 44.133 zł – wydatki związane z Radą Gminy (diety radnych za udział w Sesjach i Komisjach, dieta Przewodniczącego Rady Gminy.


- 845.650,04 zł. – kwota wydatkowana na Urząd Gminy, między innymi na płace i pochodne pracowników 648.161 zł.

- 29.570 zł – diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach 2.150 zł., składki członkowskie Związku Regionu Puszczy Białowieskiej i Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin 6.435,50 zł., inkaso sołtysów 20.611 zł.

- 5.986,49 – wydatki poniesione na remont posterunku policji w Dziadkowicach;

- 148.319 zł. – koszty poniesione na Ochotnicze Straże Pożarne, w tym zakupiono i obsadzono dwoje drzwi wejściowych oraz dwa okna w remizie OSP Wojeniec za kwotę 3.100 zł. Środki te, pochodziły z funduszu prewencyjnego PZU. Zakupiono kosę spalinową do OSP Dołubowo za kwotę 800 zł, wyposażenie do OSP Hornowo za kwotę 1.478 zł. i 2 ubrania młodzieżowe do OSP Dołubowo za kwotę 747 zł.

- 10.000 zł otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu strażackiego do jednostek OSP Dołubowo i Dziadkowice.
- Na oświatę wydatkowano 2.499.845,29 zł. w tym: Szkoła Podstawowa 650.814,37 zł., Przedszkole 141.616 zł, Gimnazjum 1.269.741 zł.

- dowożenie uczniów do szkół wyniosło 312.945 zł.

- 34.541 zł. – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano następujące zadania:

I. Profilaktyczna działalność informacyjno - edukacyjna dla dzieci i młodzieży 11.700 zł.

1. Zorganizowano 1 spektakl profilaktyczny dla uczniów Gimnazjum 1.250 zł.

2. Opłacono warsztaty psychologa z dziećmi kl. V Szkoły Podstawowej 200 zł.

3. Zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć teatralnych o tematyce uzależnień dla młodzieży szkół w Dziadkowicach 249 zł.

4. Zakupiono pakiet filmów edukacyjnych do Zespołu Szkół w Dziadkowicach do prowadzenia zajęć o tematyce uzależnień 444 zł.
Opieka społeczna – 1.366.644,65 zł w tym: zadania zlecone 923.361,25 zł., zadania własne 443.283,40 zł.

Do zadań zleconych zaliczają się:

Świadczenia rodzinne - 910.103,65 zł. Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 837.854 zł. dla 192 rodzin, zaliczkę alimentacyjną dla 8 rodzin na 40.920 zł. oraz opłacono ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia - 4.141 zł.. Dokonano wydatków związanych z obsługą świadczeń w wysokości 27.189 zł. (zadania zlecone), w tym utrzymanie ¾ etatu w tym wynagrodzenie pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych.

- pozostała działalność

Dokonano wydatków w wysokości 11.900 zł na zadania zlecone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia rodzinne .
W dalszej kolejności pani K. Piotrowska przedstawiła zadania własne:

- Domy Pomocy Społecznej - opłacono pobyt 5 mieszkańcom naszej gminy w DPS na kwotę 101.868,53 zł. (99 %).

- składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wydatkowano kwotę 2.855 zł. W ramach zadań własnych opłacono składki zdrowotne za 10 osób.

- zasiłki i pomoc w naturze - zaplanowana kwota wynosi 97.000 zł . Poniesione wydatki w tym zakresie wynoszą 96.722 zł. (100%), które zrealizowano na następujące zasiłki:

- okresowe dla 40 rodzin (zadania własne z dotacji celowej) - 83.997,63 zł.

-zasiłki okresowe z własnych środków (1 osoba) - 703,90 zł.

- zasiłki jednorazowe 26 rodzin (zadania własne Gminy) - 12.020,00 zł.


- dodatki mieszkaniowe wyniosły 1.923,96 zł.

- 87.965,52 zł – dożywianie dzieci. Kwota 79.990,76 zł. z dotacji celowej na dożywianie dzieci. Dożywianiem objęto 153 dzieci oraz 34 rodziny otrzymało świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności.

Realizowano program z Kapitału Ludzkiego pod nazwą „Sukces dzięki nauce ” Opłacono za wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia wraz z pochodnymi w kwocie 13.500 zł. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych oraz laptopa do realizacji projektu za kwotę 15.848 zł. Łącznie wydano w ramach w/w projektu kwotę 29.348 zł.

Od miesiąca września 2012 r. rozpoczęto realizacje 3 letniego projektu POKL pod nazwą „Przedszkolaki przyszłością Gminy Dziadkowice” W 2012 r. wydatki w tym zakresie poniesiono w wysokości 75.868,17 zł.
Pomoc materialna dla uczniów - 73.140 zł. w tym:

- wypłacono stypendia uczniom z terenu Gminy na kwotę 64.860 zł. w tym: środki własne gminy 13.000 zł. oraz dotacja celowa 51.860 zł. Łącznie wypłacono stypendia dla 211 uczniów.

- na wyprawkę szkolną wydano kwotę w wysokości otrzymanej dotacji celowej tj.8.280 zł. dla 44 uczniów. Zakupiono podręczniki szkolne.
Przekazano dotację na funkcjonowanie GOK- u w kwocie 75.657,32 zł. (90 %)

Dokonano wydatków z funduszu sołeckiego w miejscowości: • Świetlica Wojeniec - wykonano kosztorys remontu świetlicy - 2.300 zł, wstawiono okna za kwotę 3.470 zł. Zakupiono i przetarto tarcicę do remontu świetlicy na kwotę 925,03 zł. Wydano łącznie 6.695,03 zł.

 • Hornowo - zakupiono meble do świetlicy 10 stołów oraz 46 krzeseł za kwotę 7.799,60 zł.

 • Zaręby – wymieniono 2 okna, zakupiono tynk do elewacji oraz opłacono za układanie terrakoty - 2.880 zł. .Opłacono za położenie tynku na budynku świetlicy. Ogółem wydano – 6.729 zł. .

 • Żurobice - zakupiono lodówkę, kuchenkę elektryczną, 25 szt. krzeseł i wózek do wapna oraz art. Sportowe. Ogółem wydano - 4.701 zł.

 • Korzeniówka - realizowano zadanie pn. „Remont świetlicy w Korzeniówce”. W ramach tego projektu wydano kwotę 28.860,23 zł., w tym środki własne - 15.886,30 zł, w tym 8.389zł. fundusz sołecki. Środki PROW na w/w zadanie wpłynęły w wysokości - 14.283,12 zł. Wykonano przekrycie dachu oraz wymieniono część podłogi.

 • Jasionówka – zakupiono blachę do przekrycia budynku świetlicy - 5.479 zł.

 • Brzeziny - wykonano ogrodzenie placu przy świetlicy- 2.715 zł.

 • Zaminowo - wykonano remont instalacji elektrycznej i czesiowo opłacono za doprowadzenie linii wodociągowej do budynku świetlicy, zakupiono kuchenkę mikrofalową. Wydano łącznie kwotę 8.011 zł.

Razem fundusze sołeckie wydały kwotę 50.519 zł.

Na funkcjonowanie biblioteki przekazano dotację 44.690,54 zł.
W 2012 r. Gmina Dziadkowice wydatkowała w ramach funduszy sołeckich kwotę 164.596,80 zł., w tym na następujące zadania:

- drogi powiatowe - 12.921,00 zł.

- drogi gminne - 90.304,63 zł

- Ochotnicze straże pożarne - 9.133,00 zł.

- remonty świetlic wiejskich 49.684.59 zł.

- kultura 834,00 zł.

- sport 1.719,58 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano i wykonano w wysokości 365.440 zł. Rozchody dotyczą spłaty rat kredytów przypadających w 2012 r. Na dzień 31.12.2012 r. gmina posiadała wolne środki w wysokości 131.484,95 zł Zadłużenie (zobowiązania niewymagalne) z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 3.281.735 zł. zł.


Przewodniczący Komisji J. Kosiński poddał pod głosowanie sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok. Komisja w obecności 5 – 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego.
Ad. 3

W tym punkcie posiedzenia omówiono następujące projekty uchwał:


a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
Projekt uchwały przedstawiła pani Sekretarz A. Wasilewska wyjaśniając, że jest to uchwała zatwierdzająca roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012.

Przewodniczący Komisji J. Kosiński projekt uchwały poddał pod głosowanie. Komisja w obecności 5 – 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.b) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Projekt uchwały przedstawiła pani Sekretarz wyjaśniając, że Rada jak co roku musi zdecydować o udzieleniu Wójtowi absolutorium.
Przewodniczący Komisji J. Kosiński projekt uchwały poddał pod głosowanie. Komisja w obecności 5 – 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
c) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na okres 15 lat.
Projekt uchwały przedstawiła pani Sekretarz, wyjaśniając że uchwała ta, dotyczy wieży telefonii komórkowej usytuowanej przy Ośrodku Zdrowia. Propozycją jest, aby przedłużyć umowę dzierżawy dla POLKOMTELu na okre 15 lat.
Przewodniczący Komisji J. Kosiński projekt uchwały poddał pod głosowanie. Komisja w obecności 5 – 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na okres 15 lat.
d) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziadkowice w 2013 roku.”
Projekt uchwały przedstawiła pani A. Wasilewska wyjaśniając, że w jednym miejscu w uchwale, musimy wprowadzić zapis „nad bezdomnymi zwierzętami”.
Przewodniczący Komisji J. Kosiński projekt uchwały poddał pod głosowanie. Komisja w obecności 5 – 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziadkowice w 2013 roku.”
e) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dziadkowice.
Projekt uchwały przedstawiła pani A. Wasilewska wyjaśniając, że Regulamin utrzymania czystości należy dostosować do ogłoszonego przetargu.
Radny Adam Cwalina zapytał czy jeżeli po przetargu firma zejdzie z ceny, to stawki ludziom też się obniżą.
Pani Sekretarz odpowiedziała, że gmina nie będzie mogła obniżyć stawki gdyż nie wszyscy ludzie będą płacić, ale w przyszłości będzie można o tym pomyśleć.
Pan Adam Cwalina przytoczył przykład Białegostoku, gdzie firma zeszła z 18 na 11 mln zł, z tego też względu mieszkańcy również powinni mniej płacić.
Przewodniczący Komisji J. Kosiński projekt uchwały poddał pod głosowanie. Komisja w obecności 5 – 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dziadkowice.
Ad. 4

W tym punkcie obrad pan Wójt przedstawił zebranym pismo z Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach, dotyczące prośby o wyasygnowanie w budżecie gminy środków pieniężnych w wysokości 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont Posterunku Policji w Dziadkowicach. Dodał, że remont posterunku policji nie jest naszym zadaniem.

Radny J. Kosiński zapytał w jakiej wysokości możemy sfinansować remont posterunku policji.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że gmina nie ma funduszy na remont posterunku.


Radny Adam Cwalina poinformował zebranych o artykule w gazecie współczesnej, który dotyczył posterunku policji w Dziadkowicach. Posterunek ten, został opisany jako najgorszy w województwie.
W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji Jerzy Kosiński poddał pod głosowanie wniosek Komendy Powiatowej Policji o dofinansowanie posterunku policji w Dziadkowicach. Komisja w obecności 5 – 5 głosami „przeciw” odrzuciła ww. wniosek.
W dalszej kolejności pan Wójt przedstawił pismo z Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z prośbą o rozważenie możliwości współfinansowania remontów nawierzchni bitumicznej jezdni drogi powiatowej nr 1694B na odcinkach:

1. granica powiatu siemiatyckiego – Dołubowo, o długości 0,850 km,

2. odcinek w miejscowości Dołubowo, o długości 0,120 km.
Dodał, że powiat z taką prośbą zwrócił się również do Grodziska o 20 tys. i do Drohiczyna o 21 tys. zł. Tylko u nas jest tak wygórowana cena 130 tys. zł.
Pani Skarbnik dodała, że chcąc dofinansować powiat kwotą 130 tys. zł. musielibyśmy wziąć kredyt.
Przewodniczący Komisji J. Kosiński prośbę Zarządu Powiatu Siemiatyckiego o dofinansowanie remontu dróg powiatowych poddał pod głosowanie. Komisja w obecności 5 – 5 głosami „przeciw” odrzuciła ww. prośbę.
- radna Teresa Wasilewska zapytała czy pan Krzykawski poinformował już Wójta o planowanych remontach w Dołubowie.

Pan Wójt odpowiedział, że jeszcze nie. Pan Krzykawski ma przedstawić na piśmie co chce zrobić.


Następnie pan Wójt powiedział członkom komisji, że wystąpił z pismem do pana Zduniewicza z prośbą o zorganizowanie spotkania przedstawicieli powiatu, gminy i przedsiębiorców, które miałoby dotyczyć dróg i niszczenia ich przez samochody wożące żwir.
Kolejną sprawą, o której poinformował pan Wójt było oświetlenie uliczne. Powiedział, że planowane jest postawienie dodatkowych słupów. Projekt ten, podzielony został na 5 etapów:

I etap – koło pani E. Ratyniak (1 słup i 2 lampy)

II etap – koło szkoły

III etap – na drodze powiatowej

IV etap – na cmentarz

V etap – do Korzeniówki (5 słupów)


Pan Adam Cwalina powiedział, że do Korzeniówki wystarczyłyby tylko 3 słupy.
Pan Jerzy Kosiński powiedział, że należy zrobić projekt na wszystko, a później robić etapami.

Pani Skarbnik dodała, że jeżeli wszystkie etapy byłyby robione przez jednego wykonawcę, to można byłoby z nim negocjować, aby projekt zrobił za darmo.


- Radny Antoni Glinko zapytał czy są już zrobione projekty na remonty świetlic.
Pan Wójt odpowiedział, że pan J. Borzym porobił już projekty.
Ad. 5

W tym punkcie posiedzenia członkowie komisji zgłosili następujące wnioski:


- Pan Adam Usakiewicz: zgłosił wniosek o wysłanie pisma do Gorczyców, aby uprzątnęli posesję w Żurobicach.
- Pani Teresa Wasilewska zgłosiła wniosek o wysłanie pisma do Ogara, aby uprzątnął posesję w Dołubowie.
Ad. 6

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodnicząca komisji J. Kosiński o godzinie 10.20 zamknął posiedzenie komisji.


Przewodniczący Komisji


Jerzy Kosiński
Protokołowała
Anna Jaszczołt


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna