Protokół Nr 15Pobieranie 15.7 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar15.7 Kb.

Protokół Nr 15


z posiedzenia Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 28 czerwca 2004 r.
W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Andrzej Kijewski – Starosta Szczycieński

 2. Jarosław Matłach – Członek Zarządu Powiatu

 3. Adam Żywica – Członek Zarządu

 4. Ryszard Dzwonkowski – Sekretarz Powiatu

 5. Henryk Samborski – Skarbnik Powiatu

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Bielinowicz – Burmistrz Miasta Szczytno

 2. Adam Krzyśków – Radny Wojewódzki

 3. Henryk Wilga – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

 4. Marek Michniewicz – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej

Posiedzenie otworzył Starosta Szczycieński Pan Andrzej Kijewski. Powitał zebranych oraz przedstawił porządek posiedzenia:
 1. Wniosek Miasta Szczytna w sprawie dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gospodarki odpadami na terenie powiatu – ref. Pan Henryk Samborski

 2. Termomodernizacja w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie – ref. Pan Marek Michniewicz

 3. Inwestycje w Domu Pomocy Społecznej – ref. Pan Henryk Wilga

 4. Propozycje zmian do budżetu powiatu na 2004 r. – ref. Pan Henryk Samborski

 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie stanowiska odnośnie zwiększenia zasięgu nadawania Regionalnej TVP 3 – ref. Pan Ryszard Dzwonkowski

 6. Wniosek Dyrektora Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych dotyczący zwiększenia budżetu i wykonania remontu komina.

 7. Zatwierdzenie protokółu Nr 13.

 8. Sprawy różne.

Ad.1.


Skarbnik Powiatu Pan Henryk Samborski poinformował, że środki finansowe z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2004 zostały już rozdysponowane i przeznaczone dla szpitala na wykonanie termomodernizacji. Zaproponował, aby wniosek Miasta Szczytno w sprawie dofinansowania gospodarki odpadami na terenie powiatu przełożyć na rok 2005.

Burmistrz Miasta Szczytno Pan Paweł Bielinowicz poinformował, że projekt będzie realizowany wspólnie z gminami i z udziałem powiatu.

Radny Wojewódzki Pan Adam Krzyśków poinformował, że projekt ten znalazł się jako jeden z czternastu w wojewódzkim programie gospodarki odpadowej.

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie zadeklarował wkład finansowy w realizację projektu gospodarki odpadami dla powiatu w wysokości 50 000 złotych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2005.


Ad.2.

Starosta Szczycieński Pan Andrzej Kijewski zwrócił uwagę na sposób finansowania termomodernizacji szpitala. Audyt był wykonany w 2001 roku. Koszt inwestycji 1,5 mln. zł. Poprzednio była koncepcja zaciągnięcia kredytu na całą inwestycję. Obecnie jest możliwość skorzystania ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i ze środków ZPORR. Są problemy z uzyskaniem pozwolenia Konserwatora Wojewódzkiego na wymianę starych okien na plastikowe. Konserwator zaleca wykonanie drewnianych.

Skarbnik Powiatu Pan Henryk Samborski poinformował, że wniosek do ZPORR został złożony, ale wymaga uzupełnienia.

Pan Adam Krzyśków poinformował, że w dniu 12 lipca br. mija termin przyjmowania wniosków. Jest za późno, aby wchodzić w nowe projekty. Ten projekt jest i należy tego się trzymać, ewentualnie można go zaktualizować. Najlepszym zabezpieczeniem jest poręczenie powiatu. Kredyt byłby udzielony dla szpitala.

Skarbnik Powiatu poinformował, że wykonanie inwestycji można podzielić na dwa etapy. I etap rozpocząć w tym roku, a II po uzyskaniu środków finansowych.

Ad.3.


Dyrektor Pan Henryk Wilga przedstawił plany inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie.

Starosta Szczycieński Pan Andrzej Kijewski poinformował, że trwają rozmowy z innymi samorządami w sprawie przejęcia spraw orzekania i wydawania decyzji o niepełnosprawności przez nasz Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Dla utrzymania Zespołu w Szczytnie zachodzi konieczność przydzielenia dodatkowych pomieszczeń tak, aby spełnić określone standardy.

Dyrektor Pan Henryk Wilga poinformował, że jest możliwość przeznaczenia dla Zespołu dwóch dodatkowych pomieszczeń.

Zarząd Powiatu zalecił Dyrektorowi w trybie pilnym wyprowadzić z pomieszczeń Środowiskowego Domu Opieki Społecznej gabinet lekarza psychiatry.

Ad.4.

Zarząd Powiatu postanowił w projekcie uchwały w sprawie zmian do budżetu powiatu na 2004 rok ująć inwestycję- termomodernizacja szpitala na ten cel zaplanować środki w wysokości 1 500 000 złotych oraz remont i modernizację oraz uporządkowanie terenu DPS w łącznej kwocie 132 893 złotych.Projekt uchwały został skierowany na sesję Rady Powiatu.
Ad.5.

Sekretarz Powiatu Pan Ryszard Dzwonkowski przedstawił projekt uchwały w sprawie stanowiska odnośnie zwiększenia zasięgu nadawania Regionalnej TVP 3.

Zarząd Powiatu projekt uchwały przyjął i skierował na sesję Rady Powiatu.
Ad.6.

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szczytnie w sprawie zwiększenia planu finansowego placówki o kwotę 10 000 złotych na remont komina i wykonanie ław kominowych.

Skarbnik Powiatu Pan Henryk Samborski poinformował, że plan finansowy jednostki na 2004 rok wynosi 680 812 złotych, wykonanie za pięć miesięcy tego roku wynosi 270 632 złote, czyli wykonanie prac remontowych komina nie stanowi aktualnie zagrożenia przekroczenia planu wydatków.

Zarząd Powiatu postanowił nie zwiększać w I półroczu 2004 r. planu finansowego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.


Ad.7.

Zarząd Powiatu nie zatwierdził protokółu nr 13.


Ad.8.

Starosta Szczycieński Pan Andrzej Kijewski poinformował, że Landrat Bad Kreuznach wystąpił z propozycją przekazania, w formie darowizny, karetki dla szpitala w Szczytnie. Cena karetki została określona na kwotę 7 500 Euro.

Zarząd Powiatu postanowił, że darowiznę przyjmie.

Skarbnik Powiatu Pan Henryk Samborski poinformował, że Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie wystąpił z wnioskiem o dotację na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla zatrudnionych w Pogotowiu ratowników.

Zarząd Powiatu postanowił, że wniosek ten zostanie rozpatrzony po analizie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2004 r.

Skarbnik Powiatu Pan Henryk Samborski przedstawił projekt wystąpienia pokontrolnego do Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczytnie.

Wystąpienie w załączeniu protokółu.

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Powiatowego Zespołu OKARYNA w sprawie zakupu strojów i postanowił na ten cel przeznaczyć kwotę 500 złotych.

Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć kwotę 5 000 złotych na organizację Dni i Nocy Szczytna. Kwota ta ujęta jest w Kalendarzu Imprez.

Zarząd Powiatu zlecił Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych, aby w trybie pilnym przygotowano wnioski do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o środki finansowe na drogi: Ciesina – Kowalik; Lejkowo – Lesiny Wielkie; Faryny – Borki Rozowskie; Pasym – Krzynowoga.


Na tym protokół zakończono.-

Protokółowała:

Irena Dąbrowska

Zarząd Powiatu: 1. Andrzej Kijewski

 2. Jarosław Matłach

 3. Adam Żywica©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna