Protokół Nr 2 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 rokuPobieranie 131.42 Kb.
Strona1/3
Data08.05.2016
Rozmiar131.42 Kb.
  1   2   3


Protokół Nr 2

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 21 września 2012 roku

Obecni:


prof. dr hab. Ryszard GÓRECKI; prof. dr hab. Grzegorz BIAŁUŃSKI; dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM; prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI; prof. dr hab. inż. Janusz PIECHOCKI; dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM; dr hab. Wiesław SOBOTKA, prof. UWM; dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI, prof. UWM; dr hab. inż. Radosław WIŚNIEWSKI, prof. UWM; dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM; prof. dr hab. Krzysztof MŁYNARCZYK; dr hab. Jan JAKÓBOWSKI, prof. UWM; prof. dr hab. Andrzej KONCICKI; dr hab. Janusz HELLER, prof. UWM; prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZ; prof. dr hab. inż. Mirosław KRZEMIENIEWSKI; dr hab. Małgorzata SUŚWIŁŁO, prof. UWM; dr hab. inż. Adam LIPIŃSKI, prof. UWM; prof. dr hab. inż. Bogusław STANIEWSKI; prof. dr hab. Bronisław SITEK; prof. Benedykt BŁOŃSKI; ks. dr hab. Piotr DUKSA, prof. UWM; prof. dr hab. Władysław KORDAN; prof. dr hab. inż. Ryszard ŹRÓBEK; dr hab. Zbigniew CHOJNOWSKI, prof. UWM; dr hab. Katarzyna GLIŃSKA-LEWCZUK, prof. UWM; dr hab. Szczepan BRYM, prof. UWM; dr hab. Ryszard WALKOWIAK, prof. UWM; prof. dr hab. n. med. Piotr ZABOROWSKI; prof. dr hab. inż. Irena WOJNOWSKA-BARYŁA; dr hab. Joanna GARBULA, prof. UWM; dr hab. inż. Robert WÓJCIK, prof. UWM; prof. dr hab. Zbigniew WIECZOREK; prof. dr hab. Stanisław PIKULSKI; dr hab. Zygmunt DROŃSKI, prof. UWM; dr inż. Dorota BUGNACKA; dr Anna BIEDUNKIEWICZ; dr inż. Cezary CZYŻEWSKI; dr Krzysztof ŁOŻYŃSKI; dr inż. Agnieszka BĘŚ; dr Leszek BŁASZKIEWICZ; dr n. wet. Marek JAŁYŃSKI; dr Jacek MICHALAK; dr n. med. Tadeusz ŻECHOWICZ; dr wet. Piotr GOMUŁKA; dr Adam HOŁUB; dr inż. Waldemar DUDDA; dr inż. Aleksander KUBIAK; dr Małgorzata SZWEJKOWSKA; dr Renata ZIMNICKA-PRABUCKA; ks. dr Jan GUZOWSKI; mgr Nina ZIELIŃSKA; mgr Paweł SOBOTKO; mgr Mirosław STANKIEWICZ; mgr inż. Zdzisława ŚWITAŁA; mgr Justyna BORAWSKA; dr inż. Aleksander SOCHA; mgr inż. Jadwiga CIERACH; mgr Małgorzata SZYMAŃSKA-JASIŃSKA; dr inż. Zbigniew WARZOCHA; Jan NIERADKO; prof. dr hab. Andrzej KUNCEWICZ.

Nieobecni – usprawiedliwieni:

prof. dr hab. Czesław HOŁDYŃSKI; prof. dr hab. Jerzy KALECZYC; ks. dr hab. Jacek PAWLIK, prof. UWM; Damian BAGIŃSKI; Elwira DŁUŻEWSKA; Milena GRUSZCZYŃSKA; Dominika GUZOWSKA; Jarosław KOSOW; Paweł KUBIŃSKI; Nina KUPRYJANIUK; Monika MORAWSKA; Monika NAJDEK; Ireneusz NOFIŃSKI; Michał OBRYCKI; Kamil RASZKIEWICZ; Jarosław ROJEK; Karolina RYCHCIK; Jakub TOMASZEWSKI; Piotr ZAWADZKI; dr inż. Piotr SOŁOWIEJ.

Obecni byli także: Dyrektor Gabinetu Rektora dr inż. Wiesław JASTRZĘBSKI; Audytor wewnętrzny mgr Jadwiga WAJSZCZYK-NIEMIEC i Kierownicy Biur: mgr inż. Jerzy BRZÓSKA; mgr Tomasz DUSZA; mgr inż. Irena Kozłowska; mgr Anna SMOCZYŃSKA; mgr Maria SOBCZAK oraz mgr Lech KRYSZAŁOWICZ.Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki przywitał wszystkich zebranych informując jednocześnie, że wszystkie posiedzenia Senatu są nagrywane. Następnie Rektor poprosił o uczczenie chwilą ciszy pamięci zmarłego 16 września 2012 roku prof. dr. hab. Bogusława Imbsa, Dziekana Wydziału Mleczarskiego oraz Wydziału Technologii Mleczarskiej i Żywności WSR w Olsztynie w kadencji 1965-1969 oraz Prorektora do spraw badań naukowych WSR/ART w latach 1970-1975.

Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki wręczył okolicznościowe listy następującym członkom Senatu: dr hab. Katarzynie Glińskiej-Lewczuk, prof. UWM (+„nominacja” na Przewodniczącą Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej), dr. hab. Ryszardowi Walkowiakowi, prof. UWM, dr. inż. Waldemarowi Dudda, dr. n. wet. Piotrowi Gomułce, dr Renacie Zimnickiej-Prabuckiej, dr. n. med. Tadeuszowi Żechowiczowi.

Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki przedstawił porządek obrad:

1. Sprawy dydaktyczne.

2. Sprawy kadrowe.

3. Sprawy bieżące.

4. Wolne wnioski.

Porządek obrad został przyjęty bez uwag.Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki poinformował, że podczas debaty rektorów polskich uczelni publicznych i ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka przekazała informacje dotyczące planów polskich uczelni.

Podczas debaty zwrócono uwagę na: • Pilne podjęcie we wszystkich uczelniach działań projakościowych. Zwiększone zostaną uprawnienia rektorów w polityce kadrowej, by wprowadzić politykę prorozwojową w uczelniach. W 2013 roku nastąpi zwiększenie funduszy o ponad 1 mld zł na dotację projakościową. Budżet uczelni w 2013 roku będzie się opierał przede wszystkim na nowym algorytmie wspierającym jakość kształcenia (roboczą wersję do zaopiniowania otrzymali wszyscy rektorzy). W ostatnich dniach komisja europejska powołała grupę tzw. wysokiego szczebla ds. oceny zarządzania uczelniami publicznymi w krajach unijnych ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia informatyzacji, sugerując tym samym, że w Polsce jest słabo funkcjonujący system wdrażania informatyzacji. W tym zespole unijnym nie ma żadnego reprezentanta z Polski. Ministerstwo rozdzieliło uczelniom duże środki (w trakcie wstępnych przygotowań).

 • Uruchomienie licznych programów wspierających jakość kształcenia np. młodzi na rynku pracy.

 • Dofinansowanie ściągania najlepszej kadry z Polski i z zagranicy.

 • Tworzenie sieci współpracy ze środowiskiem międzynarodowym.

 • Ocenę aktywności i skuteczności biur karier w uczelniach

 • Ocenę działalności w uczelniach centrów transferu i technologii

Rektor poinformował, że w 2013 roku zwiększy się budżet na szkolnictwo wyższe o 6% w naszym kraju, ale głównie z przeznaczeniem na podwyżki płac i jakościowe kształcenie. Łącznie w ciągu 3 lat wzrośnie finansowanie płac – wzrosną płace o 30%, ale podwyżki będą musiały mocno uwzględniać jakość działań naukowych i dydaktycznych kadry. W przyszłym roku planowane jest 9% wprowadzenia – jest to duży sukces resortu szkolnictwa. Rektor przekazał, że Minister Marek Ratajczak powiedział, że będzie coraz większe wdrażanie, poprzez zarządzenia, coraz większej odpowiedzialności rektorów za sprawy finansowe uczelni. Wiele uczelni w Polsce ma problemy finansowe. Pięć z nich zobowiązano do przedstawienia programu sprostowania spraw finansowych. Wiele kierunków i uczelni upadnie jeśli będzie kontynuowało obecny system kierowania uczelnią. Nie będzie już finansowania głównie na bazie: liczby studentów, liczby kadry, liczby budynków.

Rektor powiedział, że przygotował wstępne plany działań i uważa, że na przełomie października i listopada, łącznie z udziałem Olsztyńskiego Forum Nauki należy przyjąć i wdrożyć konkretny program strategicznych kierunków rozwoju i metod realizowania tego programu.

Rektor zwrócił uwagę na fatalną, w jego ocenie, obecną stronę internetową Uczelni. Na anglojęzycznej stronie www. Uczelni znajdują się m.in. nieaktualne informacje, a mamy dużą grupę studentów z zagranicy.

Przedstawiając misę Uniwersytetu Rektor powiedział, że opierał się na bazie dokumentu, który będzie referował 25 września br. na zgromadzeniu ogólnym Polskiej Akademii Nauk na temat strategicznych kierunków rozwoju PAN. W miniony wtorek prezydium przyjęło pierwszą wersję. Uczelnia pilnie potrzebuje takiego dokumentu pokazującego program rozwoju UWM, gdyż jest niezbędny przy w większości składanych przez nas projektów i wymagany przy wizytach komisji akredytacyjnej. Gdy zostanie opracowany dla całej uczelni to wówczas wydziały będą zobowiązane do opracowania własnych programów rozwoju ze względu na własną autonomię.

Rektor poinformował również, że 19 września otrzymał faksem informację od Pana Ministra Marka Ratajczaka o treści: „Uprzejmie informuję, że zwiększa się dla uczelni plan dotacji na 2012 określony pismem ministerstwa z dnia 23 kwietnia br. o kwotę 2 mln 486 tys. zł do łącznej wysokości 194 mln 300 tys. zł. Powyższe uzupełnienie dotacji podstawowej przeznaczone jest zgodnie z wnioskiem uczelni z dnia 1 września 2012”. Otrzymanie tej dotacji jest skutkiem podjętych już 1 września działań Kanclerza dr. inż. Aleksandra Sochy. W związku z tą informacją w przyszłym tygodniu wydziały otrzymają po kilkadziesiąt tysięcy złotych na dydaktykę.

Następnie Rektor przedstawił:

Cele strategiczne:

1. Wprowadzenie i realizacja wysokiej jakości standardów kształcenia, dostosowanego do potrzeb środowiska zewnętrznego –jeden z głównych elementów ostatniej debaty rektorów i ministrów.

2. Rozwój i intensyfikacja badań naukowych, zwłaszcza powiązanych z innowacyjna gospodarka m.in. poprzez udział w krajowych i europejskich programach badawczych

3. Umiędzynarodowienie uniwersytetu, zarówno w zakresie kształcenia, jak i badań naukowych.

Listę priorytetowych działań:

1. W obszarze rozwoju kształcenia studentów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy

2. W obszarze kadry akademickiej – polityki uczelnianej kadrowej

3. W obszarze rozwoju badań naukowych

4. W obszarze spraw finansowych

5. W obszarze udoskonalenia infrastruktury. Rektor powiedział, że należy podjąć konkretne dotyczące planów budowy i sprzedaży majątku - będą musiały być jasne programy sfinansowania wszystkiego

6. W obszarze spraw kadrowo-socjalnych

7. W obszarze usprawnienia działalności administracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem informatyzacji – to będzie oceniane przez unię, nie tylko w administracji centralnej, ale także w procesie kształcenia. Wiele uczelni polskich już nie ma typowych indeksów, przebieg studiów prowadzony jest poprzez system elektroniczny. Prezentacja (Zał. Nr 1).1. Sprawy dydaktyczne.

Prof. dr hab. Janusz Piechocki (Prorektor ds. Studenckich) przedstawił szczegółowe dane na temat rekrutacji m.in. informacje dotyczące: I i II naboru; liczbie kandydatów na 1 miejsce; liczbie kandydatów na poszczególnych kierunkach; zainteresowanie kandydatów studiowaniem w UWM wg. województw i miast; miejsc skąd rekrutują się nasi kandydaci; liczbie przyjętych kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne; kierunków, które w roku bieżącym nie zostaną uruchomione ze względu na bardzo małe zainteresowanie. Prorektor poinformował, że jeżeli zostaną spełnione wymagania przy uruchomieniu kierunków studiów na wydziale w Ełku to wówczas będzie nabór na semestr letni (od lutego). W Ełku musi być uruchomione kształcenie na kierunku technicznym ze względu na zaangażowane tam środki unijne z projektu TECHNO w kwocie powyżej 6 mln zł., które trzeba będzie zwrócić jeśli nie zostaną tam uruchomione studia. Prorektor przedstawił przewidywaną liczbę kandydatów na studia w przyszłych latach. Prorektor powiedział, że oferta dydaktyczna uczelni jest coraz bardziej dopasowywana do potrzeb kandydatów. Znacznie zwiększyła się liczba kandydatów na kierunkach technicznych co wynika z faktu, że po kierunkach technicznych są znacznie większe możliwości uzyskania pracy. Prorektor zaproponował, by nabory na II stopień odbywały się zaraz po zakończeniu I stopnia, by nie tracić studentów. Na zakończenie Prorektor poinformował, że wszystkie prezentowane informacje (prezentacja) zostaną przesłane drogą elektroniczną wszystkim członkom Senatu. Prezentacja pt. „Rekrutacja 2012” (Zał. Nr 2).

Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki powiedział, że problem stanowi obecnie mała liczba kandydatów na Wydziale Humanistycznym, dobrze natomiast wygląda Teologia w porównaniu do liczby kandydatów na kierunkach teologicznych w innych uczelniach. Rektor poinformował, że podczas ostatniego posiedzenia rektorów polskich wszyscy otrzymali od Ministra lupy z dedykacją: ”by odkrywanie tego co na pozór niewidoczne pozwoliło kreować lepszą rzeczywistość wokół nas”.

Dr hab. Jerzy Przyborowski prof. UWM (Prorektor ds. Kształcenia) przedstawił i omówił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 753 senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim. Prorektor powiedział, że zmiana uchwały wynika z potrzeby dostosowania tej uchwały do ustawy prawa o szkolnictwie wyższym (w różnych rozporządzeniach do tej ustawy). W niektórych przypadkach są to tylko zmiany „kosmetyczne” dotyczące np. zmiany nazewnictwa instytucji, wykreśleniu instytucji, które zostały zlikwidowane. Najistotniejsze zmiany (merytoryczne) w tej uchwale dotyczą zmiany wysokości pensum, do poziomu którego Rektor będzie mógł obniżyć niektórym nauczycielom akademickim obciążenie dydaktyczne. Pierwsza zmiana dotyczy obniżenia wysokości pensum dla nowo powołanego stanowiska Dyrektora Gabinetu Rektora – 180 godzin obliczeniowych rocznie. Druga propozycja zmiany to: obniżenie pensum dydaktycznego członkom innych komisji, komitetów powołanych przez właściwego Ministra. Dotyczy to wszystkich tych komisji, które są poza: komisją akredytacyjną, komitetem polityki naukowej, komitetem ewaluacji jednostek naukowych, rady naukowego Centrum Badań i Rozwoju, Rady Narodowego Centrum Nauki. Kolejna zmiana dotyczy obniżenia pensum dydaktycznego osobom, które są kierownikami, koordynatorami w projektach europejskich, badawczych. Prorektor powiedział, że to było, ale chcielibyśmy również wynagrodzić i za stymulować osoby, które są zaangażowane w projekty projakościowe odnoszące się do procesu kształcenia. Tych projektów jest coraz więcej i będzie można aplikować o duże środki z równych projektów, również europejskich. Stad wprowadzona taka zmiana zapisu .Wcześniej nie uwzględniono stanowisk starszych wykładowców i wykładowców, ponieważ uwzględnione były tylko projekty badawcze. Drobna zmiana jest również w pkt 2 uchwały: pracownikowi naukowo-dydaktycznemu i dydaktycznemu, pełniącemu w/w funkcje w projekcie badawczym, w których parametryczne wielkości kosztów pośrednich wynoszą nie mniej niż 25%, zatrudnionemu na stanowisku: …”. Następna zmiana dotyczy ograniczenia możliwości uzyskania obniżonego pensum w przypadku projektów, których realizacja aneksem została przedłużona, czyli: „ustalony w §2 ust.2 i 3 wymiar pensum dydaktycznego nie dotyczy przedłużonego aneksem do umowy, okresu realizacji projektu”.

Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki poinformował, ze zgodnie z ustawą minimalna liczba godzin wynosi 120.

Prof. dr hab. Wojciech Maksymowicz (Dziekan Wydziału Nauk Medycznych) powiedział, że nie zgłasza uwag do prezentowanej uchwały, ale zachęcałby do rozważenia i pracy nad modyfikacją w zakresie nauczycieli akademickich, którzy z mocy ustawy mają obowiązek łączyć pracę dydaktyczną i naukową z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Wydział Nauk Medycznych ma duży problem związany z pozyskaniem olsztyńskich lekarzy, którzy mają kwalifikacje, a nie chcą podjąć się odpowiedzialności wypełnienia całego pensum - proszą o zatrudnienie na pół etatu. Tak jest praktykowane prawie w całej Polsce. Dziekan poinformował, że ma obecnie najwyższe pensum w kraju wśród lekarzy pracujących jednocześnie jako lekarze i pracownicy dydaktyczni.

Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki powiedział, że jest zwolennikiem zatrudniania lekarzy na pełnym etacie. Uchwałą Senatu można obniżyć lekarzom pensum dydaktyczne z korzyścią dla Uczelni, gdyż można wówczas zatrudnić lekarzy na pełnym etacie przy minimalnej pensji. Temat ten będzie musiała uwzględnić w realizacji projakościowego kształcenia. Obecnie, ze względu na rozpoczynający się wkrótce proces dydaktyczny, należy zaakceptować projekt uchwały w prezentowanej formie.

Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjął uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 753 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim (Zał. Nr 4).Dr hab. Jerzy Przyborowski (Prorektor ds. Kształcenia) powiedział, że rozpoczęło się weryfikowanie działań projakościowych na uczelniach dotyczące kształcenia. 17 września br. wpłynęło do Uczelni pismo z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dostarczenia konkretnych informacji o realizacji działań projakościowych na Uniwersytecie. Prorektor poinformował, że w związku z tym wystosował pismo do dziekanów o przygotowanie takich informacji i zwrócił się z prośbą o dotrzymanie terminów - odpowiedź na pismo musi zostać wysłana do 1 października br.

Następnie Prorektor przedstawił „Strategię Rozwoju Uniwersytetu na lata 2013-2020 – Rozwój kształcenia” (Zał. Nr 3). Prorektor wymienił najważniejsze rzeczy, które należy uwzględnić w tej strategii rozwoju na najbliższe lata : • położyć nacisk na upraktycznienie kształcenia. Prorektor powiedział, że należy przeanalizować i zweryfikować istniejące kierunki kształcenia. Zastanowić się, na ile można je upraktycznić we współpracy z otoczeniem społeczno–gospodarczym. Jest to jedna z najważniejszych rzeczy, gdyż te elementy są przede wszystkim brane pod uwagę przy ocenie projakościowej.

 • umiędzynarodowienie kształcenia i doskonalenie procesu kształcenia. Mamy ogromną szansę pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na wprowadzanie nowych form dydaktycznych – stworzenie możliwości wyjazdów na staże dydaktyczne naszych pracowników, kadry akademickiej i wprowadzanie po powrocie tych nowych form dydaktycznych. To jest już częściowo realizowane, ale dotyczy bardzo wąskiej grupy pracowników. Dobrze byłoby, aby te działania były bardziej popularne. Ustawa pozwala na wprowadzenie e-learningu – jest to bardzo wygodna forma kształcenia, szczególnie na niektórych kierunkach kształcenia. Forma, która pozwoli znacznie ograniczyć koszty kształcenia. Należy również pod tym kątem przeanalizować nasze kierunki i zastanowić się czy nie warto byłoby wprowadzić platformy e-learningowej.

 • kolejna bardzo istotna rzecz (istotne kryterium w raportach) to wewnętrzny system zapewnienia jakości. Prorektor powiedział, że obecnie obowiązujący wewnętrzny system zapewnienia jakości na Uczelni został wprowadzony roku 2010 roku - wówczas jeszcze nie było prac związanych z wprowadzeniem KRK Dzisiaj wszystko opisane jest językiem efektów kształcenia i koniecznością weryfikacji efektów kształcenia. W związku z tym wewnętrzy system zapewnienia jakości w uczelni i na wydziałach musi wyglądać zupełnie inaczej.Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki zaapelował do dziekanów i prodziekanów o zaangażowanie się w sprawę weryfikacji Krajowych Ram Kwalifikacji zatwierdzanych w 2013 roku, gdyż od tego będzie zależało finansowanie budżetu uczelni na 2013 rok. Rektor zwrócił się z prośbą o skondensowane odpowiedzi na pytania z pisma Pani Minister Darii Nałęcz rozesłanego do Dziekanów przez Prorektora prof. J. Przyborowskiego. Rektor powiedział, że do odpowiedzi na pismo zostanie również dołączony projekt przyjętego, już po wstępnej debacie na Senacie, programu dydaktycznego. Elementy te trzeba zakwalifikować, by Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie był przykładem uczelni idącej w kierunku postępowym - zwraca na to uwagę zarządzenie dotyczące algorytmu dotacyjnego bardzo. Dołączona zostanie także propozycja Dziekana prof. B. Sitka dotycząca wprowadzenia e-learningu.

Prof. dr hab. Bronisław Sitek (Dziekan Wydziału Prawa i Administracji) powiedział, że wydział nawiązuje porozumienia z lokalnym przemysłem i administracją publiczną. Zwrócił uwagę na cenny, akcentowany przez Rektora, wewnętrzny system zapewniania jakości. Dziekan poinformował, że w maju zakończyła się wizytacja instytucjonalna na Wydziale. Bardzo wysoko oceniono przygotowany przez Wydział Prawa i Administracji wewnętrzny system zapewniania jakości – „czyli on jest i działa”. Dziekan zaproponował, by w wniosku do ministerstwa powołać się na już istniejący i wysoko oceniony wewnętrzny system zapewniania jakości. Nawiązując do wypowiedzi Rektora dotyczącej finansowania uczelni Dziekan przypomniał, że obejmując 4 lata temu stanowisko dziekana mówił, że nadejdzie bardzo szybko czas zmiany finansowania uczelni wyższych z podmiotowego na przedmiotowe. W związku z tym, należy wprowadzić radykalne zmiany np. wprowadzić e-learning .

Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki wyraził nadzieję, że uruchomienie kształceniaw Ełku zostanie również rozwiązane, gdy zajmie się tym Wydział Prawa i Administracji oraz Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Będzie szansa na rekrutację w lutym.

2. Sprawy kadrowe.

Prof. dr hab. Grzegorz Białuński (Prorektor ds. Kadr) przedstawił do zaopiniowania projekty uchwał w sprawie:

 • mianowania na czas nieokreślony na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. n. med. Wojciecha Maksymowicza (Wydział Nauk Medycznych). Prorektor powiedział, że prof. Wojciech Maksymowicz tytuł profesora otrzymał w 2006 r. Od tego czasu opublikował ponad 30 prac, w tym 5 książek, wypromował 3 doktorów, w tym 1 na Wydziale Nauk Medycznych w UWM w Olsztynie, a działalność organizacyjna profesora jest godna pozazdroszczenia. (tekst uchwały stanowi załącznik do protokołu)

Senat liczy 75 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu tajnym wzięło udział 56 osób obecnych i uprawnionych do głosowania i za wnioskiem głosowało 56 osób (Zał. Nr 5).

Zgodnie z § 14 ust. 3 pkt. 5 i § 68 ust. 1 pkt. 1 Statutu Uniwersytetu Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził pozytywną opinię w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Maksymowicza. Uchwała Senatu w tej sprawie stanowi - Zał. Nr 6. • zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (tj. przedłużenie po 5 latach) na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Ireneusza Białobrzewskiego prof. UWM (Wydział Nauk Technicznych). (tekst uchwały stanowi załącznik do protokołu)

Prof. dr hab. Adam Lipiński (Dziekan Wydziału Nauk Technicznych) poinformował, że w przypadku prof. Ireneusza Białobrzewskiego trwa procedura o nadanie tytułu profesora - dokumenty są w Warszawie, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych powołała recenzentów. Kandydat zarówno w przekonaniu Rady Wydziału Nauk Technicznych, jak i Dziekana spełnia wszystkie warunki pod względem działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Senat liczy 75 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu tajnym wzięło udział 56 osób obecnych i uprawnionych do głosowania i za wnioskiem głosowało 56 osób (Zał. Nr 7).

Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt. 16 i § 69 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia dr. hab. Ireneusza Białobrzeskiego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Uchwała Senatu w tej sprawie stanowi - Zał. Nr 8.

Prof. dr hab. Grzegorz Białuński (Prorektor ds. Kadr)przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (tj. przedłużenie po 5 latach) na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Andrzeja Buszko prof. UWM (Wydział Nauk Ekonomicznych). (tekst uchwały stanowi załącznik do protokołu)

Prof. dr hab. Janusz Heller (Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych) powiedział, że prof. Andrzej Buszko szybko i dynamicznie zwiększa liczbę znanych publikacji w centralnych czasopismach oraz monografii w warszawskich wydawnictwach. Łączy aktywność naukową z aktywnością praktyczną, upowszechnieniową. Rozwija współpracę międzynarodową, zwłaszcza bardzo intensywnie na wschodzie. Z jego inicjatywy w roku ubiegłym Uniwersytet podpisał umowę z Uniwersytetem w Tadżykistanie. Wypromował 1 doktora, a następnych 3 „czeka w kolejce”.

Senat liczy 75 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu tajnym wzięło udział 56 osób obecnych i uprawnionych do głosowania i za wnioskiem głosowało 56 osób (Zał. Nr 9).

Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt. 16 i § 69 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andrzeja Buszko na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Uchwała Senatu w tej sprawie stanowi - Zał. Nr 10.

Prof. dr hab. Grzegorz Białuński (Prorektor ds. Kadr) przedstawił kolejny do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (tj. przedłużenie po 5 latach) na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Małgorzaty Juchniewicz prof. UWM (Wydział Nauk Ekonomicznych). (tekst uchwały stanowi załącznik do protokołu).

Prof. dr hab. Janusz Heller (Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych) powiedział, że kandydatura prof. Małgorzaty Juchniewicz zasługuje na akceptację z kilku powodów. Przede wszystkim prof. Małgorzata Juchniewicz kieruje katedrą, w której bardzo szybko i stosunkowo intensywnie zwiększa się liczba doktorów. Posiada liczne recenzje zewnętrzne, jest autorką 96 publikacji od momentu habilitacji; kieruje 2 grantami badawczymi; wykazuje liczne osiągnięcia we współpracy międzynarodowej.

Senat liczy 75 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu tajnym wzięło udział 56 osób obecnych i uprawnionych do głosowania, w tym za wnioskiem głosowało 55 osób i jedna osoba wstrzymała się od głosowania (Zał. Nr 11).

Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt. 16 i § 69 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia dr hab. Małgorzaty Juchniewicz na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Uchwała Senatu w tej sprawie stanowi - Zał. Nr 12.

Prof. dr hab. Grzegorz Białuński (Prorektor ds. Kadr) przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony (tj. na 5 lat) na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Aleksandry Platt-Samuraj (Wydział Medycyny Weterynaryjnej) (tekst uchwały stanowi załącznik do protokołu).

Prof. dr hab. Andrzej Koncicki (Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej) przedstawił sylwetkę kandydatki informując, że pracuje w Katedrze Epizootiologii i Chorób Zakaźnych. Zajmuje się jersiniozą. Habilitację uzyskała 2010 roku. Posiada znaczący dorobek i spełnia z nawiązką wszystkie kryteria. Na zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego musiała jednak czekać, gdyż wcześniej nie była kierownikiem projektu. Aktualnie jest kierownikiem grantu i stąd Rada Wydziału wystąpiła do Senatu o zatrudnienie jej na tym stanowisku. W głosowaniu Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej za kandydaturą głosowało 28 osób, a jedna osoba była przeciw wnioskowi. Dziekan zwrócił się z prośbą do członków Senatu o poparcie tej kandydatury.

Senat liczy 75 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu tajnym wzięło udział 56 osób obecnych i uprawnionych do głosowania i za wnioskiem głosowało 56 osób (Zał. Nr 13).

Zgodnie z § 14 ust. 3 pkt. 5 i § 69 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia dr hab. Aleksandry Platt-Samoraj na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Uchwała Senatu w tej sprawie stanowi - Zał. Nr 14.

Prof. dr hab. Grzegorz Białuński (Prorektor ds. Kadr)przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony (1.10.2012r. do 30.06.2015) na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Tomasza Kiljańskiego (Wydział Nauki o Żywności). (tekst uchwały stanowi załącznik do protokołu).

Prof. dr hab. Bogusław Staniewski (Dziekan Wydziału Nauki o Żywności) poinformował, że dr hab. Tomasz Kiljański wcześniej pracował na Politechnice Łódzkiej, od kilku lat jest pracownikiem Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie. Od bieżącego roku przechodzi do Uczelni na pierwszy etat – podstawowy i jedyny. Jest to bardzo ważne dla wydziału ze względu na firmowany przez dr. hab. Tomasza Kiljańskiego kierunek, który jest obecnie kierunkiem zamawianym. Spełnia wszystkie kryteria przewidziane przy tego typu awansowaniu zarówno jeśli chodzi o rozwój naukowy i co bardzo ważne szeroką współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dziekan zwrócił się z prośbą do członków Senatu o poparcie wniosku.

Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki powiedział, że biotechnologia żywności i biologia medyczna na Politechnice Łódzkiej ma jeden z najwyższych poziomów w kraju.

Senat liczy 75 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu tajnym wzięło udział 56 osób obecnych i uprawnionych do głosowania, oddano 54 ważne głosy i za wnioskiem głosowały 54 osoby (Zał. Nr 15).Zgodnie z § 14 ust. 3 pkt. 5 i § 69 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia dr. hab. Tomasza Kiljańskiego na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2012 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Uchwała Senatu w tej sprawie stanowi - Zał. Nr 16.

Prof. dr hab. Grzegorz Białuński (Prorektor ds. Kadr) przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez:

 1. Prorektora prof. dr. hab. Grzegorza Białuńskiego.

Senat liczy 75 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu tajnym wzięły udział 53 osoby obecne i uprawnione do głosowania, w tym za wnioskiem głosowały 44 osoby, sześć osób głosowało przeciw wnioskowi i trzy osoby wstrzymały się od głosowania (Zał. Nr 17). Uchwała Senatu w tej sprawie stanowi - Zał. Nr 18.

 1. Prorektora dr. hab. Mirosława Gornowicza, prof. UWM.

Senat liczy 75 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu tajnym wzięły udział 53 osoby obecne i uprawnione do głosowania, w tym za wnioskiem głosowały 44 osoby, sześć osób głosowało przeciw wnioskowi i trzy osoby wstrzymały się od głosowania (Zał. Nr 17). Uchwała Senatu w tej sprawie stanowi - Zał. Nr 19.

 1. Prorektora prof. dr. hab. inż. Janusza Piechockiego

Senat liczy 75 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu tajnym wzięły udział 53 osoby obecne i uprawnione do głosowania, oddano 52 ważne głosy, w tym za wnioskiem głosowało 45 osób, cztery osoby głosowały przeciw wnioskowi i trzy osoby wstrzymały się od głosowania (Zał. Nr 17). Uchwała Senatu w tej sprawie stanowi - Zał. Nr 20.

 1. Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej dr. hab. inż. Radosława Wiśniewskiego, prof. UWM.

Senat liczy 75 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu tajnym wzięły udział 53 osoby obecne i uprawnione do głosowania, w tym za wnioskiem głosowało 47 osób, trzy osoby głosowały przeciw wnioskowi i trzy osoby wstrzymały się od głosowania (Zał. Nr 17). Uchwała Senatu w tej sprawie stanowi - Zał. Nr 21.

 1. Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych dr. hab. Janusza Hellera, prof. UWM.

Senat liczy 75 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu tajnym wzięły udział 53 osoby obecne i uprawnione do głosowania, w tym za wnioskiem głosowało 47 osób, trzy osoby głosowały przeciw wnioskowi i trzy osoby wstrzymały się od głosowania (Zał. Nr 17). Uchwała Senatu w tej sprawie stanowi - Zał. Nr 22.

 1. Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych dr hab. Anną Organiściak-Krzykowską, prof. UWM.

Senat liczy 75 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu tajnym wzięły udział 53 osoby obecne i uprawnione do głosowania, w tym za wnioskiem głosowało 49 osób, dwie osoby głosowały przeciw wnioskowi i dwie osoby wstrzymały się od głosowania (Zał. Nr 17). Uchwała Senatu w tej sprawie stanowi - Zał. Nr 23.

 1. Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych dr. Zbigniewa Nasalskiego.

Senat liczy 75 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu tajnym wzięły udział 53 osoby obecne i uprawnione do głosowania, w tym za wnioskiem głosowało 48 osób, trzy osoby głosowały przeciw wnioskowi i dwie osoby wstrzymały się od głosowania (Zał. Nr 17). Uchwała Senatu w tej sprawie stanowi - Zał. Nr 24.

 1. Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych dr. Tomasza Wierzejskiego.

Senat liczy 75 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu tajnym wzięły udział 53 osoby obecne i uprawnione do głosowania, w tym za wnioskiem głosowało 49 osób, dwie osoby głosowały przeciw wnioskowi i dwie osoby wstrzymały się od głosowania (Zał. Nr 17). Uchwała Senatu w tej sprawie stanowi - Zał. Nr 25.

 1. Dziekana Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Małgorzatę Suświłło, prof. UWM

Senat liczy 75 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu tajnym wzięły udział 53 osoby obecne i uprawnione do głosowania, w tym za wnioskiem głosowało 48 osób, trzy osoby głosowały przeciw wnioskowi i dwie osoby wstrzymały się od głosowania (Zał. Nr 17). Uchwała Senatu w tej sprawie stanowi - Zał. Nr 26.

 1. Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych dr. Sławomira Przybylińskiego.

Senat liczy 75 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu tajnym wzięły udział 53 osoby obecne i uprawnione do głosowania, w tym za wnioskiem głosowało 49 osób, dwie osoby głosowały przeciw wnioskowi i dwie osoby wstrzymały się od głosowania (Zał. Nr 17). Uchwała Senatu w tej sprawie stanowi - Zał. Nr 27.

 1. Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych dr. inż. Marzenę Wilamowską-Korsak.

Senat liczy 75 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu tajnym wzięły udział 53 osoby obecne i uprawnione do głosowania, w tym za wnioskiem głosowało 49 osób, dwie osoby głosowały przeciw wnioskowi i dwie osoby wstrzymały się od głosowania (Zał. Nr 17). Uchwała Senatu w tej sprawie stanowi - Zał. Nr 28.

 1. Dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Bronisława Sitka.

Senat liczy 75 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu tajnym wzięły udział 53 osoby obecne i uprawnione do głosowania, w tym za wnioskiem głosowały 43 osoby, osiem osób głosowało przeciw wnioskowi i dwie osoby wstrzymały się od głosowania (Zał. Nr 17). Uchwała Senatu w tej sprawie stanowi - Zał. Nr 29.

 1. Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji dr. hab. Piotra Majera, prof. UWM.

Senat liczy 75 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu tajnym wzięły udział 53 osoby obecne i uprawnione do głosowania, w tym za wnioskiem głosowały 44 osoby, sześć osób głosowało przeciw wnioskowi i trzy osoby wstrzymały się od głosowania (Zał. Nr 17). Uchwała Senatu w tej sprawie stanowi - Zał. Nr 30.

 1. Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji dr. hab. Piotra Krajewskiego, prof. UWM.

Senat liczy 75 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu tajnym wzięły udział 53 osoby obecne i uprawnione do głosowania, w tym za wnioskiem głosowało 45 osób, sześć osób głosowało przeciw wnioskowi i dwie osoby wstrzymały się od głosowania (Zał. Nr 17). Uchwała Senatu w tej sprawie stanowi - Zał. Nr 31. 1. Prodziekana Wydziału Nauk Medycznych dr n. med. Annę Żuradę.

Senat liczy 75 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu tajnym wzięły udział 53 osoby obecne i uprawnione do głosowania, w tym za wnioskiem głosowało 48 osób, dwie osoby głosowały przeciw wnioskowi i trzy osoby wstrzymały się od głosowania (Zał. Nr 17). Uchwała Senatu w tej sprawie stanowi - Zał. Nr 32.

 1. Prodziekana Wydziału Nauk Medycznych dr. hab. n. med. Jerzego Gieleckiego, prof. UWM.

Senat liczy 75 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu tajnym wzięły udział 53 osoby obecne i uprawnione do głosowania, w tym za wnioskiem głosowało 48 osób, dwie osoby głosowały przeciw wnioskowi i trzy osoby wstrzymały się od głosowania (Zał. Nr 17). Uchwała Senatu w tej sprawie stanowi - Zał. Nr 33.

Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki poinformował, że otrzymał od prezesa PAN prof. Michała Kleibera propozycję zatrudnienia na etacie w charakterze doradcy prezesa. Wymagałoby to 1 -2 razy w miesiącu uczestniczenia i opiniowania spraw na zebraniach w Warszawie. Rektor powiedział, że decyzji jeszcze nie podjął, ale jeśli przyjmie propozycję to wówczas zwróci się z prośbą do członków Senatu o akceptację.
  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna