Protokół nr 47/ 2005 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 1 marca 2005 rokuPobieranie 48.87 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar48.87 Kb.


Protokół nr 47/ 2005 z posiedzenia

Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

w dniu 1 marca 2005 roku

Godz. rozpoczęcia: 14.00

Godz. zakończenia: 17.00

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

W posiedzeniu udział wzięło 7 członków Komisji oraz zaproszeni goście.

Listy obecności w załączeniu do protokołu.ZAŁĄCZNIK 1


ZAŁĄCZNIK 2
Porządek posiedzenia Komisji w załączeniu do protokołu.


ZAŁĄCZNIK 3Przewodnicząca Komisji przywitała członków Komisji oraz zaproszonych gości, przeczytała porządek obrad i zapytała czy ktoś ma do niego jakieś uwagi. W związku z brakiem jakichkolwiek zastrzeżeń zapytała kto jest za przyjęciem porządku obrad.
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
Porządek posiedzenia:


  1. Przedstawienie aktualnych informacji dotyczących planów otwarcia szpitala w Polanicy Zdrój.

  2. Spotkanie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej i Prezesem Zarządu spółki z o.o. Regionalnego Centrum Medycznego w Dusznikach Zdroju.

  3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesje Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie:

  1. zmiany uchwały nr XXII/248/2004 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie obligacji Powiatu Kłodzkiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

  2. zmiany uchwały nr XXXII/357/2004 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie Programu Współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi

  3. zmiany uchwały nr XXXII/355/2004 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Kłodzkiego na lata 2004-2015,

  4. uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Kłodzkiego na lata 2005-2008.

  1. Sprawy różne


Ad. 1

R. Bogusława Rydel poinformowała, ze spotkanie w sprawie szpitala w Polanicy zaproponowali przedstawiciele miejskiej Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki. Zauważyła, że w tej kwestii ukazały się już dwa stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego- uchwała z dnia 30 lipca 2003 roku i z 26 stycznia 2005 roku już po powołaniu zespołu przy Ministrze Zdrowia zajmującego się przedmiotową sprawą. Poinformowała, ze przy Staroście powstał zespół doradczy zajmujący się określeniem się ilości łóżek w poszczególnych oddziałach szpitali powiatowych po utworzeniu szpitala w Polanicy Zdrój. Idea była taka, aby nowo otwarty szpital nie spowodował przewrotu w pozostałych już istniejących. W opracowywaniu takiego planu brali udział wspólnie z zespołem doradczym wszyscy dyrektorzy sp zoz-ów powiatu kłodzkiego. Zauważyła również, iż od ostatniej sesji Rady Powiatu niektóre dane uległy zmianie, chociażby to, że odbyło się spotkanie oddziału doradczego w szpitalu w Polanicy Zdrój oraz został powołany pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw szpitala, którym został p. Ugrewicz. Poprosiła p. Adama Łąckiego- Starostę Kłodzkiego o przedstawienie aktualnej sytuacji dotyczącej nowego szpitala.

P. Adam Łącki powiedział, że do tej pory w sprawie szpitala w Polanicy Zdrój Rada Powiatu podjęła dwie uchwały. Jedna z nich upoważniająca do działania, a druga odnosząca się konkretnie do propozycji Ministerstwa Zdrowia. Poinformował, że w rozmowach zespół żądał, aby inwestycja była zrealizowana i sfinansowana do końca przez ministerstwo. Został również poruszony temat programu medycznego i nasze propozycje zostały uwzględnione. Co do trzech kwestii powstały spory. Chodzi o ewentualny odział urazów twarzoczaszki, ratownictwo medyczne i oddział inernistyczny. Problemy zostały jednak rozwiązane. Ratownictwo medyczne pozostanie w szpitalu w Kłodzku, gdyż z przyczyn technicznych jego otwarcie w Polanicy Zdrój jest niemożliwe. Oddział urazów twarzoczaszki miał powstać w miejsce laryngologii i okulistyki. Tak się jednak nie stanie. Na dzień dzisiejszy program medyczny określony jest na podstawie ilości łóżek przewidzianych dla poszczególnych oddziałów w szpitalach powiatu kłodzkiego. Od początku zespół oczekiwał od Ministerstwa planu finansowego, czyli ekonomii związanej z zakończeniem inwestycji oraz uruchomieniem szpitala i jego otwarciem. Minister zaproponował aby planem finansowym zajął się pan Ugrewicz. Zespół chciał jednak, aby sprawą zajęło się Ministerstwo. Na dzień dzisiejszy kosztorys jest przygotowany przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej i przez SP ZOZ-y podległe powiatowi kłodzkiemu. Nie ma jednak jeszcze pełnego bilansu, brakuje pewnych rzeczy. Na dzień dzisiejszy, według ostatniego planu finansowego wiadomo już jednak, że szpital w Polanicy Zdrój się nie zbilansuje. Należy postawić sobie pytanie co w takiej sytuacji robić dalej. Zauważył, iż może być tak, że Ministerstwo Zdrowia wyłoży fundusze na szpital. Można również zastanowić się nad innym rozwiązaniem sprawy i stworzyć coś co będzie się finansować. Stwierdził, iż pan Ugrewicz jest otwarty na wszelkie propozycję ze strony władz powiatu, wszelkie decyzje w kwestii szpitala w Polanicy Zdrój chce podejmować wspólnie. Należy udowodnić, iż szpital nie ma pełnego wyposażenia i o środki na to ubiegać się w Ministerstwie. Trzeba wywołać ciśnienie pod tym kątem. Poinformował również, że w przeciągu dwóch tygodni plan finansowy powinien zostać zamknięty. Wówczas precyzyjnie będzie można określić ile pieniędzy brakuje. Na dzień dzisiejszy wiadomo, iż będzie to około kilku mln zł. Na razie jednak należy skupić się nad kwestią zarządzania szpitalem, a w tej sprawie stanowisko pana Ugrewicza jest otwarte.

R. Bogusława Rydel podkreśliła, że pan Ugrewicz pełni 3 funkcje więc wszystkie drogi porozumienia prowadzą do niego. Zauważył, iż najistotniejsze jest rzeczywiście to, kto będzie


organem prowadzącym szpital i na pewno w tej kwestii będą prowadzone konsultacje.

P. Małgorzata Felcenloben poinformowała, że wcześniejsza propozycja co do organu prowadzącego opierała się na trójstronnym porozumieniu pomiędzy powiatem, Marszałkiem i Ministerstwem Zdrowia. Mowa była o spółce prawa handlowego. Rozmowy w sprawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia będą prowadzone. Trudno jest jednak cokolwiek przewidzieć nie mając planu finansowego i nie wiedząc konkretnie kto będzie szpital prowadził. Wystąpiliśmy z propozycją, aby na nowo powstałe oddziały były osobne środki. NFZ twierdzi jednak, iż takich środków nie ma i dopóki nie będzie stanowiska Ministerstwa Zdrowia nic nie można zrobić w sprawie kontraktu na usługi medyczne.

R. Przemysław Minta stwierdził, iż inwestycja musi być zakończona i dopiero wówczas można rozmawiać o planie finansowym. Minister Zdrowia albo jego pełnomocnik powinien go zaproponować, ponieważ bez niego wszelkie rozmowy są bez sensu.

R. Bogusława Rydel podkreślił, iż ostatnio przedstawiona propozycja jest dobra, ponieważ powstanie szpitala w Polanicy Zdrój nie zagrozi pozostałym szpitalom. W Kłodzku pozostaną oddziały, które są jedyne w powiecie. Szpital w Nowej Rudzie też ma duże szanse na utrzymanie, więc jest to sensowny plan. Teraz pan Ugrewicz poruszył sprawę łóżek dla powiatu- mówi się o 600 lub 700 łóżkach.

P. Witold Gacek podziękował za zaproszenie na Komisję i zaproponował, że przedstawi to co niepokoi członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Kłodzku. Zauważył, iż największym problemem jest to, że nie wiadomo kto będzie zarządzał szpitalem i jaki jest plan w sprawie łóżek. Zauważył, że prawdopodobnie będzie ich 200. Podkreślił również, że stworzenie szpitala w Polanicy Zdrój bez patrzenia na służbę zdrowia w całym powiecie jest niedobre. Stwierdził, iż zabezpieczenie tylko 60 łóżek na oddziale chirurgicznym to zbyt mało jak na cały powiat. Podkreślił, że oddział chirurgii jednego dnia nie rozwiąże problemu. Poinformował, że największy niepokój budzi kwestia zatrudnienia i oddziałów służby zdrowia. Zauważył, że w momencie dokonywania zmian należy się do nich wcześniej przygotować. Większa ilość łóżek oznacza większą ilość pracy co z kolei pociąga za sobą potrzebę zwiększenia ilości pracowników służby zdrowia. Powiedział, iż te wszystkie niepokoje zmusiły Jego i członków Komisji do wproszenia się na posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego. Podkreślił również iż nie wierzy w to, aby dyrektor Niedzielski zaproponował takie rozwiązanie w kwestii łóżek w szpitalu w Kłodzku.

P. Niedzielski podkreślił, że jeśli szpital w Polanicy Zdrój zostanie otwarty to będzie jeszcze gorsza sytuacja niż jest obecnie. Zauważył, że trudno jest zrozumieć, iż Ministerstwo Zdrowia wyłożyło tak duże kwoty na wybudowanie i wyposażenie obiektu a teraz na samym końcu waży pieniądze, które są potrzebne na jego wykończenie. Niezrozumiałe jest to co przyświeca Ministrowi Balickiemu, że nie potrafi określić kto będzie zarządzał szpitalem. Jest wiele kwestii, które wymagają wyjaśnienia i są niezrozumiałe, np. oddział laryngologiczno-okulistyczny. Stwierdził, iż propozycja jest taka, aby jeden oddział okulistyczny był w Wałbrzychu a drugi w Polanicy Zdrój. Rozwiązanie, że dwa takie same oddziały są i w Wałbrzychu i w Świdnicy jest bezsensu. Podobnie sprawa wygląda z laryngologią. Niewyjaśniona jest również kwestia interny. Łóżek w Kłodzku jest w sam raz, a ludzie chorują. W Polanicy Zdrój tworzy się natomiast oddział chorób wewnętrznych a intrenistów brakuje. Wyraził zdziwienie, że pan Ugrewicz nie chce przedstawić głośno swoich planów co do nowego szpitala. Podkreślił, iż nienormalną rzeczą jest,

aby takie cos zatajać. Zauważył również, że jeśli szpital ma być pod zarządem powiatu to reprezentacja w rozmowach z Ministrem jest za słaba.P. Małgorzata Felcenloben podkreśliła, że ilość łóżek nie jest ostateczna. Zauważyła, że liczą się środki, które zostaną przeznaczone. Wyraziła również zdziwienie co do wypowiedzi dyrektora Niedzielskiego. Stwierdziła, że dyrektor był obecny podczas rozmów z Ministrem Zdrowia i sam zabierał głos. Poza tym Minister sam określił kto ma należeć do zespołu zajmującego się sprawą szpitala w Polanicy Zdrój. Jeśli chodzi o oddziały laryngologii i okulistyki to zespół przedstawicieli powiatu kłodzkiego wyraził stanowisko pozostawienia tych oddziałów w Świdnicy i stworzenia drugiego w Polanicy Zdrój. Wiadomo, że nie do przyjęcia jest, aby te same oddziały rozłożone były co kilkanaście kilometrów. Jeśli chodzi o urologie to dochodzą słuchy, iż poziom tych oddziałów w Kłodzku i w Wałbrzychu różni się. Wiadomo, że warunki na niektórych oddziałach są jakie są i wiele sytuacji jest bulwersujących. Na każdym kroku przedstawiamy stanowisko Rady Powiatu, lekarzy, itd. Poprosiła żeby zgłaszać wszelkie sugestie i uwagi.

P. Danuta Kołt poinformowała, iż w Newsweek ukazał się artykuł, w którym p. Terlecki wypowiedział się na temat zamknięcia szpitala w Kłodzku. Podkreśliła, że są podejmowane pewne decyzje i jest strach, że taki los naprawdę może spotkać ZOZ Kłodzki. Szpital jest obecnie okrojony o 154 łóżka. Nie wiadomo co zrobić z załogą szpitala jeśli tak się stanie. Szpital w Polanicy nie będzie w stanie wszystkich przyjąć.

R. Bogusława Rydel poinformowała, ze ludzie na pewno znajdą pracę w Polanicy Zdrój.

P. Piotr Brzostowicz zauważył, iż wszyscy, których dotyczy sprawa muszą działać wspólnie i wypracować jedno stanowisko, które zostanie przedstawione Ministrowi. Można dyskutować, ale trzeba przede wszystkim wypracować jednoznaczną postawę powiatu. Jeśli chodzi o przedstawiony plan rozmieszczenia łóżek to za mało ich jest na oddziałach zabiegowych, aby mogły zapewnić opiekę.

R. Przemysław Minta musimy dążyć do tego, aby przekonać władze, ze w szpitalu w Polanicy jest specjalistyczny sprzęt i tam należy otwierać takie oddziały. Podkreślił, iż jeśli chodzi o program medyczny to nikt nie może niczego narzucić. Powiat musi czekać już na konkretne rozwiązania. Komisja może jedynie dyskutować.

P. Niedzielski zauważył, że jeśli zapadnie decyzja, że szpital ma być pod zarządem powiatu kłodzkiego to wówczas Rada Powiatu będzie miała największy wpływ na wszystko. Na razie Komisja musi wypracować jakieś stanowisko.

R. Bogusława Rydel podkreśliła, że stanowisko już zostało wypracowane.

R. Henryk Wnętrzak zauważył, iż już w tamtej kadencji Pan Ugrewicz przedstawiał koncepcję, że szpital w Polanicy Zdrój powinien być osią, do której powoli doczepiane będą moduły. Powiedział, że p. Ugrewicz ma bardzo mocne stanowisko w sprawie szpitala w Polanicy Zdrój i Starosta będzie musiał prowadzić z nim stanowcze rozmowy.

R. Bogusława Rydel poprosiła P. Adama Łąckiego o podsumowanie.

P. Adam Łącki podkreślił, iż to co było do tej pory ustalone i zrobione to tylko punkt odniesienia do dalszych zadań ponieważ nic nie jest zakończone. Stanowisko reprezentacji naszego powiatu jest cały czas takie same opiera się o dwie wymienione wcześniej uchwały Rady Powiatu. Wiadome jest, iż brakuje funduszy na dokończenie inwestycji i na zakup sprzętu medycznego i o to należy walczyć. W kwestii prowadzenia szpitala należy znaleźć rozwiązanie bardziej radykalne. Propozycja jest taka, aby skonsolidować służbę zdrowia w powiecie kłodzkim z głównym szpitalem w Polanicy Zdrój i Kłodzku. Podkreślił, iż realnym rozwiązaniem jest to, aby ktoś rozpoczął prowadzić szpital. Wariant prowadzenia szpitala przez powiat może nie zapewnić pełnego sfinansowania. Stwierdził, iż mimo wszystko otwarcie szpitala w przeciągu dwóch lub trzech miesięcy jest mało prawdopodobne. Należałoby również zredagować i przedstawić panu Ugrewiczowi wszelkie opinie dotyczące tego tematu. Resztę jak wiadomo rozstrzygnie czas, lecz nie wiadomo czy na korzyść powiatu. Zauważył, że w tym momencie należy do sprawy podejść bardziej radykalnie, aby w przyszłości zapewnić szpitalowi lepsze funkcjonowanie. Zapytał zebranych co sądzą na temat takiego stanowiska.

P. Niedzielski opowiedział się za radykalnością lecz taka, która w kwestii służby zdrowia dotknie nie tylko powiat kłodzki.

R. Przemysław Minta zauważył, że jeżeli nawet będzie to spółka jednoosobowa Skarbu Państwa to najważniejsze jest to, że jest to szpital w powiecie i dla powiatu. Zauważył, że państwo musi mieć narzędzia, aby spełniać zadanie ochrony zdrowia obywateli. Zauważył, że właśnie dlatego w powiecie powinien być jeden szpital państwowy, który zabezpieczyłby podstawową opiekę medyczną.

R. Bogusława Rydel Rada Powiatu ma wpływ jakie szpitale i jak działają uchwałami, lecz nie ma na to środków.

P. Niedzielski zaznaczył, że mówi się tylko o powstaniu szpitala. Podkreślił jednak, iż w Polanicy Zdrój planowane jest stworzenie potężnej infrastruktury, składającej się również z przychodni, poradni. Zaznaczył, że w pobliżu szpitala wybudowane zostały domki szeregowe nie wiadomo w jakim celu. Stwierdził, iż należałoby z tego zrezygnować i pieniądze na dokończenie podstawowych najważniejszych założeń będą.

P. Bożena Słatyńska stwierdziła, że dużo się mówi ale czemu nie ma p. Ugrewicza. Podkreśliła, że jest to osoba najbardziej potrzebna i odpowiedzialna za sprawę szpitala i na pewno ma jakieś plany już, itp.

R. Bogusława Rydel poinformowała, że dzisiejsze posiedzenie było zaplanowane już dwa tygodnie temu natomiast pan Ugrewicz został wybrany na pełnomocnika ministra zdrowia zaledwie kilka dni temu.

R. Henryk Wnętrzak podkreślił, że omawiane są ważne sprawy lecz nie można wybiegać poza powiat kłodzki. Zauważył, że władze nie mogą wtrącać się do służby zdrowia innych powiatów. Jeśli chodzi o postawę w sprawie szpitala w Polanicy Zdrój to stwierdził, iż najlepszy byłby „pragmatyzm z elementami radykalizmu”

P. Witold Gacek zauważył, że podstawową kwestią jest duży niepokój wśród pracowników służby zdrowia i to powinno zmusić Ministra Zdrowia do podjęcia konkretnych decyzji w sprawie zarządzania szpitalem.

R. Bogusława Rydel zakończyła dyskusję. Następnie przedstawiła panią Renatę Surmę wybraną na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki z o.o. Regionalnego Centrum Medycznego w Dusznikach Zdrój i pana Ryszarda Ślisza, który został Prezesem Zarządu Spółki z o.o. Regionalnego Centrum Medycznego w Dusznikach Zdrój. Powiedziała, że obecność gości pozwoli rzucić nowe światło na dalsze losy szpitala w Dusznikach Zdrój. Zapytała jakie są planowane terminy otworzenia szpitala w Dusznikach i jakie są długi SP ZOZ Duszniki Zdrój.
Ad. 2
P. Ryszard Ślisz poinformował, że dług wynosi w granicach 30 tys. zł miesięcznie. Zaznaczył, że każdego miesiące jest różnie, bo np. w styczniu była to duża kwota ze względu na tragiczną śmierć pielęgniarki pracującej w szpitalu. Jeśli chodzi o czas rejestracji szpitala jako spółki to jest to uzależnione od decyzji Marszałka, która zmienia się co chwilę. Według ostatniej uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego do 31 grudnia 2005 roku jest możliwość zarejestrowania spółki. Wiadome jest, że możliwe to będzie dopiero po skreśleniu SP ZOZ-u., do czego uprawniony jest likwidator. Potem zostanie rozpisany konkurs. Prawdopodobnie przypadnie to na maj. Obecnie trwają rozmowy nad ewentualnymi oddziałami. Jest mowa o powstaniu onkologii, lecz niemożliwy jest cały oddział gdyż takowy będzie w Polanicy. Oddziały zaplanowane w Polanicy nie mogą powstać w Dusznikach ponieważ upadną. W szpitalu w Polanicy nie ma przykładowo położnictwa i ginekologii, jest mowa również o oddziale pediatrycznym. Jedno jest pewne, że w każdym wariancie konieczne jest przeniesienie Szczytnej do szpitala w Dusznikach, ze względów ekonomicznych.

R. Bogusława Rydel zapytała pana Ślisza czy jest w stanie podać terminy.

P. Ryszard Ślisz powiedział, że on jako likwidator musi najpierw skreślić istnienie ZOZ-u w Dusznikach u Wojewody Dolnośląskiego, następnie można dopiero rejestrować. 1 kwietnia 2005 roku na pewno nie wchodzi w grę.

P. Renata Surma powiedziała, że należałoby zwołać zgromadzenie wspólników i przedstawić biznesplan. Na jego podstawie można później prowadzić rozmowy na temat ewentualnego kontraktu.

P. Bogusława Rydel zauważyła, że miała to być pokazowa restrukturyzacja a wciąż nie ma konkretnych terminów.

P. Ryszard Ślisz poinformował, że rejestracja trwała tak długo, bo początkowo stwierdzono, ze zarejestrować można dopiero po uchwale Rady Powiatu mówiącej o zakończeniu działalności. Gdyby nie interwencja Starosty w tej sprawie to dalej nie zmieniono by zdania na ten temat. Obecnie jest mowa o tym co powie na temat kontraktu Narodowy Fundusz Zdrowia.

R. Bogusława Rydel zauważyła, że dopóki nie będzie rejestracji spółki to NFZ nic nie powie na temat kontraktu.

P. Małgorzata Felcenloben stwierdziła, że jest również rozwiązanie, aby wygasić tylko cześć funkcjonowania SP ZOZ-u- tyle ile potrzeba do rejestracji spółki, np. w zakresie oddziału położniczo-ginekologicznego-noworodkowego. Takie eksperymenty były podejmowane i się powiodły. Należy z ostrożnością podchodzić do zamknięcia SP ZOZ-u.

P. Bogusława Rydel powiedziała, że takie rozwiązanie nie daje żadnych oszczędności. Problemem są również miejsca pracy i obawy pracowników. Wyraziła sprzeciw wobec takiego rozwiązania. Zauważyła, że teraz trzeba konkretnych, radykalnych działań.

P. Małgorzata Felcenloben zgodziła się, że potrzebne są konkretne działania, lecz trzeba brać pod uwagę pieniądze z kontraktu, które mogą uciec w momencie zamknięcia szpitala. Wówczas wszystko spadnie na SP ZOZ Kłodzko.

R. Stefan Klimaszko zauważył, że nie należy bać się, że pieniądze przepadną, gdyż obiecane są środki z NFZ. Trzeba jedynie gwarancji.

P. Bożena Słatyńska zaproponowała, aby skontaktować się z zrestrukturyzowanymi już szpitalami i skonsultować sytuacje.

R. Bogusława Rydel poinformowała, że przeczytała informacje mówiąca w jaki sposób rozwiązano kwestie długu szpitala w powiecie ząbkowickim. Dług ten skoncentrowano na trzy przychodnie, które miesięcznie mają kontrakt 24 tys. zł.

P. Adam Łącki stwierdził, że po pierwsze należałoby zorganizować zgromadzenie wspólników i stworzyć biznesplan. Następnie skupić się na rozmowach z NFZ o kontrakcie. Poinformował, że jeśli chodzi o oddział onkologii to będzie możliwe jego otwarcie w Dusznikach ale przy minimalnym zatrudnieniu. Zauważył, że kontraktu nie można teraz oddać, najpierw należy zabezpieczyć się przed jego ewentualną utratą. Rozstrzygnięcie musi nastąpić w przeciągu miesiąca.

R. Bogusława Rydel podziękowała za informację i zakończyła dyskusję. Zapytała dyrektora Buczkowskiego czy możliwe będzie zorganizowanie kolejnego posiedzenia Komisji poświeconego ratownictwu medycznemu w Nowej Rudzie.

P. Buczkowski powiedział, że budynki, po których on jest gotów oprowadzić są pod zarządem pana dyrektora Niedzielskiego. Stwierdził, że on ze swojej strony wszystko zorganizuje po określeniu dokładnego terminu Komisji.

P. Bogusława Rydel podziękowała przybyłym gościom i ogłosiła przerwę.
Ad. 3a
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/248/2004 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie obligacji Powiatu Kłodzkiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w załączeniu do protokołu.
ZAŁĄCZNIK 4
Skarbnik- p. Jan Załuska omówił zmiany w w/w uchwale. Stwierdził również, że do końca marca emisja pozostałych obligacji nie będzie możliwa.

R. Stefan Klimaszko zapytał czy Zarząd Powiatu przyjął taki projekt uchwały

P. Jan Załuska poinformował, że nie.

R. Bogusława Rydel zapytała kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/248/2004 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie obligacji Powiatu Kłodzkiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
Ad. 3b
Projekt uchwały w załączeniu do protokołu.
ZAŁĄCZNIK 5

P. Jan Załuska wyjaśnił, że uchwały tej nie publikuje się w Dzienniku Urzędowym więc nie może być taki zapis, że wchodzi ona w życie z dniem ogłoszenia i dlatego zmieniono ten zapis.

R. Bogusława Rydel zapytała kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/357/2004 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie Programu Współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
Ad. 3d
Projekt uchwały w załączeniu do protokołu.
ZAŁĄCZNIK 7
P. Lesław Łysiak poinformował, że Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Kłodzkiego na lata 2005-2008 będzie traktowany jako program wyjściowy do powstających programów wydziałowych. Na Komisji Budżetu i Finansów został zgłoszony wniosek o powstanie takich właśnie planów dla poszczególnych wydziałów, które stanowiłyby priorytety do działania. Główny program jest jakby zbiorem chęci do wykonania. Wniosek został wstęp określony przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego.

R. Jan Podgórski zauważył, że niektóre domy pomocy społecznej przechodziły remonty. Zapytał czemu niepubliczne domy pomocy społecznej nie dostały na to dofinansowania. Podkreślił, iż wszyscy mówią, że siostry z Domu Pomocy w Ścinawce Średniej poradzą sobie bez dodatkowych środków. Przypomniał również, iż Urząd Wojewódzki przeznaczył pieniądze na dwa niepubliczne domy w powiecie kłodzkim. Podkreślił, że jeśli powiat użycza pomieszczenia na umowę użyczenie to powinien pomagać finansowo.

P. Lesław Łysiak powiedział, że są duże możliwości na dofinansowanie Domów Pomocy Społecznej. WPI spowoduje, że Rada Powiatu będzie miała większą kontrole nad tym na co przeznacza się fundusze.

R. Bogusława Rydel zapytała czy dobry jest taki zapis jeśli chodzi o ZOZ Kłodzko. Czemu nieokreślone jest o jaki chodzi budynek.

P. Lesław Łysiak powiedział, że chodzi o niekompetencje i powierzchowność. Poinformował, że należałoby przesunąć te zadania jako rzeczowe na rok 2005.

R. Bogusława Rydel zapytała kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Kłodzkiego na lata 2005-2008.
Komisja 5 głosami za i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
Ad. 3c
Projekt uchwały w załączeniu do protokołu.
ZAŁĄCZNIK 6
P. Lesław Łysiak poinformował, że uchwała ta jest aktualizacją tego co uległo zmianie w związku ze zmianą w budżecie.

R. Bogusława Rydel zapytała kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Kłodzkiego na lata 2004-2015

Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
Komisja zaopiniowała również projekt uchwały w sprawie określenia zasad uczestnictwa i dofinansowania w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON oraz w sprawie określenia zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które stanowią załącznik do protokołu.
ZAŁĄCZNIK 8
R. Janina Grysiewicz stwierdziła, iż mało dzieci wyjeżdża na turnusy. Podkreśliła, że należałoby założyć nacisk na to, aby mniej dorosłych ludzi wyjeżdżało a bardziej korzystały dzieci. Osoby dorosłe powinny korzystać z innych środków .

R. Henryk Wnętrzak poinformował, że Komisja Rewizyjna sprawdza to, czemu tak mało dzieci wyjeżdża.

R. Bogusława Rydel zapytała kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/357/2004 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie Programu Współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt sprawozdania z działalności Komisji za 2004 rok, który stanowi załącznik do protokołu.
ZAŁĄCZNIK 9
Ad. 4
R. Bogusława Rydel zaproponowała, aby radna Janina Grysiewicz była przedstawicielem zespołu. Zapytała p. Grysiewicz czy zgadza się.

R. Janina Grysiewicz wyraziła zgodę.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Przewodnicząca Komisji
Marta Dudzic Bogusława Rydel©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna